zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Manipulace s vodním dílem při povodních

23.08.2013
Povodně
Manipulace s vodním dílem při povodních

Působnosti povodňové komise zajišťovat manipulace na vodním díle po dobu povodně, není-li přítomen vlastník.

Situace, kdy vlastník vodního díla (např. rybníku) není na tomto díle přítomen a po dobu povodně je nezbytné v rámci řízení ochrany před povodněmi provádět na díle manipulace, by měla být ošetřena v manipulačním řádu tohoto vodního díla. Vodoprávní úřad může podle § 59 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, uložit svým rozhodnutím vlastníku vodního díla povinnost zpracovat a předložit mu ke schválení manipulační řád vodního díla; může též stanovit podmínky, za kterých rozhodnutí o schválení vydá, a lhůtu k předložení nebo k předloženému manipulačnímu řádu uložit provést doplnění nebo jiné úpravy. Dále může uložit provést změnu schváleného manipulačního řádu vodního díla a jeho předložení ke schválení. Manipulační řád schvaluje vodoprávní úřad na časově omezenou dobu.

V souladu s § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, je nezbytnou náležitostí manipulačního řádu mj. uvedení údajů o identifikaci osoby odpovědné za manipulaci s vodou a o příslušných povodňových orgánech. Podle § 2 odst. 1 písm. e) této vyhlášky pak musí být v manipulačním řádu obsaženy pokyny pro manipulace s vodou při mimořádných událostech a provádění bezpečnostních opatření, zejména se zřetelem na ochranu před povodněmi překračujícími návrhové parametry vodního díla.

Vyžaduje - li to veřejný zájem (na provozu a údržbě vodního díla), a jestliže ten, kdo je k tomu povinen, tyto povinnosti řádně neplní a nezjednal-li nápravu ve stanovené lhůtě, vodoprávní úřad může rozhodnout, že jiná osoba přejímá na dobu nezbytné potřeby provoz nebo údržbu vodních děl. Tento provoz a údržbu obstarává určená osoba na náklady toho, kdo byl povinen tyto povinnosti plnit; není-li taková osoba, nese tyto náklady stát (§ 59 odst. 5 vodního zákona). Povinnosti vlastníků vodních děl v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi v obecnosti upravuje § 84 vodního zákona. Na uvedené povinnosti jsou ve vodním zákoně navázány příslušné sankce.

Není-li schválen manipulační řád vodního díla, mohou v době povodně povodňové komise vydat příkaz k provedení manipulace na vodním díle, a to v rámci působnosti jim založené ustanovením § 77 odst. 4 vodního zákona (povodňové komise mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečení řízení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů). Povodňové orgány nebo jiné osoby na jejich příkaz jsou podle § 77 odst. 5 vodního zákona při provádění manipulace na vodním díle (resp. při provádění záchranných a zabezpečovacích prací) oprávněny vstupovat v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objektů.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí