Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

IPPC - Příklady souvisejících zařízení a činností (technických a technologických jednotek nad rámec přílohy č. 1 a přímo spojených činností)

28.05.2003  |  161× přečteno      vytisknout článek

IPPC - Příklady souvisejících zařízení a činností (technických a technologických jednotek nad rámec přílohy č. 1 a přímo spojených činností) V tomto dokumentu jsou uvedeny pouze některé příklady pro kapitoly 5.1.2 a 5.1.3 vyhlášky 544/2002 Sb. Příklady vycházejí ze zkušeností se zpracování pilotních projektů a vyjádření k žádostem o integrované povolení Energetika 1.1 Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW. 5.1.2 - příprava uhlí, čištění spalin, úprava vody, … 5.1.3 - příjem a vykládka uhlí, mletí uhlí, příprava vápenné suspenze, nakládání s popílkem, nakládání produkty odsíření, úprava vody demineralizované, úprava vody do chladícího okruhu, monitoring, výroba elektrické energie, 1.2 Rafinerie minerálních olejů a plynu. 5.1.3 - příjem a skladování surovin, čištění odpadních vod, nakládání s odpady 1.3 Koksovací pece. 5.1.2 - příprava uhelné vsázky, koksová služba, koksochemie, … 5.1.3 - kondenzace, turbovna, benzolka, čištění odpadních vod, odsíření koksárenského plynu Výroba a zpracování kovů 2.3 Zařízení na zpracování železných kovů a. válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 tun surové oceli za hodinu, b. kovárny s buchary o energii větší než 50 kJ na jeden buchar, kde spotřeba tepelné energie je větší než 20 MW, c. nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů se zpracovávaným množstvím větším než 2 tuny surové oceli za hodinu. 5.1.2 - příprava povrchu (odmaštění, oplach, moření, nanášení tavidla, sušení) - dokončovací technologie (olejování povrchu, fosfátování včetně oplachů a sušení, jiné úpravy povrchů) - čištění plynných emisí - zpracování zinkového popela - zpracování stěrů 2.5 Zařízení a. na výrobu surových neželezných kovů z rudy, koncentrátů nebo druhotných surovin metalurgickými, chemickými nebo elektrolytickými postupy, b. na tavení, včetně slévání slitin, neželezných kovů, včetně přetavovaných produktů (rafinace, výroba odlitků apod.), o kapacitě tavení větší než 4 tuny denně u olova a kadmia nebo 20 tun denně u všech ostatních kovů. 5.1.2 - tavírna - kotelna 5.1.3 - drcení a třídění vstupního materiálu , příp. úprava recyklovaného materiálu - odlučovací zařízení - skladování - manipulace s materiálem – dopravníky - údržba - příprava písku - formovna - příprava vsázky - chladící procesy - úprava chladící vody - zpracování strusky, stěry 2.6 Zařízení na povrchovou úpravu kovů a plastů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázní větší než 30m 3. 5.1.2 - skladování chemikálií - příprava chemikálií - doprava výrobků - míchání lázně - zařízení pro regeneraci lázně - vyhřívací systém - odsávací vzduchotechnika - záchyt aerosolů z lázní (srážeče kapek) - zneškodnění odpadních vod a pracovních lázní - likvidace tuhých znečišťujících látek - sklady odpadů (vodných kalů, obalů chemikálií) Zpracování nerostů 3.1 Zařízení na výrobu cementového slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 tun denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 50 tun denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 tun denně. 5.1.2 - příprava surovin ( drcení, doprava, skladování ) břidly,vápence a korekčních materiálů - mletí, doprava a homogenizace surovin do homogenizačního sila ( skladování, doprava a homogenizace směsi vápence, břidly, korekčních surovin a popílku - expedice slínku - sušárna ( přívod pecních plynů ) - rozvody vzduchu, plynu a vody - elektro ( rozvodny VN, NN, trafostanice, velín, ASŘ, náhradní zdroj ) - laboratoř - nakládání s odpady - skladování výrobků 3.3 Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken, o kapacitě tavení větší než 20 tun denně. 5.1.2 - skladování a manipulace primárních surovin ( sklad jedů ) - výroba, skladování a manipulace sklářského kmene - výroba tepla z výrobního procesu ( tavení skla ) - chemické leštění a broušení skla - úprava vody - nakládání s odpady - skladování výrobků - laboratoř Chemický průmysl 4.1 – 4.4 Obecné příklady 5.1.2 a 5.1.3 pro kategorie 4.1 až 4.4: 5.1.2 - spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu ≤ 50MW - ČOV - centrální systém chladící vody - centrální výroba tlak. vzduchu, inertu - náhradní zdroj el. energie - vakuum - sušení - centrální úprava vody 5.1.3 - skladování produktů, surovin,pomocných látek, odpadů, stačení či balení výrobku - úprava odpadu ( termální zpracování,solidifikace, stabilizace, třídění atd. ) - zásobování vodami z centrálního systém( potrubní rozvody) - zásobování parou a elektrickou energii z centrálního systému (potrubní rozvody, el. přívody vč. trafostanic) - předčištění provozních odpadních vod v areálu technologické jednotky - dílna (údržba) Pozn.: kategorie chem. průmyslu je tvořena dvaceti základními procesy, každý z nich dále používá různé technologie se specifickým technickým a organizačním uspořádáním. Nelze proto vymezit charakter zařízení tak, aby bylo možno obecně definovat, které zařízení patří do kap.5.1.2 či 5.1.3. 4.5 Zařízení využívající chemické nebo biologické procesy k výrobě základních farmaceutických produktů. 5.1.2 - energetické hospodářství - kompresorová stanice - chladící systémy - čištění produktu - vodní hospodářství - recyklace a regenerace, zpracování koproduktů - náhradní zdroje el. energie - ČOV 5.1.3 - odpadové hospodářství (nakládání s odpady) - stáčení chemikálií - zneškodnění emisí před vypouštěním do ovzduší - nakládání z odpadními vodami - havarijní jímky a zásobníky - vzduchotechnická zařízení - měřící, řídící a kontrolní zařízení - ochranná zařízení a vybavení(detekční systém) - monitorovací zařízení - skladování surovin a výrobků - doprava medií a roztoků(potrubí, čerpadla) - armatury(ventil, kohout, šoupě) - CIP a SIP proces - dílna (údržba) Nakládání s odpady 5.1 Zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10 tun denně. R1 - využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie, 5.1.3 - příjem a evidence odpadů - předúprava odpadu v zařízení - skladování vsázky - odběr, transport a zavážení vsázky - kontrola spalovacího procesu - využití tepla - chladící systémy - čištění odpadních plynů - úprava a kontrola odpadních vod - nakládání se zbytky po spalování - skladování zbytků po spalování - skladování a používání chemikálií (pomocných materiálů) - monitoring, proces monitorování a kontroly, vypouštění emisí R5 - recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů, R6 - regenerace kyselin nebo zásad, R8 - získání složek katalyzátorů, R9 - rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů, odpadní oleje separátory olej/voda, zpracování emulzí (čištění a další úprava, rafinace aj.) 5.1.3 - příjem a evidence odpadů - předúprava odpadu v zařízení - skladování odpadu v zařízení - skladování a používání chemikálií - úprava a kontrola odpadních (příp. podzemních) vod - monitoring a kontrola upraveného odpadu - nakládání se vzniklým (upraveným) odpadem - monitoring a kontrola emisí - další činnosti probíhající v zařízení 5.2 Zařízení na spalování komunálního odpadu o kapacitě větší než 3 tuny za hodinu. 5.1.3 - příjem a evidence odpadů - předúprava odpadu v zařízení - skladování vsázky - odběr, transport a zavážení vsázky - kontrola spalovacího procesu - využití tepla - chladící systémy - čištění odpadních plynů - úprava a kontrola odpadních vod - nakládání se zbytky po spalování - skladování zbytků po spalování - skladování a používání chemikálií - monitoring, proces monitorování a kontroly, vypouštění emisí 5.3 Zařízení na zneškodňování odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný odpad o kapacitě větší než 50 tun denně. D8 - biologická úprava, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 D9 - fyzikálně-chemická úprava, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace) 5.1.3 - příjem a evidence odpadů - předúprava odpadu v zařízení - skladování odpadu v zařízení - skladování a používání chemikálií - úprava a kontrola odpadních (příp. podzemních) vod - monitoring a kontrola upraveného odpadu - nakládání se vzniklým (upraveným) odpadem - monitoring a kontrola emisí - další činnosti probíhající v zařízení 5.4 Skládky, které přijímají více než 10 tun denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 tun, s výjimkou skládek inertního odpadu. 5.1.3 - příjem a evidence odpadu - úprava odpadu (hutnění, třídění,…) - nakládání s průsakovými vodami - nakládání se skládkovým plynem - monitorování - asanace prostoru (rekultivace) - další činnosti probíhající v zařízení Ostatní zařízení 6.1 Průmyslové závody na výrobu a.buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů, b.papíru a lepenky, o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně. 5.1.2 - skládka - čistírna odpadních vod - spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 50 MW - zařízení na čistění kouřových plynů z RK (např. elektrostatický odlučovač, vícestupňové pračky) - zařízení na čistění zapáchajících látek (např. alkalické pračky plynů) - zařízení na likvidaci zapáchajících látek (např. vápenná pec) 5.1.3 - příjem, evidence a uskladnění surovin (např. vláknina, štěpky, sběrový papír, atd.) - doprava a manipulace se surovinami - nakládání s odpady (např. ze dřevoskladu, rafinace, varny, prací linky, bělírny, odparky, RK, kaustifikace, rotační pece, PS, atd.) - skladování, kontrola a manipulace s chemikáliemi pro výrobu (např. pro varnu, bělírnu, kaustifikaci, PS atd.) - řezaní, balení, skladování, kontrola a manipulace s hotovým výrobkem - čistění zapáchajících látek (např. čistění kouřových plynů z RK, spalování, alkalické praní plynů) - čistění průmyslových odpadních vod - nakládání se vzniklými kaly - další činnosti probíhající v zařízení 6.4 a) jatka o kapacitě porážky větší než 50 tun denně, b) zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin nebo krmi c) zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 tun denně (v průměru za rok). 5.1.3 - zařízení na čištění technologických a technických jednotek - veškerá kanalizace, předčištění, ČOV, neutralizace OV - skladování (včetně odpadů) - kotelna, teplárna, rekuperační jednotka, zařízení na využití odpadního tepla - trafostanice - lakovna, myčka aut, garáže, údržba vozového parku - čpavková stanice a výroba chladící vody, jiného média - vlastní studna, zdroj pitné vody, chlorační stanice - monitoring emisí, laboratoř - závodní jídelna a jiné podobné služby - závodní lékař, zubař - doprava - čerpací stanice - výměníková stanice - další specifické činnosti 6.5 Zařízení na zneškodňování nebo zhodnocování zvířecích těl a živočišného odpadu o kapacitě zpracování větší než 10 tun denně. 5.1.2 - čistírna odpadních vod v zařízení - čistírna odpadního vzduchu v zařízení - kotelna v zařízení 5.1.3 - technologie úpravy před sterilizací - technologie sterilizace - technologie oddělení tuku - technologie sušení - technologie odstraňování sterilizovaného materiálu - technologie čištění, dezinfekce, dezinsekce, deratizace, dezodorizace - technologie kontroly, údržby a seřízení technologických systémů 6.6 Zařízení intenzivního chovu drůbeže nebo prasat. 5.1.2 - pěstování vlastních krmných plodin - výroba vlastních krmiv či krmných směsí - úprava nakoupených krmných produktů - odchov selat v zařízení - předvýkrm prasat v zařízení - chov prasniček v zařízení - čistírna prasečí či drůbeží kejdy v zařízení - čistírna odpadních vod v zařízení - kompostárna zpracovávající vlastní chlévskou mrvu prasat či drůbeží podestýlku v zařízení - vlastní výtopna - opravárensko-údržbářské dílny 5.1.3 - technologie krmení - technologie napájení - technologie vytápění - technologie osvitu - technologie ventilace - technologie naskladňování prasat nebo drůbeže - technologie vyskladňování prasat nebo drůbeže - technologie kontroly zdravotního stavu prasat nebo drůbeže - technologie naskladňování podestýlky - technologie odklizu chlévské mrvy prasat, drůbeží podestýlky, prasečí či drůbeží kejdy - technologie čištění, dezinfekce, dezinsekce, deratizace, dezodorizace - technologie odklizu kadaverů - technologie kontroly, údržby a seřízení technologických systémů 6.7 Zařízení pro povrchovou úpravu látek, předmětů nebo výrobků používající organická rozpouštědla, zejména provádějící apreturu, potiskování, pokovování, odmašťování, nepromokavou úpravu, úpravu rozměrů, barvení, čištění nebo impregnaci, o spotřebě organického rozpouštědla větší než 150 kg za hodinu nebo větší než 200 tun za rok. 5.1.2. - tryskání různými typy abrazivních materiálů - odmaštění (tenzorové, kyselé, alkalické) včetně oplachů a sušení - odmaštění rozpouštědly (aceton, benzin, výjimečně chlorované uhlovodíky) - fosfátování včetně oplachů a sušení - jiné chemické úpravy povrchů - opalování povrchu termosetů a termoplastů - separace přestřiků nátěrových hmot z filtrační vody - čistírny odpadních vod - spalování VOC Zdroj: ČEÚ


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist