zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co vše zajišťuje podnik DIAMO?

25.01.2013
Geologie
Co vše zajišťuje podnik DIAMO?

Odštěpný závod TÚU

Tisk

Útlum těžby a úpravy uranu v oblasti Stráž pod Ralskem byl zahájen již koncem osmdesátých let zastavením výstavby Dolu Hamr II - Lužice a jeho následnou likvidací a likvidací Dolu Křižany I . Na základě usnesení vlády (UV) č. 429 ze dne 11. 8. 1993 byla zastavena těžba na Dole Hamr I a důl byl převeden do konzervačního režimu a UV č. 244 ze dne 26. 4. 1995 bylo rozhodnuto o zahájení jeho likvidace. Následně byla dle UV č. 170 ze dne 6. 3. 1996 zahájena likvidace Dolu chemické těžby.

V organizaci DIAMO, s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem je v posledních letech prováděna výhradně hornická činnost - likvidace těžební jednotky. Probíhá sanace cenomanské a turonské zvodně. Sanační zásah spočívá ve vyvádění kontaminantů z podzemí a v jejich následném přepracování nebo ekologickému uložení na povrchu.

Součástí likvidačních a sanačních pracích je likvidace neprovozovaných a nepotřebných hydrogeologických, geologicko-průzkumných, technických a technologických vrtů.

V rámci sanace musely být vybudovány a jsou provozovány následující sanační technologie - odpařovací stanice (SLKR I), stanice (SLKR II) na přepracování rekrystalovaného kamence, který je jedním z výstupů ze SLKR I, na síran hlinitý. Dále je provozována neutralizační stanice NDS 6, která prošla rozsáhlou rekonstrukcí s možností zpracovávat až 5,5 m3/min kontaminovaných cenomanských a turonských zbytkových technologických roztoků. Vzniklá pevná fáze ve formě kalů je ukládána na I. etapu odkaliště a vyčištěná voda je vypouštěna do řeky Ploučnice. V návaznosti na provoz vyluhovacích polí musí být po celé období provozována technologie na serapaci uranu ze zbytkových technologických roztoků.

Při sanaci cenomanské a turonské zvodně je ročně průměrně vyčištěno cca 3,6 mil. m3 turonských a cenomanských zbytkových technologických roztoků. V ploše vyluhovacích polí je sanačním zásahem udržována podbilance cenomanské zvodně. tím je zamezováno rozšiřování zbytkových technologických roztoků a zabezpečována pasivní ochrana turonské zvodně tím, hladina cenomanské zvodně je trvale pod úrovní volné hladiny v turonské zvodni. Nedílnou součástí všech sanačních a rekultivačních činností je ochrana životního prostředí a radiační ochrana.

Jsou realizovány drobné rekultivační práce, především výsadba porostů a jejich zabezpečení.

Odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka pokračuje ve výběrové těžbě zásob uranové rudy v souladu s Usnesením vlády ČR č. 1316/2005, kterým bylo schváleno pokračování těžby a úpravy uranu na ložisku Rožná do konce roku 2008. Usnesením vlády ČR č. 565/2007 ze dne 23. května 2007 došlo k prodloužení těžby a úpravy uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka po dobu ekonomické výhodnosti těžby bez nároku na finanční zdroje státního rozpočtu České republiky.

Rudnina je těžena z hloubky větší jak 1 000 m pod povrchem a následně zpracovávána v chemické úpravně na uran v chemickém koncentrátu na závodě CHÚ, kde je také prováděna rafinace U-kovu sorbovaného na ionexech dekontaminačních stanic při čištění důlních vod. V technologickém procesu čištění odkalištních vod úpravny je získáván jako doprovodný produkt síran sodný.

V rámci zahlazování důlní činnosti probíhalo na lokalitách s ukončenou těžební činností čištění důlních vod. V posledních letech bylo hlavními výpustnými profily o. z. GEAM do vodotečí vypouštěno cca 6,5 mil. m3 vod ročně včetně vyčištěných nadbilančních odkalištních vod z ložiska Rožná. Ústí opuštěných hlavních důlních děl ve správě o. z. GEAM v minulosti likvidovaných po ukončení průzkumu a těžby uranu, polymetalických rud, uhlí a lignitu jsou pravidelně kontrolována. Na rekultivovaných odvalech je prováděna pěstební činnost, spočívající v dosadbě poškozených lesních kultur a opravách oplocení. Součástí těžebních, likvidačních a sanačních prací je monitorování jejich vlivu na životní prostředí.

Nižší organizační jednotky
 • Závod Rožná I (R I)
 • Závod Chemická úpravna (CHÚ)
 • Závod Doprava a mechanizace (DM)
 • Provoz RD Jeseník(RDJE)
 • Provoz JLD Hodonín (JLDH)

Odštěpný závod SUL zajišťuje správu likvidovaných těžebních a úpravárenských kapacit uranových a ostatních rudních ložisek na území Čech, mimo severočeskou a východočeskou oblast. Jedná se o celkem 19 dílčích oblastí po těžbě uranových a ostatních rud s více než pěti tisíci evidovaných zátěžemi.

Na zátěžích po těžbě a úpravě uranových rud pokračovaly v posledních letech práce v souladu s aktualizovanými útlumovými projekty pro jednotlivé regiony a v rozsahu přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu.

Významným fenoménem v činnosti odštěpného závodu je čištění důlních vod v příbramské oblasti. To je zabezpečováno především prostřednictvím nově postavené velkokapacitní čistírny důlních vod v areálu bývalé šachty č. 19. S ohledem na možné extrémní přítoky vod do ložiska byla její kapacita posílena rekonstrukcí starší ČDV-1 Bytíz. Objem vyčištěných důlních vod dosáhl od zahájení provozu nové čistírny hodnoty přes 9 mil. m3.

Při likvidaci následků činnosti chemické úpravny MAPE Mydlovary je prováděna sanace kalových polí K I - 4, K III, K IV/D.

Na sanaci a rekultivaci chemické úpravny a odkaliště K IV/D získal DIAMO, s. p. prostředky z Operačního programu Životní prostředí ČR, spolufinancovaného z EU. Podrobnosti a aktuální informace k realizaci projektu naleznete na www.sanacemydlovary.cz.

Zahlazování následků hornické činnosti a likvidace havarijních stavů probíhá převážně v lokalitách Horní Slavkov , Jáchymov , Příbram .

Nepřetržitou činností je báňsko - technický monitoring opuštěných důlních děl a monitoring vybraných složek životního prostředí ve všech problémových oblastech.

Odštěpný závod ODRA vznikl jako nástupnická organizace uzavíraných dolů Šverma, Heřmanice , Ostrava a Odra, tj. dolů z ostravské části revíru , ke kterým byl k 1. 1. 1998 organizačně začleněn Důl J. Fučík a 1. 7. 1999 byly připojeny závody František a Paskov z karvinské a jižní části revíru. K 1. 1. 2002 byl odštěpný závod ODRA prodejem části OKD, a. s. v souladu s usnesením vlády č. 453/2001 převeden na DIAMO, státní podnik. K 1. 1. 2004 byla k odštěpnému závodu ODRA prodejem části OKD, a. s. v souladu s usnesením vlády č. 1128/2003 přičleněna lokalita Barbora.

Organizační změnou byl k 1. 2. 2007 zrušen odštěpný závod SAP (Sanační práce) a začleněn jako středisko Laguny do organizační struktury odštěpného závodu ODRA. K 1.1.2011 bylo středisko Laguny organizačně začleněno do střediska Povrch. Odštěpný závod ODRA se nachází ve stadiu pokročilého útlumu těžby a organizačně se skládá ze středisek Důl a Povrch a odborných úseků řízení vedoucího o. z., náměstka pro výrobu, techniku a ekologii a náměstka pro ekonomiku a personalistiku.

Středisko Povrch spravuje všechny areály bývalých dolů v ostravské a petřvaldské dílčí pánvi (dále ODP a PDP), v jižní části revíru - bývalý Důl Paskov a v karvinské části - bývalý Důl Barbora s ukončenou "technickou likvidací důl". Dále středisko Povrch spravuje areál skládky odpadů tzv. laguny OSTRAMO . Středisko Důl spravuje důlní části areálů Jeremenko a Žofie (tj. vodní jámy).

Odštěpný závod ODRA zabezpečuje:
 • Péči o všechna hlavní důlní díla, která byla zlikvidována po 1. 1. 1946 v přidělených dobývacích prostorech. Těchto hlavních důlních děl je celkem 99.
 • Čerpání důlních vod z ostravské dílčí pánve na lokalitě Jeremenko a čerpání důlních vod z petřvaldské dílčí pánve na lokalitě Žofie do doby ukončení potřeby ochrany chráněného ložiskového území před zatopením.
 • Správu svěřeného majetku - areálu skládky odpadů Laguny (tzv. laguny OSTRAMO ) a zajišťování inženýrské a kontrolní činnosti při čerpání veřejných prostředků zhotovitelem "Nápravných opatření - LAGUNY OSTRAMO".
 • Zajišťování inženýrské a kontrolní činnosti při čerpání veřejných prostředků zhotoviteli akcí v rámci revitalizace moravskoslezského kraje - "Příprava území po ukončení hornické činnosti DIAMO, s.p., o.z. ODRA" a "Komplexní řešení problematiky metanu ve vazbě na stará důlní díla".
 • Péči o majetek ve správě o. z. ODRA - zajišťuje správu svěřeného majetku, jako základní údržba a opravy majetku, pronájem a převody nevyužívaného majetku, zajišťování oprávněných zájmů o. z. k cizím subjektům (vstupy na pozemky, vyjadřování k akcím a stanovení podmínek k jejich realizaci, věcná břemena), účetní a daňové činnosti, součinnost při správě majetku s úřady státní správy (katastrální úřady, odb. stavební, odb. ochrany životního prostředí aj.)
 • Vyřizování sociálně zdravotních nároků spojených s hornickou činností v minulosti (náhrady za ztrátu na výdělku dle ZP a zvláštní příspěvek horníkům, které vznikly do 31. 12. 1992 a deputát, jehož nárok vznikl do 16. 1. 1992). Dále se vyřizují nároky na zvláštní příspěvky horníkům a náhrady za ztrátu na výdělku vzniklé po 1. 1. 1993 na utlumovaných dolech.
 • Demolici nepotřebných objektů ve své správě vlastními pracovníky nebo dodavatelsky
 • V rámci investic realizaci řady staveb vyvolaných útlumem, např. rekonstrukce důlních čerpacích stanic, rekonstrukce rozvoden, rekonstrukce energetických sítí v areálech apod.
 • V rámci řešení problematiky výstupu plynů provoz podstatné části systému pasivní ochrany ostravské a petřvaldské dílčí pánve sestávající ze sítě 50 odplyňovacích vrtů a odfukových komínků instalovaných na jamách nebezpečných výstupem důlních plynů. Současně zabezpečuje provoz monitorovacího systému sledování výstupu plynů na vybraných jamách a objektech v jejich blízkosti.
 • V rámci zahlazování následků hornické činnosti vyřizování důlních škod fyzických a právnických osob a sanaci a rekultivaci území dotčených těžbou.
 • Péči o 14 nemovitých a 3 movité kulturní památky v 5 areálech.
Nižší organizační jednotky
 • středisko Důl
 • středisko Povrch

ZDROJ: www.diamo.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí