Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Poptávka - Geologický průzkum

21.07.2005  |  131× přečteno      vytisknout článek

Poptávka - Geologický průzkum

* Referenční číslo: 
TE200556158
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovenská republika 
 
* Identifikační číslo tendru: 
56158 
 
* Datum uzávěrky:  
12.09.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 138 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S00 Služby
 

SK-Bratislava: Geologický prieskum
2005/S 138-136852
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Služby

Uplatní sa Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Áno.
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) Úradný názov a adresa obstarávateľa
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., K rukám: Ing. Martin Németh, Mlynské Nivy 45, SK-821 09 Bratislava. Tel.: 00421/2/58311 150. Fax: 00421/2/58311 701. E-mail: martin.nemeth@ndsas.sk. URL: www.ndsas.sk.
I.2) Adresa, na ktorej je možné získať ďalšie informácie
Ako v bode I.1.
I.3) Adresa, na ktorej je možné získať podklady
Ako v bode I.1.
I.4) Adresa, na ktorú sa doručia ponuky/žiadosti o účasť
Ako v bode I.1.
I.5) Typ obstarávateľa:
Iné.

ODDIEL II: PREDMET OBSTARÁVANIA

II.1) Opis
II.1.1) Typ zmluvy na zhotovenie prác:
II.1.2) Typ zmluvy na dodanie tovaru:
II.1.3) Typ zmluvy na poskytnutie služieb.
Kategória služby: 12.
II.1.4) Rámcová dohoda:
Nie.
II.1.5) Názov predmetu obstarávania určený obstarávateľom:
Podrobný inžinierskogeologický prieskum stavby diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité.
II.1.6) Opis/predmet obstarávania:
Podrobný inžinierskogeologický prieskum stavby diaľnice D3 Svrčinovec - Skalité v celkovej dĺžke 12,153 km.
II.1.7) Miesto zhotovenia práce, dodania tovaru alebo poskytnutia služieb:
Svrčinovec - Skalité.
Kód NUTS: SK03.
II.1.8) Nomenklatúra
II.1.8.1) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
74271720.
II.1.8.2) Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC):
KP: 74.20.71.
II.1.9) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.10) Budú akceptované varianty:
Nie.
II.2) Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
II.2.2) Opcie. Opis a čas, kedy môžu byť uplatnené:
II.3) Trvanie zmluvy alebo lehota na vykonanie:
Počnúc: 20.9.2005 - Končiac: 30.5.2006.

ODDIEL III: PRÁVNE, HOSPODÁRSKE, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponuky - výška zábezpeky: 1 000 000,- SKK.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platieb a/alebo odkaz na príslušné predpisy:
Preddavok sa neposkytne, úhrada za vykonané služby v zmysle súťažných podkladov.
III.1.3) Právna forma, ktorá sa vyžaduje od skupiny zhotoviteľov, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb, s ktorými sa uzavrie zmluva:
Nešpecifikuje sa.
III.2) Podmienky účasti
III.2.1) Informácie týkajúce sa personálnej situácie zhotoviteľa, dodávateľa alebo poskytovateľa služieb a informácie a formálne náležitosti nevyhnutné pre zhodnotenie požadovaných minimálnych hospodárskych, finančných a technických kapacít:
§29 ods. 1 až 4, §30 ods. 1 písm. a), ods. 5 písm. a), c), e) a h) zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní.
III.2.1.1) Právne postavenie – požadované dôkazné prostriedky:
V zmysle §29 ods. 1 až 4 zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní.
III.2.1.2) Hospodárska a finančná kapacita – požadované dôkazné prostriedky:
V zmysle §30 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní.
III.2.1.3) Technická kapacita – požadované dôkazné prostriedky.
a) V zmysle §30 ods. 5 písm. a), c), e) a h) zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní.
b) Zoznam splnených zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania (IGP) pre stavby ciest a diaľnic za roky 2000, 2001, 2002, 2003 a 2004 a zoznam splnených zmlúv s geologickými pomermi v zosuvných územiach nad 2 mil. Sk bez DPH s uvedením názvu poskytnutej služby, zmluvnej ceny, zmluvného termínu, názvu alebo obchodného mena zmluvného partnera - jeho sídlo a kontaktnú osobu zmluvného partnera (odberateľa).
III.3) Osobitné podmienky pre zmluvy na poskytnutie služieb
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:
Áno.
Osoby uvedené v pracovnej skupine, ktorá bude akciu zabezpečovať, musia mať odbornú spôsobilosť vydanú na základe osobitného predpisu v zmysle zákona č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
III.3.2) Požaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za vykonanie zmluvy:
Áno.

ODDIEL IV: KONANIE

IV.1) Metóda verejného obstarávania:
Verejná súťaž.
IV.1.1) Zujemcovia už boli vybraní:
IV.1.2) Odôvodnenie výberu konania so skrátenými lehotami:
IV.1.3) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tej istej zmluvy
IV.1.3.1) Predbežné oznámenie týkajúce sa tej istej zmluvy:
Číslo oznámenia v obsahu Ú. v. ES: 2005/S 125-123669 - Z: 1.7.2005.
IV.1.3.2) Ostatné prechádzajúce uverejnenia:
IV.1.4) Predpokladaný počet podnikov, ktoré budú vyzvané na predloženie ponuky:
IV.2) Kritériá vyhodnotenia ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, pokiaľ ide o:
Kritériá uvedené nižšie:
1: Cena.
2: Skúsenosti uchádzača s geologickými pomermi v zosuvných územiach.
3: Kvalita.
V zostupnom poradí priority: Áno.
IV.3) Administratívne informácie
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ:
1500/234/200519.
IV.3.2) Podmienky získania súťažných podkladov a dodatočných podkladov:
Je možné získať do: 19.8.2005.
Cena: 500 SKK.
Podmienky a spôsoby platby: Súťažné podklady sú za úhradu k dispozícii na Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Implementačný odbor, Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava v čase od 8:00 do 12:00 hod., v hotovosti pred poskytnutím súťažných podkladov, alebo zložením finančných prostriedkov na účet č. 7698851/1200, variabilný symbol 1500, peňažný ústav: UniBanka filiálka Bratislava. Po úhrade poplatku bude vystavená faktúra - daňový doklad s náležitosťami podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z príjmov. Súťažné podklady budú poskytnuté uchádzačovi len na základe písomnej žiadosti.
IV.3.3) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:
12.9.2005. Čas: 09:00 miestneho času.
IV.3.4) Odoslanie výziev na predloženie ponuky vybraným záujemcom:
IV.3.5) Jazyk alebo jazyky, v ktorých môžu byť vyhotovené ponuky alebo žiadosti o účasť:
slovensky.
IV.3.6) Lehota viazanosti ponuky:
Do: 12.1.2006.
IV.3.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami
IV.3.7.1) Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami:
Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
IV.3.7.2) Dátum, čas a miesto:
12.9.2005-10:00 miestneho času.
NDS, a.s. Mlynské Nivy 45, Bratislava.

ODDIEL VI: ĎALŠIE INFORMÁCIE

VI.1) Toto oznámenie je nepovinné:
Nie.
VI.2) Indikácia, či je toto obstarávanie opakovan a predpokladaný čas uverejnenia ďalších oznámení:
VI.3) Táto zmluva sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
Áno.
Projekt bude spolufinancovaný z programu TEN-T.
VI.4) Dodatočné informácie:
Obstarávateľ si v zmysle §25 ods. 6 zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu rokovacím konaním bez zverejnenia.
Obstarávateľ si v zmysle § 66 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom pri opakovanom plnení predmetu obstarávania.
Súťažné podklady si uchádzač vyžiada na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1). Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne v Národnej diaľničnej spoločnosti na Implementačnom odbore v čase od 8:00 do 12:00 hod.
VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
19.7.2005.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist