zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

K čemu slouží environmentální geochemie

04.07.2012
Geologie
Hydrogeologie
K čemu slouží environmentální geochemie


Environmentální geochemie

Cílem výzkumných prací v oboru environmentální geochemie a biogeochemie je poznání procesů probíhajících v krajině nepostižené činností člověka, v krajině postižené průmyslovou a zemědělskou činností a v zastavěné krajině městských aglomerací. Poznání procesů v ekosystémech, které nejsou stresovány bezohlednou činností člověka, přispívá k vypracování úspěšných nápravných opatření, která jsou zapotřebí v podmínkách většiny území České republiky.

Environmentální geochemie přispívá k identifikaci nebezpečí vyplývajícího z disperze znečištění v krajině. Toto znečištění pochází často z velkých bodových zdrojů a postupem času se šíří jako součást přirozených toků hmoty mezi jednotlivými rezervoáry v krajině. Část toxických látek je recyklována rovněž opětovným uvolňováním do atmosféry. Na disperzi znečišťujích látek mají velký vliv klimatické změny. Stále více se vyskytují krátká období o velmi vysokých srážkových úhrnech a stále delší období sucha. Extrémy počasí mají vliv na rychlost odbourávání toxických forem některých stopových prvků a antropogenních organických látek z přírodního prostředí.


Projekty environmentální geochemie

Seznam projektů, které Česká geologická služba řeší v rámci kapitoly výzkumného záměru "Environmentální geochemie".

221700
VaV SP/1a6/151/07 Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů, MŽP

Vedoucí projektu: RNDr. Daniela Fottová. Trvání projektu: 2007-2011

221900
VaV SP/1b7/156/07 Model transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje, MŽP

Vedoucí projektu: Mgr. Eva Franců, Ph.D.. Trvání projektu: 2007-2011

www.geology.cz

222000
VaV SP/2e7/229/07 Antropogenní tlaky na stav půd, vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe, spolupráce s VÚV v.v.i., MŽP

Vedoucí projektu: Ing. František Bůzek, CSc. . Trvání projektu: 2007-2011

222500
VaV Q191C118 Rezervy půdního draslíku v podmínkách trvalé negativní živinové bilance v obilnářských systémech, spolupráce s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i., MZe

Vedoucí projektu: Mgr. Magdaléna Koubová, Ph.D.. Trvání projektu: 2009-2013

222900
TA01021055 Izotopy chrómu jako indikátor samočištění kontaminovaných vod: Řešení technologie za užití hmotnostní spektrometrie, TAČR.

Vedoucí projektu: RNDr. Martin Novák, CSc.. Trvání projektu: 2011-2014

223000
QI 112A168 Stav lesních půd jako určující faktor vývoje zdravotního stavu, biodiverzity a naplňování produkčních i mimoprodukčních funkcí lesů, spolupráce pro Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti,v.v.i.

Vedoucí projektu: RNDr. Irena Skořepová, CSc.. Trvání projektu: 2011-2014

332300
Realizace dílčích částí výzkumného záměru ČGS odborem geochemie horninového prostředí, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Jakub Haloda. Trvání projektu: 2007-2012

332600
Bilance uhlíku v sladkovodních rašeliništích - srovnání lokalit mírného a subarktického klimatického pásu, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Leona Zemanová. Trvání projektu: 2007-2011

333200
Vývoj laboratorního metodického postupu pro separaci Ca z přírodních materiálů a analýza izotopů Ca v získaném eluátu na multikolektorovém hmotovém spektrometru s termální ionizací (TIMS), ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Lucie Erbanová. Trvání projektu: 2010-2012

333500
Hmotová izotopová bilance olova v malých povodích, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Štěpánová. Trvání projektu: 2010-2012

333600
Zavedení nové metodiky pro stanovení izotopického složení mědi pomocí multikolektorové hmotové spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Petra Voldřichová. Trvání projektu: 2010-2011

333700
Výstupy skleníkových plynů (CO2 a CH4) z různých typů horninového prostředí na listech Jedovnice a Oslavany, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Milan Geršl. Trvání projektu: 2011-2012

333800
Izotopová termometria horčíka (Mg) a vápnika (Ca) v karbonátových mineráloch, ČGS

Vedoucí projektu: Mgr. Juraj Farkaš, Ph.D.. Trvání projektu: 2011-2012

333900
Geochemické fosílie v půdách a jezerních sedimentech jako indikátory biologického původu organických látek, ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Juraj Franců, CSc., Ing. Daniela Mácová. Trvání projektu: 2011-2012

618100
GAČR 526/07/1187: Acidifikace půGAČR 526/07/1187: Acidifikace půd v přirozených lesních ekosystémech mimo dosah lokálních zdrojů znečištění. Zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje; spolupráce s MLZU, Brno, GAČR

Vedoucí projektu: RNDr. Jakub Hruška, CSc.. Trvání projektu: 2007-2011

630020
Regionální geochemie horninového prostředí Západních Čech, OOHPP MŽP

Vedoucí projektu: Mgr. Milan Geršl. Trvání projektu: 2010-2011

645500
GAČR P210/10/0938: Vliv zavlažování a srážek na mobilitu arsenu v půdním profilu, (spolupráce pro VŠCHT v Praze), GAČR

Vedoucí projektu: Ing. František Bůzek,CSc.. Trvání projektu: 2010-2012

645700
GAČR P210/11/1369: Osud rtuti nahromaděné v lesních ekosystémech na území tzv. Černého trojúhelníku v České republice; spolupráce pro Geologický ústav AV ČR, v.v.i., GAČR

Vedoucí projektu: RNDr. Pavel Krám, CSc.. Trvání projektu: 2011-2014

645900
GAČR P504/11/2135: Vliv disturbačního režimu přírodního temperátního lesa na variabilitu půd a pedogenezi na hrubé prostorové škále; spolupráce pro Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., GAČR

Vedoucí projektu: RNDr. Jakub Hruška, CSc.. Trvání projektu: 2011-2013

666400
Zhodnocení účinků Göteborského protokolu na acidifikované vody a půdy - návrh dalšího řešení; Norský projekt, CZ0051

Vedoucí projektu: RNDr. Jakub Hruška, CSc.. Trvání projektu: 2007-2011

www.geology.cz

666900
Monitoring of trans-boundary air pollution by isotope fingerprinting of sources; EU

Vedoucí projektu: RNDr. Martin Novák, CSc.. Trvání projektu: 2008-2011

www.geology.cz

667500
Soil Transformations in European Catchments - Soil TrEC (FP7-ENV-2009-1, grant agreement number 244118)

Vedoucí projektu: RNDr. Martin Novák, CSc.. Trvání projektu: 2009-2014

668600
LH 11127: Experimentální výzkum ternárních systémů: stříbro - kov Pt-skupiny - chalkogen, MŠMT

ZDROJ:ČGS

Vedoucí projektu: RNDr. Anna Vymazalová, Ph.D.. Trvání projektu: 2011-2014

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí