zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úspora za neodbornou rekonstrukci se hrubě nevyplácí

25.03.2013
Odpady
Ekologické stavění, bydlení
Zdraví
Úspora za neodbornou rekonstrukci se hrubě nevyplácí

Postup sanačních prací azbestem kontaminovaných budov...

Minulý týden jsme v článku Sanace azbestových zátěží přinesli shrnutí azbestové problematiky. V dnešním článku se zaměříme na praktickou stránku a postup jeho odstraňování.

"Na dokumentaci o stavbě se často nelze spolehnout, mnohdy ani neexistuje. Naše zkušenost je taková, že při stavbě budovy jsou často použity materiály, které byly zrovna v té době dostupné, nikoli ty, které byly uvedeny v projektu, a změna materiálu není v dokumentaci zaznamenána. Pro pozdější případné úpravy nebo přestavby obvykle žádná dokumentace neexistuje," popisuje situaci Ing. Michal Hampejs, garant pro sanační práce s azbestem SITA CZ a.s.
Pokud je v budově zjištěn azbestový materiál, musí majitel rozhodnout, zda bude azbest sanovat. Povinnost provést sanaci ze zákona vyplývá v případech rekonstrukcí, změn nebo odstranění staveb. "Bohužel jsou případy, kdy je k rekonstrukci objektu s azbestovou zátěží vybrána stavební firma, která ve snaze více vydělat odstraní azbest "načerno" s pomocí nevyškolených dělníků, kteří pracují bez náležitých ochranných prostředků. Ohrozí tak jejich zdraví, o zamoření okolního prostředí ani nemluvě. "Úspora" tak jde na úkor zdraví pracovníků a lidí, kteří potom v budově žijí a pracují. Navíc cena následné sanace takto azbestem zamořeného objektu násobně převyšuje cenu, za kterou by byla rekonstrukce provedena odborně," dodává M. Hampejs.
Základním krokem ke zjištění úrovně nebezpečnosti azbestu v objektuje zjištění množství polétavých respirabilních azbestových vláken. Měření koncentrace vláken se provádí metodou rastrovací elektronové mikroskopie doplněné energiově-disperzním analyzátorem X-paprsků metodikou popsanou ve Směrnici VDI 3492-SRN, která je platná ve všech státech EU. SITA CZ díky vyvinutému sanačnímu postupu a použité technologii garantuje výslednou koncentraci po sanaci hluboko pod limitními hodnotami.
Postup při sanačních projektech
Veškeré používané postupy jsou v souladu s požadavky zákona č. 285/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci a na základě technologického postupu uvedeného v hlášení prací s azbestem dle Vyhlášky MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky zařazování prací do kategorií.
V budově je nejprve třeba vybudovat kontrolované pásmo, aby bylo technicky zaručeno důsledné oddělení prostor s výskytem azbestu od okolního prostředí. Prostor kontrolovaného pásma je uzavřen a vymezen výstražným značením. Vstup do kontrolovaného pásma je zajištěn tříkomorovou dekontaminační zónou. Ta je určena zajištění dekontaminace pracovníků provádějících práce v prostoru kontrolovaného pásma. Neprodyšný prostor se systémem překryvných plachet je rozdělen do tří komor:tzv. špinavá šatna, očistná sprcha a čistá šatna. Dekontaminační zónu budujeme buď přímo na místě sanace, anebo využíváme mobilní dekontaminační komoru.
Odsávání a filtrace vzduchu. Prostor kontrolovaného pásma je před započetím sanačních prací hermeticky uzavřen a je zde vytvořen podtlak -20 kPa, aby nedocházelo k úniku azbestových vláken mimo něj. K dosažení správné funkce kontrolovaného pásma je zajištěno odsávání vzduchu tak, aby došlo k 5 až 8 násobné výměně vzduchu za hodinu. Hodnoty jsou průběžně monitorovány a zaznamenávány.
Vysátí (sanace) pracovního prostoru. Po odstranění všech azbestových materiálů je celý prostor kontrolovaného pásma vysát účinnými vysavači. Vzhledem k velikosti vláken je třeba použít takové třídy vysavačů a stupně filtrace, aby nedocházelo k zvětšení rozptylu azbestových vláken v prostoru kontrovaného pásma.
Enkapsulace. V průběhu prací jsou materiály s obsahem azbestu stříkány enkapsulačním prostředkem. Azbestová vlákna jsou jím obalena a nedochází k jejich dalšímu uvolňování do prostředí.
Podobně jako dekontaminační systém pro pracovníky je sestaven také tříkomorový dekontaminační materiálový systém. Zajištěný a zabalený nebezpečný odpad s obsahem azbestu projde postupně třemi oddělenými komorami, kde je obal zbaven posledních zbytků vláken a ošetřen enkapsulačním prostředkem. Mimo kontrolované pásmo je zřízen prostor pro deponii odpadu, odkud je v atestovaných kontejnerech a dle ADR dopraven do příslušného zařízení k odstranění odpadu. Veškeré obaly s odpadem jsou opatřeny jednoznačným popisem, katalogovým číslem odpadu a označením: "Likvidaci odpadů provádí SITA CZ a.s." s identifikačními údaji. Odpadní vody kontaminované azbestem jsou odsávány a jímány do zvláštních kontejnerů pro odpadní vody kategorie "N", následně cisternou odsáty a odstraněny ve specializovaném zařízení SITA CZ a.s.
Důraz na bezpečnost práce
Před zahájením prací jsou zaměstnanci vždy řádně proškoleni odborně způsobilou osobou a technikem BOZP a PO o zásadách bezpečnosti práce, individuální ochrany a požární bezpečnosti.Vždy před zahájením každé směny provádí vedoucí prací poučení zaměstnanců o režimu práce a zásadách bezpečnosti práce a používání ochranných prostředků.Všichni pracovníci sanační čety prošli lékařskou kontrolou v rozsahu nutném pro provádění prací s azbestem. Odbornou lékařskou prohlídku pověřených pracovníků zabezpečuje lékař závodní preventivní péče.

Zdroj: SITA CZ a.s.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí