zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podnikatelé a odpady z jejich činnosti

27.06.2014
Odpady
Podnikatelé a odpady z jejich činnosti

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání musí jako původci odpadu, který vyprodukují při své podnikatelské činnosti, nakládat s tímto odpadem výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy - zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a doprovodné vyhlášky k zákonu o odpadech.

Živnostenské odpady nelze odkládat do sběrných nádob (popelnic) náležících k bytovému objektu, ve kterém původce provozuje svou podnikatelskou činnost. Stejně tak není možné pro odkládání podnikatelského odpadu využívat sběrné nádoby na tříděný nebo velkoobjemový odpad, které jsou rozmístěné na území obce a slouží výhradně občanům města (fyzickým osobám). Využívání výše uvedených sběrných nádob pro odkládání odpadu z podnikání je možné pouze s příslušným souhlasem (smlouva) a za podmínek stanovených obcí (Magistrátem hlavního města Prahy).

Původce odpadu může své povinnosti splnit několika způsoby:

  1. zajistí si odstranění vzniklého směsného i separovaného odpadu prostřednictvím svozové firmy, kterou si sám vybere a uzavřou spolu smlouvu.
  2. původce odpadu si zajistí odvoz směsného odpadu sám a pro vytříděné složky odpadu - papír, plasty, sklo, nápojové kartony se zapojí do systému hl. m. Prahy a bude využívat na základě smlouvy s hl. m. Prahou barevné kontejnery na separovaný odpad sloužící pro obyvatele města.
  3. v případě, že původce odpadu má pronajatý nebytový prostor v domě, může vlastník nemovitosti napomoci původci odpadu tím, že se v nájemní smlouvě zaváže zajistit pro původce odpadu svozovou firmu (oprávněnou osobu). Zajistí mu prostřednictvím svozové firmy sběrné nádoby na podnikatelský komunální odpad (směsný), případně na vytříděné složky (papír, plasty, sklo aj.). Za likvidaci takovéhoto odpadu přefakturuje vlastník nemovitosti částku požadovanou svozovou firmou původci odpadu. Tento způsob se uplatňuje především u pronajímání kancelářských prostor, kde vznikají podobné odpady jako od obyvatel domu.

Mezi hlavní povinnosti původců odpadu dle § 16 zák. č. 185/2001Sb. o odpadech patří:

  • Odpady třídit podle jednotlivých druhů a kategorií a odděleně je shromažďovat
  • Zajistit přednostně využití odpadu před jeho odstraněním.
  • Zajistit odpady před znehodnocením, odcizením nebo únikem
  • Vyprodukované odpady předat pouze do vlastnictví osoby oprávněné k převzetí odpadu dle zákona o odpadech.
  • Nakládat s nebezpečnými odpady výhradně se souhlasem orgánu státní správy (MHMP).
  • Vést průběžnou evidenci vyprodukovaných odpadu

Odpadové hospodářství v hl. m. Praze upravuje vyhláška č. 21/2005 Sb. HMP ve znění vyhl. č. 16/2006 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl. m. Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem ( vyhláška o odpadech).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí