Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Navigační, meteorologické, geologické a geofyzikální přístroje a zařízení

19.09.2005  |  127× přečteno      vytisknout článek

Navigační, meteorologické, geologické a geofyzikální přístroje a zařízení

* Referenční číslo: 
TE200556881
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovenská republika 
 
* Identifikační číslo tendru: 
56881 
 
* Datum uzávěrky:  
07.11.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 178 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T16 Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům
T18 Nástroje a přístroje optické, fotografické, kinematografické, měřící, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické; hodiny a hodinky; hudební nástroje; jejich části, součásti a příslušenství
 

SK-Bratislava: Navigační, meteorologické, geologické a geofyzikální přístroje a zařízení
2005/S 178-176631
VYHLÁŠENÍ ZAKÁZKY - KOMUNÁLNÍ SLUŽBY

Dodávky
I.1) Úřední název a adresa zadavatele:
Slovenský plynárenský priemysel,a.s., K rukám: JUDr. Renáta Bodnárová Ing. Alena Molnárová, Mlynské nivy 44/a, SK-825 11 Bratislava. Tel.: 421 2 58692037, 421 2 58692271. Fax: 421 2 58692566. E-mail: renata.bodnarova@spp.sk, alena.molnarova@spp.sk. URL: www.spp.sk.
II.1.8.1) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
33200000.
Popis:
Navigační, meteorologické, geologické a geofyzikální přístroje a zařízení.
IV.3.3) Lhůta pro přijetí nabídek nebo žádostí o účast:
7.11.2005. Čas: 13:00.
IV.3.5) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány:
slovenština.

SK-Bratislava: Prístroje a zariadenia na meranie, kontrolu, testovanie a navigáciu
2005/S 178-176631
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - OSOBITNÉ ODVETVIA

Tovary

Uplatní sa Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Nie.
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) Úradný názov a adresa obstarávateľa:
Slovenský plynárenský priemysel,a.s., K rukám: JUDr. Renáta Bodnárová Ing. Alena Molnárová, Mlynské nivy 44/a, SK-825 11 Bratislava. Tel.: 421 2 58692037, 421 2 58692271. Fax: 421 2 58692566. E-mail: renata.bodnarova@spp.sk, alena.molnarova@spp.sk. URL: www.spp.sk.
I.2) Adresa, na ktorej je možné získať ďalšie informácie:
Ako v bode I.1.
I.3) Adresa, na ktorej je možné získať podklady:
Ako v bode I.1.
I.4) Adresa, na ktorú sa doručia ponuky/žiadosti o účasť:
Ako v bode I.1.

ODDIEL II: PREDMET OBSTARÁVANIA

II.1) Opis
II.1.1) Typ zmluvy na zhotovenie prác:
II.1.2) Typ zmluvy na dodanie tovaru:
Nákup.
II.1.3) Typ zmluvy na poskytnutie služby:
II.1.4) Rámcová dohoda:
Áno.
II.1.5) Názov predmetu obstarávania určený obstarávateľom:
Dodávka prepočítavačov množstva plynu.
II.1.6) Opis/predmet obstarávania:
Elektronické batériové stavové prepočítavače množstva plynu (PTZ) s možnosťou externého napájania.
Elektronické batériové stavové prepočítavače množstva plynu (PTZ).
Elektronické batériové stavové prepočítavače množstva plynu (T) - umožňujúce spracovanie výstupných signálov prevodníkov pretečeného množstva a teploty, pričom absolútny tlak a stupeň kompresibility sa do prepočítavača zadáva ako konštanta vypočítaná zo stredných prevádzkových podmienok.
II.1.7) Miesto zhotovenia práce, dodania tovaru alebo poskytnutia služieb:
Slovenská republika - Lokálne centrá SPP, a.s. Bratislava: lokalita ÚAS Bratislava, lokalita Nitra, lokalita Komárno, lokalita Lučenec, lokalita Žilina, lokalita Nové Mesto nad Váhom, lokalita Prievidza, lokalita Košice, lokalita Michalovce, lokalita Poprad, lokalita Zvolen.
Kód NUTS: SK.
II.1.8) Nomenklatúra
II.1.8.1) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
33200000.
II.1.8.2) Iná relevantná nomenklatúra (CPA/NACE/CPC):
KP: 33.20.65.
II.1.9) Rozdelenie na časti:
Áno.
Ponuky môžu byť predložené pre: Jednu časť.
II.1.10) Budú akceptované varianty:
Nie.
II.1.11) Výnimky z uplatnenia európskych špecifikácií:
Nie.
II.2) Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladané množstvo dodávky na obdobie 2 rokov je:
PTZ s externým napájacím zdrojom - 308 ks;
PTZ batériový - 718 ks;
T batériový - 870 ks.
II.2.2) Opcie. Opis a čas, kedy môžu byť vykonané:
II.3) Trvanie zmluvy alebo lehota na vykonanie:
24 mesiace od uzatvorenia zmluvy.

Informácie o častiach

Časť č.: 1
1) Nomenklatúra
1.1) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
33200000.
1.2) Iná relevantná nomenklatúra (CPA/NACE/CPC):
KP: 33.20.65.
2) Krátky opis:
Elektronické batériové stavové prepočítavače množstva plynu (PTZ) s možnosťou externého napájania.
3) Druh a rozsah:
308 ks.
Časť č.: 2
1) Nomenklatúra
1.1) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
33200000.
1.2) Iná relevantná nomenklatúra (CPA/NACE/CPC):
KP: 33.20.65.
2) Krátky opis:
Elektronické batériové stavové prepočítavače množstva plynu (PTZ).
3) Druh a rozsah:
718 ks.
Časť č.: 3
1) Nomenklatúra
1.1) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
33200000.
1.2) Iná relevantná nomenklatúra (CPA/NACE/CPC):
KP: 33.20.65.
2) Krátky opis:
Elektronické batériové stavové prepočítavače množstva plynu (T) - umožňujúce spracovanie výstupných signálov prevodníkov pretečeného množstva a teploty, pričom absolútny tlak a stupeň kompresibility sa do prepočítavača zadáva ako konštanta vypočítaná zo stredných prevádzkových podmienok.
3) Druh a rozsah:
870 ks.

ODDIEL III: PRÁVNE, HOSPODÁRSKE, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Požaduje sa zábezpeka vo výške 700 000,- SKK.
Spôsob zloženia zábezpeky:
1. zložením finančných prostriedkov na účet obstarávateľa alebo
2. poskytnutím bankovej záruky.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platieb a/alebo odkaz na príslušné predpisy:
Platobné podmienky sú obsiahnuté v súťažných podkladoch a obchodných a zmluvných podmienkach.
III.1.3) Právna forma, ktorá sa vyžaduje od skupiny zhotoviteľov, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb, s ktorými sa uzavrie zmluva:
Obstarávateľ požaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie takej právnej formy, aby zo záväzkov voči obstarávateľovi boli členovia tejto skupiny zaviazaní spoločne a nerozdielne.
III.2) Podmienky účasti
III.2.1) Informácie týkajúce sa personálnej situácie zhotoviteľa, dodávateľa alebo poskytovateľa služby a infomácie a formálne náležitosti nevyhnutné pre zhodnotenie požadovaných minimálnych hospodárskych, finančných a technických kapacít:
Predloženie dokladov podľa § 29 ods. 1 v spojení s ods. 2 zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní, alebo predloženie potvrdenia podľa § 29 ods. 3 zákona č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Predloženie dokladov a dokumentov podľa § 30 ods. 1 písm. c) a § 30 ods. 3 písm. a), d), e) a ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
Predloženie vyhlásenia uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom.
III.2.1.1) Právne postavenie – požadované dôkazné prostriedky:
Predloženie dokladu o oprávnení podnikať, potvrdením príslušného orgánu alebo čestným vyhlásením podľa predpisov v krajine svojho sídla.
III.2.1.2) Hospodárska a finančná kapacita - požadované dôkazné prostriedky:
Predloženie súvahy alebo výpisu z nej, ak sa jej zverejnenie vyžaduje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača alebo výkazom o majetku a záväzkoch.
III.2.1.3) Technická kapacita - požadované dôkazné prostriedky:
1. predloženie zoznamu dodávok prepočítavačov množstva plynu realizovaných uchádzačom alebo výrobcom v rokoch 2002, 2003 a 2004, pričom celkové množstvo dodávok musí byť najmenej 500 ks z každého typu prepočítavača s uvedením ich cien, doložený potvrdeniami od odberateľov s kladným vyjadrením o kvalite a termínoch dodávok, ak to nie je možné vyhlásením uchádzača o ich realizácii.
2. na ponúkaný tovar potvrdenie, doklad alebo dokument, ktorý preukazuje príslušnú krajinu jeho pôvodu (vyhlásenie uchádzača o pôvode ponúkaného/dodávaného tovaru) s označením výrobcu.
3. predloženie platného rozhodnutia o schválení typu prepočítavačov v zmysle § 9 alebo § 37 zákona č.142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
4. predloženie dokladu (certifikátu) vystaveného autorizovanou skúšobňou preukazujúceho štandardnú bezpečnú prevádzku prepočítavača vrátane meracích prevodníkov v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu zatriedených do zóny 2 v súlade s EN 50014 a EN 50020, pri použití iskrovo bezpečného nadväzného zariadenia.
5. predloženie dokladu preukazujúceho zavedenie a udržiavanie systému manažérstva kvality výrobcom prepočítavačov množstva plynu alebo ďalšie dôkazy výrobcu o opatreniach na zabezpečenie kvality.
III.2.1.4) Ďalšie informácie:
III.3) Osobitné podmienky pre zmluvy na poskytnutie služieb
III.3.1) Poskytovanie služby vyhradené pre konkrétnu profesiu:
III.3.2) Bude sa požadovať, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za vykonanie zmluvy:

ODDIEL IV: KONANIE

IV.1) Metóda verejného obstarávania:
Verejná súťaž.
IV.1.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tej istej zmluvy
IV.1.1.1) Pravidelné predbežné oznámenie týkajúce sa tej istej zmluvy:
IV.1.1.2) Ostatné prechádzajúce uverejnenia:
IV.1.2) Počet podnikov, ktoré budú vyzvané na predloženie ponuky:
IV.2) Kritériá vyhodnotenia ponúk:
Najnižšia cena.
IV.3) Administratívne informácie
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ:
Mo/VS/430/05.
IV.3.2) Podmienky získania súžačných podkladov a dodatočných podkladov:
Je možné získať: 31.10.2005.
Podmienky a spôsoby platby: Súťažné podklady je možné získať do 31.10.2005.
IV.3.3) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:
7.11.2005. Čas: 13:00.
IV.3.4) Odoslanie výziev na predloženie ponuky vybraným záujemcom:
.3.5) Jazyk alebo jazyky, v ktorých môžu byť vyhotovené ponuky alebo žiadosti o účasť:
slovensky.
IV.3.6) Lehota viazanosti ponuky:
Do: 31.1.2006.
IV.3.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami
IV.3.7.1) Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:
Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača alebo osoba oprávnená konať za uchádzača.
IV.3.7.2) Dátum, čas a miesto:
8.11.2005-9:00.
Slovenský plynárenský priemysel.

ODDIEL VI: ĎALŠIE INFORMÁCIE

VI.1) Nepovinné oznámenie:
Nie.
VI.2) Indikácia, či je toto obstarávanie opakované a predpokladaný čas uverejnenia ďalších oznámení:
VI.3) Táto zmluva sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
Nie.
VI.4) Dodatočné informácie:
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že ponuková cena uchádzačov bude vyššia ako plánované finančné prostriedky obstarávateľa na predmet obstarávania.
Obstarávateľ po zverejnení oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže v Official Journal EÚ poskytne súťažné podklady do 6 dní od doručenia originálu žiadosti o ich poskytnutie. O súťažné podklady uchádzač požiada písomne. Pri vyžiadaní súťažných podkladov faxom, prípadne elektronickou poštou uchádzač musí potvrdiť žiadosť aj písomnou formou v originálnom vyhotovení.
VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
13.9.2005.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist