zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpracování BRO v obcích

18.06.2014
Bioodpady
Urbánní ekologie
Zpracování BRO v obcích

Biologicky rozložitelný komunální odpad (dále jen BRKO) produkovaný na území měst a obcí je specifickým druhem odpadu, který má výrazný potenciál dalšího rozvoje produkce a také možností zpracování.

Komunální sféra produkuje největší objem zeleného odpadu a jeho produkce roste se zvyšující se úrovní odpadového hospodářství obcí. S předpokládanými změnami legislativy se rovněž očekává znatelné navýšení produkce v důsledku zavedení povinnosti třídění biologicky rozložitelných odpadů (dále jen BRO).

MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ, ODKLON ZE SKLÁDEK

Pro komunální BRO platí dle směrnice EU 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999, o skládkách odpadů, harmonogram snižování jeho množství ukládaného na skládky (75 % obsahu BRO z roku 1995 do roku 2010, 50 % obsahu BRO z roku 1995 do roku 2013, 35 % obsahu BRO z roku 1995 do roku 2020).

V referenčním roce 1995 činil objem skládkovaného BRKO 1530 tis. tun a toto množství se za téměř 20 let snížilo pouze minimálně. Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady se tak stává jednou z významných položek politiky ČR v oblasti odpadového hospodářství. Prioritou je zajištění odklonu BRO ze skládek a dosažení co nejvyšší míry materiálového využití této odpadové komodity.

PŘÍKLAD MĚSTA BOSKOVICE

Města i obce řeší nakládání s komunálními biologicky rozložitelnými odpady zpravidla prostřednictvím jiné oprávněné osoby. Nejčastějším způsobem je předání odpadu k dalšímu využití či odstranění. Jedním z měst, které nakládání s odpady řeší komplexně, jsou Boskovice. Město má vybudovaný systém nakládání s odpady, díky němuž jsou odpady charakteru druhotných surovin upravovány pro další využití v zařízení společnosti SITA CZ a BRKO je využíván k výrobě hnojiv a substrátů. Zbytkový směsný komunální odpad, který již nelze využít materiálově, putuje k energetickému využití a k odstranění. Komplexní službu nakládání s odpady zajišťuje SITA CZ pro Boskovice od roku 2006.

HISTORIE ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ VE MĚSTĚ

Podle historických záznamů sloužil prostor, kde se nyní nachází sběrný dvůr, kompostárna a překladiště odpadu, k ukládání boskovického domovního odpadu již od roku 1937. Jednalo se o úložiště veškerých odpadů, které do tohoto prostoru byly naváženy občany Boskovic a později i okolních obcí. Začátkem 70. let začaly skládku provozovat Technické služby města Boskovice, které se ve spolupráci s městem snažily o komplexní řešení a zlegalizování skládky. V tomto období však došlo k zásadní změně v celkové koncepci odpadového hospodářství celého okresu Blansko a veškerý komunální odpad směřoval na skládku Březinky. Po roce 1992 sloužila skládka Boskovice-Doubravy pouze jako skládka inertního odpadu, tzn. sloužila k ukládání převážně odpadu z demolic a výkopových prací. Od roku 2010 se již na skládku inertní odpady neukládají, skládka byla uzavřena a provedla se technická a biologická rekultivace, včetně monitorovacího systému pro sledování průsakových vod ze skládky.

Už od roku 1993 je areál neustále modernizován a zvyšuje se jeho technologické vybavení a kapacita. >>Nedávno jsme zakoupili nový traktor se speciálním homogenizačním zařízením za půldruhého milionu korun. Letos už totiž boskovická kompostárna zpracuje tisíc tři sta padesát tun zeleného odpadu a tuto kapacitu budeme i s ohledem na zvýšený zájem okolních obcí navyšovat,<< uvádí boskovická místostarostka Jaromíra Vítková.

Překladiště směsného komunálního odpadu, které bylo uvedeno do provozu v roce 1995, je jednou z částí areálu bývalé skládky Doubravy. Slouží zejména k překládce směsného komunálního odpadu před jeho dalším využitím nebo odstraněním. V roce 2011 proběhla I. etapa optimalizace odpadového hospodářství. Z provozního hlediska bylo provedeno rozšíření stávajícího překladiště o nový sběrný dvůr s kontejnerovým stáním, přístřeškem, typizovaným skladem nebezpečných odpadů a sociálním zázemím.

KOMPOSTÁRNA SE ZVĚTŠÍ

Zařízením pro využívání biologicky rozložitelných odpadů z obcí je kompostárna Boskovice, jejímž vlastníkem je opět město a provozovatelem SITA CZ. Zařízení bylo zbudováno během rozšiřování areálu sběrného dvora a překladiště v roce 2005. Plocha kompostárny činí kolem 1600 m2, povolená kapacita pro zpracování odpadu je 1350 t odpadu ročně a bude se navyšovat. Zařízení slouží k využívání biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu, které jsou řízeným procesem kompostování využity pro výrobu kompostů a substrátů. Přijímané odpady pochází zejména z údržby zeleně města Boskovice, od občanů, kteří odpad přivážejí přímo do zařízení, z podnikatelské sféry a z okolních obcí, kde mají zavedený separovaný sběr na úrovni domácností.

V roce 2013 město Boskovice provedlo II. etapu optimalizace odpadového hospodářství a s podporou SITA CZ získalo dotaci na modernizaci kontejnerové kompostárny Boskovice. Modernizace kompostárny spočívá zejména v optimalizaci technologických postupů a navýšení kapacity zpracovaných BRKO na 1950 t ročně. Předpokládaným celkovým výsledkem obou etap rozvoje kompostárny je pak zajištění kapacity v rozsahu výhledové produkce především komunálního BRO spádové oblasti Boskovicka. Dojde tak k omezení ukládaného odpadu na skládky.

Jaromíra Vítková, místostarostka: >>Spolupráce se společností SITA CZ má vedle odborného také rozměr společenské odpovědnosti, společně jsme například připravili výstavu Člověk a odpady spojenou s exkurzemi do kompostárny pro děti, ostatní občany a starosty okolních obcí, nedávno jsme před školou společně sázeli strom, SITA také dlouhodobě podporuje Boskovické běhy, regionální sportovně-kulturní událost.<<

ODBORNOST PROVOZOVATELE JE ZÁKLAD

Spolupráce obcí se SITA CZ při nakládání s BRKO je založena na vysoké úrovni odborného a technologického zázemí společnosti SITA CZ. Významnými faktory spolupráce jsou zkušenosti SITA CZ s provozem separovaného sběru biologicky rozložitelného odpadu z domácností, vlastní a provozovaná zařízení pro využívání BRKO na území celé ČR, certifikace vyráběného kompostu a vyráběných typů substrátů, provozování mobilního zařízení pro drcení biomasy a třídění kompostu, dlouhodobá spolupráce s obcemi v oblasti řešení odpadu z údržby zeleně, dlouhodobé zkušenosti s provozem kompostáren a účast na projektech vědy a výzkumu zaměřených na BRO.

Tyto faktory mají pozitivní vliv na efektivitu nakládání s odpady měst a obcí a provozování zařízení pro nakládání s odpady. Častým případem spolupráce mohou být obecní kompostárny, které byly zbudovány na základě získané podpory fondu ŽP a s jejichž provozem a náležitostmi provozování nemá vlastník zkušenosti.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí