Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Vytvoření učebního manuálu pro akreditovaný kurz „Manažer ISŘ se znalostí OH a krizového řízení“

08.06.2006  |  142× přečteno      vytisknout článek

Rekvalifikační kurz bude zakončený závěrečnou zkouškou – obhajobou samostatné písemné práce před zkušební komisí.

Základní idea projektu:

 

 

CEMC získal dne 12. ledna 2005 akreditaci od Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže ČR (MŠMT) pro nový rekvalifikačně odborný kurz „Manažer integrovaného systému řízení se znalostí odpadového hospodářství a krizového řízení“. Pro samotné uskutečnění tohoto kurzu je nezbytné vytvořit učební pomůcky – manuál. Zpracování tohoto manuálu představuje první část projektu podporovaného z ESF. Aby CEMC měl opravdu jistotu, že vznikne vysoce kvalitní učební pomůcka, bude za pomoci prvního pilotního kurzu manuál ověřovat v praxi. Pilotní kurz představuje druhou část projektu. Na základě získaných informací v pilotním kurzu a od dalších odborníků bude manuál následně upraven do konečné podoby a připraven pro další kurzy. Tato úprava přestavuje třetí etapu projektu.

 

 

 

Shrnutí jednotlivých etap projektu:

 

  1. tvorba manuálu
  2. realizace pilotního rekvalifikačního kurzu
  3. úprava manuálu

 

Rekvalifikační kurz

 

 

Rekvalifikační kurz má za cíl:

 

-         podrobně seznámit posluchače se systémy řízení (EMS, jakost, BOZP)

-         naučit posluchače systémy řízení auditovat

-         seznámit posluchače s legislativními požadavky v oblasti systémů řízení

-         vést k využívání environmentálního účetnictví v systému EMS jako nástroj na sledování a snižování environmentálních nákladů

-         provést posluchače taji environmentálního reportingu

-         připravit posluchače k odborné práci v oblasti odpadového hospodářství

-         seznámit posluchače se základy krizového řízení a připravit je pro specializované kurzy tohoto směru

 

Kritéria pro výběr účastníků:

 

-         středoškolské vzdělání, praxe dva roky v ekonomickém nebo technické oboru

-         vysokoškolské vzdělání bez praxe

 

Zakončení rekvalifikačního kurzu:

 

Rekvalifikační kurz bude zakončený závěrečnou zkouškou – obhajobou samostatné písemné práce před zkušební komisí. Každý posluchač si bude moci téma závěrečné práce určit sám. Obecně platí, že téma se musí týkat systémů řízení – např. vypracování dílčí směrnice apod.

 

Přehled celkového počtu vyučovacích hodin a časový harmonogram:

 

Číslo semináře

Název semináře

Délka semináře (počet dnů)

Celkový počet vyučovacích hodin

1

Legislativa životního prostředí

3

21

2

Odpadové hospodářství

3

19

3

ISO 14001 (EMS)

3

19

4

ISO 9001 (jakost)

3

21

5

BOZP

3

21

6

Interní audity

3

21

7

environmentální účetnictví a reporting

2

8

8

Základy krizového řízení

3

21

CELKEM

23

151

 

 

Upřesnění obsahu některých seminářů:

 

A)    Legislativa životního prostředí:

 

-         Zákon o IPPC

-         Chemické látky a přípravky

-         Prevence závažných havárií

-         Ochrana ovzduší

-         Vodní hospodářství

-         Registr „REACH“

-         obchodování s povolenkami emise skleníkových plynů

 

B)    Odpadové hospodářství:

 

 

Celkový obsah:

a) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech)

b) Plánování v oblasti odpadového hospodářství

c) Odpadový hospodář

d) Zákon o obalech

 

 

Obsah části a) kurzu:

 

1.      Co upravuje zákon o odpadech

       - Předmět, používané pojmy

       - hierarchie nakládání s odpady

       - obecné zásady

 

2.      Co je a co není odpad , druhy odpadů

 - působnost zákona o odpadech a zvláštních právních předpisů

 - definice pojmu odpad

 - Katalog odpadů

 - Příklady nejednoznačných a problémových případů

 

3.      Kategorie odpadů

 - přiřazování kategorie  nebezpečný odpad

 - hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vyhláška o hodnocení nebezpečných

    vlastností odpadů

 - Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů

 

4.      Povinnosti při nakládání s odpady, všeobecné požadavky a povinnosti při nakládání s odpady, povinnosti pro jednotlivé fáze (způsoby) nakládání s odpady

- obecné

- dělené:

      .  podle  způsobu nakládání s odpady

      .  podle kategorie odpadu

      .  podle druhu odpadu – část čtvrtá a pátá zákona

 

5.      Činnosti v odpadovém hospodářství, které lze vykonávat pouze na základě rozhodnutí nebo vyjádření příslušného orgánu veřejné správy

- Souhlasy, pověření, vyjádření

       - Vztah k novému správnímu řádu

 

6.      Komunální odpad

      obce, občané, platby za nakládání s komunálním odpadem

 

7.      Evidence a ohlašování, archivace

 

8.      Orgány veřejné správy s působností v odpadovém hospodářství

-          kontrolní činnost

-           sankce

 

9.      Aktuální stav, novelizace zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů

 

 

Obsah části b)

Plánování v oblasti odpadového hospodářství

         1. Účel a cíle POH

          2. Obsah POH jednotlivých úrovní (ČR, krajů a původců)

          3. Příprava a projednávání POH

          4.  Realizace cílů stanovených POH ČR na národní úrovni.

          5. Závaznost POH

          6. POH jako nástroj krajů

          7. POH původců, metodický pokyn

           8. Problémy, nejasnosti, časté dotazy – zkušenosti, stanoviska

 

 

Obsah části c)

Odpadový hospodář

            1. odborná způsobilost

             2. jeho úloha v odpadovém hospodářství podniku

             3.jeho povinnosti a pravomoce

 

Obsah části d)

Výklad zákona o obalech

    

      1. základní povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů

             2. orgány státní správy a jejich působnost

       3. ukládání pokut a nápravných opatření

       4. autorizovaná společnost

 

C)    BOZP

 

1. Úvod do BOZP a systémové bezpečnosti

- Záklaní pojmy

- Organizace BOZP v ČR, Státní odborný dozor

- BOZP na úrovni podniku, systémová bezpečnost

- Ekonomické aspekty BOZP

- Právní předpisy, normy, pracovně právní vztahy

- Právní předpisy, normy, pracovně právní vztahy

 

2. Prevence rizik

- Bezpečnost technických zařízeí, VTZ

- Identifikace a hodnocení rizik na pracovišti

- Kategorizace pracovních činností

 

3. Řízení BOZP

- OHSAS 18001

- Audit BOZP

 

 

D)    Environmentální reporting (komunikace)

 

1)      Komunikace podniku o životním prostředí [Základy komunikační politiky]

-          Důvody k environmentální komunikaci

-          S kým komunikovat: komunikace interní/externí, zainteresované strany, cílové skupiny, jejich výběr

-          Komunikace povinná/dobrovolná

-          Průzkum zájmů/obav zainteresovaných stran, vnímání env. dopadů a env. akcí

-          Základní požadavky na komunikaci: transparentnost, přiměřenost (komu jaký typ informací), atd. – Vyhodnocování výsledků komunikace.

-          Prostředky komunikace

-          Komunikace jednorázová (ad hoc), jednosměrná, obousměrná, k participativnímu rozhodování

2)      Ukazatelé environmentálního chování (envir. profilu)

-          Údaje pro interní potřebu (pro environmentální management) a pro externí potřebu (informace pro akcionáře, pro odborné/laické instituce, pro veřejnost)

-          Kvantitativní vyjádření pomocí indikátorů. Zlepšování envir. chování vyjádřené pomocí časových řad indikátorů. Indikátory jako měřítko pro dosahování env. cílů.

-          Indikátory: Jednotlivé typy (absolutní,…), jejich výhody/nevýhody, typické sady indikátorů pro různé účely. Klasifikace podle ISO 14031: ECI, EPI (MPI a OPI), příklady.

3)      Interní environmentální komunikace

-          Výběr účastníků komunikace

-          Postupy eko-controllingu jako součásti enironmentálního managementu

-          Environmentální komunikace se zaměstnanci (formy, obsah; průzkum,…)

4)      Dobrovolná externí komunikace

-          Výběr zainteresovaných stran (cílových skupin)

-          Vydávání dobrovolných periodických environmentálních zpráv: doporučená osnova a obsah. Prohlídka, rozbor a diskuse typických podnikových zpráv.

-          Styky s veřejností: zásady, přehled způsobů a technik

 

 

E)     Základy krizového řízení:

 

 

1. Úvod do problematiky

- Procesní model lidského systému a  současné problémy jeho ochrany

- Chráněné zájmy

- Zranitelnost

 

2. Poznatky  o pohromách a nouzových situacích, které jsou důležité pro bezpečnost a krizové řízení

- Pohromy, jejich typologie a charakteristiky v ČR, příčiny pohrom, typy pohrom, velikost pohrom, definice živelných a jiných pohrom, souhrn poznatků o pohromách, nouzová situace, kategorie nouzových situací, mimořádná událost, vztah mezi nouzovou situací a mimořádnou událostí, působení pohrom na lidský systém, co je důležité vědět o pohromách při řízení bezpečnosti území, krizovém a nouzovém řízení

 

3. Pojmy a rizikové inženýrství

- Pojmy, rizika a jejich řízení, integrální riziko, vztah integrálního rizika a dílčích rizik, postup pro stanovení rizik, stanovení rizik, řízení rizik a řízení bezpečnosti

 

4. Významné subsystémy řízení státu a jejich podpora

- Fakta, která usměrňují řízení bezpečnosti, vztah mezi řízením bezpečnosti, krizovým a nouzovým řízením, krizové a nouzové řízení, model řízení rizik v území, který zahrnuje všechny významné aspekty řízení společnosti, přijatelnost rizika, model řízení bezpečnosti v území, bezpečnostní dokumentace

 

5. Fáze řízení bezpečnosti,  krizového  / nouzového řízení

- Prevence, připravenost, odezva, obnova, poučení ze zkušeností, základní legislativa, krizové stavy, orgány krizového řízení, plánování, nouzové a krizové plánování, používané plány, ybrané úseky nouzového a krizového plánování dle legislativy ČR

 

Místo konání a zahájení kurzu:

 

Kurz bude zahájen v září tohoto roku, přičemž předpokládáme, že každý měsíc se uskuteční dva odborné semináře. O místě konání kurzu není v současné době rozhodnuto.

 

Jak se na kurz přihlásit?

 

Na kurz se jednoduše přihlásíte následujícím způsobem. V kapitole „Ke stažení“ si uložte přihlášku do svého počítače a elektronicky vyplňte (v MS Word). Řádně vyplněnou, podepsanou a orazítkovanou přihlášku vložte do obálky, kterou prosím označte v levém horním rohu heslem „KURZ – ESF“ a dále prosím zašlete doporučeně adresu uvedenou v kontaktech.

 

 

Cílové skupiny a jejich činnosti v projektu

 

 

Projekt je zaměřen na následující cílovou skupinu:

 

  1. Zaměstnanci
  2. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)
  3. Profesní a podnikatelská sdružení
  4. Zaměstnavatelé (zejména malí a střední podnikatelé)

 

Jaké cílové skupiny se mohou zúčastnit projektu:

 

Projekt je určen pouze pro cílové skupiny působící v hl. m. Praha (sídlo, pobočka).

 

Zapojení cílových skupin v projektu:

 

Cílové skupiny budou zapojovány do projektu v průběhu rekvalifikačního kurzu, který bude veden interaktivní formou. Cílové skupiny se budou podílet na úpravě výukového materiálu prostřednictvím svých rad, doporučení a pocitů, které budou zjišťovány vždy po ukončení jednotlivého okruhu kurzu vyplněním dotazníku a vzájemnou konstruktivní debatou. Cílovým skupinám bude dán prostor v periodikách vydávaných CEMC i na webových stránkách tak, aby se mohly podělit o své zkušenosti z probíhajícího či proběhlého kurzu.

 

Počet volných míst v rekvalifikačním kurzu:  30

 

 

Manuál

 

 

V rámci první etapy vznikne odborný manuál, na kterém budou spolupracovat s CEMC přední oboroví odborníci. Manuál bude vznikat od dubna do června letošního roku.

 

Struktura kapitol manuálu – kapitoly:

 

A)    předmluva

B)     informace o strukturálních fondech EU a přiznané podpoře

C)    Legislativa ŽP

D)    ISO 14001     

E)     ISO 9001

F)     BOZP

G)    Interní audity

H)    Environmentální účetnictví a reporting

I)       Základy krizového řízení

J)       Závěr

 

 

Evropský sociální fond:

 

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze čtyř strukturálních fondů. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2004 - 2006 činí 456,98 mil. Eur.

Poslání Evropského sociálního fondu:

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Další informace o EFS: ESF - www

Kontakty:

 

 

 

 

Pracovník CEMC odpovědný za projekt:

 

 

Ing. Jiří Študent ml.

Tel.: 274 775 869

Mobil.: 602 617 616

e-mail.: studentj@cemc.cz

 

 

Adresa pro zaslání přihlášky:

 

 

CEMC

Jevanská 12

P. O. BOX 161

Praha 10

100 31

 


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Bureau Veritas
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist