zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezení konkrétních ochranných opatření

05.11.2013
Pitná voda
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezení konkrétních ochranných opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích...

Citace: 345/2013 Sb. Částka: 135/2013 Sb.
Na straně (od-do): 6166-6171 Rozeslána dne: 5. listopadu 2013
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 21. října 2013 Datum účinnosti od: 1. prosince 2013
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 164/2001 Sb.
Předpis ruší: 6/2001 Sb.


VYHLÁŠKA


ze dne 21. října 2013


o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezení konkrétních ochranných opatření


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):

§ 1


Stanovení ochranných pásem


(K § 21, 22 a 23 lázeňského zákona)

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje peloidu (dále jen "zdroj") ložiska Vrbka, okres Litoměřice, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

(2) Ochranné pásmo I. stupně tvoří území, na kterém se zdroj nachází. Území je tvořeno pozemkovou parcelou číslo 906/3 v katastrálním území Mšené-lázně a pozemkovými parcelami číslo 796/1 a 796/2 v katastrálním území Vrbka u Roudníčku.

(3) Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku 1:1 000, která je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, v základní mapě České republiky v měřítku 1:10 000, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce, a v základní mapě České republiky v měřítku 1:50 000, která je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo II. stupně tvoří pozemkové parcely nacházející se v katastrálních územích Mšené-lázně, Roudníček a Vrbka u Roudníčku, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(5) Vymezení ochranného pásma II. stupně je graficky vyznačeno v základní mapě České republiky v měřítku 1:10 000, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce, a v základní mapě České republiky v měřítku 1:50 000, která je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2


Vymezení konkrétních ochranných opatření


(K § 22, 23 a 24 lázeňského zákona)

(1) Na území ochranného pásma I. stupně zdroje je vstup zakázán podle lázeňského zákona.

(2) V ochranném pásmu II. stupně zdroje je zakázáno:


a) provádět odvodňovací práce a úpravy koryt vodních toků, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod, s výjimkou provádění běžné správy vodního toku Podbradeckého potoka a pozemků při něm ležících v rámci správy vodního toku,


b) provádět meliorační práce,


c) budovat nebo provozovat objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,


d) budovat nebo provozovat skládky nebezpečných odpadů a skladovat nebezpečné odpady,


e) hospodařit v lesích zvláštního určení tak, že by mohl být negativně ovlivněn přirozený režim podzemních vod,


f) vypouštět odpadní vody a závadné látky do vod povrchových nebo podzemních, včetně jejich aplikace na povrch terénu,


g) budovat nebo provozovat čerpací stanice pohonných hmot,


h) používat persistentní přípravky zvláštního typu chlorovaných uhlovodíků,


i) vyvážet obsah bezodtokých jímek, močůvkových jímek a kejdy hospodářských zvířat na pozemky v ochranném pásmu,


j) zřizovat nebo provozovat trvalé skladovací prostory ropných produktů, hnojiv a chemických prostředků,


k) aplikovat chemické přípravky na ochranu rostlin, u kterých nelze jednoznačně vyloučit vliv na kvalitu nebo kvantitu podzemních vod nebo zdroje.


(3) V ochranném pásmu II. stupně je na silnici na pozemkové parcele číslo 783 v katastrálním území Vrbka u Roudníčku zakázán vjezd vozidlům přepravujícím náklad, který může způsobit znečištění vody.

§ 3


Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 6/2001 Sb., o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené-Lázně, se zrušuje.

§ 4


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2013.

Ministr:
MUDr. Holcát, MBA, v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 345/2013 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 345/2013 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 345/2013 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 345/2013 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí