zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kubova priorita: stabilní elektřina

11.07.2012
Energie
Kubova priorita: stabilní elektřina

Energetika je nedílnou součásti naší civilizace a životního stylu, který žijeme. Dostupnost všech forem energií se stala nutností a základní potřebou.

Pokud chceme zachovat a rozvíjet naši současnou společnost, musíme zajistit dostupné, spolehlivé a cenově přijatelné dodávky energie. Bez energie by nebyla splněna nutná, nikoliv však dostačující podmínka fungování vzdělané, informované, prosperující a demokratické společnosti.

Hlavním motivem a cílem Státní energetické koncepce je zajistit bezpečnost dodávek energie, konkurenceschopnost energetiky, a to včetně sociální přijatelnosti, udržitelnosti výroby a nakládání s energiemi.

Návrh aktualizace Státní energetické koncepce (SEK) bude předložen vládě na konci srpna tohoto roku společně s aktualizovanou koncepcí surovinové politiky. Obě strategie totiž spolu velmi úzce souvisejí. Až budou schváleny, budou určovat pozici a roli státu nejen v energetice, ale i v těžebním průmyslu na příštích třicet let.

Srpnový termín znamená sice mírné zpoždění oproti původním plánům, ale to je dáno upřednostněním kvality a vzájemné provázanosti obou strategických materiálů. Naší snahou je, aby do srpna byly jasné i vazby na platné či připravované koncepční dokumenty, které se nyní připravují v resortech dopravy a zemědělství.

Současný návrh aktualizace SEK navazuje na stále platnou Státní energetickou koncepci z roku 2004. Oproti této koncepci se více zabýváme možným využitím tuzemských energetických surovin. Chtěli bychom totiž udržet zatím příznivou situaci energetické nezávislosti ČR.

Základní podmínkou případné další těžby energetických surovin je maximalizace efektivity stávajících zdrojů a vyřešení všech střetů zájmů v daných lokalitách. Mezi priority patří také využívání nejlepších technologií a minimalizace dopadů na životní prostředí.

MEZITITULEK: Energie pro průmysl

Naše společnost je vybudovaná zejména na průmyslových základech. V současné době finanční krize a vzrůstajících nejistot nám naše průmyslová výroba poskytuje dobrou konkurenční výhodu proti ekonomikám založeným pouze na službách nebo bankovnictví. Chceme-li si tuto výhodu ponechat, musíme chránit a zachovat naši průmyslovou konkurenceschopnost, technickou vzdělanost a schopnost inovovat.

Proti minulosti vnímáme také akcent na to, aby průmyslová výroba (a energetika zvláště) byla zároveň šetrná k životnímu prostředí. Nepopíratelným faktem je, že v současnosti zapříčiňuje energetika zhruba polovinu domácích emisí skleníkových plynů.

Důraz na udržitelnost našeho chování je také důsledkem dlouhodobých globálních trendů. Musí být však racionální a nesmí náš průmysl vystavovat neúměrným výdajům, které jej budou činit nekonkurenceschopným a stejně nebudou v globální ochraně ovzduší znamenat téměř nic.

Současné energetické trendy v EU, společně s rostoucí globální poptávkou po energii, podstatně zvýší v delším časovém horizontu ceny energie. I proto nechceme zvyšovat naši závislost na dovážené energii a ČR by měla udržet spíše potenciál vývozu energie.

Energie bude v budoucnu rozhodně strategickou komoditou, na níž budou stát ekonomiky státu. Tato fakta se musí projevit v úvahách a plánování struktury energetického mixu. Ten bude nutné v dlouhodobém horizontu pozměňovat tak, abychom dosáhli cílů, které stanoví SEK

Vyrovnat se s uvedenými podmínkami znamená zajistit spolehlivé, bezpečné a k životnímu prostředí co nejvíce šetrné dodávky energie pro obyvatelstvo a celou ekonomiku ČR. Tyto dodávky musí být realizovány za konkurenceschopné a přijatelné ceny, ne za podmínek neúnosných podpor z veřejných prostředků.

MEZITITULEK: Nutnost reagovat na změněné podmínky

Jedním ze základních úkolů je být připraveni na situace, kdy se změní vnější podmínky. Nežijeme ve vzduchoprázdnu, světová ekonomika je propojená, velký vliv na další vývoj může mít i taková situace, jako byla havárie ve Fukušimě a následný odklon Německa od jaderné energetiky.

Součástí energetické bezpečnosti je proto zajištění nepřerušených dodávek energie v krizových situacích, a to v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek infrastruktury státu a přežití obyvatelstva. V budoucnu můžeme čelit výpadkům dodávek primárních zdrojů, cenovým výkyvům na trzích s energetickými komoditami, poruchám, ale i cíleným útokům.

Pro zajištění energetické bezpečnosti a odolnosti ČR je klíčové disponovat robustní přenosovou soustavou s dostatkem regulačních výkonů a přiměřenou distribuční soustavou. Tyto znaky česká energetika naplňuje a naším úkolem je tento stav chránit a dále vylepšovat.

V případech rozpadu evropské sítě je elektroenergetická soustava ČR, jako přebytková, schopna bezpečně přejít do krátkodobého ostrovního provozu, a uchovat si tak svoji základní funkci - tedy zajištění dodávek.

MEZITITULEK: Stabilní cenová politika

Konkurenceschopnost energetiky a sociální přijatelnost vnímáme jako povinnost státu garantovat konečné ceny energie pro průmyslové spotřebitele i pro domácnosti srovnatelné, nebo nižší ve srovnání nejen se zeměmi našeho regionu, ale také dalšími přímými konkurenty. To je jeden z nejdůležitějších cílů. Jen tak zajistíme energetickým podnikům základní podmínku pro dlouhodobé vytváření přidané hodnoty.

A co znamená v energetice další z cílů - udržitelnost? Jde o takovou strukturu zdrojů, která bude dlouhodobě funkční, nebude podléhat ostrým výkyvům a nebude zhoršovat kvalitu životního prostředí. Je třeba otevřeně říci, že jaderná energie je v našich podmínkách jedinou racionální cestou pro nízko emisní energetiku.

Pojem udržitelnost chápeme také z pohledu finančně-ekonomického. Tento druh udržitelnosti musí zajistit finanční stabilitu energetických podniků a potřebné investice do obnovy a rozvoje. Jde při tom nejen o lidské zdroje, ale také o sociální dopady, jako je zaměstnanost a dostupnost primárních zdrojů.

MEZITITULEK: Chceme vyvážený mix

Stanovené cíle lze dosáhnout zejména vhodnou volbou vyváženého mixu zdrojů. Současný energetický mix je už dán, nezačínáme tedy bodem nula. Úplná změna v krátké době není ani možná.

Proto počítáme s částečnou obnovou dožívajících výrobních zdrojů elektřiny. Půjde pouze o uhelné zdroje se zajištěnou dodávkou uhlí. Plánujeme snižovat výrobu elektřiny z uhlí až na cílovou hodnotu 20 TWh za rok. Pokud se budou stavět nové zdroje, půjde výhradně jen o ty s kogenerační výrobou a s využitím minimálně 60 procent odpadního tepla. Jen tak budou splněny požadavky na vysokou účinnost a ochranu životního prostředí.

Vyšší účinnost zdrojů znamená nižší požadavky na těžbu nebo dovoz. Zpřísněné požadavky na efektivitu výroby elektřiny budou dalším impulsem pro diverzifikaci zdrojového mixu směrem k postupnému snížení výroby elektřiny z uhlí.

Takové portfolio poskytne strategickou flexibilitu a tento postup umožní překlenutí přechodného období mezi masivním využíváním uhlí a případnou budoucí konkurencí v podobě obnovitelných zdrojů energie (OZE), nebo reaktorů IV generace a jaderné fúze.

MEZITITULEK: Posílíme roli jádra

Současné technologie výroby energie z jádra umožňují nahradit uhelnou energetiku pro výrobu elektřiny a pro ČR jsou nejracionálnější cestou k nízkoemisní energii. Plánujeme tedy posílení role jádra při výrobě elektřiny a budeme se soustředit na možné maximální využití odpadního tepla.

Konkrétně se bude jednat o výstavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny v Temelíně, prodloužení provozu současných bloků a výstavbu nového bloku v Dukovanech. Také zahájíme přípravu dalších lokalit pro možný rozvoj jaderné energetiky po roce 2040.

V teplárenství chceme udržet současný rozsah centrální dodávky tepla. Budeme však požadovat transformaci výroby na vyšší účinnost a diverzifikovanější palivovou základnu. Obnova, transformace a stabilizace centralizovaného zásobování teplem budou založeny v rozhodující míře na domácích zdrojích jako uhlí, obnovitelné zdroje energie, případně teplo z jaderných elektráren. Postupně a v menším rozsahu bude docházet k přechodu výtopen na kogenerační výrobu s tepelnými čerpadly.

Významnou, byť snižující se roli má využívání zemního plynu v lokální spotřebě. Očekáváme nárůst využití zemního plynu při kogenerační výrobě a částečně i pro účinnou kondenzační výrobu v pološpičkovém provozu. V této souvislosti lze tedy očekávat celkový nárůst podílu zemního plynu na výrobě elektřiny s podílem do 20 % celkového instalovaného výkonu.

MEZITITULEK: Obnovitelné zdroje musejí být efektivní

Vzhledem k závazkům ČR vůči EU, i s ohledem na dynamický vývoj odvětví obnovitelných zdrojů, se soustředíme na rozvoj ekonomicky efektivních OZE. Chceme postupně odstranit finanční podpory pro nové zdroje. Podpora státu se soustředí hlavně na oblast přístupu k sítím a oblast povolovacích procesů a technologického vývoje.

Veškerý rozvoj OZE musí být podporován tak jako u jiných výroben, aby jeho projekty byly veřejně přijatelné. Nelze již akceptovat výrobu energie za tak extrémních veřejných nákladů v době, kdy veřejné rozpočty mají jiné priority. Je neracionální vyrábět energii s takovou veřejnou podporou.

Největším problémem současnosti je akceptovat vysoké náklady spojené s podporou již postavených OZE. Nevyužitý potenciál lze najít ve spalování odpadů v zařízeních s kogenerací. Klademe si za cíl využít 80 % spalitelných odpadů.

Pokles spotřeby předpokládáme u kapalných paliv. Počítá se s vyšší účinnosti využití paliva, se zvýšením podílu alternativních paliv v dopravě, zejména jde o zkapalněný zemní plyn a stlačený zemní plyn. V neposlední řadě je třeba počítat s nárůstem počtu elektromobilů.

MEZITITULEK: Významný "zdroj" - úspory

Významnou roli v plánování výsledného energetického mixu hraje zvyšování energetické účinnosti a úspory energie v hospodářství a v domácnostech. Plánujeme proto podporovat a stimulovat zvyšování energetické efektivnosti a úspory v průmyslu, dopravě, službách a v domácnostech.

Pokud mají být na tuto podporu využity peníze ze systému emisních povolenek, musí být investovány zpět do českého průmyslu. Dosáhnout toho lze cílenou obměnou spotřebičů, zvýšením efektivnosti přeměn energie, snížením tepelných a elektrických ztrát.

Jsme si vědomi, že změnu v chování spotřebitelů lze dosáhnout jen dobrou informovaností nasměrovanou na zvýšení ekonomické a energetické gramotnosti. Energetickou efektivitu samu o sobě lze výrazně ovlivnit administrativními, daňovými, tarifními a finančními nástroji. Budeme dbát na to, aby při navrhování a využívání takových nástrojů byl vždy dodržen jejich celkově neutrální účinek na rozpočty. Chceme, aby peníze generované poplatky a daněmi v energetice byly využity právě na stimulaci těchto žádoucích změn.

MEZITITULEK: Nejsme v Evropě sami

ČR není v prostoru Evropy izolována. Budeme proto klást důraz na rozvoj síťové infrastruktury v celém kontextu zemí střední Evropy. Vyspělá a spolehlivá síťová infrastruktura představuje jeden z hlavních prvků bezpečnosti dodávek a současně také konkurenceschopnosti energetiky jako celku.

Důležité bude další posilování mezinárodní spolupráce a integrace trhů s elektřinou a plynem v regionu, včetně podpory vytváření účinné a akceschopné společné energetické politiky EU.

Uděláme kroky potřebné k modernizaci přenosové soustavy. Především půjde o její posílení, které zajistí kapacitu pro nárůst spotřeby, pro připojení nových zdrojů a pro tranzitní nároky na přenosové soustavy ve směru sever-jih.

Klademe si za cíl garantovat bezpečnost a spolehlivost provozu na současné úrovni. K tomu přispěje i plná integrace trhu s elektřinou a s regulačními výkony v rámci Evropského trhu. Pro financování rozvoje přenosové soustavy, především tranzitního koridoru ve směru sever-jih na území ČR, maximálně využijeme finanční zdroje EU.

Důležitá bude obnova a posílení distribučních sítí a implementace řídicích systémů inteligentních sítí, které zajistí připojení a řízení provozu distribuovaných zdrojů s podílem přes 50 % instalovaného výkonu v distribučních sítích.

Další kroky budou směřovat k lokální akumulaci, rozvoji tepelných čerpadel a efektivnímu řízení spotřeby. Pro realizaci těchto cílů je nezbytné se zapojit do evropských programů podpory rozvoje inteligentních sítí.

MEZITITULEK: Podpoříme výzkum

Z dlouhodobého pohledu představují výzkum, vývoj a vzdělávání hlavní faktory konkurenceschopnosti hospodářství i energetiky a kritické faktory úspěchu. Abychom mohli realizovat popsané vize a plány, je nezbytné zajistit podporu výzkumu a vývoje skrze podporu školství s cílem obnovy a rozvoje technické inteligence.

Plánujeme další rozvoj spolupráce a propojení průmyslu a středního a vysokého školství. Abychom byli úspěšní, je nutné zvýšit počet a kvalitu absolventů technických profesí. Důležité bude také vytvořit podmínky pro systematické celoživotní profesní vzdělávání a pro obnovu a rozvoj potřebných dovedností.

Energetická koncepce je souhrnem velkých výzev a nutných úkolů. Jsem si jistý, že samotná existence dokumentu pomůže vyjasnit směr, kterým se bude budoucnost energetiky ubírat, a tím zvýší stabilitu podnikatelského prostředí a dodávek energie.


Martin Kuba
ministr průmyslu a obchodu

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí