zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kotlíkové dotace

18.06.2012
Vytápění, zateplení
Kotlíkové dotace

Prostřednictvím programu je poskytována dotace těm domácnostem, které vymění ručně plněné kotle na tuhá paliva (uhlí, dřevo) za nízkoemisní plně automatické kotle na uhlí nebo biomasu (peletky) nebo jejich kombinaci.

Co to jsou kotlíkové dotace?
Kotlíkové dotace jsou dotačním programem Ministerstva životního prostředí a Moravskoslezského kraje zaměřeným na podporu výměny kotlů pro vytápění domácností za modernější kotle produkující méně emisí. Prostřednictvím programu je poskytována dotace těm domácnostem, které vymění ručně plněné kotle na tuhá paliva (uhlí, dřevo) za nízkoemisní plně automatické kotle na uhlí nebo biomasu (peletky) nebo jejich kombinaci.

Důvod a cíl programu
Cílem dotačního programu je snížení úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji, kde je silné zatížení znečišťujícími látkami pocházejícími z průmyslu, dopravy a malých spalovacích zdrojů v domácnostech.

Domácí topeniště přispívají celou třetinou emisí ke znečištění ovzduší v kraji, přestože uhlím zde topí 10,1 % domácností a dřevem 2,9 % domácností. Tuhými palivy topí zhruba 63 tis. domácností. Dle emisních bilancí ČHMÚ bylo v roce 2010 z domácností v Moravskoslezském kraji vypuštěno více než 1 tis. t tuhých znečišťujících látek. Zavedením tohoto dotačního programu se předpokládá snížení vysoké zátěže obyvatel zapříčiněné právě tuhými znečišťujícími látkami z lokálních topenišť.

V domácích kotlích na tuhá paliva lidé často spalují nekvalitní paliva, příp. i odpady. Automatické podavače optimalizují množství a způsob využití paliva, zejména z toho důvodu, že eliminují druh používaného paliva a díky samostatnému a průběžnému zásobování vzniká i menší množství tuhých znečišťujících látek, neboť většina těchto látek je generována právě při zahájení procesu spalování.

Jaké kotle jsou podporovány?
- spalující uhlí, biomasu (peletky) nebo jejich kombinaci
- s plně automatickým přikládáním, které neumožňuje ruční přikládání
- řádně certifikované s dokladem, že splňují parametry emisí a minimální účinnost dle ČSN EN 303-5, emisní třídy 3
- s max. výkonem do 50 kWt

Další podmínky pro získání dotace:
- Kotel musí být pořízen a instalován až po vyhlášení výzvy k podávání žádostí, nejpozději však do 9 měsíců od vyrozumění o podpoření žádosti. V této lhůtě musí žadatel doložit potřebné doklady na krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR.
- Dotaci žadatel obdrží až po realizaci, tedy po koupi a instalaci kotle.
- Součástí podmínek podpory je i likvidace starého kotle. Znehodnocení může zajistit odborná montážní firma při instalaci nového kotle, která vystaví žadateli prohlášení o znehodnocení starého kotle.
- Po realizaci výměny kotlů budou probíhat po dobu 15 let následné kontroly podpořených nových kotlů, zda je provozuje příjemce dotace v souladu s podmínkami programu. V dotační smlouvě se příjemce dotace zaváže, že umožní tuto kontrolu na místě. V případě, že bude podpořený nový kotel provozován v rozporu s podmínkami programu, bude muset příjemce dotace dotaci vrátit.
- K proplacení dotací není nutná žádná projektová dokumentace, není požadován žádný energetický audit. Administrativa je relativně jednoduchá.

Jak vysoká je dotace?
První dotační výzva proběhla v únoru 2012. Celková výše prostředků alokovaná pro výzvu byla 20 milionů Kč, z toho max. výše dotace činila 60 000 Kč. Tyto prostředky byly již vyčerpány a bylo uspokojeno 333 žádostí.

V rámci druhé výzvy došlo k úpravám podmínek (nově lze žádat o dotaci na kotel spalující samotnou biomasu) i maximální výše podpory jednotlivých žádostí, a to na 40 000 Kč. Celková výše prostředků pro tento dotační program však bude vyšší, takže bude uspokojeno více zájemců o dotaci.

Uznatelnými náklady projektu jsou nákup a instalace nového kotle.

Jak vypadá automatický kotel?
Automatický kotel na tuhá paliva vyžaduje minimální nároky na obsluhu. Je opatřen zásobníkem paliva s podavačem, není proto nutné chodit několikrát denně přikládat a regulovat výkon kotle. Regulátor sám řídí podávání paliva, chod čerpadel i výkon kotle podle nastavení na pokojovém termostatu. Úkolem obsluhy je pak pouze vynášení popela a doplňování paliva do zásobníku v intervalu cca 2-5 dní (v závislosti na typu paliva, intenzitě topení a konkrétním typu a provedení kotle a zásobníku).

Palivem do těchto kotlů je nejčastěji uhlí - ořech 2 o zrnitosti 10-25 mm. V případě biomasy se jedná o peletky (dřevní nebo rostlinná hmota slisovaná do tvaru válečků o průměru 6-20 mm).

Celková účinnost automatických kotlů je garantována v úrovni pohybující se kolem 80-85 % (klasické kotle s ručním plněním mají účinnost přibližně 50 %). Pořízením účinnějšího spalovacího zařízení se tak ušetří i značné množství paliva a náklady na nové zařízení se vrátí, zvláště při stále rostoucích cenách paliv.

Účinnost kotle je nejvyšší, když pracuje při jmenovitém výkonu (takovém, jaký uvádí výrobce). Pokud je kotel předimenzovaný a ve skutečnosti většinu topné sezóny pracuje při mnohem nižším výkonu, než je jeho jmenovitý výkon, jeho účinnost klesá. Je proto důležité, aby výkon nového kotle odpovídal velikosti domu a potřebě tepla pro jeho vytápění.

Oproti ručně plněným kotlům mohou být automatické kotle provozovány prakticky celou topnou sezónu bez přerušení. Odpadá tak časté zapalování a vyhasínání kotle, což jsou fáze, kdy vzniká největší množství emisí znečišťujících látek - oxidu uhelnatého, tuhých znečišťujících látek a nespálených uhlovodíků.

Není automatický kotel příliš drahý?
Ceny automatických kotlů se pohybují přibližně v rozmezí 80 000 až 150 000 Kč.

Na jednoduchém příkladu si však můžeme vypočítat úsporu paliva při vyšší účinnosti automatického kotle. Budeme počítat výhřevnost paliva: 17 MJ/kg (hnědé uhlí), cenu uhlí: 2 500 Kč/tunu a spotřebu energie pro vytápění 80 GJ (roční spotřeba tepla pro vytápění průměrně velkého nezatepleného domu).

Starý kotel na uhlí s ručním podáváním
- tepelná účinnost kotle 50 %
- spotřeba uhlí za topnou sezonu: 9,4 t
- náklady za palivo za sezonu: 23 500 Kč

Automatický kotel na uhlí
- tepelná účinnost kotle 85 %
- spotřeba uhlí za topnou sezonu: 5,5 t
- náklady za palivo za sezonu: 13 800 Kč

Z uvedeného příkladu vyplývá, že za jednu topnou sezonu se na palivu díky vyšší účinnosti moderního automatického kotle ušetří necelých 10 000 Kč. Pokud budou finanční náklady na pořízení a instalaci například 100 000 Kč a dotace 40 000 Kč, vrátí se vlastní investice v hodnotě 60 000 Kč do šesti let.

Zdroj: CENIA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí