Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Dohoda mezi MŽP a průmyslem - akční plán

01.11.2000  |  125× přečteno      vytisknout článek

Konkretizace úkolů zůčastněných stran

Akční plán ke konkretizaci úkolů, vyplývajících z Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj pro období 2000 ? 2002 I. Úvod Koncepce udržitelného rozvoje je založena na rovnováze zájmů ekonomických, environmentálních a sociálních. Český průmysl, vědom si své spoluodpovědnosti za stav životního prostředí i za udržení své konkurenceschopnosti při respektování principů udržitelného rozvoje, vynaložil v uplynulých letech nemalé úsilí a značné finanční prostředky na radikální zlepšení životního prostředí v České republice a na jeho ochranu. Představitelé Ministerstva životního prostředí, Svazu průmyslu a dopravy ČR a České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj jsouce si vědomi, že spojení ekonomického rozvoje s účinným řešením problémů ochrany životního prostředí je nutnou podmínkou, jak uspět v nastávající konkurenci jednotného vnitřního trhu Evropské unie, uzavřeli v říjnu roku 1999 dohodu o spolupráci (dále jenom Dohoda). Konkrétní oblasti a opatření, kterými budou principy Dohody realizovány v období 2000 - 2002, vymezuje tento akční plán. Za realizaci akčního plánu odpovídá koordinační skupina složená ze zástupců Ministerstva životního prostředí, Svazu průmyslu a dopravy ČR a České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (viz příloha č. 1). II. Konkrétní opatření ke splnění úkolů vyplývajících z Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj ˇ Spolupráce signatářů Dohody při přípravě legislativy: - Ministerstvo životního prostředí bude nadále trvale zabezpečovat přístup k autorizovaným překladům směrnic a nařízení EU v oblasti environmentálního práva a na druhé straně také k autorizovaným překladům právních předpisů do angličtiny; - Ministerstvo životního prostředí, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj zajistí v rámci své působnosti, aby příprava nové legislativy v oblasti životního prostředí, dotýkající se průmyslového podnikání, byla předmětem vyjednávání od samého začátku. a) v oblasti legislativních prací konkrétní forma spolupráce bude definována k následujícím novým předpisům: - k zákonu o obalech; - k zákonu o chemických látkách a přípravcích; - k zákonu o integrované prevenci a omezování znečištění a integrovaném registru znečišťování (dále jen ?zákon o IPPC a IRZ?); - k zákonu o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země. b) z úkolů nelegislativního charakteru se předpokládá spolupráce zástupců všech signatářů Dohody zejména na následujících tématech: - při přípravě Státní politiky životního prostředí formulováním společných cílů a nástrojů a následném prosazování environmentálních aspektů v jednotlivých sektorových politikách na základě principu integrity; - při přípravě aktualizace implementačních plánů pro všechny předpisy EA přijaté do 31. 12. 1999; - na zpřesňování investiční strategie na implementaci EA; - na zajištění sběru dat a jejich zpracování pro podávání zpráv EK (Směrnice 91/692/EEC); - na vymezení zón ochrany ovzduší podle Rámcové směrnice 91/692/EC o ovzduší; - na projektech Phare, např. ?Strategie implementace směrnic ES v oblasti ochrany ovzduší včetně investic?, ?Strategie implementace směrnic ES v oblasti nakládání s odpady? a dalších; - na přípravě akčního plánu ochrany ovzduší ? Rámcová směrnice o ovzduší 96/62/EC; - na zpracování plánů nakládání s odpady dle směrnic 75/442/EEC a 91/689/EEC; - na vyhodnocení dopadové studie pro implementaci Směrnice o obalech a obalových odpadech; - na aktivitách, směřujících k postupnému zvyšování podílu recyklace a znovuvyužití obalů; - na zpracování, resp. vyhodnocení ekonomických dopadů implementace Směrnice Rady o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC) 96/61/EEC a dopadů nového zákona ČR o IPPC a IRZ na jednotlivá průmyslová odvětví; c) v oblasti zpracování nebo vyhodnocování ekonomických dopadů jednotlivých předpisů včetně zákona o IPPC a IRZ budou podle potřeby vyzváni ke spolupráci i odborníci z průmyslové sféry; d) v případě, že nedojde při projednávání jednotlivých předpisů k dohodě na úrovni expertů signatářů Dohody, předloží Koordinační skupina rozporná stanoviska k projednání vrcholovým signatářům Dohody. Termín : průběžně Podpora a propagace zavádění systémů environmentálně orientovaného řízení a dalších dobrovolných nástrojů v průmyslových podnicích : - Svaz průmyslu a dopravy ČR a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj zabezpečí zvýšenou informovanost průmyslové sféry o zavádění a uplatnění environmentálních systémů řízení a o využívání dalších dobrovolných preventivních nástrojů, doplňujících regulační nástroje v praxi (zejména EŠV, čistší produkci, hodnocení životního cyklu - LCA, dobrovolný reporting, ekodesign a další), zvyšujících konkurenceschopnost českých výrobců na domácím a na mezinárodních trzích; - Ministerstvo životního prostředí poskytne k propagaci nových nástrojů v ochraně životního prostředí své materiály; - všechny tři strany Dohody budou hledat nové možnosti k uplatnění nástrojů, stimulujících zavádění environmentálně orientovaných systémů řízení a využívání dobrovolných nástrojů formou společných pilotních projektů a rozšiřováním informací o nových přístupech v ochraně životního prostředí. Termín: průběžně ˇ Všechny tři strany Dohody budou spolupracovat při poskytování informací podnikové sféře, týkajících se nové environmentální legislativy a zejména požadavků spojených se vstupem do EU. Termín : průběžně ˇ Informace o významu a plnění Dohody, příklady spolupráce, výsledky dosažené průmyslem ve zlepšování ochrany životního prostředí apod. budou zveřejňovány i prostřednictvím internetu. Termín : průběžně ˇ Všechny tři strany Dohody budou spolupracovat při výběru témat analytických studií, týkajících se dopadů na chování podniků a na jejich konkurenceschopnost, při jejich zadání, jakož i při vyhodnocování jejich výsledků. Termín: průběžně ˇ Všechny tři strany Dohody se zaměří zvláště na konkrétní spolupráci v oblasti implementace Směrnice Rady 96/61/EEC o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC), jež bude transponována v České republice zákonem o IPPC a IRZ. Spolupráce v této oblasti se zaměří na: - vytvoření funkčního systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách (BAT) a na přípravu aplikace BAT v českém průmyslu; - součinnost MŽP a odvětvových svazů Svazu průmyslu a dopravy ČR při plánování a realizaci činností spojených s přípravou aplikace BREF a s aplikací BAT v ČR. Termín: průběžně S cílem zajistit účinnější prezentaci výsledků české průmyslové sféry ve zlepšování ochrany životního prostředí budou všechny tři strany Dohody společně připravovat podklady pro média, semináře, besedy, tiskové konference a další akce. Stejně budou postupovat i při přípravě podkladů pro prezentaci environmentálních výsledků českého průmyslu pro různé příležitosti na mezinárodním poli, především : - v souvislosti se vstupem do EU; - v rámci OECD (např. BIAC); - a dalších. Termín: průběžně ˇ Pro zvýšení kvality prezentace environmentálních výsledků českého průmyslu v Evropské komisi všechny tři strany Dohody naformulují potřebné kroky, směřující k posílení lobbingu v EU. Termín : do 31. 12. 2000 Koordinační skupina zpracuje hodnotící zprávu o plnění úkolů Akčního programu. Termín: 31. 12. 2001 31. 12. 2002 ................................ .................................... ............................... RNDr. Miloš Kužvart Ing. Petr Karas Ing. Miroslav Krejčí ministr prezident předseda za Ministerstvo za Svaz průmyslu a za Českou podnikatelskou životního prostředí dopravy ČR radu pro udržitelný rozvoj V Praze dne 30. října 2000 Příloha č. 1 1. Koordinační skupina odpovědná za realizaci Akčního plánu: - za Ministerstvo životního prostředí - Dr. Sucharovová, Ing. Kaljariková, - za Svaz průmyslu a dopravy - Ing. Dlouhý, CSc., Ing. Vinický, - za Českou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj - RNDr. Horáček, CSc. 2. Koordinační skupina může přizvat k jednotlivým tématům další odborníky. Hlavní aktivity uskutečněné v rámci Dohody k 30. 9. 2000 Signatáři Dohody - Ministerstvo životního prostředí, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (dále jenom MŽP, SP ČR a ČPR) - prohlásili, že budou usilovat o dosažení konsensu při integraci zásad Státní politiky životního prostředí do průmyslové politiky a při její realizaci. Současnou prioritou je transpozice a implementace environmentální legislativy EU s důrazem na zavedení integrované prevence a omezování znečištění a integrovaného registru znečištění do české legislativy, ekologická daňová reforma, otázky odpovědnosti za škody na životním prostředí a zejména odstraňování starých ekologických zátěží, implementace a uplatňování nových nástrojů ochrany životního prostředí do praxe (EŠV, čistší produkce, EMS/EMAS, LCA a dalších). Hlavní aktivity uskutečněné v rámci Dohody v období od 22. 10. 1999 do 30. 9. 2000: Hlavní aktivity v uvedeném období byly soustředěny na společné semináře, kulaté stoly, diskuse a na spolupráci na přípravě legislativních dokumentů. Uvádíme výčet a hodnocení nejdůležitějších výsledků spolupráce: - překlady environmentální legislativy EK jsou k dispozici všem zainteresovaným stranám na internetové stránce MŽP, - dobrovolné nástroje, schválené usnesením vlády jako Národní programy (EŠV, EMS/EMAS a čistší produkce) jsou dostupné na internetové stránce MŽP, - 24. 11. 1999 se uskutečnila na Stálé misi ČR při Evropských společenstvích v Bruselu společná prezentace výsledků (MŽP, SP ČR a ČPR) českého průmyslu v oblasti životního prostředí, jejímž cílem bylo seznámení členů Evropské komise, Evropského Parlamentu, zástupců členských zemí EU a asociovaných zemí s dosaženými výsledky a dalšími záměry z hlediska snižování negativních dopadů průmyslu na životní prostředí. Prezentace byla vysoce pozitivně hodnocena všemi zástupci EU, zejména výrazné snížení emisí SO2. Součástí této prezentace bylo i představení nové environmentální politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR, zahrnující principy udržitelného rozvoje, - kulatý stůl podnikových specialistů SP ČR (29.11.1999) MPO, MŽP, SP ČR a dalších se základními informacemi o směrnici 96/61 a s diskusí o celkovém dalším připravovaném postupu, - 12. 1. 2000 se uskutečnilo 1. jednání Průmyslového fóra (společně MŽP, zástupci průmyslových svazů a jednotlivých průmyslových podniků) k aktuálním otázkám aproximace legislativy EU spojených se vstupem ČR do EU, - 24. 2. 2000 v rámci pracovní skupiny CEMC "Evropská legislativa" byla ustavena samostatná pracovní skupina specialistů pro problematiku IPPC na SP ČR, - 21. 3. 2000 byla provedena první schůzka pracovní skupiny SP ČR, kde se připravil návrh českého průmyslu, jenž definoval zásadní požadavky, které by měly být respektovány v připravovaném věcném záměru zákona o Integrované prevenci a omezování znečištění a integrovaném registru znečišťování (dále jenom IPPC a IRZ), - 11. 4. 2000 na druhé schůzce pracovní skupiny SP ČR proběhla diskuse o připravené verzi věcného záměru o IPPC a IRZ. Dále byly formulovány připomínky průmyslových podniků, - 20. 4. 2000 a 26. 4. 2000 MŽP zorganizovalo dva instruktážní semináře k IPPC, které se uskutečnily za účasti všech resortů, SP ČR, ČPR, jednotlivých průmyslových svazů, komunální státní správy a nevládních organizací. Předmětem seminářů, které se uskutečnily na MŽP, byla presentace cílů směrnice IPPC, její hlavní principy (BAT, integrovaný přístup k povolování, vyjednávání se žadateli), dále aplikace IPPC v ČR a zkušenosti z členských zemí EU se směrnicí IPPC. Součástí obou seminářů byla diskuse, - 30.8.2000 na třetí schůzce pracovní skupiny SP ČR byly diskutovány otázky, související s přípravou zástupce průmyslu na jednání skupiny MŽP k přípravě paragrafovaného znění zákona, - zástupci SP ČR a ČPR jsou zváni na vnější připomínkové řízení připravovaných právních norem v oblasti životního prostředí, - zástupci všech zainteresovaných stran se zúčastnili spolupráce na přípravě Implementačních plánů pro jednotlivé předpisy v oblasti průmyslového znečištění (IPPC, EMAS, EŠV), - zástupci SP ČR a ČPR jsou členy dalších pracovních skupin (dále jenom PS), z nichž uvádíme PS pro udržitelný rozvoj, PS pro aktualizaci Státní politiky životního prostředí, v Radě pro EMAS, v Radě pro čistší produkci ? v přípravě, - specializované přednášky pro jednotlivé průmyslové svazy a další instituce jak o legislativě EU, tak o preventivních dobrovolných nástrojích v ochraně životního prostředí (např. pro Asociaci sklářského a keramického průmyslu, pro Sdružení automobilového průmyslu, pro Česko-německou obchodní a průmyslovou komoru a další), - MŽP propaguje výsledky uplatnění dobrovolných nástrojů v ČR na úrovni mezinárodních organizací např. na seminářích organizovaných Evropskou komisí, v pracovních skupinách OECD, na wokshopech Evropské hospodářské komise OSN, na zasedáních Výboru pro trvale udržitelný rozvoj OSN, v pilotních studiích NATO apod., - Česká republika jako jedna z prvních asociovaných zemí připravila ?Implementační plán pro oblast životního prostředí?, schválený vládou 26. 7. 2000 usnesením č. 772, jenž byl oficiálně předán komisařce EU pí Margot Wallströmové - odpovědné za životní prostředí, dne 5. 9. 2000. Tento krok je považován za významný pokrok v procesu aproximace. Výše uvedený ?Implementační plán? je přístupný na internetové stánce MŽP (www.env.cz), - v září 2000 se uskutečnilo společné zasedání PS MŽP a SPD k přípravě paragrafovaného znění zákona o IPPC a IRZ za účasti zástupce za SP ČR a ČPR. Jednání a příprava paragrafovaného znění zákona proběho v korektní atmosféře a došlo ke shodě všech zúčastněných stran. Dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem životního prostředí, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj Český průmysl a energetika v posledních deseti letech významně snížily negativní vlivy své činnosti na životní prostředí. V rychlosti snižování emisí oxidu siřičitého se ČR zařadila mezi nejúspěšnější státy OECD. Přetrvává však vysoká energetická a surovinová náročnost jako důsledek pomalé restrukturalizace českého průmyslu. Výzvou pro další období je snížení spotřeby surovin a energie na jednotku přidané hodnoty. Úspěch této nové etapy udržitelného rozvoje českého průmyslu vyžaduje zásadní zefektivnění komunikace průmyslu s vládou a v environmentální oblasti s Ministerstvem životního prostředí ČR (dále MŽP). MŽP na straně jedné a Svaz průmyslu a dopravy (dále SP ČR) spolu s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (dále CzBCSD) na straně druhé se proto rozhodly uzavřít dohodu o spolupráci. Realizují tak zásadu partnerství a společné zodpovědnosti za stav životního prostředí a udržitelný rozvoj ČR, k němuž se český průmysl přihlásil založením České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Uvědomují si, že dosažení těchto cílů není možné bez široké spolupráce s veřejností, včetně nevládních organizací. Uzavíraná dohoda plně odpovídá zásadám 5. akčního programu ?Směrem k udržitelnosti? EU a Státní politiky životního prostředí I. Účastníci dohody prohlašují, že budou usilovat o dosažení konsensu při integraci zásad Státní politiky životního prostředí do průmyslové politiky a při její realizaci. Současnou prioritou je transpozice a implementace environmentální legislativy EU, ekologická daňová reforma, přijetí zákona o odpovědnosti za škody na životním prostředí a zejména odstraňování starých ekologických zátěží. Zásadní změnou bude přechod na integrovaný systém ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí ES o integrované prevenci a omezování znečištění (dále jenom IPPC). II. MŽP a SP ČR spolu s CzBCSD budou za přístupu veřejnosti spolupracovat s cílem: ˇ využít nejlepších dostupných technik (dále jenom BATNEEC-nejlepší dostupné technologie za přiměřených nákladů) a spolu s efektivním užitím zdrojů podpořit konkurenceschopnost průmyslu a zaměstnanost, ˇ doplnit regulaci typu ?příkazy a zákazy? ekonomickými a dobrovolnými nástroji (např. EMS/EMAS, dobrovolné dohody, LCA, EŠV apod.), ˇ precizovat kvantifikované environmentální střednědobé a dlouhodobé cíle obsažené ve Státní politice životního prostředí včetně socioekonomické analýzy jejich plnění, ˇ podporovat průběžně proces vzájemného vyjednávání III. V oblasti přípravy na přijetí do EU: ˇ MŽP bude za účasti veřejnosti spolupracovat se SP ČR a CzBCSD při - hodnocení dopadů implementace environmetal acquis na český průmysl - zpracování strategie plnění environmentálních standardů EU českým průmyslem ˇ Strany dohody budou účinně informovat - EK, EP a členské státy EU a další mezinárodní organizace o výsledcích environmentálního chování českého průmyslu - průmysl o možnostech využití zahraničních zkušeností z členských zemí EU - průmysl o možnostech financování odborných projektů (např. Know How Fund a pod.) Svaz průmyslu a dopravy a Česká podnikatelská rada budou operativně informovat své členy o aktivitách, vyplývajících z ?Dohody?. IV. S cílem plnění uvedených úkolů se strany dohodly, že vytvoří efektivní rámec pro vzájemnou spolupráci. Strany budou: ˇ spolupracovat při řešení stěžejních a aktuálních problémů v oblasti společných zájmů ˇ iniciovat vytvoření pracovní skupiny pro průmysl, na sestavení skupiny i její práci se budou moci účastnit rovněž třetí strany, zejména odborná veřejnost, nevládní organizace a samospráva, ˇ spolupracovat při vyhodnocování výsledků projektů MŽP, týkajících se zájmů průmyslu, a zabezpečovat vhodnou formou jejich publicitu ˇ projednávat na odpovídající úrovni problémy, které se nepodařilo vyřešit na úrovni specialistů ˇ výsledky spolupráce a plnění dohod pravidelně hodnotit ˇ pravidelně aktualizovat program spolupráce ˇ o činnosti pracovní skupiny informovat veřejnost. ................................ .................................? ............................... RNDr. Miloš Kužvart Ing. Štěpán Popovič, CSc. Ing. Miroslav Krejčí ministr prezident předseda za MŽP za SPD ČR za CzBCSD V Praze dne 22. října 1999 Příloha EK - Evropská komise EP - Evropský parlament EMS - environmentální systém řízení podniků (v ČR zaváděný dle ISO 14001 nebo dle EMAS) EMAS - environmentální systém řízení podniků dle vládou schváleného usnesení vlády ČR č. 466 z 1. 7. 1998 pod názvem ?Národní program zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (Program EMAS) - (z anglického eco-management and audit scheme dle nařízení EK č. 1236/93) LCA - hodnocení životního cyklu výrobků EŠV - ekologicky šetrné výrobky, označované dle schválených postupů (usnesením vlády ČR č. 159 z r. 1993 pod názvem ?Národní program označování ekologicky šetrných výrobků (EŠV)? Zdroj: Tiskové zprávy MŽP


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Bureau Veritas
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist