zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hlavní body novely zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 275/2013 Sb.

08.04.2014
Voda
Hlavní body novely zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 275/2013 Sb.

Dne 1. ledna 2014 nabyl účinnosti zákon č. 275/2013 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Níže uvádíme hlavní změny, které tento zákon přinesl:

  • zpřesnění předmětu zákona - pozitivně/negativní vymezení působnosti,
  • zpřesnění a zavedení nových pojmů (fyzická osoba trvale využívající vodovod nebo kanalizaci, obnova apod.),
  • změny v pořizování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (nově pouze "Plán rozvoje") -"nové" zpracování plánu v desetiletém období nahrazeno jeho průběžnou aktualizací,
  • povinnost stavebníků a vlastníků vodovodů a kanalizací provozně souvisejících upravit svá vzájemná práva písemnou dohodou,
  • použití směrných čísel při realizaci odběru vody i z jiných měřených i neměřených zdrojů,
  • zakotvení kompetence vodoprávního úřadu omezit dodávky vody ve veřejném zájmu,
  • zpřesnění povinnosti veřejné služby,
  • zrušení povinnosti Ministerstva zemědělství rozhodovat o vzájemných právech a povinnostech vlastníků vodovodů a kanalizací,
  • rozšíření dozorových orgánů o krajské úřady,
  • doplnění a úprava sankcí.

Změny je třeba číst v kontextu přechodných ustanovení k zákonu č. 275/2013 Sb., které pro úplnost připojujeme:

Přechodná ustanovení

1. Řízení zahájená podle zákona č. 274/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

2. Povolení k provozování vodovodů a kanalizací podle § 6 odst. 2 písm. c) vydané v návaznosti na § 6 odst. 13 do 31. prosince 2012 pozbývá právních účinků ke dni 31. prosince 2017.

3. Pokud přípojky a vnitřní vodovod nebo vnitřní kanalizace rozdělených pozemků nebo staveb mají z technického hlediska charakter provozně souvisejícího vodovodu nebo kanalizace, vlastníci vodovodní nebo kanalizační přípojky a vnitřního vodovodu požádají vodoprávní úřad nejpozději do 31. prosince 2017 o vydání rozhodnutí podle § 3a zákona č. 274/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na tento vodovod nebo kanalizaci.

4. Stavebníci a vlastníci vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících, zřizovaných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, upraví svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou; tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu.

5. Smlouvy vlastníka, popřípadě provozovatele vodovodu nebo kanalizace s odběratelem uzavřené před účinností tohoto zákona, musí být uvedeny do souladu s ustanovením § 8 odst. 16 a 17 tohoto zákona do 1. ledna 2024.

6. Písemné dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené před účinností tohoto zákona musí být uvedeny do souladu s ustanovením § 8 odst. 15 tohoto zákona do 1. ledna 2020

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková,

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí