zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

01.04.2014
Legislativa
Povodně
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 a § 26 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách...

Citace: 49/2014 Sb. Částka: 20/2014 Sb.
Na straně (od-do): 522 Rozeslána dne: 28. března 2014
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zemědělství;Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 24. března 2014 Datum účinnosti od: 1. dubna 2014
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 254/2001 Sb.
Předpis mění: 24/2011 Sb.


49


VYHLÁŠKA


ze dne 24. března 2014,


kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb.,
o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik


Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 25 odst. 2 a § 26 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova "zohledňující osvědčené postupy, včetně osvědčených ekologických postupů a nejlepších dostupných technik stanovených v jiných právních předpisech17),".

Poznámka pod čarou č. 17 zní:

_______________________________________

"17) Například příloha č. 3 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 69/2013 Sb.".


2. V § 17 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova "být navrhována," vkládají slova "pokud nebude ovlivněno dosažení cílů ochrany vod jako složky životního prostředí přijatých pro daný útvar podzemní vody v plánu povodí a".

3. V § 17 odst. 4 písmeno e) zní:


"e) vtláčení zemního plynu nebo zkapalněného ropného plynu (LPG) pro účely skladování do geologických struktur pro zajištění zásobování plynem, existuje-li veřejný zájem na tomto zásobování a pokud vtláčení je prováděno tak, aby se zamezilo ohrožení jakosti souvisejících podzemních vod,".


4. V § 17 odst. 5 se slova "§ 4 odst. 2 písm. k)" nahrazují slovy "§ 4 odst. 1 písm. k)".

Čl. II


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2014.


Ministr zemědělství:
Ing. Jurečka v. r.


Ministr životního prostředí:
Mgr. Brabec v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí