Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Geologické a geofyzikální služby

12.07.2006  |  126× přečteno      vytisknout článek

Geologické a geofyzikální služby

* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200660410
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
státní instituce  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
14.08.2006 
 
* Zdroj informace:  
S128 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby 
 
 
Anotace tendru:

Národní dálniční společnost vypisuje výběrové řízení na geologické a geofyzikální služby. Cena tendrové dokumentace činí SKK 150.

 
Popis tendru (Slovenština):

Geologické a geofyzikálne služby

2006/S 129-138165

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, Do rúk: Ing. Jana Zatloukalová, SK-821 09 Bratislava. Tel.: 421 2 5831 120. E-mail: jana.zatloukalova@ndsas.sk. Fax: 421 2 5831 1701.
Internetová adresa (adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.ndsas.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Organizácia riadená verejným právom.
Iný predmet: Príprava, výstavba a prevádzka diaľnic a rýchlostných ciest.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité, 0. etapa, geotechnický monitoring.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Služby.
Kategória služby: č. 12.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Stavba D3 Svrčinovec - Skalité a sídlo verejného obstarávateľa.
NUTS kód: SK031.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Geotechnický monitoring počas razenia prieskumnej štôlne tunela Poľana.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
74271200.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Áno.
II.1.8) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.9) Varianty sa prijímajú:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
II.2.2) Opcie:
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:
Začatie: ukončenie: 30.5.2008.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka na zabezpečenie viazanosti ponuky - výška zábezpeky: 1 000 000,00 SKK.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Čiastkové faktúry v zmysle súťažných podkladov. Splatnosť faktúry bude 45 dní od dátumu prijatia do podateľne objednávateľa. Preddavok sa neposkytne.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
Nešpecifikuje sa.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Nie.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: V zmysle § 26 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a v zmysle súťažných podkladov.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: V zmysle § 27 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a v zmysle súťažných podkladov:
- predloží potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu na poistnú čiastku 20 000 000,00 SKK,
- preukáže skutočnosť, že uchádzačov ročný obrat je vo výške min. 50 000 000 SKK za každý rok osobitne, a to za roky 2004, 2003 a 2002.
III.2.3) Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: V zmysle § 28 ods. 1 písm. b), g), i), j), k) a ods. 2, § 29:
- certifikát systému riadenia kvality (ISO) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávania a v zmysle súťažných podkladov,
- preukáže účasť minimálne na 2 stavbách v dopravnom odvetví (tunely a štôlne, stavby podzemných dráh) v hodnote stavebných prác min. 100 000 000,00 SKK kde pôsobil ako geotechnický konzultant alebo geotechnický dozor počas celého obdobia stavebných prác za posledných 5 rokov (r. 2001 - 2005),
- preukáže účasť minimálne na 2 úlohách inžinierskogeologického prieskumu v dopravnom odvetví (cesty a diaľnice, tunely a štôlne, stavby podzemných dráh) v hodnote geologických prác min. 10 000 000 SKK, kde pôsobil ako nositeľ geologickej úlohy za posledných 5 rokov (r. 2001 - 2005).
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
Áno.
V zmysle zákona č. 313/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:
Áno.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
1210/26856/06.
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2006/S 83-087899 z 29.4.2006.
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 26.7.2006 - 12:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov:
Cena: 150,00 SKK.
Podmienky a spôsob platby: V hotovosti pred poskytnutím súťažných podkladov alebo zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa pred poskytnutím súťažných podkladov. Číslo účtu: 7698851/1200, variabilný symbol: 1200, peňažný ústav: UniBanka filiálka Bratislava. Po úhrade poplatku bude vystavená faktúra - daňový doklad s náležitosťami podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Verejný obstarávateľ poskytne záujemcovi súťažné podklady na základe písomnej žiadosti v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
14.8.2006 - 10:00.
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Slovensky.
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do: 30.11.2006.
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
14.8.2006 - 11:00.
Miesto: V sídle verejného obstarávateľa.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Nie.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Súťažné podklady si záujemca vyžiada na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu verejného obstaravateľa uvedenú v bode I.1). Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobne v kancelárii č. 48 v čase od 9:00 do 12:00 hod. alebo budú zaslané poštou.
Verejný obstarávateľ si v súlade s § 23 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu rokovacím konaním bez zverejnenia. Predbežné oznámenie zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 87/2006, zn. 05375-POX dňa 9.5.2006.
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, SK-820 04 Bratislava. Tel.: 421 2 5026 4218. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: 421 2 5026 4219.
VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, SK-820 04 Bratislava. Tel.: 421 2 5026 4218. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: 421 2 5026 4219.
VI.5) DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
6.7.2006.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Věra Řeháčková
odborný pracovník, specialista CzechTrade
vera.rehackova@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907548
Fax: 420224913813
 


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist