zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

13.04.2012
Voda
Firemní ekologie
Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 92 odst. 2, § 93 odst. 1, § 94 odst. 1 a § 96 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách...

Citace: 123/2012 Sb. Částka: 45/2012 Sb.
Na straně (od-do): 1859-1866 Rozeslána dne: 11. dubna 2012
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 30. března 2012 Datum účinnosti od: 1. června 2012
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:Vydáno na základě: 254/2001 Sb.
Předpis ruší: 293/2002 Sb.; 110/2005 Sb.

VYHLÁŠKA


ze dne 30. března 2012


o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 92 odst. 2, § 93 odst. 1, § 94 odst. 1 a § 96 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:

§ 1


Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje


a)
prokazování odborné způsobilosti oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří a měřících skupin k provádění rozborů odpadních vod,


b)
vzor poplatkového hlášení a poplatkového přiznání,


c)
náležitosti žádosti o odklad placení poplatku (dále jen "odklad"),


d)
postup České inspekce životního prostředí při


1.
posuzování žádosti o povolení odkladu a


2.
povolování odkladu.

§ 2


Způsobilost oprávněných laboratoří, kontrolních laboratoří
a měřících skupin k provádění rozborů odpadních vod

(1) Odborná způsobilost oprávněných laboratoří se pro rozbory odpadních vod a provádění odběrů vzorků prokazuje platným osvědčením o akreditaci vydaným podle zákona o technických požadavcích na výrobky1), osvědčením o správné činnosti laboratoře nebo autorizací k výkonu úředního měření podle zákona o metrologii2).

(2) Odborná způsobilost kontrolních laboratoří se pro odběry vzorků a rozbory odpadních vod prokazuje osvědčením o akreditaci nebo autorizací k výkonu úředního měření2) platných pro všechny druhy zpoplatněných znečišťujících látek a pro odběry vzorků odpadních vod.

(3) Odborná způsobilost měřících skupin se prokazuje autorizací k výkonu úředního měření průtoku měřidly s volnou hladinou2).

§ 3

(1) Kontrolní laboratoř nebo měřící skupina musí být majetkově i personálně nezávislé na znečišťovateli, jehož zdroj znečištění kontrolují.

(2) Kontrolní laboratoř nesmí pro kontrolovaný zdroj působit v postavení oprávněné laboratoře.

§ 4


Vzor poplatkového hlášení a poplatkového přiznání

Vzor poplatkového hlášení a poplatkového přiznání se stanoví v příloze k této vyhlášce.

§ 5


Náležitosti žádostí o odklad

(1) K žádosti o odklad v případě zahájení prací na stavbě čistírny odpadních vod znečišťovatel přiloží:


a)
pravomocné rozhodnutí o povolení stavby,


b)
pravomocné rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod z příslušného zdroje znečištění po dobu realizace stavby spolu s uvedením hodnot znečištění, jichž má být dosaženo po jejím dokončení,


c)
výsledky sledování jakosti odpadních vod vypouštěných z čistírny odpadních vod v období 12 měsíců před zahájením stavby,


d)
doklad s uvedením hodnot o množství a koncentraci znečištění odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění před realizací stavby,


e)
rozpočtové náklady na provedení stavby,


f)
kopii zápisu ze stavebního deníku3), z něhož vyplývá, že stavba byla zahájena, zejména že zhotovitel převzal staveniště a začal provádět stavební práce, a rozhodnutí o stanovení zkušebního provozu,


g)
časový harmonogram stavby,


h)
uzavřenou smlouvu o sdružení prostředků na financování stavby.


(2) K žádosti o odklad v případě zahájení výstavby jiného zařízení znečišťovatel přiloží:


a)
pravomocné rozhodnutí o povolení stavby nebo změny jiného zařízení; v případě, že tohoto povolení není třeba, prohlášení znečišťovatele o zahájení výstavby jiného zařízení doložené vyjádřením vodoprávního úřadu podle § 18 vodního zákona,


b)
rozpočtové náklady na provedení jiného zařízení,


c)
doklad o skutečném zahájení prací s uvedením data zahájení a časovým harmonogramem výstavby,


d)
pravomocné rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod z příslušného zdroje znečištění pro dobu prací na jiném zařízení spolu s uvedením hodnot, jichž má být dosaženo po ukončení prací; termín dokončení prací bude v povolení výslovně uveden,


e)
doklad s uvedením hodnot o množství a koncentraci znečištění odpadních vod vypouštěných ze zdroje znečištění před realizací jiného zařízení.


(3) Doklady, kterými znečišťovatel prokazuje splnění podmínek odkladu, jsou:


a)
kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, z něhož je patrný den dokončení stavby nebo jiného zařízení,


b)
vyhodnocení zkušebního provozu a doklad o nepřekročení hodnot ukazatelů znečištění stanovených v rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení k vypouštění odpadních vod pro příslušný zdroj znečištění a dobu po dokončení stavby nebo jiného zařízení; tyto hodnoty nesmí přesáhnout úroveň stanovenou jiným právním předpisem4),


c)
doklady o skutečných nákladech na stavbu nebo jiné zařízení.

§ 6


Postup České inspekce životního prostředí při posuzování
žádostí o povolení odkladu a povolování odkladu

(1) Výpočet roční výše záloh na poplatky za zdroj znečišťování, na který byl povolen odklad, provede Česká inspekce životního prostředí (dále jen "Inspekce") tak, že:


a)
na základě poplatkového hlášení vypočte předpokládanou celkovou výši poplatků na celou dobu trvání odkladu,


b)
z rozpočtových nákladů na provedení stavby nebo jiného zařízení a z vypočtené celkové výše poplatků za dobu trvání odkladu stanoví procento odložené části poplatků z celkové výše poplatků, maximálně však do 80 % celkové výše poplatků,


c)
pro kalendářní roky, ve kterých je doba trvání odkladu kratší než 12 měsíců, stanoví odklad pouze pro měsíce, ve kterých trvá doba odkladu.


(2) Výslednou výši odložené části poplatků stanoví Inspekce podle skutečných nákladů stavby nebo jiného zařízení prokázaných znečišťovatelem a podle skutečně vypuštěného znečištění a objemu odpadních vod za dobu trvání odkladu.

§ 7


Zrušovací ustanovení

Zrušuje se


1.
Vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.


2.
Vyhláška č. 110/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

§ 8


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2012.

Ministr:


Mgr. Chalupa v. r.


____________________________________________________________

1)
§ 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb.

2)
§ 21 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

3)
§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

4)
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha k vyhlášce č. 123/2012 Sb.

(Příloha není v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí