zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Recyklace vzniklé stavební suti s možností jejího využití

04.12.2013
Recyklace
Recyklace vzniklé stavební suti s možností jejího využití

Objem odpadů všeho druhu se každoročně zvyšuje a stává se tak jedním z hlavních problémů ochrany životního prostředí a je nutné této problematice věnovat velkou pozornost. Značný podíl v objemech odpadů představuje stavební odpad, jedná se přibližně o 25%. Výhodou však je velká možnost zpětného využití stavebních odpadů, což má kladný vliv nejen na životní prostřední, ale také vede k poměrně velkým ekonomickým úsporám. V následujících odstavcích bude popsán princip recyklace, používaná mechanizace a v neposlední řadě budou popsány možnosti využití recyklovaných stavebních odpadůPRINCIP RECYKLACE
V celém procesu recyklace platí, že kvalita recyklátu a efektivnost celého procesu je přímo úměrná kvalitě demoličních prací, respektive třídění materiálu z demolice přímo v místě jejich vzniku. Na obrázku č. 1 je znázorněn princip recyklace stavebního odpadu používaný v České republice.

Při recyklaci je nutné dbát zejména na třídění během demoličních prací:

 • oddělení kontaminovaných materiálů od nekontaminovaných
 • oddělení cizorodých materiálů od minerálních sutí určených k recyklaci - některé látky by měly být odděleny do samostatných kontejnerů, zejména potom kovy, organické materiály (např. dřevo), některé minerální látky (např. kamenivo a maltovina) a další, často nebezpečné odpady (např. azbest!!!!)
 • roztřídění minerální sutě na základní druhy - cihelná stavební suť, betonová suť, živičné sutě a výkopová zemina

POUŽÍVANÁ MECHANIZACE
V procesu recyklace stavební suti je možné použít velké množství strojů. Výběr mechanizace závisí především na objemech recyklovaných odpadů.

Drtiče drobné stavební suti
Tyto stroje jsou vhodné pro zpracování drobné stavební suti (např. omítky, cihly, beton) a podobné středně tvrdé materiály. Ideální kusovitost vstupního materiálu pro tento typ zařízení je přibližně 10 - 20 cm.

Drtící jednotky
Drtící jednotky můžeme rozdělit na mobilní a semimobilní neboli kontejnerové a dále na:

a) Čelisťové jednotky
Čelisťové jednotky slouží ke zpracování betonu, železobetonu a cihelné suti. Kusovitost vstupního materiálu se pohybuje mezi 50 a 100 cm. Mezi provozní vlastnosti těchto jednotek patří - vysoká provozní spolehlivost, nízké náklady na provoz a údržbu, příznivá spotřeba energie, snadná výměna opotřebených částí a vysoký výkon. Čelisťové drtiče můžeme dále rozdělit na jednovzpěrné a dvouvzpěrné. Jednovzpěrné mají vyšší stupeň zdrobnění a lepší tvarovou hodnotu zrn. Dvouvzpěrné mají možnost drcení extrémně pevných a brazivních materiálů. Dále můžeme rozlišovat jednotky na kolovém a pásovém podvozku.

b) Kuželové jednotky
Kuželové jednotky slouží ke zpracování přírodního kameniva (např. vápenec, pískovec, křemen či jiné podobné materiály). Kusovitost vstupního materiálu se pohybuje mezi 5 a 25 cm. Mezi výhody tohoto typu jednotek patří vysoká provozní spolehlivost a mobilita, nízké náklady na provoz a údržbu, vysoký stupeň zdrobnění, snadná údržba a jednoduchá obsluha, optimální geometrie drtícího prostoru a vysoká kvalita konečného produktu.

c) Odrazové jednotky
Odrazové jednotky zpracovávají beton, železobeton, cihelnou suť, živičné kry a kamenivo se vstupními rozměry přibližně do 80 cm. Výhodami odrazových jednotek jsou vysoký výkon, velký stupeň zdrobnění, vynikající tvarový index a nenáročná údržba a obsluha.

d) Válcové jednotky
Výhodou těchto jednotek je vysoký výkon, vysoká provozní spolehlivost,nízké náklady na provoz a údržbu a nenáročná obsluha.

Třídící jednotky
Mobilní třídící jednotky můžeme rozdělit na mobilní a semimobilní neboli kontejnerové, dále potom na vibrační a rezonanční. Tyto stroje je možné použít pro třídění kameniva, štěrků, písků, cihelné sutě, drceného betonu,zeminy a dalších materiálů. Je možné tyto materiály třídit podle potřeby na několik frakcí. Mezi výhody patří vysoká provozní spolehlivost, nízké provozní náklady, vysoký výkon, velká sypná výška pásových dopravníků, možnost použití magnetického separátoru a váhy a možnost použití v širokém rozsahu okolních teplot.

Magnetické separátory
Užívají se k odstraňování kovových částic z recyklované stavební suti.

Recyklační linky
Recyklační linky jsou složeny z výše uvedených částí, to znamená z drtičů, třídičů, magnetických separátorů, případně dalších zařízení. Mohou být jak na kolovém, tak na pásovém podvozku a je možné je rozdělit následovně:

a) Mobilní recyklační linka
Mobilní recyklační linka se při práci stroje pohybuje. V náročném terénu, kde tyto stroje převážně pracují, se prosadil pouze pásový podvozek.

b) Semimobilní recyklační linka
Semimobilní recyklační linka při práci stojí, ale je možné ji snadno a rychle přepravit. Polomobilní zařízení rozdělujeme na ližinové, kontejnerové nebo na kolovém podvozku.

c) Stacionární recyklační linka
Stacionární recyklační linky dovolují vzhledem ke své velikosti a vybavení přípravu kvalitních recyklátů při vysokém výkonu. To je jejich největší přednost ve srovnání s mobilními a semimobilními úpravnami. Avšak je nutno zajistit stálý přísun zpracovávaného materiálu a možnosti předzásobení na pozemku, což při vysokých cenách za dopravu snižuje ekonomickou efektivnost provozu.

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ STAVEBNÍHO ODPADU V SOUČASNOSTI
Recykláty je možné využít při řadě činností spojených s výstavbou. Nicméně plnohodnotné využití zatím není zajištěno. Hlavními důvody je prozatímní nedůvěra spotřebitelů a v druhé řadě kvalita recyklátů, která se ovšem s dobou a nástupem nových technologií posunuje značně kupředu. Možné způsoby využití základních recyklátů jsou tyto:

Recyklace betonů:

 • zásypové a násypové materiály
 • podkladní vrstvy pod základové konstrukce
 • podkladní materiál pod silnice či železnice
 • jako kamenivo do nových betonových směsí
 • jako kamenivo do živičných směsí
 • terénní úpravy

Recyklace skla:

 • skleněné obaly
 • tepelné izolace

Recyklace keramických prvků:

 • výroba cihlobetonu
 • plnivo do malt
 • výroba drenážního betonu
 • výroba nepálených lisovaných cihel
 • výroba antuky

Dřevo:

 • palivo - štěpky, brikety
 • mulčovací směsi
 • dřevotřískové desky

Asfalty:

 • podkladní vrstva pro málo zatěžované vozovky

BUDOUCNOST RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ
Rozvoj recyklace je v současné době značný, do budoucna se však musíme pokusit o zpětné využití všech výstupních složek, které například v dnešní době končí na skládkách a nejsou využívány, což má negativní vliv na životní prostředí. Jedná se například o podsítnou složku, kterou lze společně s organickým hnojivem použít místo ornice k rekultivacím. A samozřejmě i větší frakce najdou v budoucnu další možnosti svého využití.

ZDROJ:http://www.silnice-zeleznice.cz/

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí