Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Přehled činnosti Rady Programu EMAS v ČR

21.11.2002  |  134× přečteno      vytisknout článek

Přehled činnosti Rady Programu EMAS v ČR Usnesením vlády ČR č. 466 ze dne 1. července 1998 schválila vláda ČR Národní program zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany ?ivotního prostředí (dále Program EMAS). Vláda pověřila ministra ?ivotního prostředí zřízením Rady programu EMAS v ČR do 30. listopadu 1998, Agentury programu EMAS do tří měsíců od ustavení Rady, finančním zabezpečením činnosti Rady a Agentury z rozpočtu M?P, a do tří měsíců od ustavení Rady vydáním Pravidel programu EMAS. Vláda ulo?ila ministru průmyslu a obchodu vydat do 3 měsíců od ustavení Rady programu EMAS metodický pokyn pro akreditaci ověřovatelů EMAS; vláda vzala na vědomí, ?e ministr průmyslu a obchodu zřídil Akreditační orgán programu EMAS v oblasti mezinárodní spolupráce a financuje činnost tohoto orgánu z rozpočtové kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu s tím, ?e náklady na tuto činnost budou hrazeny zájemci o akreditaci. Vláda doporučila členům vlády vyu?ívat Program EMAS v rezortních podpůrných programech týkajících se zejména malých a středních podniků. Dne 27. listopadu 1998 byla na Ministerstvu ?ivotního prostředí zřízena Rada programu EMAS v České republice. Rada programu EMAS je stálý koncepční, řídící a kontrolní orgán Programu EMAS, který pracuje plně v souladu s činností obdobných kompetentních orgánů v jednotlivých členských zemích EU, podle Nařízení Rady (EHS) č. 1836/93. Předsedou Rady programu EMAS je náměstek ministra ?ivotního prostředí, místopředsedkyní je náměstkyně ministra průmyslu a obchodu. V Radě programu EMAS jsou zastoupeny M?P, MPO, MZe, MDS, Mzd, MMR, MF, představitelé Svazu průmyslu a dopravy, Svazu chemického průmyslu, ČNB, IPB, České asociace poji??oven, Hospodářské komory, nevládní organizace STU? a ČSOP a zástupci dvou podniků (Barum Otrokovice a Chemické závody Sokolov). Výkonným tajemníkem Rady programu EMAS je Dr. Dagmar Sucharovová (kontaktní tel: 02/6712-2784, fax: 02/6731-0340). Stručně ze zasedání Rady: Ustavující zasedání (27. 11. 1998) Ve smyslu usnesení vlády ČR č. 466 z 1. července 1998 byla ustavena Rada programu EMAS. Předsedou Rady byl jmenován RNDr. Milo? Ku?vart, ministr ?ivotního prostředí, místopředsedou Milada Vlasáková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu, tajemníkem RNDr. Dagmar Sucharovová, vedoucí oddělení strategií a sektorové politiky, M?P. Rada vzala na vědomí Statut Rady, Jednací řád Rady, Statut Agentury programu EMAS, Pravidla programu EMAS v ČR, rámcový program zasedání Rady, ustavení Akreditačního orgánu programu EMAS, Metodický pokyn MPA 90-01-98 \"Akreditace environmentálních ověřovatelů\" (MPO-ČIA) na základě postupů plně kompatibilních v EU. Rada ulo?ila předsedovi ustavit Agenturu EMAS; místopředsedovi dohlí?et na dodr?ování v?ech po?adavků, vyplývajících z pověření Českého institutu pro akreditaci výkonem Akreditačního orgánu EMAS, kontrolovat činnost Akreditačního orgánu a informovat Radu o jeho výsledcích na ka?dém zasedání; řediteli ČIA zahájit činnost Akreditačního orgánu v oblasti EMAS; řediteli ČIA informovat o činnosti Akreditačního orgánu na ka?dém zasedání Rady; v?em členům Rady zpracovat připomínky k dokumentům uvedeným v bodě II, hledat mo?nosti k vyu?ití Programu EMAS v rezortních programech, týkajících se podpory zavádění nového systému řízení dle Pravidel EMAS, s důrazem na jeho uplatnění zejména v malých a středních podnicích; tajemníkovi zapracovat připomínky členů Rady k dokumentům uvedeným v bodě II, zabezpečit zveřejnění Pravidel programu EMAS. Druhé zasedání (10. 2. 1999) Rada vzala na vědomí jmenování Ing. Lubomíra Petru?ely, CSc., náměstka ministra ?ivotního prostředí, do funkce předsedy Rady s účinností od 1. února 1999; vyhodnocení připomínkového řízení k materiálům Rady programu EMAS, informaci o výsledcích screeningu Programu EMAS v ČR s Nařízením EHS č. 1836/93, informaci o stavu prací na ustavení Agentury programu EMAS na ČEÚ, informaci o zahájení činnosti Akreditačního orgánu EMAS, informaci o zpřesnění vztahu mezi EMAS a ISO 14000. Rada schválila ve znění připomínek materiály Rady programu EMAS, Pravidla programu EMAS, Statut a Jednací řád Rady, Statut Agentury. Rada ulo?ila předsedovi Rady zabezpečit ustavení Agentury EMAS v souvislosti se schválením činnosti ČEÚ; vedoucímu Agentury programu EMAS seznámit odbornou veřejnost vhodnou formou s přijatými dokumenty, připravit databáze evidence podniků, které byly certifikovány dle ISO 14001 nebo validovány dle Programu EMAS, zpracovat seznam akreditovaných ověřovatelů, včetně kontaktních adres uchazečů o akreditaci, zpracovat seznam vzdělávacích institucí v oblasti EMAS, vytvořit adresář kompetentních orgánů v členských zemích EU, vytvořit adresář akreditačních orgánů v členských zemích EU; členům Rady - zástupcům ČNB a ČAP podat na 3. zasedání Rady informaci o mo?nosti uplatnění Programu EMAS v přípravě nových produktů finančních institucí; sekretariátu Rady ve spolupráci s ČIA vytvořit podmínky pro realizaci praktické přípravy ověřovatelů stavu ?ivotního prostředí v ČR, ve spolupráci s ČIA podat na 3. zasedání Rady informaci o způsobu a podmínkách registrace zahraničních ověřovatelů, zaslat členům Rady Směrnici SF?P pro čerpání finančních prostředků na rok 1999, podat na 3. zasedání Rady informaci o mo?nostech spolupráce se zeměmi Vy?egrádské dohody v oblasti EMAS. Třetí zasedání (18. 5. 1999) Rada vzala na vědomí informace o činnosti Agentury EMAS, o mechanismu vyu?ití EMAS v rámci bank, o podmínkách a způsobu registrace zahraničních ověřovatelů, o mo?nosti spolupráce se zeměmi Vy?egrádské dohody v oblasti EMAS, o přípravě dvojstranné smlouvy mezi Českou republikou a Francií v oblasti ?ivotního prostředí, o schváleném usnesení vlády z 21. 4. 1999 č. 366 k EMS a přípravě návrhu zákona o investičních pobídkách, o přípravě ekologických kritérií pro banky z hlediska uplatnění EMAS, zpracované odborem ekonomické politiky M?P. Rada schválila kooptaci nového člena Rady - zástupce IPB. Rada ulo?ila předsedovi připravit konkretizaci spolupráce v Programu EMAS se zeměmi Vy?egrádské čtyřky a předat odboru mezinárodních vazeb k rozpracování Deklarace z jednání V4 v oblasti ?ivotního prostředí; ve spolupráci s ČIA předlo?it poradě vedení M?P konkretizaci spolupráce v oblasti EMAS v rámci dvoustranné spolupráce ČR s Francií; sekretariátu Rady projednat s MPO upřesnění mo?ností podpory EMAS pro malé a střední podnikání; ve spolupráci s ČIA zahájit kroky pro urychlení zahájení akreditačního procesu pro ověřovatele EMAS; seznámit členy Rady s novým návrhem Nařízení Rady (EHS) o EMAS a s materiálem k usnesení vlády č. 366/99 k EMS; vedoucímu Agentury seznámit veřejnost s přijatými dokumenty prostřednictvím internetové stránky ČEÚ a připravit porovnávací analýzu nového návrhu nařízení EU k Programu EMAS ve vztahu k stávajícímu nařízení; členům Rady vyjádřit se k návrhu podmínek a způsobu registrace zahraničních ověřovatelů EMAS. Čtvrté zasedání (28. 9. 1999) Rada vzala na vědomí informace o mo?nosti vyu?ití EMAS v poji??ovnictví, o podmínkách akreditace ověřovatelů stavu ?ivotního prostředí a o podmínkách registrace ověřovatelů, kteří ji? působí na českém trhu, o přípravě setkání ministrů ?ivotního prostředí V 4 v Českém Krumlově ve dnech 8. a 9. 10. 99, o připravovaném projektu EMAS v chemickém průmyslu iniciovaném DG XI, o programu TRH v roce 1999 (garant MPO), jeho přípravě na rok 2000 a o činnosti Agentury EMAS. Rada ulo?ila sekretariátu Rady Programu EMAS zorganizovat a provést nulté jednání s představiteli DG XI a konsultantem EU pro projekt \"International Co-operation Program on the Transfer of EMAS to the Chemical Industry of the Czech Republic\" ve spolupráci se zástupci MPO, Svazu chemického průmyslu, Hospodářské komory a o výsledcích jednání informovat ostatní členy Rady, informovat odbornou veřejnost o činnosti Rady programu EMAS na ENVIBRNO, zpracovat pro členy Rady informaci o výsledcích jednání ministrů ?ivotního prostředí v Českém Krumlově, zabezpečit pro v?echny členy rozeslání materiálu o stavu zavádění EMAS v podnicích, informací o mo?nosti uplatnění EMAS v přípravě nových produktů finančních institucí a metodického pokynu pro akreditaci MPA 90-02-99, připravit ve spolupráci s ČIA soubornou informaci o podmínkách akreditace ověřovatelů, jejich pozici, výhodách a postavení, uspořádat informační seminář pro zástupce poji??oven k problematice zavádění systému EMAS v podnicích, vedoucímu Agentury Programu EMAS pravidelně seznamovat odbornou veřejnost vhodnou formou s přijatými dokumenty prostřednictvím internetové stránky M?P a ČEÚ. Páté zasedání (15. 6. 2000) Rada vzala na vědomí informace o dosavadních výsledcích programu EMAS v ČR, o stavu akreditačního systému programu EMAS v ČR, o dosavadních výsledcích projektu Phare ?Podpora zavedení systému environmentálního managementu a auditingu v malých a středních podnicích?, o připravovaném projektu EMAS v chemickém průmyslu iniciovaném DG XI, o náv?těvě komisařky EU pro ?ivotní prostředí, jadernou bezpečnost a civilní ochranu Margot Wallströmové v ČR, o činnosti Agentury EMAS. Rada schválila kooptaci nového člena Rady ? zástupce Hospodářské Komory. Rada ulo?ila členům Rady ? zástupcům M?P a ČIA zorganizovat pracovní skupinu s cílem o?etřit registraci zahraničních ověřovatelů u ČIA a ověřit mo?nosti finanční podpory pro získání akreditace environmentálního ověřovatele pro EMAS, předsedovi Rady projednat v Radě pro výzkum a vývoj M?P přednostní zařazování projektů souvisejících s EMS, v?em členům Rady podat připomínky k Implementačnímu plánu k Nařízení Rady č. 1836/93 EEC (EC), sekretariátu Rady zabezpečit pro v?echny členy Rady rozeslání nového návrhu nařízení Rady EHS umo?ňujícího dobrovolnou účast organizací Společenství v programu pro eko-management a auditing a zabezpečit rozeslání Zprávy o činnosti ČIA, vedoucímu Agentury EMAS shroma?ďovat informace o systémech registrace v jiných evropských zemích, vypracovat návrh systému registrace pro podniky s validovaným systémem EMAS v ČR a průbě?ně seznamovat odbornou veřejnost vhodnou formou s přijatými dokumenty prostřednictvím internetové stránky ČEÚ. ?esté zasedání (6.12.2000) Rada vzala na vědomí informace o dosavadních výsledcích programu EMAS v ČR, o stavu akreditačního systému programu EMAS v ČR, zejména o ukončené akreditaci prvního českého environmentálního ověřovatele pro program EMAS a o zabezpečení dohledu nad působením zahraničních ověřovatelů v ČR, dále informace o výsledcích projektu Phare - CZ 9705 05 02 \"Podpora zavedení systému environmentálního managementu a auditingu v malých a středních podnicích\", o stavu přípravy EMAS II, o postupu prací na zahájení projektu \"Zavádění EMAS v chemickém průmyslu\" a o činnosti Agentury EMAS. Rada schválila závěry Řídícího výboru přijmout výsledky ře?ení projektu Phare CZ 9705 05 02 a doporučila zabezpečit jejich propagaci ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Hospodářskou komorou ČR. Rada ulo?ila v?em členům informovat prostřednictvím Agentury EMAS podniky o tom, ?e v případě validování environmentálního prohlá?ení ověřovatelem ze zahraničí je tento ověřovatel povinen podrobit se dohledu ze strany Českého institutu pro akreditaci (viz MPA 90 02 00), předsedovi Rady projednat v Radě M?P pro výzkum a vývoj přednostní zařazování projektů souvisejících s EMS, vedoucímu Agentury EMAS zajistit umístění \"Manuálu EMAS\" (výstup projektu Phare) na internetové stránce M?P a ČEÚ. Sedmé zasedání (27.6.2001) Rada vzala na vědomí informace o novelizaci Nařízení Rady č.1836/93, o změnách v akreditačním systému v souvislosti s novým nařízením EMAS II, o prvních výsledcích nového projektu ?Zavádění EMAS v chemickém průmyslu ČR?, o zasedání Odpovědných orgánů pro EMAS členských zemí EU v roce 2001, o činnosti Agentury EMAS a o aktuálních problémech registrace, o přípravě odborného ?kolení pro pracovníky ČI?P s ohledem na zapojení ČI?P do procesu registrace podniků a informaci Ing. M. Hájka o problematice ekonomiky ?ivotního prostředí. Rada ulo?ila v?em členům rozpracovat do konce roku 2001 základní dokumenty Národního programu EMAS plně v souladu s novým nařízením č. 761/2001/EC, předsedovi Rady projednat na M?P problematiku potřebnosti nového zákona o EMAS a informovat členy Rady o výsledcích tohoto jednání a s ředitelem ČI?P projednat problematiku společného postupu činnosti Rady programu EMAS a inspekčních orgánů, vedoucímu Agentury EMAS zabezpečovat průbě?ně registraci podniků a seznamovat odbornou veřejnost vhodnou formou s přijatými dokumenty a s novými informacemi o programu EMAS. Osmé zasedání (7.12.2001) Rada vzala na vědomí informaci o změnách v akreditačním systému pro Aktualizovaný program EMAS zprávu o průběhu prací na projektu \"Program na podporu EMAS v České republice\" (projekt CHEMAS) Rada schválila plnění úkolů ze 7. zasedání Rady Programu EMAS Aktualizovaný Program EMAS ve znění připomínek postup zapojení ČI?P v programu EMAS kooptaci zástupce SF?P do Rady programu EMAS Rada ulo?ila předsedovi Rady předlo?it k projednání vládě ČR informaci pro členy vlády \"Aktualizovaný program EMAS\" (do 31.3.2002), projednat se SF?P upřesnění poskytování finanční podpory EMS a EMAS a kooptaci zástupce fondu (na úrovni náměstka) do Rady Programu EMAS Agentuře EMAS dopracovat \"Aktualizovaný program EMAS\" jako\"Informaci pro členy vlády s návrhem usnesení\" (iniciativní materiál M?P) a po provedení překladů zaslat členům Rady doporučení Evropské komise Sekretariátu Programu EMAS zabezpečit vnitřní a vněj?í připomínkové řízení k \"Aktualizovanému programu EMAS\" (do 15.3.2002) Deváté zasedání (18.6.2002) Rada vzala na vědomí Informaci o předlo?ení materiálu Národní program zavedení systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany ?ivotního prostředí (Aktualizovaný program EMAS) Informaci o změnách v akreditačním systému pro Aktualizovaný program EMAS (metodické pokyny pro akreditaci a dohled nad environmentálními ověřovateli) Zprávu o výsledcích projektu Evropské komise \"Program na podporu EMAS v České republice\" (projekt CHEMAS) Informaci o stavu přípravy metodického pokynu pro environmentální mana?erské účetnictví Informaci o aktivitách České republiky v Task Force k BREFu EMS pro IPPC Informaci o 4. zasedání odpovědných orgánů EMAS členských zemí Evropské unie a dal?í informace z EU Informace o přípravě 5. zasedání odpovědných orgánů EMAS - Praha, 22.-24.10.2002 Informaci o čerpání finančních prostředků na podporu zavádění EMAS z programu TRH a SF?P Informaci o přípravě světového summitu o udr?itelném rozvoji v Johannesburgu Rada schválila Plnění úkolů z 8. zasedání Rady Programu EMAS; Aktualizovaná pravidla k zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany ?ivotního prostředí (Aktualizovaná pravidla); Rada ulo?ila Agentuře Programu EMAS Zaslat členům Rady EMAS Aktualizovaný program EMAS a Aktualizovaná pravidla (do 20.7.2002, resp. po jejich vydání) Připravit materiál pro podzimní zasedání Rady, který bude zaměřen na hodnocení důvodů směřujících k diferenciaci podpory ze SF?P při zavádění EMS a EMAS; Sekretariátu Programu EMAS a členům rady zorganizovat \"kulatý stůl\" k problematice EMAS II a dal?ím dobrovolným dohodám s krajskými úřady. Pro jednání vyu?ít výstupy a zku?enosti ze států EU (do 30.10.2002) Desáté zasedání (9.10.2002) Rada vzala na vědomí Informaci o schváleném aktualizovaném Národním programu zavedení systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany ?ivotního prostředí (Aktualizovaný program EMAS) usnesením vlády ČR č. 651/2002; Informaci o vydání aktualizovaných metodických pokynů pro akreditaci a dohled nad environmentálními ověřovateli; Stav přípravy metodického pokynu pro environmentální mana?érské účetnictví s ohledem na stanovisko členů Rady a informaci o zveřejnění pokynu v rámci publikační činnosti M?P; Informaci o přípravě 5. zasedání Odpovědných orgánů EMAS členských zemí EU v Praze, ve dnech 22. - 25. 10. 2002; Informaci o čerpání finančních prostředků na zavádění EMAS ze SF?P a Programu TRH; Informaci o aktuálních projektech, týkajících se zavádění EMAS; Informaci o Světovém summitu o udr?itelném rozvoji v Johannesburgu; Informace o 2. zasedání Pracovní skupiny zemí NATO k zavádění EMS v armádě. Rada schválila Plnění úkolů z 9. zasedání Rady Programu EMAS. Rada ulo?ila Agentuře Programu EMAS Zaslat členům Rady EMAS informaci o průběhu 5. zasedání Odpovědných orgánů EMAS členských zemí EU (do 30.11.2002) Průbě?ně zasílat aktuální informace, související s přípravou Metodického pokynu pro environmentální mana?érské účetnictví, které zveřejní i na internetových stránkách (průbě?ně, nejpozději do 31.12.2002); dopracovat změnu v poskytování dotací na zavádění EMAS ze SF?P v pracovní skupině slo?ené ze zástupců SF?P (Ing. I. ?tríchlová), MPO (Ing. L. ?paček,CSc.) a Agentury (Ing. Rů?ička) (do 31.10.2002). Sekretariátu Programu EMAS zabezpečit kooptaci nového člena rady Programu EMAS za Ministerstvo obrany. Rada doporučila Předsedovy Rady Programu EMAS prosadit změnu v systému poskytování dotací pro zavádění environmentálních systémů řízení z programu 5.2. Přílohy č. 1 k Směrnici o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu ?ivotního prostředí. Zdroj: ČEÚ


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Bureau Veritas
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist