zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Působení stavby na životní prostředí při jejím zhotovování

23.04.2012
Odpady
EIA
Působení stavby na životní prostředí při jejím zhotovování

Působení stavby na životní prostředí při jejím zhotovování

Toto hledisko je převážně záležitostí zhotovitele díla. Ten je vázán jednak projektem, jednak podmínkami smlouvy, včetně podmínek stavebního povolení, ale také obecně uplatňovanými požadavky na ekologii stavění. Kvalifikace a odborná zdatnost firmy se dá dnes dobře posoudit i podle toho, jak se zhotovitel při stavění k okolí stavby chová.
Ochrana životního prostředí v dosahu staveniště je dnes jedním z hlavních zájmů stavební společnosti při zhotovování staveb. Řídí se zákony na ochranu životního prostředí, tj. jmenovitě: zákonem č. 125/97 Sb., o odpadech; zákonem č. 114/92 Sb., ve znění zákona č. 289/95 Sb., o ochraně krajiny a přírody; zákonem č. 211/94 Sb., ve znění zákona č. 158/94 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami; zákonem č. 138/73 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně vod.
Způsob stavění u staveb dopravní infrastruktury (silnice, dálnice, letiště, vodní toky nebo železnice) je při stavebně technologické přípravě samozřejmě posuzován a řešen i s ohledem na dočasnou ochranu životního prostředí při výstavbě. Při těchto dočasných opatřeních je nutné zejména řešit:

  • ochranu okolí: před nadměrnými emisemi, před nadměrnou prašností, před nadměrným hlukem a vibracemi, před znečištěním komunikací blátem;
  • ochranu vzrostlé zeleně a náhradní výsadbu;
  • ochranu podzemních vod před povrchovým znečištěním;
  • nezávadnou likvidaci škodlivého odpadu;
  • ochranu při nakládání s nebezpečnými látkami;
  • ochranu zemědělské půdy;
  • chránění fauny během výstavby;
  • využití odpadových nezávadných surovin a recyklovaných materiálů.

Nezanedbatelná není ani skutečnost, že každá výstavba pomáhá řešit nezaměstnanost v příslušném regionu. Bylo vyčísleno, že investice ve výši 100 mil. Kč přináší v celkovém průmětu pracovní příležitosti pro 556 lidí.

Řešení požadavků na ochranu životního prostředí při stavbách dopravní infrastruktury

Ochrana ovzduší je zajišťována pravidelnou kontrolou spalovacích motorů u stavebních strojů a dopravních prostředků.
V zájmu ochrany okolí staveniště se v praxi uplatňuje řada opatření. Například se používají moderní stavební stroje, používá se ekologicky nezávadné palivo a biologicky degradovatelné mazací hmoty. Výrobny polotovarů (např. obalovny) jsou certifikovány pro ekologicky nezávadný provoz. Upustilo se od rozmrazování zemin otevřeným ohněm v zimním období.
Zřizují se zpevněné staveništní komunikace. Pokud je nutné použít i veřejnou komunikaci, její povrch se zpevňuje, průběžně udržuje a po skončení stavby obnovuje. V suchém období se kropí jak prostor zemních prací, tak staveništní komunikace. Svahy těles u směrových staveb se dlouho před dokončením stavby zatravňují a ozeleňují, aby se zabránilo erozi a snížila se prašnost otevřeného staveniště.
Před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci se zřizují plošiny s očišťovacím zařízením, veřejné komunikace se v případě znečištění neprodleně uklízejí. Staveništní komunikace i staveništní provoz se co nejvíce vyhýbají zastavěným oblastem.
Stabilní stroje (kompresory, agregáty) se umísťují do zvukově izolovaných buněk. V zastavěných oblastech se umísťují za protihlukové bariéry nebo se používají bezhlučné stroje (elektrický pohon). Pokud je to nutné, v zastavěných oblastech se omezuje práce v noci a ve dnech pracovního klidu.
Pokud je staveniště v intravilánu, lze jej oplotit a oddělit od obydlené zóny neprůhlednými stěnami. Lze také zřídit i vyhlídková stanoviště, kde se může daňový poplatník přesvědčit, jak se s finančními prostředky - pokud jde o investice ze státního rozpočtu - zachází.
Pokud má být vzrostlá zeleň na staveništi zachována - chrání se oplocením a jednotlivými obaly. Náhradní výsadba mnohdy překračuje rozsah zeleně, kterou bylo nutno pro směrovou stavbu odstranit. Například na jednom z úseků dálnice bylo vysázeno 118 560 ks stromů a keřů náhradou za 57 905 ks odstraněného porostu. Místa dotčená staveništním provozem se před ukončením stavby rekultivují.
Proti znečištění podzemních i povrchových vod je zavedena řada opatření: parkoviště stavebních strojů a dopravy jsou zabezpečena proti úniku znečišťujících látek ochrannými příkopy, svedenými do sedimentačních jímek a čisticích stanic. Při kontaktu s vodním tokem se preventivně instalují norné stěny. Každé staveniště je vybaveno pomůckami pro likvidaci případného úniku ropných látek (VAPEX, CONSORB), zřizují se dočasné usazovací nádrže k zadržení splachu ze staveniště při nadměrných dešťových srážkách.
Škodlivý odpad, vzniklý staveništním provozem, se likviduje způsobem, který odpovídá míře znečištění nebo škodlivosti podle norem pro likvidaci škodlivého odpadu. Ještě před zahájením stavby je pro tento účel zpracován projekt nakládání se škodlivým odpadem.
Obdobný projekt řeší nakládání s nebezpečnými látkami v konkrétních podmínkách staveniště. Týká se zejména manipulace s pohonnými hmotami (sklady zabezpečené proti úniku ropných látek) a manipulace s trhavinami a řeší se jak bezpečné skladování, tak i opatření pro krajní (havarijní) případy.
Zemědělská půda je při výstavbě chráněna zejména tím, že se veškerá ornice získaná při skrývce, včetně podorničních vrstev, pečlivě během dočasné skládky ošetřuje a následně využívá jak pro zatravnění vlastního tělesa (svahů násypů, zářezů, ploch pro rekultivaci) směrové stavby, tak i pro zlepšení půdního fondu mimo staveniště podle pokynů investora. Vedle toho jsou v praxi uplatňována i opatření pro omezení dočasného záboru zemědělské a lesní půdy pro staveništní provoz a plochy pro zařízení staveniště.
Pro ochranu a zachování fauny, dotčené při zhotovování díla, jsou již praktické zkušenosti s přemísťováním celých mravenišť či ochranou stezek zvěře i během výstavby. Omezuje se používání dálkových světel v dotyku s častým výskytem polní a lesní zvěře, místa s výskytem vzácných biotopů se chrání způsobem, který se konzultuje se specialisty.Více na:http://www.casopisstavebnictvi.cz/clanek.php?detail=276

ZDROJ:http://www.casopisstavebnictvi.cz


Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí