Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

25.01.2016  |  22× přečteno      vytisknout článek

energieEnergetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 53 odst. 2 písm. c) až f) a i) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie...

Citace: 9/2016 Sb. Částka: 3/2016 Sb.
Na straně (od-do): 72-78 Rozeslána dne: 19. ledna 2016
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Energetický regulační úřad
Datum přijetí: 11. ledna 2016 Datum účinnosti od: 19. ledna 2016
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 165/2012 Sb.
Předpis ruší:
346/2012 Sb.


9


VYHLÁŠKA


ze dne 11. ledna 2016


o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)


Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 53 odst. 2 písm. c) až f) a i) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., k provedení § 8 odst. 5, § 9 odst. 5, § 11 odst. 3 a § 23 odst. 7:§ 1


Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví termíny a postupy výběru formy podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace formy podpory elektřiny a provozní podpory tepla u operátora trhu (dále jen "registrace podpory"), termíny a postupy výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termín nabídnutí elektřiny výrobcem elektřiny z obnovitelných zdrojů povinně vykupujícímu.§ 2


Postup registrace podpory

(1) Výrobce1) nebo výrobce tepla provádí registraci podpory v systému operátora trhu postupem


a) zaevidování údajů o výrobci nebo výrobci tepla,


b) zaevidování údajů o výrobně, výrobním zdroji nebo výrobně tepla a


c) výběru formy podpory elektřiny, případně režimu zeleného bonusu výrobcem nebo registrace provozní podpory tepla.


(2) Operátor trhu ověří údaje k registraci podpory podle § 7. V případě ověření shody údajů je registrace dokončena ke dni zaevidování všech údajů potřebných k registraci podpory podle odstavce 1.§ 3


Evidence údajů o výrobci nebo výrobci tepla

(1) Výrobce nebo výrobce tepla zaeviduje v systému operátora trhu svoje identifikační údaje a další údaje nezbytné pro úhradu podpory v rozsahu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a opatří je platným zaručeným elektronickým podpisem.

(2) Výrobci, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu postupem podle vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou přidělí registrační číslo, pokud již nebylo přiděleno, a umožní zabezpečený přístup do systému operátora trhu.

(3) Výrobci tepla, který v systému operátora trhu zaevidoval údaje podle odstavce 1, operátor trhu přidělí registrační číslo a umožní zabezpečený přístup do systému operátora trhu.§ 4


Evidence údajů o výrobním zdroji elektřiny

(1) Výrobce, kterému byl umožněn zabezpečený přístup do systému operátora trhu podle § 3 odst. 2, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje o výrobním zdroji elektřiny podle přílohy č. 2 k této vyhlášce. Výrobním zdrojem elektřiny se rozumí zařízení výrobny elektřiny určené pro výrobu elektřiny, charakterizované údaji podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(2) V případě elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů nebo vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla, kdy dochází k souběhu podpory, zaeviduje výrobce údaje o výrobním zdroji elektřiny pouze jednou.

(3) Operátor trhu přidělí výrobci v systému operátora trhu neprodleně jednoznačný identifikátor každého výrobního zdroje elektřiny a také jednoznačný identifikátor výrobny elektřiny.§ 5


Evidence údajů o výrobně tepla

(1) Výrobce tepla, kterému byl umožněn zabezpečený přístup do systému operátora trhu podle § 3 odst. 3, dále v systému operátora trhu zaeviduje údaje o každé výrobně tepla v rozsahu podle přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(2) Pokud výrobce tepla provozuje výrobnu tepla, která je zároveň výrobnou elektřiny, je povinen zaevidovat současně s údaji podle odstavce 1 údaje v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Operátor trhu přidělí výrobci tepla v systému operátora trhu neprodleně jednoznačný identifikátor výrobny tepla.§ 6


Termín a postup výběru formy podpory

(1) Výrobce zaeviduje v systému operátora trhu pro každý výrobní zdroj elektřiny, kterému byl přidělen jednoznačný identifikátor výrobního zdroje elektřiny podle § 4 odst. 3, údaje potřebné pro výplatu podpory podle cenového rozhodnutí Úřadu, zvolenou formu podpory elektřiny, a pokud zvolil podporu elektřiny formou zelených bonusů, zaeviduje také zvolený režim zeleného bonusu.

(2) Na základě údajů uvedených výrobcem nebo výrobcem tepla při registraci podpory přiřadí operátor trhu kategorie podpory v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.

(3) Výrobce, který hodlá nabídnout elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu, oznámí tuto skutečnost povinně vykupujícímu prostřednictvím systému operátora trhu nejméně 30 dnů před požadovaným zahájením výkupu elektřiny.

(4) Pokud výrobce nabídl elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu, operátor trhu zpřístupní povinně vykupujícímu v systému operátora trhu údaje potřebné pro uzavření smlouvy.§ 7


Ověření údajů k registraci podpory elektřiny a podpory tepla

(1) Operátor trhu neprodleně informuje provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy prostřednictvím systému operátora trhu o evidenci údajů o výrobním zdroji elektřiny podle § 4. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje operátora trhu prostřednictvím systému operátora trhu do 4 pracovních dnů od obdržení informace podle věty první, zda se jeho údaje o identifikačních číselných kódech předávacích míst, způsobu připojení výrobního zdroje, napěťové hladině, hodnotě instalovaného výkonu výrobního zdroje a datu připojení výrobního zdroje k přenosové nebo distribuční soustavě z protokolu o prvním paralelním připojení nebo obdobném dokladu a datu instalace měřicího zařízení v předávacím místě shodují s údaji evidovanými v systému operátora trhu.

(2) Operátor trhu neprodleně po zaevidování údajů podle § 3 a 4 ověří shodu evidovaných údajů o výrobci a výrobním zdroji elektřiny s údaji


a) evidovanými v systému operátora trhu,


b) v rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu elektřiny a


c) v informaci provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy podle odstavce 1.


(3) Operátor trhu neprodleně po zaevidování údajů podle § 3 a 5 ověří shodu evidovaných údajů o výrobci tepla a výrobně tepla s údaji v rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie nebo rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na výrobu tepelné energie.

(4) Pokud operátor trhu zjistí, že se některé z údajů evidovaných výrobcem nebo výrobcem tepla v systému operátora trhu neshodují s údaji ověřovanými podle odstavce 2 nebo 3, není možné dokončit registraci podpory. Operátor trhu o této skutečnosti neprodleně informuje výrobce nebo výrobce tepla prostřednictvím systému operátora trhu s uvedením, o které údaje se jedná.

(5) Operátor trhu informuje neprodleně výrobce nebo výrobce tepla o ověření shody údajů a o dokončení registrace podpory prostřednictvím systému operátora trhu, a pokud výrobce nabídl elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu, informuje rovněž povinně vykupujícího.§ 8


Aktualizace evidovaných údajů k registraci podpory
a změna formy podpory elektřiny nebo režimu zeleného bonusu
na elektřinu

(1) V případě, že došlo ke změně údajů evidovaných výrobcem nebo výrobcem tepla při registraci podpory, výrobce nebo výrobce tepla neprodleně aktualizuje evidované údaje v systému operátora trhu. Operátor trhu ověří aktualizované údaje postupem podle § 7 přiměřeně. Pokud výrobce nabídl elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů k výkupu povinně vykupujícímu, operátor trhu o této změně neprodleně informuje povinně vykupujícího.

(2) Při změně zvolené formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo změně režimu zeleného bonusu na elektřinu se použije ustanovení § 6 obdobně. Změnu zvolené formy podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo změnu režimu zeleného bonusu na elektřinu zaeviduje výrobce v systému operátora trhu nejpozději do 30. listopadu daného kalendářního roku pro následující kalendářní rok.§ 9


Přechodná ustanovení

(1) Registrace podpory zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Stávající registrace výrobců a výrobců tepla u operátora trhu provedené na základě vyhlášky č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška), zůstávají v platnosti.§ 10


Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška), se zrušuje.§ 11


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.


____________________________________________________________

1) § 2 písm. n) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Příloha č. 1 k vyhlášce č. 9/2016 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 9/2016 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 9/2016 Sb.(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Ekologický oskar
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist