zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Řeka Váh a Slovenský vodohospodářský podnik

17.03.2012
Voda
Řeka Váh a Slovenský vodohospodářský podnik

Meno rieky Váh pochádza z latinského vagus- túlavý, blúdiaci, pretože casto menil svoje koryto o com svedcí existencia nánosov. Pomenovanie rieky sa od 11. storcia menilo /napr. Wag, Wacha, Wagh, Vaha /. Váh je najvýznamnejšou a najdlhšou slovenskou riekou. Vzniká v tatranskej oblasti sútokom Bieleho a Cierneho Váhu. Dlžka je 403 km a svoju pút koncí pri Komárne, kde sa vlieva do Dunaja.

V povodí Váhu sa koncentrovalo osídlenie už v paleolite /staršia doba kamenná/ a kontinuálne pokracovalo mladšou dobou kamennou do príchodu prvých Slovanov. Považím viedla jedna z vetiev jantárovej cesty smerom k Baltickému moru.

Povodie Váhu je ohranicené v horskej casti hrebenovou a údolnou rozvodnicou, v Podunajskej nížine nížinnou rozvodnicou. Rozlohou 19 696 km2 je najväcším povodím na Slovensku a žije tu asi 2,2 milióna obyvatelov. Rocne odtecie z územia rieky 5,4 mil m3 vody a riecna siet v území zahrnuje dlžku vodných tokov skoro 16 000 km. Súcastou povodia Váhu je aj povodie rieky Nitra. Váh má vela prítokov a povodie Váhu sa na celoslovenskej vodnatosti podiela 37 %.

V 10. a 11. storcí sa zacína používat sila vodného toku na mletie obilia v plávajúcich vodných mlynoch a rozširuje sa rybárstvo. Obyvatelia zacínajú v 13. storocí využívat tok Váhu na plavenie dreva a vznikajú na nom prvé zariadenia na jeho plavenie. Prvé regulacné ochranné stavby, vodné diela a zariadenia v povodí rieky Váh majú históriu už cez 500 rokov, vznikali z potreby ochrany majetku pred povodnami. Lúky na miestach zátop sa preto meliorovali kopaním umelých odvodnovacích kanálov.

Váh bol v minulosti velmi dôležitou dopravnou cestou a preto už 15. storocí je pltníctvo vysoko organizovanou cinnostou. V 16. storocie je zaciatkom stavby nádrží s drevenými hatami tzv. klauzúry, ktoré slúžili na zachytávanie jarných prívalov a splavovanie dreva. Do tohoto obdobia patrí i vznik vodohodpodárskeho zariadenia - Turcekovský vodovod.

O Váhu a jeho dôležitosti pre hospodárske úcely svedcia záznamy zo 16. storocia. V 17. storocí sa zacali vykonávat významnejšie úpravy Váhu (Trencín, Leopoldov, dolný Váh) V 18. sorocí sa zacínajú organizovat ochranné a regulacné družstvá v oblasti dolného Váhu a Dudváhu. Podla druhého rozkazu Karola VI. utvorila sa v roku 1725 súkromná spolocnost pre splavnenie rieky Váh.

Komplexnejšie zámery na ovplyvnenie toku rieky Váh sa objavujú v 17. a 18. storocí, kedy sa spracovali zámery na ochranu vtedajších sídlisk. V roku 1870 sa zriadil inžiniersky úrad pre úpravu Váhu. V roku 1874 bolo založené prvé "Družstvo proti zátopám", v Trnovci nad Váhom a neskôr vzniklo dalšie družstvo so sídlom v Šali nad Váhom. Družstvá vybudovali kompletné obojstranné ochranné hrádze Váhu a Dudváhu, viaceré cerpacie stanice a odvodnovacie úpravy kanálov a odpadov. V 20. storocí práce na úprave Váhu pokracovali a vznikali nové úrady, ktoré mali v kompetencii úpravy rieky Váh.

Pracovníci týchto úradov vypracovali viaceré projekty na úpravu koryta Váhu. Najdôležitejší dokument bol vypracovaný v roku 1930, Krajinským úradom v Bratislave, "Generálny projekt na sústavnú úpravu rieky, splavnenie a využitie vodnej sily ". Tento vážsky projekt riešil štyri základné potreby: úpravu odtokových pomerov, využitie vodnej sily, vodnú dopravu a polnohospodárske a iné úcely. Rátal už s vodnými nádržami, reguláciou koryta a budovaním ochranných hrádzí, pricom nezabúdal ani na ekonomiku realizácie projektu.

V tridasiatych rokoch 20. storocia sa zacala realizácia ideového návrhu generálneho projektu. V roku 1932 sa zacalo budovanie velkých priehrad a nádrží na Váhu, Vážskej kaskády. Po druhej svetovej vojne pokracovalo využívanie Váhu dobudovaním hornovážskej kaskády a strednovážskej derivacnej kaskády.

Osobitnú úlohu v rozvoji vodného hospodárstva, najmä vo vztaku k polnohospodárstvu zohrávali vodné družstvá, ktoré zrušil až zákon o vodnom hospodárstve z roku 1955. Vývoj organizacnej štrukúry potom prechádzal až do roku 1966 castými zmenami.

Významým medzníkom vo vývoji vodného hospodárstva sa stal rok 1966, ked sa vytvorili podmienky na koncentráciu vodohospodárskych cinností. ( Rozsiahla povoden v roku 1965 ). V roku 1966 vznikajú správy povodí, ako odštepné závody Riaditelstva vodných tokov Bratislava. Od 1.1.1971 podliehajú podniky povodí Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodrogu a Hornádu priamo pod vtedajšie Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva. Vznikom povodí boli dané základy organizacnej štruktúry hospodársko - výrobných cinností vo vodnom hospodárstve založené na princípe hydrologických povodí. Tieto zostali zachované aj po 1.7.1997, kedy podniky Povodí splynuli do jedného podniku s názvom Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., bol založený zakladacou listinou císlo 3555/1996-100 zo dna 19.12.1996 podla ustanovení §12 a 13 zákona c. 111/1990 Zb. o štátnom podniku a rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR c. 3554/1996-100zo dna 19.12.1996 podla ust. § 14,15, a 26 zákona c. 111/1990 Zb. o štátnom podniku o splynutí štátnych podnikov Povodie Dunaja š.p. , Povodie Váhu š.p. , Povodie Hrona š.p a Povodie Bodrogu a Hornádu š.p. Úcelom zmeny je zabezpecenie jednotného štandardu vodohospodárskych cinností s dôrazom na využitie už vybudovanej materiálno-technickej základne a kvalifikovaného ludského potenciálu, ako i zabezpecenie funkcného ekonomického mechanizmu pri financovaní cinností vodného hospodárstva SR, v rozsahu cinnosti bývalých podnikov povodí, uplatnením takých ekonomických opatrení, ktorými sa eliminuje negatívny dopad polohovej rebty na ekonomiku podniku.

ZDROJ: www.svp.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí