Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Dodávka služeb v oblasti geologického a geofyzikálního průzkumu

13.03.2007  |  146× přečteno      vytisknout článek

Dodávka služeb v oblasti geologického a geofyzikálního průzkumu

* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200762546
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Polsko  BusinessInfo.cz - Polsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/polsko/1000792/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
17.04.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 48 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S009998 Různé služby

 
 
 
Anotace tendru:

Państwowy Instytut Geologiczny vypisuje výběrové řízení na dodávky služeb v oblasti geologického a geofyzikálního průzkumu. Nabídka do tendru musí být zpracována do 17.4.2007. Nabídka do tendru musí být podána v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Warszawa: Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Państwowy Instytut Geologiczny, ul. Rakowiecka 4, Kontakt PIG Warszawa bud. A pok. 220, Do wiadomości Renata Karoń-Słomczyńska, PL-01-926 Warszawa. Tel. 48 22 849 50 27. E-mail renata.karon-slomczynska@pgi.gov.pl. Faks 48 22 849 50 27.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pgi.gov.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne: Jednostka Badawczo-Rozwojowa.
Inne: Geologia.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie wierceń 122 otworów do badań kartograficznych Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (SMGP) w skali 1:50 000.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Usługi.
Kategoria usług: nr 12.
Główne miejsce świadczenia usług: Obszar Polski.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Celem pracy jest wykonanie 122 otworów wiertniczych rdzeniowanych przeznaczonych do badań kartograficznych w celu opracowania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000. Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego na części z uwzględnieniem lokalizacji otworów będących przedmiotem zamówienia w różnych częściach Polski.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z zachowaniem podziału na części.
Część 1: Rejon „Kętrzyn” - 13 otworów o łącznej głębokości 2680 mb.
Część 2: Rejon „Ełk” - 8 otworów o łącznej głębokości 1275 mb.
Część 3: Rejon „Ostróda” - 20 otworów o łącznej głębokości 3359 mb.
Część 4: Rejon „Pionki” - 13 otworów o łącznej głębokości 603 mb.
Część 5: Rejon „Krosno” - 68 otworów o łącznej głębokości 2090 mb.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
74271000.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 211 tys. EUR.
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 211 000,00 a 400 000,00 EUR.
II.2.2) Opcje:
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zmówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1
NAZWA: Część 1: Rejon „Kętrzyn”
1) KRÓTKI OPIS:
Wyknanie 13 otworów o łącznej głębokości 2680 mb.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
74271000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 2
NAZWA: Część 2: Rejon „Ełk”
1) KRÓTKI OPIS:
Wykonanie 8 otworów o łącznej głębokości 1275 mb.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
74271000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 3
NAZWA: Część 3: Rejon „Ostróda”
1) KRÓTKI OPIS:
Wykonanie 20 otworów o łącznej głębokości 3359 mb.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
74271000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 4
NAZWA: Część 4: Rejon „Pionki”
1) KRÓTKI OPIS:
Wykonanie 13 otworów o łącznej głębokości 603 mb.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
74271000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 5
NAZWA: Część 5: Rejon „Krosno”
1) KRÓTKI OPIS:
Wykonanie 68 otworów o łącznej głębokości 2090 mb.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
74271000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w miesiącach: 7 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości:
Dla części 1: 9000,00 - PLN (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
Dla części 2: 4000,00 - PLN (słownie: cztery tysiące złotych).
Dla części 3: 11 000,00 - PLN (słownie: jedenaście tysięcy złotych).
Dla części 4: 2000,00 - PLN (słownie: dwa tysiące złotych).
Dla części 5: 7000,00 - PLN (słownie: siedem tysięcy złotych).
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie wykonawcy, że posiada niezbędny potencjał finansowy, kadrowy, techniczny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy” do niniejszej specyfikacji.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć urzędujących członków władz. Informacje powinny być datowane nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Dotyczy wyłącznie podmiotów zbiorowych, w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione groźbą kary (Dz.U. nr 197, poz. 1661), nie dotyczy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, w tym spółek cywilnych utworzonych przez osoby fizyczne.
Wykaz wykonanych usług, zgodnie z warunkiem określonym w punkcie I.5.2 niniejszej instrukcji (na załączniku nr 8). Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wyszczególnione w nim usługi zostały wykonane należycie (z których musi wynikać, że dotyczą usług wymienionych w załączniku nr 8 i potwierdzają dane w nim zawarte).
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
Nie.
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:
Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
367/07.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
17.4.2007 - 12:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
17.4.2007 - 12:15.
Miejsce: Siedziba PIG pok. 220.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail odwolania@uzp.gov.pl. Tel. 48 22 458 78 01. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 22 458 78 00.
VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
7.3.2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Tomáš Kotiš
manažer projektu
tomas.kotis@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907538
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist