zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Obaly z papíru a lepenky v logistických systémech

21.05.2012
Recyklace
Obaly z papíru a lepenky v logistických systémech

Je obecně známou skutečností, že papírenská produkce vychází výrobně z báze přírodních surovin, a je dnes rozsahem použití tak široká, že zahrnuje prakticky všechny obory lidské činnosti.

Možná právě proto si tak mnozí ani neuvědomují neustálou přítomnost papíru a výrobků z něj a neobyčejné možnosti, které tento všestranný materiál skýtá.

Papír je používán ve velmi široké škále druhů od nejtenčích hedvábných papírů po masivní bednové lepenky, od neupravených dřevitých a recyklovaných papírů po nejkvalitnější natírané a jinak zušlechťované tiskové materiály, od hygienických papírů až po filtrační materiály, od nejběžnějších balicích papírů a měkkých obalů až po složitě konstruované skládačky, krabice s fixážemi, vystavovací displeje a pevné a odolné přepravní obaly v logistických řetězcích. Celá tato papírenská produkce má jednoho společného jmenovatele - vyrábí se z trvale obnovitelné suroviny, která neustále přirůstá (především dřevo, ale v jiných oblastech i rákos, sláma, konopí, len, bavlna a řada dalších jednoletých rostlin), je většinou snadno recyklovatelná a je přírodou zpětně akceptovatelná. Z hlediska odpadu (především pak obalových odpadů) jsou papírenské produkty snadno likvidovatelné, a to jak recyklací (papírenská vláknina z vytříděného sběrového papíru), tak mož ným snadným spalováním (se získáváním energie) a konečně i skládkováním (kompostace v podstatě celulózové báze).

Z hlediska účelu spotřeby papíru a výrobků z něj v uživatelské sféře je možné hovořit v základním členění o oblasti komunikační (především tiskové a rozmnožovací papíry), hygienické (nejenom toaletní papír, ale i utěrky, ručníky, ubrousky, kapesníčky, jednorázová prostěradla apod.) a obalovém uplatnění (technické papíry, suroviny na vlnité lepenky, pytlový a sáčkový papír atd.), kterým odpovídají také obory zpracování papíru přímo v papírenských závodech, ale i mimo ně.

OBALY Z PAPÍRŮ A LEPENEK

Obalové materiály a obaly na bázi papíru jsou v praxi hojně rozšířeny ve všech kategoriích užití. K tomu v posledních letech přispívá celosvětový trend návratu k obalům na bázi přírodních a snadno recyklovatelných surovin. Znovu se tak papírové obaly vrací stále více, například do balení tekutin (obaly typu Tetra Pak, Tetra Brik, Combibloc, Pure-Pak a další podobné), do sortimentu kelímků a především nápojových pohárků, také však do oblastí užití jako sáčky, pytle a odnosné tašky, kde je obnovený zájem zákazníků o papírenské výrobky v současnosti zřejmý.

V tradičních oblastech balení, jako jsou obaly přepravní, je dominantní především postavení vlnitých lepenek (až 70 % všech těchto obalů). Jejich výhodné užití z logistických hledisek je naprosto stabilní a jeví i do budoucna stále spíše stoupající trend. Ten však úzce souvisí s celkovým rozvojem průmyslové, potravinářské a zemědělské výroby, a tedy potřebou dokonalého balení a ochrany vyprodukovaného zboží během přepravy a skladování mezi místem výroby a konečným spotřebitelem.

Široký rozsah použití obalů na bázi papíru a většinou vedoucí role takovýchto obalů i v dalších kategoriích balení nejsou dány pouze již zmíněným příklonem k "ekologickému" obalu. Významnou roli hraje také snadná zpracovatelnost papírů, kartonů a lepenek do prostorových tvarů a především výborná potiskovatelnost, která je hlavně u spotřebitelského, ale i přepravního balení nezbytná. Kvalitní obal musí totiž plnit nejen požadavky ochrany zboží a vytvářet snadno manipulovatelné množství, jednotku či dávku, ale stále více plní i reklamně-propagační a marketingové funkce, které by byly bez potisku téměř vyloučené.

Z hlediska objektivního statistického sledování lze jenom u některých druhů obalů a obalových materiálů dokladovat návaznou časovou řadu produkce a spotřeby, a to pouze ve hmotných jednotkách. Přesto však je z příslušné tabulky zcela zřejmá hlavně významná pozice vlnité lepenky a obalů z ní vyrobených. Případný růst nebo stagnace produkce VL a spotřeby obalů z vlnité lepenky vyrobených by však mohla být ovlivněna přetrvávající hospodářskou krizí a celkovou nižší výkonností hospodářství.

PERSPEKTIVY PAPÍROVÝCH OBALŮ

Rozvoj životní úrovně nejenom v hospodářsky vyvinutých zemích, ale i u nás dospěl do takového stádia, kdy by vyspělá obalová technika, jako průřezový obor průmyslové výroby zboží a přepravních a logistických systémů, mohla ovlivňovat také negativně životní prostředí.

Na problematiku prudkého rozvoje obalové techniky a přepravy baleného zboží v rámci nutných ochranných opatření se tak zaměřuje nejenom výzkum a vývoj v oboru, ale také významné evropské i světové obalové veletrhy, výstavy, konference a sympozia. Ze současného stavu poznání pak vyplývají pro rozvoj obalové techniky a především přepravního balení v tomto tisíciletí zejména tyto zásady:

- minimalizovat spotřeby obalových materiálů snižováním jejich tloušťky, plošné a objemové hmotnosti při zachování, případně i zlepšování jejich obalově funkčních a logisticky uplatnitelných vlastností;

- nahrazovat obtížně recyklovatelné nebo nerecyklovatelné obalové materiály použitím materiálů recyklovatelných nebo snadněji likvidovatelných;

- zvětšovat podíl recyklace v surovinových bilancích výroby obalových materiálů a prostředků.

VLNITÉ LEPENKY A KARTONÁŽ Z VL

Kdyby byla vynalezena vlnitá lepenka jako obalový materiál v současnosti, na základě výše uvedených zásad, pak by to byl jistě významný vynález 21. století. Uplynulo však již více než 140 let od patentování výroby dvouvrstvé vlnité lepenky A. L. Jonesem (USA, 1871) a od jejího prvního použití v obalové technice. Bohužel však málokdy v historii i současnosti byl vlnité lepence přisuzován tak velký význam z hlediska definovaných ekologických zásad, jaký ve skutečnosti vždy plnila, plní a zřejmě ještě dlouho bude plnit, především v oboru přepravního balení zboží.

Vlnitá lepenka je vytvořena slepením hladkého a zvlněného papíru (kartonu) příslušných parametrů v počtu 2 až 7 vrstev a má objemovou hmotnost kolem 140 kg/m3 při průměrné plošné hmotnosti 500 až 530 g/m2. Ve své době nahradila plné (hladké) lepenky s objemovou hmotností kolem 700 kg/m3 ve srovnatelné tloušťce, a snížila tedy spotřebu materiálu na jednu pětinu (20 %). Chvályhodný je pokles plošných hmotností v současnosti vyráběných vlnitých lepenek. Jsou totiž používány stále více nejen kvalitnější a většinou také tenčí materiály na výrobu (papíry a kartony na zvlněné vrstvy i krycí vrstvy VL), ale také celkově tenčí varianty vlnitých lepenek (mikrovlna E, ale i F a N vlna a jejich vícevrstvé kombinace), které jsou kladně akceptovány jak výrobci baleného zboží, tak i konečnými spotřebiteli.

Vlnitá lepenka má velmi výhodné obalově funkční vlastnosti, jako je schopnost tlumit nárazy a vibrace, a fixační ochranné vlastnosti, a to vše při dobré stabilitě a vzpěrové pevnosti a navíc s dobrou možností přímého potisku. To ji přímo předurčuje k výhodnému využití při přepravě a skladování zboží v logistických řetězcích. Použité obaly z vlnité lepenky jsou navíc plně recyklovatelné. Podíl recyklovaných surovin v materiálech na výrobu vlnité lepenky ve státech s vyspělým papírenským průmyslem představuje dokonce více než 70 %.

JAKO PŘEPRAVNÍ OBAL

Vlnitá lepenka posuzovaná z hlediska soudobých logistických a ekologických zásad, určujících optimální vlastnosti obalového materiálu, je jednoznačně jedním z nejvhodnějších materiálů na výrobu přepravních a skupinových obalů. Rozvoj vratných obalů z plastů, které částečně mají nahrazovat obaly z vlnitých lepenek, je zjevný, ale ne tak výrazný, jak se původně předpokládalo. Náklady na vratné systémy jsou zatím stále v mnoha ohledech vyšší, než na nevratné obaly z vlnité lepenky; vlastní výroba plastových obalů je přitom také většinou dražší. Zákazníci navíc musí přizpůsobovat vratným obalům rozměry svých balených výrobků, a nároky na skladovací a regálové prostory tak bývají větší než při používání obalů z VL přizpůsobených na míru balenému zboží.

Významnou předností obalů z vlnité lepenky je také současný stav rozvoje výrobní techniky, která se v důsledku soustavného zvyšování výroby výrazně zdokonalila. Moderně vybavené závody jsou schopny reflektovat nejrůznější potřeby zákazníků na opakované provedení, včetně vícebarevného dokonalého potisku (především flexotisk, ale i ofset a sítotisk) a možnosti dodávky až na místo potřeby do druhého dne. Moderní vysekávací technika umožňuje racionální výrobu nejen typových krabic a tvarově vysekávaných různých konstrukčních řešení pro mechanizované balicí systémy, ale i různých fixačních prvků baleného zboží, v plné míře nahrazujících a překonávajících pěněné polystyrenové, polyuretanové nebo další podobné fixace. Konkurencí se tak stává těmto výrobkům z VL spíše jiný papírenský produkt - fixáže na bázi nasávané kartonáže.

Výhodou lepenkových obalů v porovnání s některými ostatními srovnatelnými prostorovými obaly je také jejich skládatelnost. Ta významně zvyšuje využitelnost ložných podmínek dopravních prostředků, a tím výrazně snižuje zatěžování životního prostředí exhalacemi.

Snižování spotřeby obalových materiálů vede konstruktéry obalů z vlnité lepenky k velmi důmyslným řešením, při nichž se využívá pevnosti ve vzpěru spotřebitelských obalů, ve kterých je příslušná dávka zboží balena (skleněné, plastové lahve, plechové obaly). Nefunkční plochy bočních stěn skupinových obalů se pak využívají k fixačním účelům, k přímému potisku, nebo i k průhledům na grafické úpravy skupinově balených obalů či přímo baleného zboží. Připomenuta byla již také možnost použití vlnité lepenky jako vhodného materiálu na výrobu fixací do krabic; vzpomenout je nutno i na další možnosti využití, např. v arších jako prokládacího materiálu, dvouvrstvé VL k přímému balení nebo na výrobu nevratných palet. Vlnitá lepenka je perspektivním obalovým materiálem i do budoucna a vykazuje celosvětově stále jeden z největších vzestupů výroby i spotřeby ze všech papírenských produktů.

Strojní zařízení na finální výrobu obalů z vlnitých lepenek (potisk, vysekávání, slepování, příprava vysekávacích nástrojů apod.) je investičně poměrně náročnou záležitostí. V potisku vlnitých lepenek zcela dominuje technologie flexotisku, a to i při předpotisku materiálu na krycí vrstvu VL (až 8 barev, tisková šíře do 2,5 m a tiskový raport až 4,55 m). Při systému kašírování již potištěných archů na VL se uplatňuje hlavně vícebarevný ofset, včetně lakování a dalších forem zušlechťování povrchu materiálu; archy vlnité lepenky i hotové výseky však mohou být výhodně potiskovány v menších nákladech i sítotiskem.

OSTATNÍ PAPÍRENSKÉ OBALY

Logistické, přepravní, skladovací, manipulační a současně i ekologické nároky na výhodné balení zboží splňují s úspěchem i další papírenské produkty. Mezi nimi nelze nejmenovat hlavně papírové pytle, které se dobře a téměř bezkonkurenčně uplatňují ve vícevrstvých provedeních při přepravě stavebních materiálů (cement, vápno, maltové směsi apod.), ale i potravinářských produktů, krmných směsí pro zvířata, pracích prášků, chemikálií a dalších sypkých výrobků, téměř vždy s vícebarevným flexopotiskem.

Na balení a zabezpečení ochrany zboží během přepravy, ať se jedná o suroviny, materiály i hotové výrobky a zboží, slouží výhodně také vinuté obaly (trubice, sudy, kbelíky), produkty z nasávané vlákniny a kromě dlouhé řady dalších papírenských výrobků i obyčejné balicí papíry. Nezanedbatelnou funkci v logistických řetězcích při spotřebitelském a skupinovém balení pak plní také sáčky, odnosné tašky, skládačky, potahovaná kartonáž, lisované papírenské výrobky, papíry a kartony zušlechťované a vrstvené AL fóliemi, PE, PP či nejrůznějšími nátěry a laky; nelze přitom pominout ani důležité pomocné obalové prostředky, jako například etikety.

Celou oblastí papírenského zpracování a výroby obalů pak prostupuje možnost výhodného použití snad všech myslitelných tiskových technik, bez nichž by současné obaly už ani nemohly plnit všechny požadované nároky uživatelů.


Výroba papírů a lepenek a vybraných obalových materiálů v ČR (tis. t)

1996 2001 2006 2010 2011

Papíry a lepenky celkem 726 873 1041 768 736

Balicí papíry 138 216 273 308 307

Skládačkové lepenky 47 24 40 14 18

Vlnitá lepenka 193 248 423 404 421

Kartonáž z VL 126 176 284 260 270

AUTOR: Miloš Lešikar

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí