zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co je možné udělat proti nelegální skládce několika autovraků, pokud je obecní úřad nečinný?

10.06.2014
Recyklace
Co je možné udělat proti nelegální skládce několika autovraků, pokud je obecní úřad nečinný?

Problematika autovraků je upravena v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Autovrakem se rozumí každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem. To znamená, že se ho někdo zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ho zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Vlastní povinnosti při nakládání s autovraky stanovuje také zákon o odpadech. Autovraky tak smějí být předávány pouze provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků (§ 37 zákona o odpadech). Provozovatel může dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech toto zařízení (vrakoviště) provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu. Pokud tomu tak není, můžete na tento stav upozornit Českou inspekci životního prostředí.

Dle § 69 odst. 2 zákona o odpadech: Inspekce uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že
a) převezme odpad do svého vlastnictví,
b) přepravuje odpad v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o přepravě odpadů nebo uskuteční přeshraniční přepravu odpadů v rozporu s povolením,
c) soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady nebo tato místa či objekty za účelem soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osobě.

Vlastník vozidla je před jeho předáním provozovateli vrakoviště povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny (§ 37 odst. 2 zákona o odpadech). Pokud je vozidlo umístěno v rozporu s tímto ustanovením (tzv. opuštěné vozidlo), přemístí ho obecní úřad bezodkladně na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. O umístnění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat.

Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace na úřední desce, se má za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad naloží s autovrakem podle zákona o odpadech, tedy jej předá k likvidaci oprávněné osobě. Náklady je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.
Pokud vlastník autovraku nepředá vozidlo k likvidaci podle zákona, pak mu samozřejmě hrozí také pokuta.

Dle § 69 odst. 1 zákona o odpadech: Obecní úřad uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že
a) se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem,
b) odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru.

Podle § 69 odst. 2 zákona o odpadech Inspekce uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že
a) převezme odpad do svého vlastnictví,
b) přepravuje odpad v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o přepravě odpadů 39) nebo uskuteční přeshraniční přepravu odpadů v rozporu s povolením,
c) soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady nebo tato místa či objekty za účelem soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osobě.
Můžete tak tyto orgány informovat o protiprávním stavu podnětem. Pokud obecní úřad, jako ve Vašem případě nereaguje, navrhuji Vám, abyste se obrátili se stížností na jeho nadřízený orgán, tj. krajský úřad. Stížnost můžete podat podle § 175 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.).

ZDROJ: www.eps.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí