zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co podniknout, když vzniká černá skládka?

02.07.2012
Odpady
Urbánní ekologie
Co podniknout, když vzniká černá skládka?

Černé skládky nejsou jen pár pneumatik v příkopu. V některých případech dosahují značných rozměrů a ohrožují své okolí. Co dělat, když podobná černá skládka začne vznikat přímo v obci?

Z výčtu povolení a rozhodnutí, která musí investor realizující skládku odpadů získat, je zřejmé, které orgány jsou povinny zasáhnout v případě, kdy je někde realizována skládka >>černá<<, nepovolená. V takovém případě totiž původce této skládky porušil své povinnosti opatřit si k provozu skládky řadu nezbytných povolení. Vedle toho však mohou existovat případy, kdy skládka byla povolena, vydaná povolení jsou však porušována.

ROZHODNUTÍ A SOUHLASY

Každá skládka zásadně potřebuje územní rozhodnutí a stavební povolení nebo ohlášení. Jestliže daná povolení nebyla vůbec vydána či udělena anebo je skládka provozovaná v rozporu s nimi, jedná se o přestupek podle § 178 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona nebo o správní delikt dle § 180 odst. 1 stavebního zákona (záleží v tomto případě, kdo je původcem skládky, zda fyzická či právnická osoba). Za uvedené jednání je možno uložit pokutu do výše 1 mil. Kč a podle § 129 odst. 1 stavebního zákona může být původci nařízeno odstranění stavby nebo terénních úprav.

S podnětem k prošetření se může každý obrátit na místně příslušný stavební úřad, který by měl následně zahájit řízení tzv. z moci úřední. Podatel má právo být informován o výsledku, pokud o to úřad požádá.

INTEGROVANÉ POVOLENÍ

Pokud skládka kvůli svým parametrům potřebuje k legálnímu provozu vydání integrovaného povolení (IPPC), avšak nebylo vůbec vydáno, nebo byly překračovány stanovené podmínky, jde o správní delikt podle § 37 o integrované prevenci, za který lze uložit pokutu do výše 7 mil. Kč. O správních deliktech rozhoduje Česká inspekce životního prostředí, příslušné krajské úřady a krajské hygienické stanice. Úřady mohou rozhodnout o omezení nebo zastavení provozu zařízení nebo jeho části.

SOUHLAS KRAJSKÉHO ÚŘADU

Za provozování skládky bez souhlasu příslušného krajského úřadu nebo v rozporu s ním může Česká inspekce životního prostředí uložit provozovateli pokutu až do výše 10 mil. Kč, také příslušný krajský úřad může provozování skládky zakázat.

POŠKOZENÍ PŘÍRODY

Pokud by se skládka nacházela na lesních pozemcích nebo pozemcích náležejících do zemědělského půdního fondu, postihuje takové odnětí přímo zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích.

Pokud by byla skládkou dotčena příroda (zejména významný krajinný prvek, zvlášť chránění živočichové, rostliny, území, případně památný strom), je namístě se obrátit na příslušný orgán ochrany přírody. Věc může prošetřit a uložit pokutu Česká inspekce životního prostředí, příslušný úřad obce s rozšířenou působností, případně Správa NP nebo CHKO.

SANKCE V OBCI

Fyzické i právnické osobě, která znečistí veřejné prostranství nebo naruší životní prostředí v obci, může obec uložit pokutu až do výše 200 tisíc Kč. Samotné uložení pokuty však nezbavuje osobu povinnosti odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené obcí (§ 59 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Nalézá-li se skládka na sousedním pozemku, je možné vůči vlastníkovi pozemku uplatnit sousedskou žalobu podle § 127 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, kdy vlastník dotčené nemovitosti je nad míru přiměřenou poměrům obtěžován například zápachem ze skládky, poletujícím odpadem apod. a žádat, aby soud další obtěžování zakázal.

Konečně také lze dát podnět k prošetření přestupku podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, který sankcionuje založení tzv. černé skládky pokutou do výše 50 tisíc Kč (§ 47 odst. 1 písm. h a odst. 2); případně podat v případě velmi rozsáhlé a nebezpečné skládky trestní oznámení podle § 293 zákona č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník).

Jana Kravčíková
Poradna Ekologického právního servisu Kompletní manuál naleznete na www.eps.cz

ČERNÉ SKLÁDKY VELKÉHO ROZSAHU V TISKU

Policie stíhá bývalého starostu obce kvůli provozování černé skládky. Jednačtyřicetiletý muž prý označil místo za částí obce za legální skládku, nechal tam navážet odpad a navíc to i v rámci svého podnikání nabízel zákazníkům. Policie jej obvinila z neoprávněného nakládání s odpady, porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby.

Na černou skládku v obci naváží stavební firma zeminu a betonové zbytky. Majitel skládky tvrdí, že má pro ukládání tohoto typu odpadu povolení. To však vypršelo již před osmi lety a nové už získat nemůže, protože pozemek je součástí regionálního biocentra.

Zdroj: ČTK

JAKÁ POVOLENÍ INVESTOR POTŘEBUJE PRO VYBUDOVÁNÍ SKLÁDKY

Záměr musí být v souladu s územním plánem obce i kraje.

Proces posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.

Integrované povolení - stanoví závazné podmínky k provozu zařízení. Nutné u skládek, které přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu.

Územní a stavební řízení u stavebního úřadu.

Odnětí pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF, zákon č. 334/1992 Sb.) nebo povolení orgánu státní správy lesů, pokud jde o o pozemky určené k plnění funkcí lesa (zákon č. 289/1995 Sb.).

Orgán ochrany přírody může vyžadovat zpracování biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Povolení k provozu zařízení k nakládání s odpady od příslušného krajského úřadu podle § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
EKONOX s.r.o.
17
1. 2020
17.1.2020 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
EKONOX s.r.o.
23
1. 2020
23.1.2020 - Seminář, školení
Regionální centrum Olomouc
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí