zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Změna povolení provozu podle zákona o ochraně ovzduší

13.06.2013
Ovzduší
Firemní ekologie
Změna povolení provozu podle zákona o ochraně ovzduší

Jaké jsou podmínky pro změnu povolení provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona č. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší?

Zdroje znečišťování ovzduší vyjmenované v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, smí být podle § 17 odst. 3 písm. a) zákona provozovány pouze na základě a v souladu s povolením provozu. Podmínky pro změnu povolení provozu jsou upraveny v § 13 zákona.

 • První případem změny povolení provozu bude situace, kdy bude u předmětného stacionárního zdroje v rámci zpracování Programu zlepšování kvality ovzduší podle § 9 odst. 1 zákona identifikován významný příspěvek k překročení imisního limitu v dané zóně či aglomeraci:
  • V takovém případě bude krajský úřad na základě § 13 odst. 1 prověřovat možnost zpřísnění nebo stanovení dalších specifických emisních limitů, doplňujících technických podmínek provozu nebo emisních stropů. Zjistí-li, že to umožní prokazatelně snížit úroveň znečištění bez vynaložení nepřiměřených nákladů ze strany provozovatele, rozhodne o změně povolení provozu.
  • V případě znečišťujících látek, které mají stanoven imisní limit v bodě 3 přílohy č. 1 zákona (As, Cd, Ni, a benzoapyren), se za opatření vedoucí ke snížení úrovně znečištění bez vynaložení nepřiměřených nákladů považuje, pokud u daného stacionárního zdroje uplatňuje provozovatel nejlepší dostupné techniky.
  • Snížení úrovně znečištění bude krajský úřad muset prokázat na základě rozptylové studie zpracované autorizovanou osobou.
  • Druhým případem změny povolení provozu bude situace, kdy dojde ke změně okolností, které byly rozhodné pro stanovení závazných podmínek pro provoz stacionárního zdroje podle § 12 odst. 4. Těmito závaznými podmínkami jsou:
  • Změnou okolností, které byly rozhodné pro stanovení závazných podmínek pro provoz stacionárního zdroje, je třeba rozumět změny vnější (kvalita ovzduší v dané lokalitě, změna platných právních předpisů, které stanoví závazné podmínky provozu - např. změna emisních limitů ve vyhlášce), ale také změny vnitřní (změny, ke kterým dojde na daném zdroji).
  • V tomto případě krajský úřad, který vydal povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d), jím vydané povolení změní (přičemž povolením provozu se v souladu s přechodným ustanovením § 41 odst. 4 zákona rozumí i povolení provozu a jiná rozhodnutí s ním související vydaná podle zákona č. 86/2002 Sb.).
  • Specifické emisní limity, emisní stropy pro stacionární zdroj nebo provozovnu.
  • Způsob, podmínky a četnost zjišťování úrovně znečišťování.
  • Provozní řád - musí ho mít provozovatelé u činností označených ve sloupci C v příloze č. 2.
  • Technické podmínky provozu, pokud nejsou obsahem provozního řádu.
  • Podmínky provádění činností souvisejících s provozem zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění (např. doprava a skládky materiálu, surovin či výrobků).
  • Zvláštní podmínky provozu při smogové situaci.
  • Kompenzační opatření, pokud byla uložena.
  • V případě tepelného zpracování odpadu stanovení množství odpadu a určení kategorií odpadu, které lze spalovat.
  • Podmínky pro umístění stacionárního zdroje, pokud nepředcházelo řízení podle jiného právního předpisu.

Autor: Mgr. Pavla Bejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí