zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Stacionární zdroje do 300 kW

07.10.2013
Ovzduší
Firemní ekologie
Stacionární zdroje do 300 kW

Jaké povinnosti stanoví nový zákon o ochraně ovzduší provozovatelům spalovacích stacionárních zdrojů do 300 kW?

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší upravuje povinnosti provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů do 300 kW především v § 17 odst. 1, 2 a 5. Provozovatelé těchto zdrojů jsou povinni:

  • Uvádět do provozu a provozovat zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami výrobcem zdroje.
  • Dodržovat přípustnou tmavost kouře.
  • Spalovat ve zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem a jsou určená výrobcem zdroje k spalování v něm.
  • Předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu zdroje.
  • Umožnit osobám pověřeným ministerstvem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností a inspekci přístup ke zdroji a jeho příslušenství, používaným palivům a surovinám a technologiím souvisejícím s provozem nebo zajištěním provozu zdroje, za účelem kontroly dodržování povinností podle zákona. Tato povinnost se však nevztahuje na provozovatele zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, pokud nejde o prostory užívané pro podnikatelskou činnost.
  • Provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k zákonu o ochraně ovzduší. Pro plnění této povinnosti však zákon stanoví dlouhé přechodné období 10 let od nabytí účinnosti zákona, tzn. provozovatelé budou muset tuto povinnost plnit a její plnění bude kontrolováno až od 1. září 2022 (§ 41 odst. 16 zákona).
  • Provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen "odborně způsobilá osoba"), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje. Tato povinnost se týká pouze zdrojů na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Na tuto povinnost je navázána povinnost předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Na základě přechodného ustanovení zákona musí být tato kontrola poprvé provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (§ 41 odst. 15).
  • Nově je přímo zákonem ve spalovacích zdrojích do 300 kW zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.

Další povinnosti týkající se provozovatelů spalovacích stacionárních zdrojů do 300 kW vyplývají z ustanovení § 16 zákona:

  • Z § 16 odst. 6 vyplývá zákaz tepelně zpracovávat odpad (dle zákona odpadech) jinde než ve stacionárním zdroji, ve kterém je tepelné zpracování odpadu povoleno podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.
  • U nových staveb nebo při změnách stávajících staveb jsou právnické i fyzické osoby povinny, je-li to pro ně technicky možné a ekonomicky přijatelné, využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo ze zdroje, který není stacionárním zdrojem (např. tepelné čerpadlo, solární panely).


Autor: Mgr. Pavla Bejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí