zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Geologie a geomorfologie Třeboně a okolí

10.07.2012
Příroda
Geologie
Geologie a geomorfologie Třeboně a okolí

Podstatná část CHKO a BR Třeboňsko je tvořena mělkou Třeboňskou pánví s mírným sklonem od jihu k severu. Od západně, níže položené Českobudějovické pánve je oddělena tzv. Lišovským prahem. Na východě navazuje Třeboňská pánev na pahorkatiny a vrchoviny patřící již k systému Českomoravské vrchoviny, na severozápadě na Středočeskou pahorkatinu. Pánev, vzniklá postupným poklesáváním celého prostoru v rámci tektonicky narušeného komplexu krystalických hornin je vyplněna usazeninami druhohorního - svrchnokřídového (senonského) až třetihorního stáří, které vývojově patří k mělkovodním jezerně-říčním sedimentům a které vznikaly snášením rozrušených a kaolinizovaných hornin do jednotlivých depresí utvářejícího se pánevního prostoru.

Senonská sedimentace je plošně nejrozsáhlejší a nejmocnější výplní Třeboňské pánve. Tvoří ji střídající se vrstvy písků, štěrků, pískovců, slepenců, a jílovců. Na podstatně menší ploše - asi na přibližně čtvrtině plochy senonských usazenin v západní části, je pánev vyplněna oligocenními a miocenními sedimenty. Jsou tvořeny jíly, písky, diatomity, štěrky a písky, jíly a křemenci. Nejmladší třetihorní sedimenty pliocenního stáří jsou namodrale šedé písčité jíly a jílovité písky, plošně nepříliš rozsáhlé. Z kvartérních usazenin jsou nejvýznamnější a plošně nejrozsáhlejší pleistocenní štěrkopískové naplaveniny podél vodních toků Lužnice a Nežárky. Sedimenty štěrkopísků nemají vytvořen bohatěji členěný terasový systém. Zřetelně lze rozlišit pouze dvě úrovně, tj. 3-4 m a 10-15 m nad řekou. Štěrkopísky v bezprostředním okolí řeky, v zaplavované nivě, jsou podstatně mladší, postglaciální aluviální naplaveniny. Do okolí Lužnice a Nežárky je soustředěna většina těžených ložisek štěrkopísků (dobývací prostory a.s. Štěrkovny a pískovny Veselí nad Lužnicí Cep, Cep I, Cep II, Tušť, Tušť I, Horusice, Horusice I, Novosedly nad Nežárkou, Stráž nad Nežárkou, Pístina, dobývací prostor a.s. Calofrig Borovany Krabonoš).

Z hlediska geomorfologického a z hlediska ochrany přírody je významný výskyt i dalších kvartérních usazenin, vátých písků. Vznikly koncem glaciálu či v postglaciálu navátím jemných písků z písčitých naplavenin Lužnice a Nežárky. Největší koncentrace vátých písků je v 34 km dlouhém pásmu říčních teras od Majdaleny k Veselí nad Lužnicí (známé lokality PR Pískový přesyp u Vlkova, PP Slepičí vršek u Lužnice).

Pouze do okrajových partií pánve, především na východě, zasahuje pásmo vyvřelých hornin krystalinika. Zde má krajina na rozdíl od ploché Třeboňské pánve kopcovitý charakter (oblast Homolka, Maršovina).

Dalšími výraznými kvartérními usazeninami jsou rašeliny a rašelinné zeminy. Třeboňská rašeliniště jsou definována jako rašeliniště přechodového typu. Výskyt rašelinišť v jižní i severní části pánve je podmíněn drenáží podzemních vod v plochých úvalech, kde nejsou vyvinuty mocné plochy štěrkopískových náplavů odvodňované povrchovými toky. Proto se také rašeliniště prakticky nevyskytují v údolí Lužnice. Největší ložiska se nacházejí v blízkosti Záblatského a Horusického rybníka, v okolí Třeboně, Šalmanovic, Hrdlořez a Mirochova (stávající těžebny a.s. Rašelina Soběslav Branná, Hrdlořezy - Hranice u Nových Hradů, Příbraz). Vedle nich zde existuje řada menších ložisek, ve kterých rašelina často přechází do rašelinných zemin. Celkově je Třeboňsko v rámci Čech oblastí s největším zastoupením organogenních půd a rovněž půd semihydromorfních a hydromorfních.

ZDROJ: www.trebon.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí