zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu

10.11.2012
Ekologické vzdělání a výchova
Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu

Projekty zaměřené na práci s žáky a studenty
Nový projekt: Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj
Nový projekt střediska SEVER je zaměřen na vzdělávání pedagogů Libereckého kraje. Projekt pomůže změnit přístup škol k obtížně uchopitelnému tématu udržitelný rozvoj a reflektuje skutečnost, že tématika udržitelného rozvoje prolíná od vlastní pedagogické práce až po provoz školy.
V rámci projektu proběhne specializační studium pro školní koordinátory EVVO v rozsahu 250 hodin, několik jednodenních doškolovacích seminářů pro školní koordinátory EVVO a ostatní pedagogy. Novinkou je vzdělávání nepedagogických pracovníků škol v problematice ekologicky šetrného provozu.
Projekt je podpořen v rámci programu OPVK, partnerem je Městské středisko EV Divizna Liberec a potrvá do 31. 8. 2014.
Program Škola pro udržitelný život
Učitelé, kteří se zúčastnili semináře v říjnu v Brně, již nasbírali první zkušenosti s plánováním projektu a komunitním plánováním. Jejich žáci teď budou moci absolvovat výukový program, který je přivede k přemýšlení o místu, kam chodí do školy, ke zmapování místních zajímavostí a ve spolupráci s veřejností k utváření vize, jak by si místo představovali v budoucnu. Výukové programy budou postupně probíhat od 13. 11.
15. 11. proběhne v Praze zasedání Poradního grémia programu, tentokrát zaměřené zejména na přínosy programu pro obce, města a jejich samosprávy.
Program realizujeme ve spolupráci s Nadací Partnerství, do jihomoravského projektu je zapojena také Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání
Bližší informace: Lucie Tomášková, lucie.tomaskova@ekologickavychova.cz, 739 454 756, www.skolaprozivot.cz a sever.ekologickavychova.cz.


Týden pro udržitelný život - vzdělávací pobytový program pro žáky ZŠ a SŠ
Listopad je posledním měsícem realizace tohoto projektu. V závěru prezentujeme výsledky svých snah a práce s žáky na pobytových výukových programech pedagogickým pracovníkům. Součástí je i vyhodnocení zpětné vazby od žáků a zhodnocení vlivu programů na jejich rozhodování a chování.
Hlavním cílem tohoto projektu je propracovat metodiku týdenních environmentálních pobytových výukových programů jako účinné formy realizace průřezových témat (zejména EV). Chceme rozvíjet klíčové kompetence žáků, probudit zájem o oblast živ. prostředí a zvýšit jejich občanskou angažovanost.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Máte- li zájem získat bližší informace k výstupům projektu, můžete kontaktovat středisko SEVER sever-hm@ekologickavychova.cz 499874280, 739203205.
Jaromír Kvasnička: mirek.kvasnicka@ekologickavychova.cz
Projekt Global Literacy for Fairer World! (Globální výchovou za spravedlivější svět!)
V listopadu proběhne seminář pro zapojené učitele a navštívíme školy s dalším výukovým programem k tématice chudoby. Projekt budeme prezentovat formou seminářů pro pedagogy na krajské konferenci KAPRADÍ Litoměřicích
Zapojené školy jsou z Královéhradeckého a Libereckého kraje: ZŠ Komenského Trutnov, ZŠ Rokytnice nad Jizerou, ZŠ Školní Vrchlabí, ZŠ Žacléř, ZŠ Úprkova Hradec Králové, ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem.
S partnery z Velké Británie, Polska a Ghany spolupracujeme projektu, který je zaměřen na rozvojové vzdělávání. Projekt je zaměřen na otázky chudoby, negramotnosti a životního prostředí. Součástí bude příprava autentických výukových materiálů a filmu o Ghaně. S těmito materiály pak budou pracovat čeští, polští a angličtí žáci. Projekt je financován z prostředků EU. Sever je zde partnerem. Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Více informací: Milada Dobiášová, SEVER, milada.dobiasova@ekologickavychova.cz
Projekt Modelové klimatické konference
V listopadu, ve stejné době, kdy bude probíhat v Kataru 18. konference smluvních stran úmluvy o ochraně klimatu (26. listopadu až 7. prosince 2012) pak proběhnou i žákovské modelové konference, na nichž žáci představí postoje "svých" zemí a uplatní získané znalosti o klimatu a dovednosti ve vyjednávání. Protože jde o mezinárodní projekt, budou navíc čeští žáci moci v přímém spojení diskutovat se žáky z Velké Británie a z Polska.
Více informací: Milada Dobiášová, SEVER, milada.dobiasova@ekologickavychova.cz
Vzdělávání pedagogů
SEVER školám, školy sobě - vzdělávání pro udržitelný život na školách
V rámci právě ukončeného projektu vznikly 2 Manuály zkušeností z práce se školními pedagogickými týmy (jeden manuál shrnuje zkušenosti škol českých krajů, druhý z moravských krajů). Dále vznikly nové metodické pomůcky - DVD Globální problémy (obsahuje 9 prezentací a info textů pro pedagogy) a simulační hra Fish banks.
Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, SEVER, 739 203 204, hana.kulichova@ekologickavychova.cz
V rámci nabídky pro ZŠ "EU peníze školám" (šablony) vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ uskuteční lektoři SEVERu tyto semináře:
14. 11. se uskuteční seminář na téma udržitelného podnikání a využití didaktické simulační hry U jezera. V dopolední části budou účastníci seznámeni s metodikou hry U jezera. Odpoledne se budeme zabývat tématy udržitelného podnikání a využívání zdrojů - principy, příklady, didaktickými postupy, metodickými doporučeními pro výuku.
Hra U jezera simuluje proces užívání společného zdroje (zde je to voda v jezeře), několika podniky, rozmístěnými na březích jezera. Hráči jsou řediteli podniků a jejich úkolem je zajistit co nejvyšší zisk. V každém kole musí udělat jedno z pěti rozhodnutí, jakým způsobem využijí zdroj pro svůj podnik. Každé rozhodnutí má svůj dopad jak na ekonomickou situaci podniku, tak na stav vody v jezeře. Hráči ve snaze o nejvyšší zisky uzavírají dohody a vymýšlejí strategie. Po hře následuje diskuze, která umožní sdělit si navzájem silné zážitky ze hry a umožní nám také diskutovat o hlubších souvislostech této problematiky.
28. 11. se uskuteční seminář Rozvoj čtenářské gramotnosti v environmentální výchově. Seminář nabídne metody a postupy, jak lze rozvíjet čtenářské dovednosti, zejména kritické posuzování textu. Poukáže na podmínky úspěšnosti rozvoje čtenářství na 2. st. ZŠ a pokročilé metody práce s textem na SŠ. Poskytne zpracované učební materiály rozvíjející aktivní zapojování dosavadních znalostí. Nabídne, jak pracovat se zpochybňováním a kladením si otázek při čtení náročnějších textů a jejich kritickém posuzování.
Seminář se skládá ze dvou akreditovaných čtyřhodinových bloků a splňuje minimální rozsah 8 výukových hodin. Absolventi obdrží dvě osvědčení.
Lektorka: Mgr. Bc. Tereza Hejtmánková.
Další činnosti
Ve dnech 22. - 23. 11. se zástupci SEVERu zúčastní v Hradci Králové konference s mezinárodní účastí "Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu". Jiří Kulich přednese příspěvek "Prinicpy a příklady interaktivních terénních programů střediska SEVER vhodných pro udržitelný cestovní ruch - inspirace z ekologické/environmenální výchovy", Tereza Hejtmánková povede pokonferenční eko-interpretační exkurzi do PR Na Plachtě.
5. 11. se v Českých Budějovicích zúčastní ředitel SEVERu kulatého stolu ke krajskému systému ekologické výchovy v Jihočeském kraji. Účastníkům - tj. představitelům krajské samosprávy, pracovníkům krajského úřadu a organizacím činným v ekologické výchově v kraji - nabídne zkušenosti se systémy ekologické výchovy v ostatních krajích ČR.
28. - 30. 11. se v Telči zapojíme do "Mezinárodní dílny participativních metod práce s veřejností" pořádané Centrem občanského vzdělávání Masarykovy univerzity a budeme zde prezentovat své zkušenosti z programů jako je Škola pro udržitelný rozvoj, Dětská fóra apod.
Královéhradecký kraj:
Již počtvrté se 9. 11. sejdou pedagogové mateřských škol a další zájemci o ekologickou výchovu dětí předškolního věku na krajské konferenci KAPRADÍČKO. Připravili jsme pro ně čtyři praktické dílny a navíc diskuzi na téma Revize RVP PV.
Blíž přírodě v mateřské škole
28. 11. se účastnice projektu sejdou na závěrečném setkání, v rámci kterého proběhne výběr tematických celků, které se stanou součástí chystané publikace. Dále bude setkání věnováno doplnění informací o legislativě, pomůckách a publikacích, týkajících se EVVO.
Cílem projektu je zkvalitnit podmínky pro systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti environmentálního vzdělávání, aby byli připraveni efektivně naplňovat vzdělávací oblast Dítě a svět v MŠ a Člověk a příroda na 1. st. ZŠ. Cílovou skupinu tvoří pedagogové mateřských škol a 1.-2. tř.1.st. základních škol na území Královéhradeckého kraje. Konkrétním naplněním projektu je poskytnout pedagogům zapojených škol vzdělávání v tématech o základních životních podmínkách: slunce, voda, půda, vzduch po stránce odborné i metodické. Důraz bude kladen zejména na prožitkové a badatelské aktivity vhodné do terénu a na využívání pestré škály metod, zejména dramatické, výtvarné, pohybové a smyslové hry. V rámci projektu bude realizován cyklus vzdělávacích akcí sestávající se 4 seminářů, pětidenního kurzu a závěrečné konference shrnující výsledky projektu a představující integrovaný celek Základní podmínky života a pětidílnou publikaci.Aktivity budou realizovat zejména zaměstnanci SEVER.
Bližší informace: Mgr. Radka Urbánková, Mgr. Radka Urbánková, radka.urbankova@ekologickavychova.cz
Učíme v souvislostech
V rámci projektu je na listopad naplánována realizace čtyř výukových programů.
Projekt z dotačního programu Královéhradeckého kraje je zaměřen na
realizaci výukových programů, cykly krátkodobých výukových programů a pobytové výukové programy zaměřené na poznávání přírody, ochranu prostředí a udržitelný způsob života pro cílové skupiny MŠ, 1.st.ZŠ, 2.st.ZŠ, SŠ a pobytové výukové programy pro 1.st.ZŠ, 2.st.ZŠ a SŠ.
Cílem programu je nabízet školám takové služby, které by zajistily seznamování s jednotlivými tématy trvale udržitelného rozvoje v co nejširších souvislostech (pobytové programy, cykly programů). Dalším cílem projektu je školám finančně zvýhodnit cykly programů a poskytnout kvalitní metodické materiály, prohlubující a rozšiřující problematiku realizovaných programů. Dotace bude použita na dotisk již vytvořených materiálů a na vytvoření, grafické zpracování a tisk nových metodických materiálů.
Další informace: Bc. Lenka Hronešová, SEVER Hradec Králové, 739 203 209,
Lenka.hronesova@ekologickavychova.cz
Vzdělávání k udržitelnému provozu kanceláře
V rámci projektu proběhne 29. 11. seminář, který bude zaměřen na Enviromentální značení - Ekologicky šetrný výrobek a služba, Evropské ekoznačení.
Od dubna 2012 do září 2013 v Královéhradeckém kraji poběží projekt, který má za cíl zabezpečit odpovídající vzdělanost a informovanost zaměstnanců veřejné správy a samosprávy a jimi zřizovanými organizacemi v problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje, která povede k ekologizaci provozu kanceláří. V rámci projektu bude realizováno 9 jednodenních seminářů a 1 dvoudenní výjezdní seminář za příkladem dobré praxe. Na základě ověření bude připravena a vydána metodika vzdělávacího modulu udržitelného provozu kanceláře. Realizátorem je Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše a externí lektoři. Projekt "Vzdělávání k udržitelnému provozu kanceláře" je realizován v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Další informace: Silvie Vacková SEVER Hradec Králové, 739203209,495580319, silvie.vackova@ekologickavychova.cz
Výukové programy
V rámci projektu "Čistá obec, čisté město, čistý kraj" proběhnou 3 výukové programy, 8 krátkodobých programů jsou zatím naplánováno pro realizaci v rámci projektů "Se SEVEREM k trvale udržitelnému životu v Hradci Králové" a 6 v projektu "Učíme v souvislostech".
Další informace: Bc. Lenka Hronešová, SEVER Hradec Králové, 739 203 209,
Lenka.hronesova@ekologickavychova.cz
Vzdělávání pedagogů
Již počtvrté se 9. 11. sejdou pedagogové mateřských škol a další zájemci o ekologickou výchovu dětí předškolního věku na krajské konferenci KAPRADÍČKO. Připravili jsme pro ně čtyři praktické dílny a navíc diskuzi na téma Revize RVP PV. Akce se koná v prostorách Krajkého úřadu v Hradci Králové.
Informace: Mgr. Tereza Hejtmánková, SEVER Hradec Králové, tel. 495 580 319,
Tereza.hejtmankova@ekologickavychova.cz
Hradec Králové:
Se SEVEREM k trvale udržitelnému životu v Hradci Králové
Hlavním cílem projektu je propagovat v regionu města Hradec Králové principy trvale udržitelného života a ochrany přírody prostřednictvím působení na cílové skupiny: žáci MŠ, ZŠ a SŠ, široká veřejnost - zejména rodiny s dětmi formou výukových programů a osvětových akcí.
Další informace: Lenka Hronešová, SEVER Hradec Králové, 739 203 209
lenka.hronesova@ekologickavychova.cz
Výukové programy pro Hradec Králové
Viz výše, Královéhradecký kraj.
Krkonoše, Trutnovsko:
Výukové pobytové programy v Horním Maršově

V listopadu navštíví pobytové středisko ekologické výchovy v Horním Maršově žáci z Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů z Prahy, žáci Gymnázia v Opatově a žáci ze základní školy ve Vrchlabí. Na přelomu listopadu a prosince se v prostorách střediska ekologické výchovy bude konat předvánoční setkání dětí, které se v létě účastnily našeho letního tábora. Na děti čeká bohatý program, zimní hry a radovánky, výroba drobných dárečků pod vedením lektorů ze SEVERu.

Akce pro veřejnost
8. 11. pořádáme tradiční svatomartinskou slavnost. Zveme všechny zájemce, akce je vhodná i pro rodiče s malými dětmi. Sraz účastníků je v 16 hodin u Střediska ekologické výchovy SEVER. Odtud se vydáme se zapálenými lampiony do starého kostela, kde si poslechneme vyprávění o svatém Martinovi.
16. - 18. 11. se v prostorách SEVERU v Hroním Maršově uskuteční bubenický workshop. Účastníci si vyzkouší hru na africké bubny Djembe a basové bubny Kencereni, Sangban a Dundun. Dílnu povede zkušený lektor a bubeník Pavel Nowak.
24. 11. zveme veřejnost k výrobě adventních věnců. Za účastnický poplatek poskytneme chvojí, vazačský drát, kleště, pomůcky a drobné dekorace z přírodních materiálů. Při hudbě a v předvánoční pohodě si vyrobíme tradiční dekoraci na předvánoční stůl.
Více informací o kulturním dění v Horním Maršově: Monika Kosinová, SEVER, tel. 739 203 208, mail: monika.kosinova@ekologickavychova.cz
Další informace k výše uvedeným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Horská 175, Horní Maršov 542 26, 499 874 280, 739 203 205, sever@ekologickavychova.cz, sever-hm@ekologickavychova.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, 500 02 Hradec Králové, tel. 495 580 319, 739 203 209, sever-hk@ekologickavychova.cz
Sledujte také naše webové stránky: www.sever.ekologickavychova.cz
Navštivte také naši Facebook stránku!
http://www.facebook.com/pages/Stredisko-ekologicke-vychovy-SEVER/155420261668
Ústecký kraj:
Dvanáctý ročník krajské konference KAPRADÍ pro Ústecký kraj se uskuteční 9. 11. V Litoměřicích. Akce, určená k setkání škol, pedagogů a institucí, rozvíjejících ekologickou výchovu. Účastníkům budou nabídnuty dopolední i odpolední dílny, debatní kruhy, prodej učebnic FRAUS, výrobků Fair Trade a možnost vidět interaktivní výstavu "Supermarket svět". Bude také předána cena Veroniky Svobodové za přínos v rozvoji ekologické výchovy.
Dětská fóra
30. 11. moderujeme ve Štětí dětské fórum.
Více informací: Petr Panaš, SEVER, petr.panas@ekologickavychova.cz
Výukové programy pro základní školy
Po celý měsíc listopad budeme navštěvovat různé základní školy s našimi výukovými programy. Navštívíme základní školy v Lovosicích, Čížkovicích, Na Valech v Litoměřicích, ve Štětí a Liběšicích. Mezi témata našich výukových programů patří odpadové hospodářství, život plazů a obojživelníků, léčivé bylinky, Afrika, život na vesnici. Škála je rozmanitá, školy měly vskutku z čeho vybírat.
Více informací: Ivana Poláčková, SEVER, Ivana.polackova@ekologickavychova.cz
Projekt Modelové klimatické konference
8. 11. proběhnou na lovosickém gymnáziu výukové programy v rámci projektu Modelové klimatické konference.
Více informací: Ivana Poláčková, SEVER, Ivana.polackova@ekologickavychova.cz
Výukové programy pro mateřské školy
V listopadu se s námi děti z mateřských škol podívají za zvířátky. Poznají, kdo žije v lese, kdo u vody a koho chováme na statku. Prostřednictvím her a písniček se děti naučí, čím se zvířata živí, seznámí se s jejich chováním a zvyky a osvojí si pojmenování "zvířecích rodin".
Více informací: leona.pekarova@ekologickavychova.cz, Ivana.polackova@ekologickavychova.cz
Další informace k výše uvedeným akcím v Ústeckém kraji: Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 734 838, sever-ltm@ekologickavychova.cz
Sledujte také: www.sever.ekologickavychova.cz
Navštivte také naši Facebook stránku!
http://www.facebook.com/pages/Stredisko-ekologicke-vychovy-SEVER/155420261668

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
19
1. 2018
19-21.1.2018 - Seminář, školení
Praha 6
22
1. 2018
22-25.1.2018 - Veletrh, výstava
Ostrava
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí