zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kaly z ČOV od jiných původců

27.08.2012
Odpady
Čištění odpadních vod
Kaly z ČOV od jiných původců

Může být ČOV provozovaná jako zařízení podle §14 odst. 2 zákona o odpadech?

Dotaz:
Může být ČOV provozovaná jako zařízení podle §14 odst. 2 zákona o odpadech? Na ČOV by byly přijímány odpady - kaly z ČOV od jiných původců, případně další biologicky rozložitelné odpady, které by svým charakterem odpovídaly vstupním surovinám. Co je potřeba ke zřízení takového zařízení? Schvaluje zařízení nějaký orgán státní správy (např. vodoprávní úřad, do jehož kompetence ČOV jako vodní dílo spadá)? Jakým způsobem provozovatel zařízení prokáže původcům odpadu, že je oprávněn od nich odpad převzít? Musí mít ČOV zpracovaný provozní řád, v němž jsou uvedena katalogová čísla odpadů, které je možné v zařízení využívat, obdobně jako je tomu u zařízení podle §14 odst. 1?

Odpověď:

Shrnutí odpovědí na obecné dotazy k provozování čistíren odpadních vod jako zařízení k nakládání s odpady

Protože již v roce 2011 začaly přicházet dotazy k výše uvedenému tématu a letos tento trend pokračuje, pokusím se shrnout nejdůležitější ustanovení relevantních právních předpisů a z nich vyplývající důvody jednotlivých odpovědí.

Čistírny odpadních vod (ČOV) jako zařízení k nakládání s odpady - obecně

Obecné požadavky na ČOV, stejně jako požadavky na jiná zařízení, nejsou ve všech případech stejné. Závisí především na požadavcích a povinnostech stanovených právními předpisy, do jejichž působnosti zcela nebo částečně spadá činnost v nich prováděná, na druzích a vlastnostech odpadů, požadovaném způsobu a výsledku jeho zpracování apod.

Čistírny odpadních vod jsou nepochybně vždy vodohospodářským dílem, sloužícím k čištění odpadních vod. Jsou tedy vodním dílem a povinnosti a požadavky na ně jsou stanoveny zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Naopak, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech), ze své působnosti plně vylučuje nakládání s odpadními vodami (§ 2 odst. 1, písm. a)). Vzhledem k tomu, že po kvalitativní stránce nemusí být rozdíl mezi odpadní vodou a tekutým odpadem, je pro účely stanovení působnosti zákona o odpadech a vodního zákona rozhodující způsob, jakým je s takovou kapalnou komoditou dále nakládáno.

Aby na ČOV mohly být přijímány odpadní látky jako odpady, nikoliv jako odpadní voda (tj. byly jejich původcem zařazeny podle Katalogu odpadů, vedeny v evidenci odpadů a nakládá se s nimi jako s odpady), potom v souladu s § 12 odst. 2 zákona o odpadech s nimi lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou podle tohoto zákona k nakládání s odpady určena (souhlas orgánu kraje s provozem a provozním řádem - § 14, odst. 1) a za podmínek stanovených zvláštními předpisy. Pokud by tedy odpady měly být odstraňovány na ČOV, musí být tato ČOV provozována nejen na základě vodohospodářského povolení, ale provozovatel musí získat i souhlas k provozování zařízení k požadovanému způsobu unakládání s ním a k jeho provoznímu řádu podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Tento souhlas musí provozovatel ČOV mít pouze tehdy, když přijímá na ČOV odpady jiných původců. Tímto souhlasem a v rámci souhlasu schváleným provozním řádem, v němž jsou uvedena i katalogová čísla všech odpadů, které je možné do zařízení přijímat, provozovatel zařízení prokáže původcům, že je oprávněn od nich odpad převzít.

Výjimku stanovenou v § 14 odst. 2 zákona o odpadech (dotaz č. 289750) nelze v tomto případě použít. Podle tohoto ustanovení je možné v zařízeních, která nejsou určena k nakládání s odpady, využívat pouze odpady, které splňují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a při nakládání s těmito odpady nesmějí být porušeny zvláštní právní předpisy, v souladu s nimiž je zařízení provozováno, a právní předpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostředí. Z dikce ustanovení lze vyvodit, že souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech k provozu zařízení, do kterého mohou být přijímány odpady, není požadován pouze pro zařízení výrobního charakteru, v nichž je možné konkrétní odpad, neměnného složení a vlastností, používat jako náhradu vstupní suroviny v těchto zařízeních běžně zpracovávané (tedy suroviny dané charakterem výroby, a vymezené např. podnikovou normou). Odpady přijímané do zařízení podle § 14 odst. 2 tedy musejí mít kvalitu vstupní suroviny již při příjmu do zařízení. O tato zařízení se proto nejedná v případě, že jsou zde odpady před vlastní výrobou např. tříděny či jinak upravovány. Rovněž musí být zaručena neměnná kvalita odpadu, který surovinu v zařízení nahrazuje. Tyto požadavky ČOV nesplňuje.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
SW CASEC
22
8. 2017
22.8.2017 - Seminář, školení
Mladá Boleslav
INISOFT s.r.o.
24
8. 2017
24.8.2017 - Seminář, školení
Liberec, Centrum Babylon Liberec
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí