zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

VZ - Šetření v zemědělských podnicích a návazné vyhodnocení provozu složišť tuhých statkových hnojiv

04.04.2012
Zemědělství
Havárie
Chemické látky
VZ - Šetření v zemědělských podnicích a návazné vyhodnocení provozu složišť tuhých statkových hnojiv

Název:
Šetření v zemědělských podnicích a návazné vyhodnocení provozu složišť tuhých statkových hnojiv
Číslo jednací:
6VZ13867/2012-14132
Evidenční číslo v IS VZ-US:
7202012010935
Stav zadávacího řízení:
Zadávací řízení probíhá

Místo plnění:
Česká republika
Název zadavatele:
Ministerstvo zemědělství
Organizační jednotka:
Úsek pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU

Druh řízení:
Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka podlimitní
Způsob zadání:
Výzva
Předmět veřejné zakázky:
Služby
Předpokládaná hodnota:
3 150 000 Kč (bez DPH)


Stručný popis zakázky:
A. Aktualizace šetření provedeného v letech 2004 - 2011 o vybrané podniky v oblastech se zvýšenými koncentracemi dusičnanů v povrchových vodách i mimo zranitelné oblasti a o vybrané podniky provozující bioplynové stanice.
B. Zajištění metodického proškolení pracovníků zajišťujících sběr dat v terénu. Seznámení terénních pracovníků se sestavením SW pro jednotné shromažďování podkladových dat a regionální rozčlenění sledovaného území.
C. Výběr vhodných podniků naplňujících statistický vzorek vypovídající stanovení dopadů pro vymezené zranitelné oblasti dusíkem (dále "ZOD") - bude provedeno ve spolupráci s pověřenými pracovníky MZe.
D. Zjištění údajů o hospodaření za rok 2011 (viz příloha výzvy č. 1) u vybraných 250 zemědělských podnikatelů dle stanoveného vzorku, zapracování těchto údajů dotazníků v elektronické formě.
E. Výběr vhodných podniků naplňujících statistický vzorek vypovídající stanovení dopadů pro vymezené ZOD v kombinaci s ekologickým způsobem hospodaření - bude provedeno ve spolupráci s pověřenými pracovníky MZe.
F. Zjištění údajů o hospodaření za rok 2011 (viz příloha výzvy č. 1) u vybraných 150 ekologicky hospodařících zemědělských podnikatelů, zapracování těchto údajů do dotazníků v elektronické formě.
G. Shromáždění získaných údajů dle bodu D a F od proškolených pracovníků a po jejich ověření jejich zapracování do elektronické databáze kompatibilní s datovými zdroji časové řady 2004 - 2011.
H. Zpracování studie týkající se problematiky hospodaření ve zranitelných oblastech v souvislosti s požadavky Vodní rámcové směrnice (2000/60/ES). Studie bude obsahovat popis řešení a vyhodnocení výsledků šetření dle bodů A. - G. (konvenční hospodaření, ekologický podnik, provoz bioplynové stanice).
I. Prezentace průběžných výsledků. Řešitel svolá v 7/2012 a 10/2012 setkání se zadavatelem, kde bude postup při zhotovování díla prezentován.
J. Odběr a analýza půdních vzorků (Nmin, případně K, P) v místech vybraných složišť sledovaných v roce 2011, odběr a analýza plodin (N, P), které jsou na místech původních složišť pěstovány, porovnání stavu Nmin, P, K v půdě s rokem 2010 (cca 30 složišť - seznam složišť a data získaná v roce 2010 poskytne zhotoviteli objednatel).
K. Odběr a analýza půdních vzorků (Nmin, případně K, P) pod právě rozvezenými složišti (cca 10 složišť navržených zhotovitelem v předložené nabídce).
L. Odběr a analýza půdních vzorků (Nmin, případně K, P) okolo nových složišť (cca 35 složišť navržených zhotovitelem v předložené nabídce), dle specifikace:
a. kritéria výběru dle původu chlévské mrvy/hnoje:
i. ovce, kozy, drůbež (cca 18 složišť)
ii. skot (dojnice) při stlaní nad 5 kg/DJ/den (cca 17 složišť)
b. rozsah a zaměření sledování podle situace:
i. podrobné plošné zmapování okolí složišť (půdní vzorky z okolní plochy) při zjevném zatížení části pozemku dlouhodobým ukládáním hnoje
ii. zjištění plochy (délka a šířka) odtokových stop hnojůvky na spádnicích od složišť, vzorkování půdy na Nmin v šíři odtokové stopy
iii. analýza odtékající hnojůvky a odhad objemu hnojůvky v útvarech (louže, odtokové rýhy) za účelem kvantifikace N ve hnojůvce
M. Zpracování databáze podkladů pro vyhodnocení možných dopadů na kvalitu vody.

eagri.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí