zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu pro spotřebiče na zemní plyn kategorie spalování C

20.03.2013
Ovzduší
Vytápění, zateplení
Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu pro spotřebiče na zemní plyn kategorie spalování C

Spalinová cesta je v legislativních a technických předpisech jasně definovaná jako dutina určená k odvodu spalin od spotřebiče do volného ovzduší (ČSN EN 1443, ČSN 734201, ČSN EN 15287-1, Vyhláška 268/2009 Sb.)...

Vyhláška 268/2009 Sb. ke stavebnímu zákonu stanovuje pro uživatele (majitele) povinnost, že "bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami." Nařízení vlády 91/2010 Sb. tuto povinnost upřesňuje a v souladu s normovými hodnotami, na které se vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, odvolává, stanoví podmínky, za jakých je nutné provést revizi spalinové cesty. Tato revize je prováděna v návaznosti na vznik nové situace mající potenciální vliv na bezpečný provoz spalinové cesty, a to ať už na základě jednání vlastníků, resp. provozovatelů spalinové cesty, nebo na základě události na jejich vůli nezávislé.

Dále Vyhláška č. 268/2009 Sb., § 3, odstavec 3, písmeno k) stanoví, že normovou hodnotou se rozumí konkrétní technický požadavek (zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení), obsažený v příslušné české technické normě, jehož dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky.

V § 24 jsou uvedeny konkrétní požadavky na spalinové cesty. Pro ilustraci vybíráme:

(1) Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny emisní limity stanovené jiným právním předpisem vztažené k předmětnému zdroji znečištění i k okolní zástavbě a nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její kontroly vymezené normovými hodnotami.

(2) Spaliny spotřebičů paliv se odvádějí nad střechu budovy. Vyústění odvodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze použít jen v technicky odůvodněných případech při stavebních úpravách budov nebo u průmyslových staveb, při dodržení normových hodnot a emisních limitů podle odstavce 1.

Každý kotel v provedení C lze instalovat na jakoukoliv samostatnou vzduchovou a spalinovou cestu kteréhokoliv výrobce, jenž deklaruje u svých výrobků plnou použitelnost pro daný spotřebič paliv a má ke svému produktu platný certifikát.


Jen pro úplnost - u některých kategorií spotřebičů kategorie "C", je v ČSN 06 1002 v čl. 1.3. uvedeno:

Provedení C2 - (4) Tato společná soustava potrubí je součástí konstrukce budovy a není dodávána se spotřebičem

Provedení C4 - (5) Tato společná soustava potrubí je součástí konstrukce budovy a není dodávána se spotřebičem.

Provedení C8 - (6) Tato společná soustava potrubí je součástí konstrukce budovy a není dodávána se spotřebičem

Závěr:

V ČSN EN 1443 i ČSN 734201 jsou kouřovody, tedy vodorovné části spalinových cest, připojovány do komínů, svislých částí spalinových cest, a to buď připojovacím T-kusem, nebo patním kolenem. Pojem svislý kouřovod s funkcí komína znají české technické normy již několik desítek let.

V praxi je samozřejmě možné, že se někdo bude raději řídit některými odbornými stanovisky, která vydávají různé zájmové skupiny. Je však třeba si uvědomit, že na sebe tímto přebírá i plnou právní odpovědnost, která vyplývá z nerespektování výše uvedených právních předpisů.

Proto by každý, než učiní podobné rozhodnutí, měl dostat všechny relevantní informace, aby mohl zhodnotit všechny klady a zápory. Zejména bychom pak měli mít vždy na paměti, že jde nejen o majetek, ale především o bezpečnost nás všech!

Doporučujeme proto, aby si ti, které uvedená problematika zajímá, pročetli připravovanou odbornou publikaci zaměřenou na právní úpravu v dané oblasti. Na základě poznatků soudních znalců a stanovisek legislativních a jiných odborníků ji zpracoval plk. JUDr. František Vavera, Ph.D. z Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Publikace by měla vyjít v dubnu 2013 u vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň.

Autoři: Ing. Jaroslav Schön, Ing. František Jiřík, Zbigniew Ondřej Adamus, Pavel Dědič

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí