Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Geologické, geofyzikální a jiné vědecké průzkumy

03.03.2006  |  126× přečteno      vytisknout článek

Geologické, geofyzikální a jiné vědecké průzkumy

* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200658888
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovinsko 
 
* Datum uzávěrky:  
03.04.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 42 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Slovinské ministerstvo vypsalo tendr na provedení geologických, geofyzikálních a jiných vědeckých průzkumů. (Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum, podzemní průzkum, hydrografický průzkum, testování a analýza složení a čistoty).Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:
3.4.2006 - 12:00. Tendrová nabídka musí být zpracována ve slovinštině.

 
Popis tendru (Neurčeno):

SI-Ljubljana: Geološke, geofizikalne in druge znanstvene prospektorske storitve
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

ODDELEK I: NAROČNIK

I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E):
Ministrstvo za okolje in prostor RS, Dunajska 48, V vednost dr. Metka Gorišek, mag. Bernarda Jurič, SI-1000 Ljubljana. Tel. 386 1 47 87 400. E-pošta bernarda.juric@ gov.si. Faks 386 1 47 87 422.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Ministrstvo za okolje in prostor, Einspielerjeva 6, SI-1000 Ljubljana. Tel. 386 1 309 4 203. E-pošta bernarda.juric@gov.si. Faks 386 1 309 4 230.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Ministrstvo za okolje in prostor, Einspielerjeva 6, SI-1000 Ljubljana. Tel. 386 1 309 4 203. E-pošta bernarda.juric@gov.si. Faks 386 1 309 4 230.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI:
Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA

II.1)OPIS
II.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik:
Hidrogeološke podlage za potrebe projekta “Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Pomurja”.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe:
Storitve.
Kategorija storitve: Št. 12.
Glavni kraj izvedbe: 19 občin Pomurja in 7 občin Prlekije, Slovenija.
II.1.3)Obvestilo vključuje:
Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu:
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave:
Hidrogeološke podlage za potrebe projekta “Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Pomurja”:
- Pridobivanje in pregled obstoječe hidrogeološke dokumentacije,
- Izdelava hidrološkega in kakovostnega modela podzemne vode obravnavanega območja Pomurja,
- Izbor in analiza dosedanjih hidroloških raziskav in podatkov ter kartiranje, ocena potenciala predvidenih 12 črpališč,
- Priprava programa eventualnih nadaljnjih preiskav in priprava podatkov, ki so potrebni za II. fazo ter izdelava zaključnega poročila za I. fazo,
- Izvedba poskusnih vodnjakov in opazovalnih vrtin z rezultati laboratorijskih preizkusov in izdelava zaključnega poročila za II. fazo,
- Izdelava zaključnega poročila in zaključnega elaborata.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
74271000, 74272000, 74273100, 74311000.
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA):
Ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope:
Ne.
II.1.9)Variante so dopustne:
Ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Hidrogeološke podlage za potrebe projekta “Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Pomurja”:
- Pridobivanje in pregled obstoječe hidrogeološke dokumentacije,
- Izdelava hidrološkega in kakovostnega modela podzemne vode obravnavanega območja Pomurja,
- Izbor in analiza dosedanjih hidroloških raziskav in podatkov ter kartiranje, ocena potenciala predvidenih 12 črpališč,
- Priprava programa eventualnih nadaljnjih preiskav in priprava podatkov, ki so potrebni za II. fazo ter izdelava zaključnega poročila za I. fazo,
- Izvedba poskusnih vodnjakov in opazovalnih vrtin z rezultati laboratorijskih preizkusov in izdelava zaključnega poročila za II. fazo.
Ocenjena vrednost brez DDV: 60.000.000,00 SIT.
II.2.2)Opcije:
Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLUČEK:
Trajanje v mesecih: 9 (od oddaje naročila).

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE

III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO
III.1.1)Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,5 mio STT z veljavnostjo do 3.8.2006 in izjavo banke, da bo v primeru, če bo ponudnik izbran in bo sklenjena pogodba, izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe (z DDV).
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:
Naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci oz. zunanjimi strokovnimi sodelavci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov, samo v primeru, da bo izbrana na javnem razpisu, priložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila:
Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJE
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
- da je registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
- da mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih združbah iz Člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/733/PNZ; da mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26.5.1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742APNZ; da mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskimi skupnosti; da mu ni bila izrečena pravnomočna sodba za pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne 10.6.1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja; da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
- da ima poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; in da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
- da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi državo v kateri ima sedež.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
- Izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, daje ponudnik registriran pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila:
> za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra,
> za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov,
- Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem in
- Izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem (na Prilogi E1 razpisne dokumentacije) in
- Izjava ponudnika, da ni bil pravnomočno obsojen za sodelovanje v kriminalnih združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/733/PNZ, za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26.5.1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ, za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti ali za pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne 10.6.1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja (na Prilogi E1 razpisne dokumentacije),
- Izpisek iz sodne, upravne ali druge evidence, iz katerega je razvidno, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (samo v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona to dovoljenje potrebno),
- Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima ponudnik svoj sedež. Če ima ponudnik sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
- Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava: ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež, ne sme biti starejše od 60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
- Da je finančno in poslovno sposoben izvesti predmetno naročilo, kar pomeni, da:
> nima blokiranih transakeijskih računov v zadnjih šestili (6) mesecih,
> v letih 2002, 2003 in 2004 ni izkazoval izgube,
> da povprečni letni prihodek ponudnika (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2002, 2003 in 2004 znaša najmanj v višini trikratne vrednosti njegove ponudbe (z DDV),
> da je predložil v ponudbeni dokumentaciji zahtevane inštrumente finančnega zavarovanja.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
- Bonitetno poročilo banke ali specializirane institucije ali drugo enakovredno dokazilo,
> za pravne osebe BON 2, ki ga izda Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence,
> za samostojne podjetnike potrdilo banke. da v zadnjih treh letih (2002, 2003 in 2004) ni izkazoval izgube in podatke o stanju na transakcijskem računu za zadnjih šest (6) obračunsko zaključenih mesecev pred odpiranjem ponudb,
> tuji ponudniki - kopije izpiskov iz računa (s prevodom v slovenski jezik), iz katerih so razvidni zahtevani podatki;
- inštrumenti finančnega zavarovanja: (isto kot v točki III.1.1.).
III.2.3)Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
- da ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje oz. rok dokončanja del) ne sme biti daljše od razpisanega,
- da je odgovorni nosilec naloge univerzitetni diplomirani inženir tehnične ali naravoslovne smeri in da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
- da so v projektni skupini, ki mora imeti vsaj 3 člane, odgovorni nosilec naloge, specialist za področje hidro-geologije in specialist za področje strukturne in regionalne geologije,
- da ima ponudnik vsaj eno (1) referenco, potrjeno od naročnikov (investitorjev) o uspešno izvedenih delih s področja hidro-geoloških raziskav in raziskav strukturne in regionalne geologije na področju javne infrastrukture, za obdobje zadnjih petih let,
- da ima odgovorni nosilec naloge vsaj eno (1) referenco, potrjeno od naročnikov (investitorjev) o uspešno izvedenih delih, kot odgovorni nosilec s področja vodenja hidro-geoloških raziskav na področju javne infrastrukture, za obdobje zadnjih petih let,
- da ima specialist za področje hidro-geologije vsaj eno (1) referenco, potrjeno od naročnikov (investitorjev) o uspešno izvedenih delih, s področja hidro-geoloških raziskav na področju javne infrastrukture, za obdobje zadnjih pet (5) let,
- da ima specialist za področje strukture in regionalne geologije vsaj eno (1) referenco, potrjeno od naročnikov (investitorjev) o uspešno izvedenih delih s področja raziskav strukturne in regionalne geologije na področju javne infrastrukture, za obdobje zadnjih pet (5) let,
- da opcija (veljavnost) ponudbe ni krajina od stodvajset (120) dni od datuma za predložitev ponudb,
- da ponudnik izpolnjuje pogoje, povezane z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
- na Obrazcu ponudbe (priloga D razpisne dokumentacije),
- fotokopija diplome odgovomega nosilca naloge in Obrazec s podatki o delovnih izkušnjah na Prilogi E8 razpisne dokumentacije,
- na Obrazcu ponudbe (priloga D razpisne dokumentacije),
- Obrazec za predložitev referenčnnih del ponudnika (Priloga E2 razpisne dokumentacije),
- Obrazec za predložitev referenčnnih del odgovornega nosilca naloge (Priloga E3 razpisne dokumentacije),
- Obrazec za predložitev referenčnnih del specialista za področje hidrogeologije (Priloga E4 razpisne dokumentacije) in fotokopija diplome,
- Obrazec za predložitev referenčnnih del specialista za področje strukturne in regionalne geologije (Priloga E5 razpisne dokumentacije) in fotokopija diplome,
- na Obrazcu ponudbe (priloga D razpisne dokumentacije),
- Izjava ponudnika (Priloga E1 razpisne dokumentacije).
III.2.4)Pridržana naročila:
Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEV
III.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno stroko:
Da.
III.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:
Da.

ODDELEK IV: POSTOPEK

IV.1)VRSTA POSTOPKA
IV.1.1)Vrsta postopka:
Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanju:
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom:
IV.2)MERILA ZA ODDAJO
IV.2.1)Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena. Ponderiranje: 50%.
2. reference članov projektne skupine. Ponderiranje: 40%.
3. reference ponudnika. Ponderiranje: 10%.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba:
Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJE
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik:
402-00-21/2004.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom:
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 3.4.2006 - 12:00.
Dokumentacija se plačuje:
Navedite ceno: 5 000,00 SIT.
Pogoji in način plačila: Razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Vložišče, 1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 5.000,00 SIT na račun št. 01100-6300109972, sklic na številko 11 16110 7111290 - št. Objave 05 z navedbo “RD Pomurje - hidrologija”. Ponudbe morajo biti predložene na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje:
3.4.2006 - 12:00.
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatom:
IV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina.
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe:
Do: 3.8.2006.
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb:
3.4.2006.
Kraj: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, SI-1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno.

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE

VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA:
Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI:
Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE:
Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 120 dni od datuma določenega za sprejemanje ponudb.
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKI
VI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke:
Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704, SI-1001 Ljubljana. E-pošta dkom@gov.si. Tel. 386 1 234 28 00. URL: http://www.gov.si/dkom/#. Faks 386 1 234 28 40.
VI.4.2)Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih) roku(-ih) za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset (10) dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila.
VI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704, SI-1001 Ljubljana. E-pošta dkom@gov.si. Tel. 386 1 234 28 00. URL: http://www.gov.si/dkom/#. Faks 386 1 234 28 40.
VI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
24.2.2006.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist