Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Geologický průzkum

24.10.2005  |  134× přečteno      vytisknout článek

Geologický průzkum

* Referenční číslo: 
TE200557289
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovenská republika 
 
* Identifikační číslo tendru: 
57289 
 
* Datum uzávěrky:  
28.11.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 204 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S00 Služby

SK-Bratislava: Geologický prieskum
2005/S 204-201896
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Služby

Uplatní sa Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): Áno.
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) Úradný názov a adresa obstarávateľa
Ministerstvo životného prostredia SR, K rukám: Eva Nagyová, Námestie Ľudovíta Štúra 1, SK-812 35 Bratislava. Tel.: 421 2 5778 3201. Fax: 421 2 5778 3218. E-mail: nagyova.eva@enviro.gov.sk. URL: www.enviro.gov.sk.
I.2) Adresa, na ktorej je možné získať ďalšie informácie
Ako v bode I.1.
I.3) Adresa, na ktorej je možné získať podklady
Ako v bode I.1.
I.4) Adresa, na ktorú sa doručia ponuky/žiadosti o účasť
Ako v bode I.1.
I.5) Typ obstarávateľa:
Ústredná úroveň.

ODDIEL II: PREDMET OBSTARÁVANIA

II.1) Opis
II.1.1) Typ zmluvy na zhotovenie prác:
II.1.2) Typ zmluvy na dodanie tovaru:
II.1.3) Typ zmluvy na poskytnutie služieb.
Kategória služby: 12.
II.1.4) Rámcová dohoda:
Nie.
II.1.5) Názov predmetu obstarávania určený obstarávateľom:
Vypracovanie projektu geologickej úlohy a jeho realizácia: "Neogén Žiarskej kotliny (hydrogeologický rajón N 087) - vyhľadávací hydrogeologický prieskum".
II.1.6) Opis/predmet obstarávania:
Vyhodnotenie prírodných pomerov (geológia, geomorfológia, klíma, hydrológia, hydrogeológia, hydrogeochémia) neogénu na území hydrogeologického rajónu N 087 a výpočet množstiev podzemnej vody, podľa § 14 a 15 zákona č.313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a § 4, 42, 43, 44, prílohy č.1 a 3 vyhlášky MŽP SR č. 141/2000 Z.z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.
II.1.7) Miesto zhotovenia práce, dodania tovaru alebo poskytnutia služieb:
Žiarska kotlina.
Kód NUTS: SK032.
II.1.8) Nomenklatúra
II.1.8.1) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
74271720.
II.1.8.2) Iná relevantná nomenklatúra (NACE/CPA/CPC):
Nie je.
II.1.9) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.10) Budú akceptované varianty:
Nie.
II.2) Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Výsledkom bude záverečná správa geologickej úlohy.
II.2.2) Opcie. Opis a čas, kedy môžu byť uplatnené:
Nie.
II.3) Trvanie zmluvy alebo lehota na vykonanie:
Končiac: 30.11.2008.

ODDIEL III: PRÁVNE, HOSPODÁRSKE, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 100 000,- SKK.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platieb a/alebo odkaz na príslušné predpisy:
Úloha je financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu kapitoly MŽP SR, preddavok sa neposkytuje, spôsob úhrady: mesačnými faktúrami.
III.1.3) Právna forma, ktorá sa vyžaduje od skupiny zhotoviteľov, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb, s ktorými sa uzavrie zmluva:
Uchádzač musí mať právnu subjektivitu, právna forma sa neobmedzuje.
III.2) Podmienky účasti
III.2.1) Informácie týkajúce sa personálnej situácie zhotoviteľa, dodávateľa alebo poskytovateľa služieb a informácie a formálne náležitosti nevyhnutné pre zhodnotenie požadovaných minimálnych hospodárskych, finančných a technických kapacít:
§ 29 ods. 1 -doklady podľa § 29 ods. 2 resp. ods.3, zák. č. 523/2003 Z.z.
§ 30 ods. 1 písm. a), c),d ) podľa zák. č. 523/2003 Z.z.
§ 30 ods. 5 písm. a), b), c), e), h) podľa zák. č. 523/2003 Z.z.
III.2.1.1) Právne postavenie – požadované dôkazné prostriedky:
§ 29 ods. 1 -doklady podľa § 29 ods. 2 resp. ods.3, zák.č. 523/2003 Z.z.
III.2.1.2) Hospodárska a finančná kapacita – požadované dôkazné prostriedky:
§ 30 ods. 1 písm. a) - vyjadrením banky;
§ 30 ods. 1 písm. c) - súvahou;
§30 ods. 1 písm. d) - výkazom ziskov a strát.
III.2.1.3) Technická kapacita – požadované dôkazné prostriedky.
§ 30 ods. 5 písm. a) - údajmi o vedúcich zamestnancoch;
§ 30 ods. 5 písm. b) - zoznamom úloh týkajúcich sa predmetu obstarávania;
§ 30 ods. 5 písm. c) - údajmi o technikoch, a pre zodpovedného riešiteľa geologickej úlohy predloženie odbornej spôsobilosti podľa zák. č. 313/1999 Z.z. v znení nesk. predpisov ;
§ 30 ods. 5 písm. e) - údajmi o strojnom a prístrojovom vybavení pre zabezpečenie geologickej úlohy;
§ 30 ods. 5 písm. h) - podielom plnenia zmluvy subdodávateľom.
Iné:
doklady požadované ako dôkazné prostriedky pre tretie osobu (subdodávateľa).
Geologické oprávnenie vydané podľa zákona č. 313/1999 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení nesk. predpisov.
III.3) Osobitné podmienky pre zmluvy na poskytnutie služieb
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu:
Áno.
§ 6 a 9 zákona č. 313/199 Z.z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon) v znení nesk. predpisov.
III.3.2) Požaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za vykonanie zmluvy:
Áno.

ODDIEL IV: KONANIE

IV.1) Metóda verejného obstarávania:
Verejná súťaž.
IV.1.1) Zujemcovia už boli vybraní:
IV.1.2) Odôvodnenie výberu konania so skrátenými lehotami:
IV.1.3) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tej istej zmluvy
IV.1.3.1) Predbežné oznámenie týkajúce sa tej istej zmluvy:
Číslo oznámenia v obsahu Ú. v. ES: 2005/S 133-131797 - Z: 13.7.2005.
IV.1.3.2) Ostatné prechádzajúce uverejnenia:
IV.1.4) Predpokladaný počet podnikov, ktoré budú vyzvané na predloženie ponuky:
IV.2) Kritériá vyhodnotenia ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, pokiaľ ide o:
Kritériá uvedené nižšie:
1: Cena.
2: Kvalita.
V zostupnom poradí priority: Áno.
IV.3) Administratívne informácie
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ:
1315/2005-7.
IV.3.2) Podmienky získania súťažných podkladov a dodatočných podkladov:
Je možné získať do: 14.11.2005.
Podmienky a spôsoby platby: Súťažné podklady je možné si prevziať len na základe písomnej žiadosti zaslanej poštou bezodplatne.
IV.3.3) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:
28.11.2005. Čas: 13:00.
IV.3.4) Odoslanie výziev na predloženie ponuky vybraným záujemcom:
IV.3.5) Jazyk alebo jazyky, v ktorých môžu byť vyhotovené ponuky alebo žiadosti o účasť:
slovensky.
IV.3.6) Lehota viazanosti ponuky:
Do: 31.1.2006.
IV.3.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami
IV.3.7.1) Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami:
Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou s plnou mocou uchádzača na jeho zastupovanie. Uchádzač sa na otváraní obálok s ponukami preukáže preukazom totožnosti a výpisom z OR alebo ŽL. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a výpisom z OR alebo ŽL a plnou mocou na zastupovanie.
IV.3.7.2) Dátum, čas a miesto:
29.11.2005-10:00 SEČ.
MŽPSR, Bukureštská 4, Bratislava, III. posch. zasadačka.

ODDIEL VI: ĎALŠIE INFORMÁCIE

VI.1) Toto oznámenie je nepovinné:
Nie.
VI.2) Indikácia, či je toto obstarávanie opakovan a predpokladaný čas uverejnenia ďalších oznámení:
VI.3) Táto zmluva sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
Nie.
VI.4) Dodatočné informácie:
VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
20.10.2005.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist