Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Rada Středočeského kraje vydala vyjádření EIA

10.11.2008  |  182× přečteno      vytisknout článek

Rada Středočeského kraje vydala vyjádření EIA

PRAHA (WR) - Rada Středočeského kraje (SK) na svém zasedání dne 5. listopadu projednala dokumentaci vlivu staveb na životní prostředí a vydala vyjádření kraje jako územního samosprávného celku k předloženým záměrům.

SK souhlasí se záměrem "Dostavba DC Wűrth Nepřevázka", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Jedná se o výstavbu další části administrativní budovy, rozšíření skladovacích prostor, komunikací a zpevněných ploch. Součástí záměru bude i realizace nového systému ozelenění areálu. Předmětem činnosti je prodej (distribuce) drobných výrobků pro lehký průmysl. Celková rozloha záměru představuje 33 292 metrů čtverečních a představuje zábor zemědělské půdy 30 830 metrů čtverečních. Provoz areálu nezpůsobí v nejbližším chráněném venkovním prostoru a chráněných venkovních prostorech staveb v denní ani v noční době překročení hodnot hygienického limitu hluku. Nejbližší obytná zástavba je vzdálena 1500 metrů. Záměr je v souladu s územním plánem obce Nepřevázka.

SK souhlasí se záměrem "Prodejna potravin Odolena Voda", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Jedná se o výstavbu prodejny potravin spolu s prodejnou masných a uzenářských výrobků, lahůdek a pečiva na okraji města Odolena Voda. Součástí bude i výstavba 60 parkovacích míst, chodníků a konečné ozelenění pozemků. Celková zastavěná plocha bude činit šest tisíc metrů čtverečních. Ze závěru rozptylové studie je zřejmé, že výstavba a provoz prodejny nebude mít identifikovatelný vliv na znečištění ovzduší v okolí. Rovněž z hlukové studie vyplývá, že záměr nebude mít vliv na hlukovou situaci v okolí. Záměr je v souladu s územním plánem města Odolena Voda.

SK souhlasí se záměrem "Koscom Ranch Obořiště", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Jde o výstavbu sportovního areálu se zaměřením na jezdecký sport. Kapacitně se jedná o zařízení nevelkého rozsahu zaměřené na poskytování komfortních služeb pro jezdce a koně i případné návštěvníky areálu. Navrhovaný záměr zahrnuje objekt s ubytováním a zázemí stájí, stáje o kapacitě 20 koní, sklad sena a slámy, krytá jezdecká hala se zázemím, sklad slámy, lonžovací kruh, venkovní kruhová jízdárna. V rámci areálu budou vybudovány obslužné komunikace a chodníky. Předpokládaná produkce emisí amoniaku v množství 120 kilogramů ročně (včetně zapravení hnoje do půdy) je minimální, emise pachových látek lze vzhledem ke značné vzdálenosti obytné zástavby považovat rovněž za zanedbatelné. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Obořiště.

SK požaduje k záměru "Novostavba bioplynové stanice Loukovec" v katastrálním území Jivina další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. a doporučuje zaměřit se v dokumentaci především na podrobné vyhodnocení vlivu na hlukovou situaci, dopravní zátěž a vliv na ovzduší. Jedná se o novostavbu bioplynové stanice umístěné v sousedství stávajícího zemědělského areálu v obci. Záměr řeší otázku zpracování statkových hnojiv a biomasy (roční množství 20 000 tun) s jejich energetickým využitím, což napomůže snížení produkce pachových látek při hnojení zemědělských pozemků v blízkosti obytných území. Stavba se odehraje přímo ve stávajícím zemědělském areálu a nebude jí významně narušen krajinný ráz, dotčena fauna ani flóra. Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Nedojde k negativnímu vlivu na vody. Záměr je v souladu s územním plánem obce.

SK souhlasí se záměrem "Dostavba mléčné farmy Drhovy" a nemá připomínky. Záměr představuje zmodernizování stávajícího provozu chovu dojnic. Cílem investora je výstavba nové, moderní robotické stáje pro dojnice, která bude umístěna v prostoru za stávajícím objektem kravína K 174 na ploše navazující na stávající středisko farmy skotu Drhovy. Dále bude za stávajícím areálem vystavěno nové hnojiště a jímka na odpadní a kontaminované srážkové vody z hnojiště. Dle vyjádření příslušného stavebního úřadu platný územní plán počítá se zachováním zemědělského areálu i s jeho rekonstrukcí, o rozšíření areálu družstva je nutno rozhodnout v územním řízení o umístění stavby.

SK souhlasí se záměrem "Regenerace Národní kulturní památky Kačina, část obora", v katastrálním území Svatý Mikuláš a Nové Dvory, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Jedná se o oboru, která navazuje na zámek a zámecký park Kačina, se kterými tvoří jeden celek vymezený jako národní kulturní památka. V zájmovém území záměru je vymezena evropsky významná lokalita – Kačina (CZ0213792), v níž je předmětem ochrany brouk páchník hnědý (Osmoderma eremita). NKP Kačina má rozlohu 197 hektarů. Záměr je v souladu s územním plánem obce Nové Dvory a obce Svatý Mikuláš.

SK souhlasí také se záměrem "Regenerace zámeckého parku Kačina" v katastrálním území Svatý Mikuláš (ORP Kutná Hora), ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb.

SK souhlasí se záměrem "Jesenice – V Roháči – obytný soubor" v katastrálním území Jesenice, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Uvedený obytný soubor obsahuje celkem sedm bytových domů o kapacitě 160 bytů. Součástí jsou i dva obchody a kancelářské prostory. Záměr počítá v severně orientovaném prostoru se 34 parkovacími stáními v podzemní garáži a ostatní stání (150) budou umístěna podél přilehlých komunikací. Součástí areálu bude i centrální park a čtyři dětská hřiště. Bude se jednat o maximálně dvanáctipodlažní domy. Zastavěná plocha činí celkem 14 347 metrů čtverečních. Byla zpracována hluková studie, která vylučuje navýšení hluku, vyjma hluku z osobních automobilů. Vlivem záměru nedojde k překročení stanovených imisních limitů v lokalitě. Záměr je v souladu s územním plánem.

SK souhlasí se záměrem "Zařízení staveniště s betonárnou" v katastrálním území Dobřejovice, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Předmětem záměru je zřízení dočasného semimobilního mísícího centra pro stavbu 512 D1 – Vestec "Silniční okruh kolem Prahy". Zařízení se bude nacházet v katastrálním území Dobřejovice přímo u příjezdové komunikace Jesenice – D1 u křižovatky směrem na Herink. Realizací záměru dojde k dočasnému záboru 11 581 metrů čtverečních orné půdy první třídy ochrany. Součástí záměru bude skládka kameniva o čtyřech frakcích, objízdná komunikace o šíři sedm metrů, silniční váha s buňkou obsluhy, trafostanice, nádrž na volnou vodu z potrubního řadu, recyklingové zařízení pro mytí mobilního centra a soustava mobilních buněk včetně velínu. Nejbližší obytná zástavba obce Dobřejovice je vzdálena minimálně 300 metrů a je oddělena od činnosti mísícího centra orným polem. Dle vyjádření stavebního úřadu Městského úřadu Říčany je záměr umístěn na plochách pro využití "Služby bez negativních vlivů na životní prostředí" – služby a komerční vybavenost bez negativních vlivů na veškeré plochy určené pro bydlení.

SK souhlasí se záměrem "Distribuční centrum ProLogis Park Prague D1 West, Halové objekty DC5 a DC6 včetně technické a dopravní infrastruktury" v katastrálním území Jažlovice, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Záměrem je realizace dvou halových objektů DC5 a DC6 včetně technické a dopravní infrastruktury v jihozápadní části průmyslové zóny umístěné podél silnice III/00325 západně od dálnice D1 v katastrálním území Jažlovice. Zástavba bude realizována na ploše 111 151 metrů čtverečních. Vliv záměru je akceptovatelný. Z hlukové studie je zřejmé, že při započtení dopravní zátěže je dodržen hygienický limit. Záměr je v souladu s územním plánem.

SK požaduje k záměru „"Park Chvatěruby" další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb., a doporučuje zaměřit se v dokumentaci na rozpracování části týkající se zařízení na nanášení nátěrových hmot (rozsah povrchových úprav, vstupní výrobky, způsob uskladnění povrchově upravovaných výrobků a nátěrových hmot a jejich odstraňování). Záměr představuje výstavbu pěti průmyslových a skladových hal s osmi účelovými jednotkami o velikosti dva tisíc metrů čtverečních. V hlukové i rozptylové studii kraj požaduje zohlednit kumulaci vlivů s provozy v blízkosti plánovaného záměru, tedy zohlednit stávající pískovnu a plánovanou Betonárku Skanska, a zaměřit se na dopravu (rozdělení dopravy směrem na komunikaci D8 a II/608 směrem na Veltrusy, nadměrné navýšení dopravy v území zařazeném mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší).

SK souhlasí se záměrem "Výměna obalovací soupravy živičných směsí Libodřice". Ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Záměrem je náhrada stávající obalovny živičných směsí Teltomat IV v kamenolomu v Libodřicích novou obalovací soupravou o výkonu 160 tun za hodinu, která by byla schopna plnit požadované technické parametry dle současných nároků na obalovanou živičnou směs a vyhověla by ekologickým požadavkům. V zájmové lokalitě se obalované živičné směsi vyrábějí od roku 1970. Součástí oznámení je i rozptylová studie, z níž vyplývá, že provoz navrhované obalovny je akceptovatelný. Z přiložené akustické studie je zřejmé, že realizací záměru dojde ke snížení akustické zátěže. Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

SK souhlasí se záměrem "Linka na výrobu keramických obkladaček F4 LASSELSBERGER, závod RAKO 3, Lubná u Rakovníka". Ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Jedná se o nainstalování nové výrobní linky o kapacitě 2 950 000 metrů čtverečních obkladaček za rok do stávající výrobní haly. Součástí záměru je i výstavba skladu sypkých vstupních surovin o zastavěné ploše 225 metrů čtverečních. Technologický postup výroby je bezproblémový, s nízkou produkcí odpadů. Jsou používány filtrační jednotky s vysokou účinností záchytu tuhých znečišťujících látek a pravidelná autorizovaná měření emisí dokládají nepřekračování platných emisních limitů. Modelový výpočet očekávaných imisí u nejbližších obytných objektů po realizaci záměru nepřevýší platné imisní limity s vysokou rezervou. Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy. Záměr je v souladu s územním plánem

SK souhlasí s dokumentací k záměru "Logistický a průmyslový park Cerhovice" a nemá připomínky. Jde o výstavbu logistického a průmyslového areálu, jehož součástí budou čtyři haly pro skladování a distribuci, samostatný pavilon, zpevněné manipulační a parkovací plochy, retenční nádrž a biologická areálová ČOV, kanalizace a kruhový objezd. Dopravní napojení areálu bude realizováno přes obslužnou komunikaci a následně přes kruhový objezd na komunikaci II/605 a dále na dálnici D5. Předpokládaná stavba si vyžádá kácení 88 kusů dřevin rostoucích mimo les a zábor orné půdy. Celková plocha určená k vyjmutí ze zemědělského půdního fondu představuje 114 223 metrů čtverečních. Navrhovaná stavba je v souladu s ÚP obce Cerhovice.

SK souhlasí s dokumentací k záměru "Kamenolom Votice" v katastrálním území Beztahov a nemá připomínky. Navrhovaný záměr předpokládá těžbu kamene v rámci nevýhradního ložiska v chráněném ložiskovém území Beztahov. Pokračování těžby předpokládá zábor pozemků o celkové rozloze 7,4 hektarů. Těžba bude probíhat ve čtyřech těžebních etážích s využitím clonových odstřelů. Upravený materiál bude expedován železniční a silniční nákladní dopravou. V návaznosti na těžbu bude probíhat technická a biologická rekultivace, jejímž výsledkem bude zalesnění spodní etáže lomu. Zahájení těžební činnosti se předpokládá v roce 2009, dokončení pak v roce 2044. Z hlediska územního plánování je návrh na pokračování těžby v kamenolomu Votice v souladu s jeho hlavními cíli a úkoly.

SK souhlasí s dokumentací k záměru "Zvýšení kapacity výroby AEROCAN CZ" v katastrálním území Velim a nemá připomínky. Areál závodu je umístěn v průmyslové zóně na severovýchodním okraji Velimi. Technologické linky budou instalovány do stávající výrobní haly. Celková stávající kapacita zařízení je 72 milionů metrů čtverečních celkové plochy úprav ročně, navýšení je plánováno o 38 milionů metrů čtverečních plochy. Jedná se o výrobu hliníkových obalů pro aerosoly používané v oblasti kosmetiky, hygieny a parfumerie. V současné době je v provozu šest výrobních linek. V záměru se jedná o rozšíření výroby o sedmou a osmou výrobní linku s kapacitou 50 milionů pouzder za rok. Byla zpracována rozptylová a hluková studie, které potvrdily, že příspěvky provozu nových linek a související dopravy ke stávající imisní a akustické situaci budou minimální. Záměr je v souladu s územním plánem.

Výpis usnesení z jednání Rady kraje bude k dispozici na webových stránkách SK www.kr-stredocesky.cz.

Vydavatel: Ochrana obyvatel
Redaktor: Kateřina Bouda Kašparová
Telefon: +420 733 112 112
e-mail: kasparova@ochranaobyvatel.cz


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist