zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dřevo nejlépe s životopisem

08.04.2014
Les
Dřevo nejlépe s životopisem

Mezinárodní certifikační společnost Bureau Veritas byla uznána Evropskou komisí jako oficiální kontrolní organizace v oblasti EUTR. Je tak v pravomoci společnosti udělovat ověření potřebné k prokázání původu dřeva na území Evropské unie včetně Česka...

"Platným ověřením firma dokládá vlastně celý životopis dřeva a výrobků z něj. Prokazuje legálnost a šetrné zacházení se dřevem od pokácení stromu přes zacházení s ním až po samotný výrobek," řekl František Závada, vedoucí auditor Bureau Veritas.

Evropská komise svým nařízením z 20. 3. 2013 stanovila pro dovoz i těžbu dřeva na svém území pravidla, která mají za účel vymítit nelegální těžbu lesů a tím poškozování přírodního bohatství. Jde o odpověď na dlouhodobý a rozsáhlý globální problém v oblasti masivního kácení lesů, jenž ohrožuje přirozenou biologickou rovnováhu zvyšováním podílu emisí CO2 v ovzduší, ale i samotné snižování kvality zalesněných ploch. Zmíněné nařízení Evropské komise má legislativní návaznost v českých zákonech (226/2013 Sb.), kde je uloženo každému vlastníku lesa, těžaři, zpracovateli či dovozci dřeva (nebo výrobků, které mají ve dřevě původ) do Česka postupovat dle platných předpisů. Znamená to, že v případě, že hospodářský subjekt nebude nařízení dodržovat, příslušné kontrolní orgány, kterými jsou u nás Ministerstvo zemědělství, krajské úřady, Česká obchodní inspekce a Generální ředitelství cel, mohou vydat oznámení o nápravných opatřeních a provozovatel je musí přijmout. Navíc v závislosti na povaze zjištěných nedostatků mohou členské státy přijmout okamžitá prozatímní opatření vůči konkrétnímu hospodářskému subjektu. Může tak dojít k finanční pokutě, zabavení dřeva a výrobků z něj nebo rovnou k zákazu obchodování v tomto segmentu.

Bureau Veritas vyvinula systém náležité péče (Due Diligence systém), který Evropská komise uznala jako prokazující k určení původu a pohybu dřeva. Tento systém je schválen k ověřování legálního nakládání se dřevem a výrobků z něj pro 28 států včetně ČR a operativně tak zajišťuje prokázání původu v dotčených destinacích. Udělené ověření tak slouží jako potvrzení o prokazatelně legální a šetrné těžbě, která splňuje veškeré právní normy.

Definice právních postihů při kontrolách prováděných státními orgány:

. Kontrola provozovatele bude prováděna příslušnými orgány s cílem ověřit, zda provozovatelé konají v souladu s požadavky stanovenými EUTR v článcích 4 a 6 (povinnosti provozovatelů & systémy náležité péče).

. Tyto kontroly budou prováděny v pravidelných intervalech dle plánu, který akceptuje míru rizika.

. Kontroly mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

  • Posouzení systému náležité péče včetně postupů pro posuzování a zmírňování rizika
  • Přezkoumání dokumentace a záznamů, které prokazují řádné fungování systému náležité péče a řízení
  • Namátkové kontroly včetně auditů v terénu


EUTR má zamezit ničení lesů

(výňatek z důvodové zprávy Návrhu zákona Poslanecké sněmovny ČR z r. 2013)

Problematika, kterou se zabývá nařízení č. 995/2010 je závažná a úzce souvisí s ochranou lesa před nezákonnou těžbou dřeva. Nezákonná těžba dřeva je přetrvávající a značný problém především z globálního hlediska. Představuje hrozbu pro světové lesy, neboť zvyšuje míru odlesňování a znehodnocování lesa, má vliv na zvýšeném podílu emisí CO2 (podle výsledků studií celosvětově až o 20 % CO2), ohrožuje biologickou rozmanitost a udržitelné obhospodařování a rozvoj lesa a narušuje činnost hospodářských subjektů podnikajících v souladu s platnými právními předpisy.

Nezákonná těžba v některých zemích, zejména tropických, významně přispívá k šíření pouští

a erozi půdy a je rovněž činitelem, který má vliv na klimatické změny (zvýšené nebezpečí extrémních povětrnostních podmínek a záplav). Z těchto důvodu může mít nezákonná těžba dřeva sociální, politické a hospodářské dopady. Je nutné zdůraznit, že v Evropské unii se důsledkem konsekventního uplatňování principů trvale udržitelného obhospodařování lesů neustále zvyšuje jak výměra lesů, tak zásoba dřeva. Obdobně jako v jiných členských státech Evropské unie, také situace v ČR v oblasti nezákonných těžeb představuje pouze zanedbatelné riziko v souvislosti s ochranou lesa, resp. poškozováním životního prostředí. Na druhou stranu je důležité podpořit úsilí těch členských států, které dovážejí velké množství dřeva a dřevařských výrobků ze zemí mimo Evropskou unii, především z tropických zemí, kterých se globální problém odlesňování a nezákonných těžeb popsaný výše týká v největší míře.

Přijetím nařízení č. 995/2010 vzniká další významný právní nástroj k potírání nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva při obchodní činnosti. V tomto nařízení sehrávají klíčovou úlohu stanovené povinnosti hospodářských subjektů, příslušné kontrolní mechanizmy a přísné sankce za porušení příslušných článků tohoto nařízení. Na základě systematického přístupu by hospodářské subjekty uvádějící dřevo a dřevařské výrobky na vnitřní trh EU měly učinit vhodné kroky s cílem zajistit, aby nezákonně vytěžené dřevo a dřevařské výrobky z tohoto dřeva nebyly uváděny na vnitřní trh, a to bez ohledu na to, zda jde o tuzemskou produkci nebo o dřevo vytěžené mimo EU. Za tímto účelem nařízení č. 995/2010 nařizuje hospodářským subjektům zavedení systému náležité péče a jeho pravidelné hodnocení. Hospodářské subjekty mají za povinnost vykonávat náležitou péči prostřednictvím systému opatření a postupů, aby se riziko uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků z tohoto dřeva na vnitřní trh snížilo na minimum.

Chcete-li se dozvědět více o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 995/2010 a Bureau Veritas Due Diligence Solution http://eutr.bureauveritas.com

stavba

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí