zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Aktuální podpora výzkumným projektům z oblasti vyššího využívání druhotných surovin

23.06.2014
Firemní ekologie
Recyklace
Aktuální podpora výzkumným projektům z oblasti vyššího využívání druhotných surovin

Článek seznamuje s aktuálními možnostmi podpory financování projektů z oblasti vyššího využívání druhotných surovin; na národní úrovni prostřednictvím programů vyhlášených Technologickou agenturou ČR a na úrovni EU prostřednictvím programu Horizont 2020.


I. Programy Technologické agentury ČR

Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON vyhlásila Technologická agentura ČR dne 5. května 2014 první veřejnou soutěží. Program je zaměřen zejména na zlepšení pozice českého a v globálním kontextu i evropského průmyslu pomocí podpory projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Řešené projekty budou zaměřeny na "aplikovaný výzkum" a "experimentální vývoj" v těchto prioritních oblastech:

  • Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech
  • Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů
  • Prostředí pro kvalitní život

Pro účely dosažení cíle je program rozčleněn do 3 podprogramů:

  • Podprogram 1 - Znalostní ekonomika
  • Podprogram 2 - Energetika a materiály
  • Podprogram 3 - Životní prostředí

Pro podporu výzkumných projektů zabývajících se tematicky druhotnými surovinami je relevantní zejména výzkumný cíl 4.3.1 Nové recyklační technologie, jejichž výstupem jsou látky srovnatelné kvalitou s výchozími surovinami.

Soutěžní lhůta končí dnem 30. 6. 2014

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech zveřejněných na www.tacr.cz.

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy "BETA"

Vybrané resorty, včetně MPO definovali pro tento program konkrétní témata a problematiky, které chce daný orgán státní správy řešit veřejnou zakázkou v oblasti výzkumu.

TA ČR zadává veřejné zakázky v programu BETA postupně od 31. ledna 2013. Výzkumné potřeby musí přispívat k naplnění alespoň jednoho specifického cíle programu, resp. specifického cíle, který si stanovil příslušný orgán státní správy. Ministerstvo průmyslu a obchodu stanovilo své výzkumné potřeby s cílem zkvalitnit podklady a nástroje pro koncepční, metodickou, rozhodovací a dozornou činnost a výkon státní správy, zajišťovanou MPO tak, aby mohly být tyto činnosti vykonávány na vysoké odborné úrovni a odpovídaly aktuálnímu stavu poznání.

Specifické cíle v oblasti podpory v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu jsou:

 • stimulovat pomocí výzkumu a vývoje vznik nových technologií, služeb, přístrojů a zařízení, zejm. v průmyslu a energetice, které na trhu chybí a jejich existence na trhu je pro stát žádoucí,
 • zvýšit efektivitu a zkvalitnit rozhodování v oblastech spadajících do gesce MPO, zejm. v oblasti stavebnictví a energetiky.

Z hlediska problematiky vyššího využívání druhotných surovin upozorňujeme na, otevřené řízení na řešení projektu "Výrobky odebrané v rámci zpětného odběru v ČR jako zdroj kritických surovin".

Soutěžní lhůta končí 14. 7. 2014

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech zveřejněných na www.tacr.cz.

II. Program Evropské unie

Horizont 2020

Evropská komise vyhlásila ke konci roku 2013 první výzvy v novém rámcovém programu Horizont 2020, který poběží mezi roky 2014-2020. Program je mimo jiné zaměřen na větší podporu inovací, propojení výzkumu a inovací v návaznosti na trh a na vytváření podnikatelských příležitostí. Cílovou skupinou programu jsou výzkumná pracoviště, podniky a firmy, nevládní neziskové organizace, občanská sdružení a také oborové asociace.

Projekty podpořené v jednotlivých výzvách mohou zahrnovat celé spektrum inovačního řetězce, od výzkumu a vývoje přes pilotní a demonstrační aktivity až například ke stanovení standardů. Téma Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny je součástí 3. priority programu, která nese název "Společenské výzvy". Výzkum v této Společenské výzvě je rozdělen do šesti směrů, jeden z nich je věnován výzkumu na zlepšení znalostí o dostupnosti surovin, udržitelnému zásobování a využívání surovin, včetně průzkumu, těžby, zpracování, recyklace a nalezení alternativ k nedostupným surovinám. Součástí pracovního programu této společenské výzvy je i oblast "Odpady: zdroj k recyklaci, opětovnému využití a nahrazení surovin".

Podpora malých a středních podniků je zaměřena na inovační aktivity výzkumného i výrobního zaměření prostřednictvím nového nástroje podpory "SME instrument". Firma se může účastnit projektu individuálně, bez nutnosti vytvářet mezinárodní výzkumná konsorcia. MSP, které nemají dostatečnou výzkumnou kapacitu, mohou na výzkumu spolupracovat s výzkumnými organizacemi.

Více o programu a jednotlivých výzvách v Technologickém centru AV ČR - Národní informační centrum pro evropský výzkum.

Otevřené výzvy pro rok 2015 jsou uveřejněny na Horizont 2020, resp. Horizont 2020 - Otevřené výzvy.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí