zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Základní informace k problematice RoHS

28.02.2014
Firemní ekologie
Chemické látky
Zdraví
Základní informace k problematice RoHS

RoHS je akronymem složeným z počátečních písmen anglického označení Restriction of Hazardous Substances (tj. omezování nebezpečných látek). RoHS je dnes široce používaným označením, které se týká elektrických a elektronických zařízení uváděných na trh...

Označení "RoHS" je akronymem složeným z počátečních písmen anglického označení Restriction of Hazardous Substances (tj. omezování nebezpečných látek). RoHS je dnes široce používaným označením, které se týká elektrických a elektronických zařízení uváděných na trh.

Agenda RoHS je historicky svázána s aktivitou Evropské komise, která v roce 2000 předložila návrh, který byl nakonec v podobě směrnice č. 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (označována jako RoHS 1) vyhlášen v roce 2003.

V českém právním řádu byla poprvé agenda RoHS upravena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých jiných zákonů a jeho prováděcí vyhláškou č. 352/2005 Sb. s účinností od 1. 7. 2006. Oba předpisy transponovaly směrnici RoHS 1.

K významné změně došlo k 2. lednu 2013, kdy nabylo účinnosti nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Toto nařízení bylo vydáno k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a transponuje současně platnou směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (označovanou jako RoHS 2)

Agenda RoHS upravená nařízením vlády č. 481/2012 Sb. se týká výrobců, jejich zplnomocněných zástupců a dovozců, kteří elektrická a elektronická zařízení uvádí na trh v České republice a distributorů, kteří tato zařízení na trh v České republice dodávají.

Cílem nařízení vlády je, aby elektrozařízení, která jsou uváděna na trh, obsahovala s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí některé nebezpečné látky (olovo, rtuť, kadmium šestimocný chrom, polybromované bifenyly a polybromované difenylethery) pouze v množství, jež je stanoveno jako maximálně přípustné. Nařízení vlády také obsahuje řadu výjimek pro konkrétní použití nebezpečných látek a přechodná ustanovení upravující od kdy se omezení používání některých nebezpečných látek vztahuje na konkrétní produktovou skupinu.

K důležitým změnám, které nastaly k 2. lednu 2013:

  1. za elektrická a elektronická zařízení pokládají všechna, která k plnění alespoň jedné ze zamýšlených funkcí vyžadují elektrickou energii nebo elektromagnetické pole a zařízení k výrobě, přenosu a měření této energie a pole, která jsou určena pro použití se střídavým napětím nepřesahujícím 1000 V a stejnosměrným napětím nepřesahujícím 1500 V;
  2. elektrická a elektronická zařízení se stávají stanoveným výrobkem - tj. výrobkem, který představuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterého proto musí být posouzena shoda;
  3. výrobci, dovozci, popř. zplnomocnění zástupci výrobců budou mít povinnost prokázat shodu, která má tři prvky (technická dokumentace, EU prohlášení o shodě a označení CE);
  4. rozsah omezování nebezpečných látek se již netýká jen 8 produktových skupin elektrických a elektronických zařízení - nařízení má otevřený rozsah, pro zdravotnické prostředky, monitorovací a řídící přístroje včetně průmyslových monitorovacích a řídících přístroje a skupinu všech ostatních zařízení, která nespadají do žádné produktové skupiny, jsou stanovena přechodná ustanovení;
  5. distributorům elektrických a elektronických zařízení jsou uloženy povinnosti související s kontrolou označení zařízení, které budou dodávat na trh;
  6. kontrolou plnění povinností všech hospodářských subjektů je pověřena Česká obchodní inspekce.

Návrh nové právní úpravy byl vypracován v úzké spolupráci se všemi hlavními asociacemi výrobců a dovozců elektrických a elektronických zařízení a také konzultován zejména s Českou obchodní inspekcí a Ministerstvem životního prostředí.

Text nařízení vlády a text bezprostředně účinných evropských směrnic, které mění přílohovou část s výjimkami působnosti, naleznete v tomto segmentu (či v souvisejících tématech).

MPO k usnadnění orientace v problematice RoHS vydalo Manuál. Ten je určen k využití všem hospodářským subjektům (výrobcům, zplnomocněným zástupcům, dovozcům a distributorům) jako úvod do problematiky, má usnadnit jejich orientaci v nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a poskytnout jim přehled povinností, které z tohoto předpisu vyplývají.

Zdroj: MPO - 20.2.2014

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí