zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Prostějov: Poplatek za komunální odpad platí i cizinci a majitelé rekreačních objektů

18.02.2014
Odpady
Prostějov: Poplatek za komunální odpad platí i cizinci a majitelé rekreačních objektů

Od 1.1.2014 platí na území města Prostějova obecně závazná vyhláška č. 8/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, (dále jen "místní poplatek ").
Podle této obecně závazné vyhlášky musí každá fyzická osoba s trvalým pobytem ve městě Prostějově, fyzická osoba, které byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt cizince na dobu delší než 90 dnů, fyzická osoba která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců a které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, dále fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,

zaplatit místní poplatek ve výši Kč 600,-- na kalendářní rok 2014, splatnost poplatku je 30. 6. 2014.

Úhrada místního poplatku:

1. Úhrada místního poplatku pokladnou
- pokladna se nachází v přízemí Magistrátu města Prostějova na Finančním odboru, dv.č. 1. Při úhradě místního poplatku na pokladně musíte sdělit své jméno, příjmení, datum narození a bydliště. Platit můžete sami za sebe, za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba, za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
Provozní doba pokladny:
Po 8:00 - 17:00
ÚT 8:00 - 16:00
ST 8:00 - 17:00
ČT 8:00 - 16:00
PÁ 8:00 - 14:00


2. Úhrada místního poplatku bezhotovostním převodem
- bezhotovostní platbu zasílejte na účet číslo 19-1505517309, kód banky 0800, každý poplatník má přidělen variabilní symbol. Pokud neznáte své číslo variabilního symbolu, zjistíte jej telefonickým nebo písemným dotazem, e-mailem u referentek evidence poplatků a plateb na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova. Do variabilního symbolu můžete uvést i své rodné číslo, za podmínky, že současně uvedete do specifického symbolu číslo 7023 (označení příjmu).
Platbu lze provést bezhotovostně i za více osob jednou částkou (např. za domácnost, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem). Osoba, která platí poplatek za více fyzických osob je povinna sdělit správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne odeslání platby údaje potřebné k identifikaci platby: číslo účtu, ze kterého je platba hrazena, var.symbol, spec. symbol, částku , datum úhrady a dále jména, příjmení a datum narození osob, za něž byl poplatek touto platbou uhrazen. Správce poplatku rozúčtuje tuto platbu jednotlivě na každého poplatníka.


3. Úhrada místního poplatku poštovní poukázkou
Od roku 2010 již nejsou automaticky zasílány poštovní poukázky. Poštovní poukázka, na které jsou uvedeny potřebné údaje i pro případnou bezhotovostní platbu, bude zasílána pouze na základě písemného požadavku, a to vyplněním změnového formuláře. Poštovní poukázky jsou rovněž k dispozici na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova k osobnímu převzetí.


4. Úhrada místního poplatku prostřednictvím SIPO
- pokud si zvolíte tuto možnost placení poplatku, je nutné vyplnit změnový formulář, kde uvedete spojovací číslo SIPO a seznam poplatníků, za které chcete touto formou platit - nejpozději však do 30. 4. 2014 (z důvodu zadání příkazu České poště s.p.) Jakoukoli změnu spojového čísla nebo zrušení spojového čísla,nebo změnu osob jste povinni co nejdříve nahlásit správci poplatku.
Potřebné formuláře ke všem způsobům platby poplatku jsou k dispozici na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, Prostějov a také na internetových stránkách města Prostějova www.prostejov.eu
(Občan - Potřebuji vyřídit - formuláře - Finanční odbor-Místní poplatek za komunální odpad-výběr příslušné ikony formuláře)

Osvobození od místního poplatku

Osvobození se neposkytuje automaticky, ale poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik nároku na osvobození. K tomuto účelu jsou k dispozici na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova formuláře, které je povinen poplatník vyplnit a v některých případech i k nim doložit důkazy o dané skutečnosti. Formuláře jsou k dispozici i na internetových stránkách města Prostějova - www.prostejov.eu


Od místního poplatku se v roce 2014 osvobozuje:

a) poplatník po dobu pobytu v jiné obci na území České republiky a platí poplatek nebo úhradu podle jiného právního předpisu (tzn. je vybírán jinak, než z trvalého pobytu) - důkazem tohoto tvrzení je např. nájemní smlouva a doklad o úhradě poplatku od dané obce či vlastníka nemovitosti apod.

b) poplatník po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo pobytu ve vyšetřovací vazbě - důkazem tohoto tvrzení je potvrzení o pobytu v daném zařízení apod.

c) poplatník po dobu pobytu v kojeneckém ústavu, dětském domově, ve výchovném ústavu, v domově důchodců, v zařízení poskytujícím sociální služby s celoročním pobytem, v léčebně dlouhodobě nemocných a v ubytovacích zařízeních nacházejících se na území města Prostějov - důkazem tohoto tvrzení je potvrzení o pobytu v daném zařízení apod.

d) poplatník, který je umístěn ve zdravotnických zařízeních a to nepřetržitě déle než 3 měsíce - důkazem tohoto tvrzení je např. potvrzení o pobytu v nemocnici nebo v jiných prostorách určených pro poskytování zdravotních služeb,

e) poplatník, který pobývá nepřetržitě nejméně 9 měsíců mimo území České republiky (např. za účelem studia, zaměstnání nebo má v zahraničí trvalý pobyt) - důkazem tohoto tvrzení je např. pracovní smlouva, potvrzení o odhlášení ze zdravotního pojištění v ČR, vízum, potvrzení o studiu, potvrzení o trvalém pobytu, potvrzení o docházce do školy, nájemní smlouva apod.

f) poplatník, který je vlastníkem nebo spoluvlastníkem stavby určené k individuální rekreaci, nacházející se na území města Prostějova, a má současně trvalý pobyt ve městě Prostějově

g) poplatník, který je třetím a dalším dítětem ve věku do 16 let (včetně) žijícím ve společné domácnosti alespoň s jedním poplatníkem, který má trvalý pobyt ve městě Prostějově a nemá dluh vůči městu Prostějov

Úleva:

Poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší 70 a více let věku, má nárok na úlevu od poplatku ve výši 108 Kč.


Poměrné částky:

S výší poplatkové povinnosti souvisí:
- změna trvalého pobytu (přistěhování, odstěhování)

- změna pobytu cizince

- změna vlastníka stavby určené k individuální rekreaci, bytu či rodinného domu

- přihlášením osoby k trvalému pobytu do stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde dosud nebyla hlášena k pobytu žádná fyzická osoba

- narození

- úmrtí

Pokud dojde k výše uvedeným změnám, platíte poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců trvání poplatkové povinnosti v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. V případě úhrady poplatku na celý kalendářní rok, máte nárok na základě žádosti na vrácení poměrné částky.


Při narození dítěte se postupuje při výpočtu poměrné částky stejně jako v případě přistěhování se do města.
Při úmrtí přechází poplatková povinnost, která vznikla zůstaviteli, na jeho dědice, který tak získává postavení daňového subjektu namísto zůstavitele. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek, lze jej vrátit dědici, který na základě usnesení okresního soudu (po skončení dědického řízení) požádá písemně o jeho vrácení (nutno předložit usnesení). Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, je povinen dědic uhradit poplatek do výše ceny nabytého dědictví.
Příklad výpočtu poměrné výše:

29. dubna 2014 se přihlásí poplatník k trvalému pobytu v Prostějově. Pro výpočet výše poplatku je rozhodný stav k poslednímu dni v měsíci, proto 600 Kč (roční poplatková povinnost) děleno 12 (počet měsíců v roce) krát 9 (počet měsíců, ve kterých má poplatník trvalý pobyt v Prostějově, tj. duben až prosinec)
600 : 12 = 50 x 9 = 450 Kč.


Nedoplatky, zvyšování a jejich vymáhání:

Pokud nezaplatíte poplatek ve lhůtě splatnosti, nebo jej zaplatítě v nesprávné výši, stáváte se dlužníkem a vámi včas nezaplacené poplatky může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek nedoplatku.

Vymáhat tyto nedoplatky může správce poplatku daňovou exekucí nebo může zabezpečit vymáhání nedoplatku soudního exekutora, popř. jej uplatnit v insolvenčním řízení nebo přihlásit jej do veřejné dražby. Ve všech těchto případech však dlužník zaplatí mnohonásobek vymáhané částky.

Odpovědnost za zaplacení místního poplatku

Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří správce poplatku poplatek jednomu z nich.


Právní úprava:

- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,


- Obecně závazná vyhláška č. 8/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů, je k dispozici na internetových stránkách města Prostějova- www.prostejov.eu - Magistrát města Prostějova - občan - vyhlášky a nařízení města.
______________________


V případě dotazů k uvedené problematice placení či osvobození od místního poplatku, včetně sdělení variabilního symbolu, se můžete obrátit na referentky oddělení poplatků a plateb na Finančním odboru Magistrátu města Prostějova:
Kateřinu Soldánovou, tel. č. 582 329 103, e-mail: katerina.soldanova@prostejov.eu
Jiřinu Kubovou, tel. č. 582 329 105, e-mail: jirina.kubova@prostejov.eu
Informace týkající se svozu a třídění komunálního odpadu Vám může podat Magistrát města Prostějova, Odbor správy a údržby majetku města, nám. T.G. Masaryka 130/14, Prostějov, telefon 582 329 555, 582 329 559

Magistrát města Prostějova
Finanční odbor
oddělení poplatků a plateb

ZDROJ:Magistrá města Prostějova

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí