zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Administrativní postup před výsadbou plantáže rychle rostoucích dřevin (RRD)

30.07.2013
Zemědělství
Administrativní postup před výsadbou plantáže rychle rostoucích dřevin (RRD)

V současné době se Ministerstvo zemědělství zabývá stále častějšími dotazy, které se týkají pěstování rychle rostoucích dřevin. Jednou z nejvíce dotazovaných oblastí je postup před samotnou výsadbou a podmínky povolování výsadby plantáží RRD.

Rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích jsou v České republice velmi často nepůvodním druhem. Z tohoto důvodu je před samotnou výsadbou plantáže RRD nutné požádat o povolení orgán ochrany přírody (OOP) místně příslušné obce s rozšířenou působností. Tato povinnost vychází ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který v § 5 odst. 4 stanovuje, že "Záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny je možné jen s povolením orgánu ochrany přírody; to neplatí pro nepůvodní druhy rostlin, pokud se hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu nebo vlastníkem lesa převzaté lesní hospodářské osnovy. Geograficky nepůvodní druh rostliny nebo živočicha je druh, který není součástí přirozených společenstev určitého regionu". Obdobně pro křížence § 5 odst. 5 stanovuje, že "Záměrné rozšiřování křížence druhů rostlin či živočichů do krajiny je možné jen s povolením orgánů ochrany přírody."

Forma žádosti není zákonem stanovena, obecně ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, kdo ji činí a co požaduje. Přijatá žádost by měla být objektivně posouzena na základě záměru, který je nutné k žádosti o pěstování přiložit. Informace o dalších podkladech s žádostí souvisejících by měly být k dispozici na webových stránkách každého úřadu obce s rozšířenou působností nebo u konkrétních pracovníků, kteří se touto problematikou zabývají. Při hodnocení žádosti se posuzuje zejména vhodnost lokality k pěstování RRD (konkrétního druhu) a výsledkem je rozhodnutí o povolení k pěstování, nebo zamítnutí žádosti.

V současné době neexistuje jednotný Metodický postup pro OOP při schvalování výsadby rychle rostoucích dřevin, ale OOP může využít vyžádaného doporučení Ministerstva životního prostředí nebo konzultace s odbornými institucemi (VÚKOZ, AOPK). OOP spadají do působnosti Ministerstva životního prostředí, které je gestorem zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Pokud je rozhodnutí o povolení pěstování kladné, dalším krokem, který je potřeba učinit před samotnou výsadbou plantáže, je změna kultury pozemku, na kterém má být plantáž vysazena. Tento krok se týká pouze pozemků, které jsou evidovány v systému evidence půdy dle uživatelských vztahů - LPIS. Zde je nutné požádat na příslušném regionálním pracovišti Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) (dřívější Agentury pro zemědělství a venkov) o změnu kultury na kulturu "rychle rostoucí dřeviny - D". Pro přesný postup této změny je doporučeno kontaktovat přímo příslušné regionální pracoviště SZIF a na konkrétním postupu se domluvit s jeho pověřenými pracovníky. Někdy může být provedení změny kultury provedeno až po osázení pozemku rychle rostoucími dřevinami.

Druh zemědělské kultury "porost rychle rostoucích dřevin" je definován v § 3i písm. j) zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Pro účely zákona o zemědělství se porostem rychle rostoucích dřevin rozumí obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena rychle rostoucími dřevinami určenými k produkci biomasy pro energetické využití nebo k produkci řízků jako reprodukčního porostu pro vegetativní množení rychle rostoucích dřevin.

Plantáž rychle rostoucích dřevin je zákonem definovanou zemědělskou kulturou a lze ji tedy pěstovat na zemědělské půdě. Není nutné žádat o vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu (dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu) tak, jako tomu bývalo v minulosti.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí