zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Geologické a ekologické služby v investiční výstavbě

20.01.2014
Geologie
Hydrogeologie
Sanace, staré zátěže
Urbánní ekologie
Geologické a ekologické služby v investiční výstavbě

Služby pro investiční výstavbu zahrnují přípravné práce pro nejrůznější stavby. Provádí se zejména zemní a výkopové práce, odvodňování stavenišť, hydrogeologické a vsakovací průzkumy, ekologický průzkum budoucích stavenišť včetně opuštěných bývalých průmyslových areálů tzv. lokalit typu brownfields. Poskytuje se ekologické poradenství.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PRO INVESTIČNÍ VÝSTAVBU

V rámci přípravných prací pro investiční výstavbu provádíme různé zemní práce, terénní úpravy a výkopové práce zejména v souvislosti se stavební činností, odvodňování stavenišť a technickou rekultivací. Za účelem získání doplňujících údajů pro realizaci staveb realizujeme hydrogeologický průzkum a vsakovací průzkum, posudky o vhodnosti výstavby domovních čistíren odpadních vod (DČOV) a kořenových čistíren odpadních vod (KČOV), posudky o vhodnosti vsakování předčištěných vod z DČOV a KČOV, ekologický průzkum kontaminace horninového prostředí - tzv. ekologický miniaudit.

Přípravné práce - zemní a výkopové práce, terénní úpravy

V souvislosti s odstraňováním starých dlouhodobě nevyužívaných staveb (i kontaminovaných nebezpečnými látkami) typu brownfieds či sanací starých ekologických zátěží, provádíme zemní a výkopové práce a terénní úpravy.

Pro investiční výstavbu - odvodňování stavenišť

Během stavby udržujeme dno výkopové jámy bez vody pomocí výkonných elektrických kalových čerpadel, a to i v případě průsaků podzemních vod do jámy či přívalových dešťů. V případě kontaminace čerpané vody nežádoucími polutanty, čerpanou vodu před vypouštěním do kanalizace či recipientu předčišťujeme prostřednictvím mobilních sanačních jednotek vlastní výroby.

Přípravné práce pro investiční výstavbu - technické rekultivace

V souvislosti s odstraňováním starých staveb či odtěžbou zemin, zejména kontaminovaných nebezpečnými látkami, provádíme zásypy vzniklých výkopových jam inertním materiálem, hutnění prostorů dle požadavků investora a technickou rekultivaci, kterou připravujeme území k nové výstavbě či využití.

Hydrogeologický průzkum, vsakovací průzkum

Za účelem zjištění úrovně hladiny podzemní vody pod terénem v místech plánované výstavby provádíme hydrogeologické průzkumy. S tím souvisí i případná nutnost odčerpávání podzemní vody ze dna základové spáry stavby. Hydrogeologické průzkumy mají úzkou souvislost i se vsakovacími průzkumy, kterými se ověřují vsakovací poměry na lokalitě. To znamená vhodnost horninového prostředí pod nezpevněnými plochami pojmout (vsáknout) potřebné množství dešťové vody ze zpevněných ploch i v případě přívalových dešťů. S úrovní hladiny podzemní vody souvisí i případné návrhy a úpravy vsakovacích jam, neboť ze zákona ( zákon č. 254/2001 Sb.,vodní zákon) nesmí být jakékoliv odpadní vody, ani dešťové, vypouštěny přímo do pásma nasycení podzemních vod.

Vhodnost výstavby DČOV, KČOV a vsakování předčištěných vod

V rámci hydrogeologických posudků provádíme zhodnocení lokality z hlediska vhodnosti umístění DČOV, popř. KČOV. Na pozemcích se schválenou DČOV a KČOV k rodinnému domu dále sledujeme možnost vsakování daného množství a kvality předčištěné vody z těchto čistíren. Místa vsaku jsou volena tak, aby nebyly ovlivněny (znečištěny) stávající zdroje podzemní vody jak na vlastním pozemku, tak v okolí.

Ekologický průzkum kontaminace horninového prostředí

Průzkum kontaminace zemin je realizován převážně na žádost investorských organizací a realitních společností, které chtějí v místech bývalého průmyslového areálu (brownfields), či staré skládky komunálního odpadu, zamýšlet novou výstavbu. Jedná se o tzv. ekologický miniaudit, při kterém zhodnotíme vlastnosti stávajícího podloží (zemin) jako materiálu, který je možno ponechat na místě nebo případně využívat i na jiných místech na povrchu terénu. Zhodnocení se provádí podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a zahrnuje stanovení ukazatelů v sušině (podle přílohy č. 10, tabulky 10.1 k vyhlášce) a ekotoxikologické testy (podle přílohy č. 10, tabulky 10.2, sloupce I. a II. k vyhlášce).

INŽENÝRSKÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

Inženýrská činnost v investiční výstavbě představuje výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta.

Technický dozor = odborný investorský dohled na realizaci výstavby

Činnost technického dozoru spočívá v odborném investorském dohledu na realizaci výstavby, jak po stránce dodržování schválené projektové dokumentace, tak i dodržování bezpečnosti práce. Denní hlášení zaznamenáváme ve stavebních denících.

Spolupráce s autorským dozorem projektanta

Při této spolupráci jsou řízeny některé činnosti vyplývající z odborných způsobilostí jako např. hydrogeologický dohled, sanační dohled, dohled nad vzorkováním odpadních vod, ostatních a nebezpečných odpadů, případně odborný dohled nad zneškodňováním odpadů.

ZDROJ: ATE CR, a.s.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí