zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ochrana před povodněmi vyžaduje komplexní přístup

22.08.2012
Povodně
Ochrana před povodněmi vyžaduje komplexní přístup

Povodňové události roku 2002 ukázaly, že je nutné v mnoha ohledech zlepšit protipovodňovou ochranu. Ta zahrnuje nejen opatření z vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví, ale též pravidelný přezkum a zlepšování přístupů, prosazování strategií, plánů a opatření v oblasti stavebního plánování.

Příkladem komplexního přístupu je projekt LABEL - adaptace na povodňové riziko v povodí Labe/Elbe (2008-2012) podpořený z fondů EU, který se uzavře tento měsíc. Vedoucím partnerem projektu je Saské státní ministerstvo vnitra. Projekt navázal na projekt ELLA (2003-2006, Preventivní opatření k ochraně před povodněmi na Labi prostředky nadnárodního územního plánování) kofinancovaný EU v rámci iniciativy INTERREG III B. Spolupráce českých, německých a dalších partnerů se vedle povodňové ochrany týkala i celkového využití povodí Labe na území ČR a Německa. Do projektu se na české straně zapojilo mj. Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Povodí Labe, s. p., Povodí Vltavy, s. p., a kraje v povodí Labe.

Jeden ze zapojených krajů, Královéhradecký, v projektu ELLA zpracoval pilotní projekt, jenž zmapoval a popsal sídelní útvary a stavby v záplavových územích v katastru 107 vybraných obcí. Projekt ELLA byl přínosem i z pohledu přípravy Evropské směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (2007/60/ES).

PROJEKT LABEL ANEB VŠE O LABI

V roce 2008 byly aktivity partnerů obnoveny projektem LABEL (www.label-eu.eu). Pozornost se zaměřila na implementaci výše zmíněné a již platné povodňové směrnice. Aktivity projektu se rozšířily. do hledáčku se dostala i kvalita povrchových vod (např. vodní nádrže Orlík), vyhodnoceno bylo využití vodních toků, zejména Labe a Vltavy k plavbě, zmapovaly se rizikové záplavové lokality (tzv. Atlas Labe), otevřelo téma klimatických změn a hrozby úbytku vody.

Pokud zůstaneme u Královéhradeckého kraje, pracovali na projektu především zaměstnanci KÚ. Pracovníci obcí s rozšířenou působností a dalších obcí se zapojili do pilotního projektu, jenž je zveřejněn na adrese mapy.kr-kralovehradecky.cz k využití pro tvorbu povodňových plánů, územní plánování aj.

MAPY OHROŽENÍ A RIZIK

Pilotní projekt se v souladu s povodňovou směrnicí zabýval zpracováním podkladů pro tvorbu map ohrožení a rizik. Řešeným územím bylo povodí Orlice. Zpracovatel vycházel z navržených a stanovených záplavových území Q5, Q20, Q100, Q aktivní. Byly vyznačeny zaplavované komunikace a jejich průjezdnost, identifikovány nebezpečné objekty nacházející se v jednotlivých úrovních n-letých vod, objekty způsobující znečištění a ty, jež ovlivňují rozsah povodňových škod.

Zmapovány byly přirozené rozlivové plochy, zakresleny plochy (mimo intravilán obcí), na nichž při zvýšených průtocích dochází k rozsáhlému přirozenému rozlivu, identifikována protipovodňová opatření (poldry, ochranné hráze aj.). Získaná data využil kraj k aktualizaci svého povodňového plánu. Zajímavým výstupem projektu je i publikace Řeka - Lidé - Krajina Labe (www.reka-lide-krajina-labe.cz).

A budoucnost projektu LABEL? >>Závisí na zájmu partnerů i na financích,>Vedle povodňové ochrany je aktuální téma změny klimatu - řešení období sucha, udržení vody v krajině, využití vodních nádrží či přehodnocení umístění a počtu nově navrhovaných nádrží v povodí Labe.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí