zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pěstování zvláště chráněných druhů rostlin a zákon o ochraně přírody a krajiny

12.05.2014
Příroda
Pěstování zvláště chráněných druhů rostlin a zákon o ochraně přírody a krajiny

Ochrana zvláště chráněných rostlin1) se podle § 49 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nevztahuje na rostliny, pokud rostou přirozeně uvnitř jiných kultur a jsou-li ničeny,

poškozovány nebo rušeny v přirozeném vývoji v souvislosti s běžným obhospodařováním těchto kultur, pokud jsou pěstovány v kulturách získaných povoleným způsobem, nebo pokud pocházejí z dovozu a nejsou předmětem ochrany podle mezinárodních úmluv.

S takovými zvláště chráněnými rostlinami lze jakkoliv (bez povolení) nakládat, tj. i je prodávat, pokud je dostatečně prokázán jejich původ (tj. jejich držitel má k dispozici alespoň kupní doklad, z něhož je patrný předmět a doba koupě).

Pěstováním v kulturách se rozumí úmyslné vysazení rostlin, jejich cílené pěstovaní člověkem pro užitek nebo okrasu a neponechaní samovolnému vývoji bez zásahů nebo vlivů člověka.

Blíže k tomuto pojmu viz výklad výkladové komise ministra životního prostředí:

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/DBF597997C97C6B2C1256FC800395C51/$file/04.html

Vysévat či vysazovat uměle vypěstované zvláště chráněné rostliny mimo kultury a zastavěná území obcí lze pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody. Orgán ochrany přírody souhlas udělí v případě, že nehrozí riziko zhoršení stavu volně žijící populace a jedná-li se o vysetí či vysazení v areálu původního výskytu daného druhu za účelem obnovy jeho populace nebo stabilizace či posílení populací stávajících. Orgán ochrany přírody souhlas neudělí v případě, kdy by k vysévání či vysazování mělo dojít na ploše pro umístění vedení dopravní infrastruktury vymezené v územním plánu.

Pokud by vyséváním či vysazováním zvláště chráněných druhů rostlin mohlo dojít k degeneraci obecně chráněných druhů rostlin, může orgán ochrany přírody takovou činnost podle § 5 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. omezit stanovením závazných podmínek. Všechny druhy rostlin jsou v rámci tohoto ustanovení chráněny před zničením, poškozováním či sběrem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí.


1) Podle § 49 odst. 1 ZOPK jsou zvláště chráněné rostliny chráněny ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž jejich biotop. Je zakázáno tyto rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

Mgr. Eva Mazancová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí