Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Kam na výlet? Muzeum Šumavy v Železné Rudě

24.06.2012  |  42× přečteno      vytisknout článek

Kam na výlet? Muzeum Šumavy v Železné Rudě

Muzeum Šumavy v Železné Rudě

Muzeum bylo založeno ve 30.letech 20.století především jako městské muzeum. Tomuto zaměření odpovídá také starý sbírkový fond muzea, který obsahuje v naprosté většině exponáty s přímým vztahem k životu obyvatel města a okolí a k nejvýznamnějším odvětvím průmyslu na Železnorudsku - sklářství a hamernictví.

Sbírkový fond muzea zahrnuje předměty pocházející především z období od počátku 19. do první poloviny 20. století. Po založení muzea byly shromažďovány předměty, které dokumentovaly zejména sklářství,hamernictví a lidové umění. Sbírka nebyla příliš rozsáhlá. Kvalitativní skok nastal po roce 1495, kdy se muzeum přestěhovalo do vily patřící původně zdejšímu významnému sklářskému rodu Abele a kromě jiného získalo i rozsáhlou pozůstalost po posledním členovi tohoto rodu. Sbírky muzea se tak rozšířily o rodinné sklo, cínové nádobí, porcelán, podmalby na zrcadlech, nábytek i obrazy. Od padesátých let se pak sbírkotvorná činnost prakticky zastavila. Během druhé světové války se také ztratily veškeré doklady k založení muzea, původní přírůstková kniha a cenný dokumentační materiál ( fotografie, sebrané lidové zvyky, písně atd.). Od roku 1967 je muzeum součástí komplexu Muzea Šumavy, ale veškeré exponáty se sbírek železnorudského muzea jsou nadále ponechávány v jeho expozicích především s ohledem na jejich přímou vazbu na tuto lokalitu.

Podstatnou část sbírky železnorudského muzea tvoří především rodinná sbírka skla ze železnorudských a hůreckých skláren patřících Hafenbrädlům a rodu Abele. Jedná se především o dekorativní a nápojové sklo vlastní výroby; veškeré sklo bylo rodinou Abelů používáno. Jedinečnými kusy jsou Abely vyráběná zrcadla a obrazy se zrcadlovým pozadím malované počátkem 19. století Vincencem Jankem. Je zde také vystaveno první lité zrcadlo vyrobené ve sklárně v Ludwigsthalu roku 1828. Dále je zde zastoupeno rodinné porcelánové a cínové nádobí a nábytek. Zvláštní dokumentární význam má obrazová galerie předků rodiny Abele. Zajímavou součástí této části sbírky jsou také předměty pocházející z pozůstalosti po Ferdinandovi Abele a jeho synovi Rudolfovi Abele. Sbírka obsahuje nejrůznější exotické předměty z Afriky a Asie z konce 19. a počátku 20. století.

Numizmatická sbírka

Numismatická sbírka Muzea Šumavy obsahuje mince téměř všech evropských států, převážné většiny zemí Asie a několik států amerických. České mincovnictví reprezentují mince všech zemí Koruny české a jsou zde zastoupeny také československé mince a bankovky. Sbírka obsahuje mince všech panovníků počínaje Přemyslem Otakarem II. a konče Karlem I. (1918). Kromě zemí (Čechy, Morava, Slezsko a Kladsko) jsou zde zastoupeny i mince měst ( Cheb, Brno, Jihlava a Znojmo) a mince oprávněných šlechticů (olomoucké biskupství, Šlikové, Valdštejn). Velmi významná je sbírka mincí Slezska, zastoupená všemi knížectvími, biskupstvími i městy, oprávněnými razit mince. Velkou část sbírky tvoří mince německých států, světských i církevních knížat před sjednocením říše (1871). Největší jsou soubory Rakouska, Saska, Salcburku a Bavorska. Součástí sbírky je i malý soubor antických mincí ( římských, řeckých, byzantských a egyptských).

Sbírka bankovek zahrnuje převážně období od 1.světové války do konce 2. světové války. Do numismatické sbírky jsou zařazeny také soubory pamětních mincí a medailí, vyznamenání, kovových známek a odznaků.

Etnografická sbírka

Sbírka soustřeďuje předměty dokumentující lidovou kulturu v oblasti střední Šumavy, zejména Sušicko, Kašperskohorsko a Železnorudsko. Stěžejní část sbírky spadá do 19. století, ale obsahuje i předměty ze století osmnáctého a první poloviny dvacátého. Etnografická sbírka se dále dělí do několika skupin - textil, lidový malovaný nábytek, zemědělské nářadí a náčiní, lidová domácnost, zpracování surovin, domácí řemesla, lidové zvyklosti a obyčeje. Rozsáhlý je soubor lidového umění, který zahrnuje šumavské lidové výtvarné umění a lidové sochařství a plastiky. Ojedinělý je především soubor šumavských lidových podmaleb na skle, šumavských betlémů z Kašperskohorska a šumavská umrlčí prkna.

Uměleckoprůmyslové sbírky

Do této sbírky jsou zařazeny sbírky skla a částečně i předměty z cínu. Fondy reprezentující šumavské sklářství patří v muzeu k nejvýznamnějším a proto jsou prezentovány ve všech třech stálých expozicích Muzea Šumavy v Sušici, Kašperských Horách i Železné Rudě.Sbírka skla zahrnuje oblast střední Šumavy. Nejvíce jsou zde zastoupeny sklárny v Klášterském Mlýně, Anníně, Lenoře, Adolfově, Vimperku. Sklárny na Železnorudsku jsou zastoupeny v samostatně vedené sbírce Muzea Šumavy v Železné Rudě.

Sbírka skla mapuje vývoj šumavského sklářství od středověku po současnost. Hlavní těžiště sbírky je v období od 19. století do prvních desetiletí 20. století. Sbírka skla se dá rozdělit do čtyř částí. První tvoří archeologické nálezy z lokalit šumavských skláren. Druhou část tvoří unikátní soubor sklářských střihů převážně ze slavné sklárny v Klášterském Mlýně ( Johann Lötz, vdova ) a ze skláren v Anníně a v Lenoře. Třetí nejrozsáhlejší část tvoří výrobky šumavských skláren. Početně nejvíce jsou zastoupeny sklárny v Anníně. Lenoře, Klášterském Mlýně. V malém množství je zastoupena i sklárna v Adolfově u Vimperku. Nejvýznamnější část sbírky tvoří soubor secesního skla z Klášterského Mlýna z doby kolem roku 1900. Poslední část této sbírky tvoří sklářské náčiní.

Soubor cínových předmětů je zde zastoupen především tzv. sušickým cínovým pokladem - souborem cínového nádobí z období přelomu 16. a 17. století. Soubor obsahuje výrobky místních cínařů i práce mistrů z Horažďovic, Plzně, Kutné Hory, Jindřichova Hradce a Norimberka. Tzv.sušický cínový poklad je unikátním souborem 86 předmětů (mísy, talíře, svícny, holby konvice, lahve na vodu, pavano) a pocházel z rodiny sušického měšťana Adama Čecha. Soubor ukrytý v Sušici od roku 1620 byl nalezen roku 1930. Celý soubor je vystaven v Muzeu Šumavy v Sušici.

Věda, technika, průmysl

V této sbírce jsou zastoupeny především předměty vyráběné přímo v Sušici a v Kašperských Horách. Sbírka mapuje nejvýznamnější průmyslové podniky, zejména výrobu zápalek (SOLO Sušice) od roku 1839 do současnosti a výrobu obalové techniky ( PAP Sušice ) od roku 1935.

Sbírka sirkařství obsahuje zápalkové krabičky z produkce obou sušických továren na výrobu zápalek od roku 1839 do současnosti. Jedná se krabičky lepené papírové, kulaté soustružené, klasické dřevěné krabičky, různé typy ozdobných krabiček a různé typy zápalek. Součástí této sbírky jsou i samostatné nálepky, nálepkové archy, nerozřezané přířezy (papírové krabičky ) a originální stroje z konce 19. století. Produkce sušické továrny PAP je zastoupena vzorky obalů na potraviny ( kalíšky , krabičky, tácky) od 40. let 20. století do 80 .let 20. století.

Archeologická sbírka

Sbírka zahrnuje nálezy ze Sušicka a Kašperskohorska a to především přímo ze Sušice a Kašperských Hor, z hradiště Sedlo u Sušice, hradiště Obří hrad u Kašperských Hor, hradu Kašperk a z lokalit u Kašperských Hor, kde probíhala těžba zlata. Nejstarší část sbírky tvoří nálezy z hradiště Sedlo z výzkumů před druhou světovou válkou a z roku 1945 ( B.Dubský, K.Streitová, datace nálezů - halštat, latén, doba hradištní). Menší část sbírky tvoří ojedinělé nálezy kamenných broušených seker a sekeromlatů (střední-mladší doba bronzová ) a keramika (střední-mladší doba bronzová, halštat, latén ). Nejcennější součást archeologické sbírky tvoří nálezy z pohřebiště na úpatí Svatoboru v Sušici, které lze datovat do 11. století. Období středověku je zastoupeno rozsáhlým souborem nálezů keramiky ze Sušice i z Kašperských Hor ( 2. polovina 13. století - polovina 15. století ) a nálezy ze záchranných výzkumů středověkých zlatodolů u Kašperských Hor ( 13. - 15. století ). Významný je také malý soubor zásobnic ze 14. - 15. století původem patrně z bavorského Podunají. Zvláštností archeologické sbírky Muzea Šumavy je soubor romantických napodobenin pravěké keramiky. Součástí archeologických sbírek je i soubor středověkých a raně novověkých kachlů ( období pozdní gotiky a renesance).

Sbírka výtvarného umění

Sbírka zahrnuje obrazy, grafiku a plastiky pocházející převážně z oblasti střední Šumavy.Část předmětů této sbírky zde vznikla, část vznikla v jiných regionech, ale zde byla užívána a dostala se časem do sbírek muzea a část byla vytvořena přímo pro sbírky Muzea Šumavy. Sbírka výtvarného umění zahrnuje období od konce 15. století do současnosti. Mezi nejstarší exponáty patří především sbírka plastik z přelomu 15. a 16. století.

Sbírka výtvarného umění zahrnuje obrazy, grafiku, dřevoryty a linoryty, plastiky a busty. Velký soubor tvoří sakrální umění. Od konce 50. let 20. století budovalo muzeum v Kašperských Horách systematicky sbírku regionálního výtvarného umění. Řada obrazů a grafik vznikla přímo na objednávku muzea. Tento záměr pokračoval i po roce 1967, kdy se muzea v Sušici, Kašperských Horách a Železné Rudě sloučila. Muzeum tak v současné době vlastní unikátní kolekce takových výtvarníků, jako je např. A.Moravec, V.Beneš, J.Krejza, K.Kadlec, M.Houšť, C.Chramosta, B.Ulrych, V.Stehlík, L.Jiřincová, Z.Rumler, B.Anderle a zejména J.Váchal a A.Macková. Z původních sbírek sušického muzea je třeba jmenovat ještě soubory kreseb K.Liebschera , obrazy M.Pirnera a rozsáhlý soubor Kreutzových obrazů ze Sušice a okolí.

Historická sbírka

Sbírka zahrnuje předměty získané především na území střední Šumavy a předhůří Šumavy. Časově tato sbírka dokumentuje především období 18., 19. a první polovinu 20. století. Součástí tohoto fondu je i sbírka tzv. dokumentace současnosti z období 60. - 80. let 20. století. Historická sbírka se člení na celou řadu dalších fondů. Především zahrnuje sbírku hodin a hodinek, kameniny, porcelánu, keramiky, nádobí a nábytku, hračky, šperky a doplňky oděvů. Další část tvoří drobné předměty denní potřeby - psací soupravy, šperkovnice a různé ozdobné krabičky, suvenýry, dýmky, peněženky. Dále tato sbírka zahrnuje rychtářská práva a řemeslné výrobky z různých oborů.

Umělecké řemeslo

Sbírku lze rozdělit na dvě části. První část zahrnuje výrobky vzniklé v oblasti Šumavy, především na Sušicku a Kašperskohorsku. Druhou část tvoří výrobky z jiných regionů, ale používané v této oblasti. Sbírka uměleckých řemesel zahrnuje předměty od 17. století do první poloviny století 20. Z původních sbírek kašperskohorského muzea pochází unikátní soubor výrobků ze zdejší dřevařské školy z první poloviny 20. století. Další část sbírek tvoří předměty z různých kovů - mosaz, bronz, cín, alpaka. Tuto sbírku tvoří především svícny, lustry, lampy, sošky, konvice, talíře, liturgické předměty.

Sbírka zbraní

Sbírka má dva historicky vzniklé soubory. Je to jednak sbírka vzniklá činností muzea v Sušici, jednak sbírka v muzeu v Kašperských Horách. Sbírka zbraní obsahuje pušky, pistole, kulovnice, kordy, šavle, lovecké tesáky a bodáky. Součástí sbírky je i několik střeleckých terčů, vojenské čepice a přilby.

Sbírka písemností a tisků

Sbírka zahrnuje písemné dokumenty a památky, mapy a plakáty z oblasti Sušicka a Kašperskohorska. Uložené písemné památky a tisky zahrnují období od konce 18. století do současnosti. Sbírka písemností a tisků uchovává písemné a tištěné památky na místní spolky a instituce, rodáky, hudebníky, spisovatele a výtvarníky. Dále obsahuje materiály vztahující se k rozvoji průmyslu (SOLO, PAP) a mapy.

Sbírka negativů a diapozitiv

Sbírka zahrnuje oblast především jihozápadní Šumavy z období od konce 19. století do současnosti a má několik částí - skleněné negativy a diapozitivy, negativy a diapozitivy. Převážná část tohoto materiálu dokumentuje Šumavu - osídlení, zaniklé obce, církevní památky, architektonické památky, průmysl, řemesla, vývoj měst, společenské události, osobnosti atd.

Sbírka fotografií, pohlednic, filmů a zvukových záznamů

Sbírka zahrnuje především oblast střední Šumavy v období od konce 19. století. Zachycuje především přírodu, města a obce na Šumavě, zaniklé obce, řemesla, průmyslovou výrobu, památky, osobnosti, společenské a politické dění atd. Gramodesky a jiné zvukové záznamy mají vztah především k regionálním osobnostem ( skladatelé, hudebníci ). Filmy se týkají obecně Šumavy a výroby zápalek v továrně SOLO Sušice

Sbírková knihovna

Knihovna zahrnuje kromě regionální literatury a tisku z oblasti Šumavy i staré tisky vydávané v celé řadě tiskáren v Čechách (Vimperk, Plzeň, Praha) i v zahraničí (Lyon, Antverpy, Lipsko, Mnichov atd.). Nejstaršími exempláři sušické sbírkové knihovny je několik prvotisků z let 1475 - 1496. Regionální knihovna zahrnuje literaturu především z období od poloviny 19. století do současnosti. Sbírkovou část knihovny tvoří v současné především dochovaná část knihovny bývalého kapucínského kláštera v Sušici, která se do muzea dostala v 50. letech 20. století. Z původních cca 5000 svazků se dochovala asi polovina. V knihovně samozřejmě převládala literatura protireformační, ale zastoupeny jsou i knihy nekatolické, pocházející pravděpodobně z konfiskátů z poloviny 17. století. Mezi cenné památky sbírkové knihovny patří například Münsterova Kosmografie s nejstarší mapou Čech z roku 1554. Významné jsou i práce sušických humanistů, např. tištěný kancionál sušického měšťana Tomáše Řešátka z roku 1610. Regionální část sbírkové knihovny tvoří literatura zabývající se Šumavou a díla regionálních autorů. Systematicky jsou doplňovány především spisy spisovatele K.Klostermanna v různých vydáních.

Modely

Sbírka obsahuje modely sklářských hutí, rýžování a dolování zlata na Sušicku a Kašperskohorsku, rekonstrukce pravěkých obydlí podle archeologických nálezů na Sušicku a modely některých významných šumavských staveb. Druhou část tvoří modely zvířat, rostlin a hub vyskytujících se na Šumavě a modely pravěkých zvířat.

Entomologická sbírka

Sbírka zahrnuje sbírky motýlů a brouků vyskytujících se na území jihozápadní Šumavy ( přibližně v hranicích CHKO a NP Šumava ). Sbírka pochází z původního sbírkového fondu muzea v Kašperských Horách a její převážná část pochází z období po roce 1945, kdy se zde systematicky začalo budovat přírodovědné pracoviště. Vzhledem k tomu, že muzeum nemá vlastního entomologa, nejsou tyto sbírky systematicky doplňovány.

Botanické sbírky

Sbírky zahrnují území převážně jihozápadní části Šumavy ( území CHKO a NP Šumava ) a z menší části Šumavského předhůří v okolí Sušice. Botanické sbírky Muzea Šumavy pocházejí především z původní sbírky muzea v Kašperských Horách (Sušice žádné přírodovědné sbírky nebudovala)/. Rozrůstání tohoto fondu ovlivnilo především zřízení biologické stanice Národního muzea přímo v kašperskohorském muzeu a později floristický výzkum pro zpracování Květeny ČSR Botanickým ústavem. Sbírky dále rozšiřovaly sběry Ing.J.Procházky, J.Bendy, F.Milnera a R.Kurky. Největší zásluhu na rozšíření botanických sbírek má Josef Vaněček ze Sušice, který v osmdesátých letech dosavadní herbář systematicky uspořádal a několik let svými sběry doplňoval.

Kromě rostlin krytosemenných obsahuje botanická sbírka také herbář mechorostů, lišejníků, hub a řas. V botanických sbírkách také nalezneme například sbírku zimních větévek a sbírku semen a plodů.

Zoologická sbírka Muzea Šumavy

Sbírka zahrnuje komplexně všechny živočichy vyskytující se v oblasti Šumavy. Systematicky byla sbírka budována v kašperskohorském muzeu od 50. let 20. století. Součástí tohoto fondu je rozsáhlá sbírka preparátů zahrnující komplexně živočichy vyskytující se na Šumavě, dále soubor paroží a sbírka ptačích vajec

Geologická a mineralogická sbírka

Sbírka obsahuje horninový materiál a minerály z oblasti jihozápadní Šumavy a Sušicka. Stejně jako ostatní přírodovědný materiál i tato sbírka pochází z původní sbírky muzea v Kašperských Horách, kde se po roce 1945 začalo systematicky budovat přírodovědné pracoviště. Převážnou část tohoto materiálu nasbíral univerzitní profesor dr.Josef Kunský, který také navrhoval původní geologickou a mineralogickou expozici.Významným způsobem se tento fond rozšířil díky geologickým průzkumům v okolí Kašperských Hor. Muzeum nemá vlastního geologa a tak je v současné době tato sbírka pouze uložena v depozitáři.

ZDROJ: Muzeum Šumavy


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist