zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

OBČANSKÝ ZÁKONÍK A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

11.5.2021
Seminář, školení ONLINE

OBČANSKÝ ZÁKONÍK A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přednáší:
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, spoluautorka komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím
JUDr. Miloš Tuháček
advokát specializovaný na správní právo a právo životního prostředí, dlouholetý zastupitel, školitel a vysokoškolský pedagog, spoluautor komentářů a monografií k zákonům o informacích
a k právu životního prostředí

Seminář poskytne výklad institutů ,,nového" občanského zákoníku významných z pohledu problematiky životního prostředí, ať již orgánů vykonávajících veřejnou správu životního prostředí, nebo vlastníků a správců pozemků a movitých věcí (např. odpadů), resp. zvířat.

Seminář objasní principy vztahu veřejného práva, a tedy i práva životního prostředí a práva soukromého. Vycházejíce ze struktury občanského zákoníku, lektoři rozeberou občanskoprávní úpravu osob a ochrany osobnosti, věcí, vlastnického práva a jiných věcných práv, smluvní právo a odpovědnost za škodu v tom rozsahu a v těch souvislostech, jaké jsou významné pro ochranu životního prostředí. Od pořizování obrazových a zvukových záznamů účastníky řízení a správními orgány a jejich použitelnosti jako důkazů ve správním řízení, přes práva a povinnosti vlastníků pozemků, dřevin, lesů, zvířat, movitých věcí typu odpadů, až po otázky občanskoprávní odpovědnosti za škodu a veřejnoprávní deliktní odpovědnosti.

SEMINÁŘ JE URČEN

 • Úředníkům orgánů životního prostředí všech agend (zejm. vodoprávní úřady, orgány ochrany přírody a orgány státní správy lesů)
 • Vlastníkům a správcům pozemků, dřevin, lesů a zvířat
 • Územním samosprávným celkům (obcím, městům a krajům), pokud jde o občanskoprávní souvislosti jejich samostatné a přenesené působnosti v ochraně životního prostředí

OBSAH SEMINÁŘE

 • Vztah soukromého a veřejného práva
 • Ust. § 1 odst. 1, § 3029 NOZ a další
 • Osoby, ochrana osobnosti člověka, spolky
 • Ochrana osobnosti - právo žít v příznivém životním prostředí, ochrana soukromí, projevů osobní povahy, pořizování obrazových a zvukových záznamů ve světle dosavadní judikatury
 • Změna právní úpravy sdružovacího práva - občanská sdružení a jejich organizační jednotky podle § 70 odst. 2 ZOPK - spolky a pobočné spolky
 • Věci a práva k nim, odpovědnost vlastníka anebo uživatele pozemku za stav pozemku z pohledu různých veřejnoprávních předpisů
 • Věci opuštěné (věci, které nikomu nepatří a jejich přivlastnění), věci ztracené a věci skryté; odpad jako věc opuštěná?
 • Znovuzavedení zásady ,,superficies solo cedit" (,,povrch ustupuje půdě") - nadzemní stavba jako součást pozemku, stavba ve veřejnoprávním x soukromoprávním pojetí, vodní díla jako stavby, rostlinstvo (dřeviny) jako součást pozemku, stromy na ,,stavbách" (vlastník stavby x vlastník pozemku), součást a příslušenství věci, silniční vegetace, judikatura k odpovědnosti za silniční vegetaci v průjezdních úsecích a novela zákona o pozemních komunikacích č. 268/2015 Sb., s účinností od 31. 12. 2015
 • Společný (strom na hranici pozemků, strom na pozemku ve spoluvlastnictví), rozhodování o společné věci, specifika bytového spoluvlastnictví (SVJ a vlastníci jednotek), význam pro povolování kácení podle § 8 odst. 1 ZOPK a jiná řízení orgánů životního prostředí týkajícíse společné věci
 • Význam doložení vlastnického či jiného práva k věci pro veřejnoprávní postupy orgánů životního prostředí, např. viz vyhláška č. 86/2019 Sb. novelizující vyhlášku č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (účinnost od 1. 4. 2019): výjimky z požadavku doložení souhlasu vlastníka
 • Rozhrady (§ 1024 - 1028 NOZ)
 • Případy veřejnoprávní odpovědnosti vlastníka nebo uživatele pozemku za závadný stav na pozemku
 • Živá zvířata (§ 494 NOZ)
 • Zvláštní význam a hodnota zvířete jako smysly nadaného živého tvora
 • Užití ustanovení o věcech na živé zvíře
 • Stromy v rámci sousedského práva
 • Imise (např. stínění)
 • Podrosty a převisy
 • Stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků
 • Smluvní právo - lesní pacht, smlouvy a veřejnoprávní povinnosti, vztah k deliktní odpovědnosti
 • Význam smluv pro otázky veřejnoprávní odpovědnosti za porušení povinností stanovených předpisy v oblasti životního prostředí (např. smlouvy mezi subjekty nakládajícími s odpady)
 • Odchylky lesního pachtu od obecné úpravy
 • Lesní služebnosti
 • Věcná břemena (služebnosti) a lesní pozemky
 • Podmínky zatížení lesního pozemku pozemkovou služebností, služebností pastvy nebo služebností braní lesních plodů
 • Služebnost průhonu na lesních pozemcích
 • Odpovědnost za škodu a újmu v životním prostředí
 • Prevence škod v NOZ, která již výslovně neuvádí povinnost předcházet škodám na přírodě a životním prostředí (§ 2901 NOZ), žaloby na uložení opatření k odvrácení hrozící újmy
 • Podmínky odpovědnosti za škodu, významné recentní rozsudky NS ČR k odpovědnosti za škodu způsobenou pádem stromů (mimolesních, lesních)
 • Náhrada újmy podle § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny a dle § 11 odst. 3 a § 36 lesního zákona
Název akce
OBČANSKÝ ZÁKONÍK A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
11.5.2021
Místo konání akce
ONLINE
Web
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2021-05-11-obcansky-zakonik-a-ochrana-zivotniho-prostredi#hlavni
Kontakt
Alena Pecinová
E-mail
Telefon
606730325
Pořadatel
Vodní zdroje Ekomonitor
Témata
Obec, město
Příroda
Zemědělství
Les
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí