Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Zápis z XI. jednání pracovní skupiny „Kraje a integrovaná prevence“

11.01.2006  |  155× přečteno      vytisknout článek

konané ve dnech 21. – 22. 11. 2005, hotel BONATO, Náchod

I.        Zahájení (14:00)

ŘO Ing. Jaroslava Honová

-         uvítání účastníků zasedání a představení přítomných pracovníků MŽP (Ing. Bc. Maršák, Mgr. Frolka, Ing. Konečná, Ing. Svobodová, JUDr. Tichá, Ing. Volná, Mgr. Němcová), nepřítomní pracovníci MŽP Ing. Svojítková a Ing. Volf se účastní seminářů IRZ ve Středočeském a Jihočeském kraji

-         informace o činnosti oddělení IPPC: novela zákona o integrované prevenci, Fórum o BAT, příprava Envikongresu, první ohlášení do IRZ, publikace k IRZ, semináře k IRZ, řešení některých odvolání v oblasti integrovaného povolování, účast na konferencích k IPPC

-         informace k novele zákona EIA – podle Evropské komise zákon není kompatibilní se směrnicí, která nemá limity; bylo třeba zapracovat směrnici o účasti veřejnosti – v praxi to znamená, že se budou posuzovat i podlimitní stavby - bude nutné sjednotit postupy v rámci krajů, aby posuzování bylo smysluplné - v případě neimplementace hrozí zastavení toku finančních prostředků z Fondů EU

-         obsáhlejší informace o stavu integrovaného povolování v ČR (žádost podalo asi 55 % provozovatelů, ke 4.10.2005 bylo podáno 535 žádostí a bylo vydáno 381 integrovaných povolení a 28 jejich změn, AIP vydala 457 vyjádření) - v seznamu OZO zapsáno 46 právnických osob

II.   Novela zákona o integrované prevenci

Ing. Volná, JUDr. Tichá

-         představeny okruhy, které novela řeší – základní pojmy, předjednání žádosti, vyjádření OZO, ústní jednání a další

-         účastníci byli seznámeni s programem schvalování novely - novela prošla prvním čtením, na program projednávání ve výborech zatím nebyla zařazena, dá se očekávat, že se tak stane až v lednu 2006 - z jednání ve výborech mohou vzejít další pozměňovací návrhy

-         novela má vazbu na nový správní řád (účinný od 1. 1. 2006) a na nový stavební zákon (pravděpodobně účinný od 1. 1. 2007)

-         nový stavební zákon (§ 15) - zavedeny speciální stavební úřady (KÚ) pro IPPC zařízení


III.   Stavební zákon a nový správní řád

JUDr. Tichá

Stavební zákon

-         projednáván ve výboru PS, zasláno 500 připomínek, prošel 1. čtením

-         2. čtení proběhne ještě v roce 2005

-         § 15 zavádí speciální stavební úřady pro IPPC stavby

-         umožňuje vedení společného řízení, která jsou vedena podle stejného procesního režimu (správního řádu) – pro společné řízení stavebního povolování a integrovaného povolování

Novela zákona o integrované prevenci

-         EU připravuje revizi směrnice IPPC

-         § 45 – nová zařízení - IP zůstává před stavebním povolením

-         § 42 – stávající zařízení - termín říjen 2007 – někteří provozovatelé zařízení doposud neučinili kroky k tomu, aby IP získali

-         bylo prodiskutováno, zda dát do zákona přímo datum, do kterého by měly podniky podat žádost o vydání IP - pracovní skupina nesouhlasila ze dvou důvodů:

pokud zákon bude platit od poloviny roku 2006, do konce roku je krátká doba na přípravu žádosti
pokud bude stanovena povinnost, měla by být stanovena i sankce za její neplnění
-         padl také návrh sankcionovat krajské úřady pokud nevydají IP do určité doby (podle termínů stanovených v zákoně) – český právní řád uvedený postup nezná, jelikož krajské úřady nemohou ovlivnit například úplnost žádosti, spolupráci provozovatele apod.

Nový správní řád – stručná informace

-         neprošlo odložení účinnosti – účinný od 1.1.2006

-         umožňuje podání předběžné informace (ve vztahu k IPPC) o tom, jaké podmínky je třeba splnit, aby bylo žádosti vyhověno

-         uvedena některá důležitá ustanovení nového správního řádu - zahájení řízení,  překážky řízení, ústní jednání, rozhodnutí/usnesení (rozlišení pojmů), nicotnost rozhodnutí, mezitímní rozhodnutí, rozhodnutí o části věci, přezkum řízení, exekuce, institut rozkladu, náprava v průběhu řízení, účastníci řízení


IV.   Diskuse k novele zákona o integrované prevenci

Ing. Veselý

-         zabýval se někdo tím, jaké nároky na lidské zdroje zřízení speciálních stavebních úřadů (dle novely stavebního zákona) na KÚ vyvolá?

Ing. Bc. Maršák

-         nároky zde pravděpodobně budou

-         záleží na organizačním uspořádání v rámci KÚ - odbory stavebního řádu na krajských úřadech již existují

Ing. Honová

-         vzhledem k novele EIA, která bude náročná jak pro MŽP, tak pro kraje, dostal OPVI za úkol zjistit ekonomickou náročnost vyplývající z novely EIA

Ing. Kašpar

-         stavební zákon a zákon o integrované prevenci nemají stejné ustanovení jako např. zákon o vodách – budou probíhat stále 2 řízení

JUDr. Tichá

-         možnost využití institutu společného řízení není relevantní

-         přesunutím kompetencí na jeden krajský úřad se sjednotí informace

Ing. Machač

-         bude třeba vydat 2 stavební povolení?

JUDr. Tichá-

-         ne, provozovatel žádá rovnou na krajském úřadu o stavební povolení a bude se řídit stavebním zákonem

Ing. Machač

-         problematika sladění 2 procesů – integrované povolování a stavební řízení -  je nutné se zaměřit na sladění těchto procesů

JUDr. Tichá

-         nedochází k provázání procesů, řízení o IPPC a stavební řízení poběží každé zvlášť; podají se 2 různé žádosti

-         může existovat problém v komunikaci mezi jednotlivými odbory na KÚ

-         zavedení speciálních stavebních úřadů znamená že se fyzicky přesune stavební úřad pro IPPC zařízení na krajský úřad

Ing. Rečka

-         je to problematické i z důvodu přesunutí stavebního úřadu dál od konkrétní stavby – pracovníci stavebních úřadů na obcích svou oblast působnosti dobře znají

Ing. Kašpar

-         měl by se vyčlenit 1 zástupce ze stavebních úřadů, kterému by se pak dodávala integrovaná povolení

JUDr. Tichá

-         každé řízení běží samostatně, provozovatel musí podat dvě žádosti – o stavební povolení i o IP – poběží to jako doposud, ale na jednom úřadě

-         zlepšením by bylo vydat stavební povolení a současně IP

Ing. Machač

-         je těžké dát dohromady jeden odbor, natož více odborů na jednom krajském úřadě

RNDr. Kameníčková

-         musí žádat provozovatel 2x?

JUDr. Tichá

-         ano, provozovatel žádá zvlášť o IP a o stavební povolení (SP)

-         IP musí předložit ke SP

Ing. Švingrová

-         proběhne školení na nový správní řád (SpŘ) ve vztahu k IPPC?

Ing. Bc. Maršák

-         JUDr. Tichá podala první informaci k novému správnímu řádu

Zástupci KÚ
-         na jednotlivých KÚ semináře probíhají

Ing. Honová

-         MŽP se pokusí zorganizovat seminář k novému SpŘ ve vztahu k IPPC – 1až 2 denní seminář

-         předběžný termín: únor 2006


JUDr. Tichá

-         dotaz na zástupce KÚ k §15 Stavebního zákona – má být zavedena instituce nového stavebního úřadu - má být propojeno stavební povolení a integrované povolení?

Ing. Veselý a Ing. Blažek

-         návrh na propojení procesu IPPC a stavebního řízení tak, jako tomu je například u vodního zákona

Ing. Kašpar

-         měla by být jiná definice zařízení

Ing. Machač

-         jedno IP stavební úřad používá pro povolení několika staveb – pokud by se to sloučilo, asi by bylo třeba dělat změnu IP, každá dílčí stavba by mohla evokovat změnu IP

Ing. Bc. Maršák

-         slovenský zákon slučuje tuto problematiku

-         provádí to inspekce – bylo nutné přijmout odborníky na stavební problematiku

-         zkušenosti s integrací řízení jsou vesměs pozitivní


V.   Integrovaný registr znečišťování – první vyhodnocení ohlášených údajů

Mgr. Frolka

-         první ohlašovací povinnost plnili uživatelé registrované látky za rok 2004 do 15. 2. 2005.

-         kompetentními orgány v rámci IRZ jsou MŽP, ČIŽP a CENIA

-         systém ohlašování údajů do integrovaného registru znečišťování (IRZ) byl nastaven primárně na příjem dat v elektronické podobě

-         proto byla vyvinuta softwarová aplikace – IntForm, která obsahovala všechny údaje požadované nařízením vlády o integrovaném registru znečišťování

-         do aplikace uživatel registrované látky zaznamenal povinné údaje a následně je elektronicky zaslal na centrální ohlašovnu (CO)

-         do centrální ohlašovny ohlásilo za rok 2004 údaje 529 organizací, a to celkem za 870 provozoven, z nichž 418 (48,7%) spadá mezi IPPC zařízení dle zákona č. 76/2002 Sb.

-         nejvíce provozoven, za které byla podána hlášení do IRZ, se nachází ve Středočeském kraji (114) a Jihomoravském kraji (103), nejméně pak na Magistrátu hlavního města Prahy (12)

-         z hlediska kategorií činností připadá největší podíl hlášení zaznamenaných v IRZ na zemědělskou činnost (45,6%), energetiku (13%) a nakládání s odpady (12%), avšak zemědělství nefiguruje na předních místech v množství ohlašovaných emisí (s výjimkou emisí amoniaku do ovzduší)

-         z celkového počtu 72 látek uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 368/2003 Sb. bylo za rok 2004 ohlášeno 56 látek, 16 tedy nebylo ohlášeno vůbec


VI.   Semináře IRZ v krajích

Ing. Bc. Maršák
-         v rámci informační kampaně k podpoře druhého ohlašování emisí a přenosů látek do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ) za rok 2005 pořádá oddělení IPPC ve spolupráci s CENIA v průběhu listopadu a prosince rozsáhlou sérii seminářů k integrovanému registru znečišťování

-         semináře se uskuteční postupně ve všech krajích České republiky

-         jsou určeny všem subjektům, kterých se problematika IRZ dotýká

-         projekt seminářů reaguje na velmi četné množství dotazů z průmyslového a zemědělského sektoru týkající se problematiky integrovaného registru znečišťování životního prostředí i integrované prevence

-         informace o seminářích byla zaslána na všechny krajské úřady (ředitele úřadů), všechny hejtmany krajů, na průmyslové a zemědělské svazy

-         MŽP k události vydalo tiskovou zprávu

-         všechny potřebné informace jsou případným zájemcům o účast na seminářích k dispozici na stránkách www.irz.cz


VII.   Diskuze k IRZ

Ing. Honová

-         připomenutí problémů IRZ v roce 2004, které vyplývaly z přístupu ze strany ČEÚ k Projektu IRZ

-         současný stav legislativy k IRZ je kompromisem mezi požadavky nevládních organizací a průmyslu

-         zveřejnění údajů z IRZ a jejich často nepřesná až chybná interpretace médii a jejich využití některými nevládními organizacemi

-         informace o přijímaném nařízení o REACH

Ing. Machač

-         nedostatečná osvěta o zveřejnění údajů z IRZ v médiích, MŽP prezentovalo málo výsledků k ohlašování

-         výsledky prezentovala spíše Arnika než MŽP

Ing. Bc. Maršák

-         s médii bylo intenzivně jednáno – rozhovory do TV, rozhlasu, tištěných médií

-         v tištěných médiích dochází často ke špatné interpretaci některých informací

-         příští rok bude šíření informací ještě intenzivnější než v letech 2004 a 2005

Ing. Honová

-         novináři s MŽP komunikují, ale více věří nevládním organizacím (např.Arnice)

Ing. Kašpar

-         v loňském roce byly problémy se softwarem Centrální ohlašovny

-         v mnoha případech jej nebylo možné použít na PC uživatelů

Ing. Bc. Maršák

-         byly provedeny zásadní změny v elektronické aplikaci a byly při nich využity právě poznatky z prvního ohlašování

-         Projektový tým IRZ spolupracuje s dotčenými subjekty (ČHMÚ, ČIŽP) tak, aby byl přenos informací co nejefektivnější

Ing. Kašpar

-         přivítání včasného vytvoření otázek a odpovědí na internetových stránkách IRZ, v nichž lze nalézt mnohé důležité informace

Ing. Bc. Maršák

-         vytvořena publikace 100 otázek a odpovědí

-         přijetí Nařízení EP a Rady o E-PRTR a Rozhodnutí o přistoupení k Protokolu o PRTR - předpokládá se schválení v prosinci 2005

-         Nařízení EP a Rady o E-PRTR a Rozhodnutí o přistoupení k Protokolu o PRTR - bude to mít dopad na zákon a nařízení vlády – bude třeba znovu novelizovat

JUDr. Tichá

-         dojde k sjednocení a tím k zjednodušení požadavků na úrovni celé EU

-         nebudou relevantní protesty ohlašovatelů díky přímé účinnosti

-         implementace nařízení o E-PRTR je zatím nevyjasněná

-         řeší se, zda vytvořit nový zákon o IRZ a vyčlenit jej ze zákona o integrované prevenci

Ing. Machač

-         ne všechny látky, které jsou v IRZ, se ohlašují složkově - §23

Ing. Bc. Maršák

-         problematika Centrální ohlašovny je velmi složitá s ohledem na rozsah, který pokrývá


VIII.   Blok informací z MPO

Ing. Žemlička

aktivity MPO:

-         příprava nové webové prezentace www.ippc.cz – provoz bude spuštěn v prosinci

-         systém výměny informací – jaké informace by KÚ chtěli získávat z MPO

Ing. Kašpar

-         bylo by vhodné zveřejňovat informace z TPS

Ing. Žemlička

-         na nových stránkách bude přístup k výstupům z TPS

zástupci KÚ

-         informační systém ippc.cz je slabý

Ing. Žemlička

-         budou uspořádány výjezdy na KÚ k zjištění aktuálních potřeb

-         rovněž se počítá s uspořádáním seminářů k BAT

Ing. Podlešák

-         toto už bylo zástupcům KÚ slibováno a doposud k žádným seminářům nedošlo

Ing. Kašpar

-         pokud bude na těchto seminářích vysvětlena problematika k BAT, pak jsou tyto semináře potřebné

Ing. Marianovská

-         v evropských zemích jsou vytvořeny příručky k BATům, budou i u nás?

Ing. Žemlička

-         bude řešeno

Ing. Kodr

-         nařízení vlády č. 63/2003 Sb. – nařízení vlády o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách

-         krajské úřady nejsou zapojeny do systému výměny informací

-         bude pro KÚ přijatelné aby poskytli MPO kompletní žádosti o vydání IP jednotlivých podniků?

-         bude nutné reportovat výsledky o BAT

-         tyto informace by byly dále zpracovávány

zástupci KÚ

-         MPO není podle zákona o integrované prevenci příslušným správním úřadem, ani účastníkem řízení

-         dostatek informací je ve stručném shrnutí, které je vyvěšeno na webových stránkách MŽP

-         podle zákona je možno do žádosti nahlédnout na krajském úřadě a pořizovat si kopie, výpisy atd.

-         informace k BAT je možné najít ve vyjádřeních OZO – zveřejněno v IS IPPC

Ing. Bc. Maršák

-         krajské úřady jsou do systému výměny informací zapojeny prostřednictvím pravidelně vyplňovaného dotazníku podle NV č. 63/2003 Sb. – dotazník je shodný s dotazníkem, který předepsala členským státům EU

-         dotazníky z let 2004 a 2005 jsou zveřejněny na webových stránkách ministerstva

-         IS IPPC obsahuje celou řadu informací k jednotlivým provozovatelům (stručné netechnické shrnutí, vyjádření OZO a rozhodnutí)

-         srovnání s BAT je obsaženo ve vyjádření OZO

-         MPO vždy odeslalo velmi podrobný dokument, který se aplikace BAT týkal

JUDr. Tichá

-         podobný požadavek vznesla CENIA – legislativně to není vhodné a ze zákona požadovatelné


Ing. Kodr

-         zaslané informace z MPO za letošní rok nebyly kvalitní kvůli nedostatečným informacím


IX.   Blok informací z MZe

Ing. Zajíček

-         poděkování zástupcům KÚ za vyjádření k seminářům týkajících se zemědělců (ve vztahu k IPPC)

-         představení odboru – název - Odbor bezpečnosti potravin a techniky životního prostředí (Úřad pro potraviny)

o       oddělení zemědělsko potravinářského inženýrství
o       oddělení bezpečnosti potravin
-         kategorie 6.4. – BREF – Food, Milk & Drink (FMD) – nejrozsáhlejší BREF dokument

-         kategorie 6.5. – jsou připravovány BATy pro kafilérie

-         kategorie 6.6. – MZe připravilo analýzu BATů ve spolupráci s CENIA


X.   Blok informací z ČIŽP
Ing. Kroupa

-         přehled o činnosti oblastních inspektorátů za I. až III. čtvrtletí 2005

Ing. Mařík

-         inspekce byla v několika případech vyzvána k připomínkování žádosti o vydání IP, ale výsledky nebyly brány v úvahu

Zástupci KÚ

-           diskuse o vztazích mezi oblastními inspektoráty a KÚ – různé zkušenosti

-           zapracovávání připomínek ČIŽP do integrovaných povolení


XI.   Informace k Envikongresu 2006
Ing. Svobodová

-         v květnu příštího roku se bude na brněnském výstavišti konat 3. ročník Envikongresu

-         Envikongres se stane součástí veletrhu životního prostředí, který vzniknul spojením veletrhu ENVIBRNO a výstavy VODOVODY – KANALIZACE

-         oba veletrhy budou mít jednotnou nomenklaturu, společný doprovodný program a společnou mediální kampaň

-         Envikongres si zejména klade za cíl podpořit výměnu informací mezi zástupci podniků, veřejné správy případně dalších zájemců o zkušenostech s aplikací systému povolování provozu zařízení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, a implementací směrnice o integrované prevenci v České republice

-         doposud proběhla tři jednání přípravného výboru

-         byl projednán program, který by se měl soustředit na průřezové otázky IPPC a neměl by být zaměřen úzce sektorově a garance resortů za jednotlivé programové body

-         program Envikongresu bude zaměřen zejména na aspekty procesu integrované prevence (využití nejlepších dostupných technik v procesu, monitoring, ekonomika a mezisložkové vlivy, energetická účinnost, zapojení veřejnosti atd.)

-         program je předběžně shrnut do 5 tématických okruhů – obecný blok, blok o monitoringu, blok o ekonomice a mezisložkových efektech, blok o nejlepších dostupných technikách, blok o energetické účinnosti


XII.   Různé

Zástupci KÚ

-         bude proveden výklad ke změnám IP?

Ing. Bc. Maršák

-         na problematice se pracuje

JUDr. Tichá

-         nedošlo ke shodě na jednoznačném výkladu

Ing. Bc. Maršák

-         existují dvě možnosti, buď vydávat úplné znění rozhodnutí nebo jenom rozhodnutí v rozsahu žádosti o změnu

-         rozkladová komise preferuje řešení pomocí úplných znění

-         OPVI preferuje druhou možnost

Zástupci KÚ

-         uvítali by vydávání úplného znění


Ing. Švingrová

-         nastavení institutu OZO v novele zákona

-         bude muset být AIP placena jako OZO?

Ing. Bc. Maršák

-         AIP je ustavena primárně k podpoře výkonu státní správy – k tomu se dá počítat i vyjádření OZO

Ing. Honová

-         KÚ mohou vydat IP bez OZO

-         agentura bude žádat o zápis do seznamu OZO a nebude placena krajskými úřady


Ing. Podlešák

-         výklady MŽP – některé si odporují (bioetanol, keramika)

Ing. Bc. Maršák

-         výklady k výrobcům keramiky se doplňovaly – nebyly protichůdné

Ing. Honová
-         informovala o vzniku dvou rozdílných výkladů k zařazování výroby bioetanolu


Ing. Podlešák

-         vyhláška č. 294/2005 Sb. - Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

JUDr. Dvořáková

-         od 1. 1. 2006 nebude jasné, jak řešit skládky – nová legislativa (vyhláška), ale v IP toto může být řešeno jinak

-         rozhodnutí o IP je směrodatné, neexistuje přechodné období

-         ČIŽP může kontrolovat pouze platná integrovaná povolení

-         provozovatelé neví, kterou vyhláškou se mají řídit

Ing. Honová

-         náměstkyně ministra bude o této problematice informována

-         OPVI nedostalo tuto vyhlášku k připomínkování


Ing. Kašpar

-         problematika zařazování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší do kategorií zdrojů

Ing. Bc. Maršák

-         výklad podle stanoviska rozkladové komise bude na jednotlivé KÚ rozeslán


Ing. Machač

-         problematika zkoušek odborné způsobilosti (ZOS)

-         bude IPPC a EIA probíhat společně?

 

Ing. Švingrová

-         od 1.1.2006 má být speciální ZOS (IPPC EIA) - stačí mít 1 zkoušku nebo bude povinnost mít další zkoušky?

Ing. Kašpar
-         doposud stačila pouze jedna zkouška a ta byla postačující k širšímu okruhu posuzování

-         možné řešení - pro nové pracovníky (od 1. 1. 2006) ZOS bude platit podle novely

Ing. Honová
-         OPVI zjistí k nové vyhlášce podrobnosti a bude KÚ informovat


XIII.   Ukončení prvního dne jednání – ŘO Ing. Honová

Jednání bylo ukončeno v 19:05.

 

Druhý den jednání (22. 11. 2005)


XIV.   Zahájení druhého dne jednání – ŘO Ing. Honová

Jednání bylo zahájeno v 9:30
 

Pokračování bodu „Různé“
Ing. Kašpar
-         bude se konat ústní projednání ve věci drůbežářského zařízení – od obce bylo obdrženo stanovisko, že se drůbežárna bude nacházet v pásmu hygienické ochrany. Stavba je v územním plánu určena k vymístění – je v konfliktu s novým územním plánem. Jak se tento problém řeší?

RNDr. Kameníčková
-         pokud se nejedná rozhodnutím stavebního úřadu o dočasnou stavbu, nelze toto zařízení nechat odstranit. To by bylo možné například, pokud by nebyly dodržovány emisní limity

-         hygienická pásma nejsou závazná, pokud nejsou v územním plánu


XV.   Změny v informačním systému IPPC

Ing. Bc. Maršák
-         informace o problémových oblastech IS IPPC, o revizi a rozšíření funkčnosti IS

-         mezi oblasti, které je nutné v nejbližší době vyřešit, lze zařadit:

podávání a evidování informace o odvoláních proti rozhodnutím o vydání integrovaných povolení,
registrace IPPC jednotek v IS IPPC a změny integrovaných povolení - správný algoritmus výpočtu jednotek,
změny integrovaných povolení – dědičnost údajů,
optimalizace HTML kódu generovaného serverem domino (editační možnosti, vzhled),
možnost nastavení automatického upozorňování v případě možnosti překročení zákonem stanovených lhůt – automatické emaily
Revize IS:

revize procesního modelu: Vytvoření dalšího nového stavu (procesního kroku) „Změna integrovaného povolení – ostatní“,
revize datového modelu: Umožnit postupné propojování seznamu zařízení (technických jednotek) s mapovými aplikacemi,
úprava registrace IPPC jednotek v IS – změna algoritmu výpočtu celkového počtu jednotek,
změny integrovaných povolení – zajistit dědičnost identifikačních údajů provozovatele,
revize registru oprávněných osob a organizací,
zdokonalení vyhledávacího formuláře pro veřejnost, včetně začlenění řízených slovníků,
revize technické dokumentace k IS IPPC,
revize dokumentace pro správu systému
 

XVI.   Blok informací z CENIA (AIP)

RNDr. Prášek
-         informační systém IPPC - nutnost zadávat všechna dostupná data správně, aby mohla být plně využívána

-         systém je vybudovaný, ale problém je v uspořádání dat a jakým způsobem je definován výstup

-         důležité je definovat terminologii a dodržovat ji – domluvit se na krocích, které budou dělat všichni stejně

-         Vyhláška č. 554/2002 Sb. – nutné projednat změny

-         důvod – pokud se zadají stejná data různě, nemůže být provedena žádná statistika

-         vyhláška by měla postavit kostru a všichni by se jí měli držet, aby se mohl IS více využívat, obsahoval správná data apod.

-         důležité je do IS na začátku zadat co nejvíce relevantních dat, a potom na základě zadaných dat získávat z IS relevantní výstupy na základě dotazů

Ing. Drašťáková:

-         je nutné sjednotit terminologii

-         KÚ by měly zasílat dotazy na adresu info@cenia.cz


XVII.   Stanoviska k zákonu

Ing. Svobodová
-         oddělení IPPC zpracovalo dosud vydaná stanoviska ke kategoriím činností podle přílohy č. 1 zákona a připravilo je ke zveřejnění

-         jednotlivá stanoviska byla schválena náměstkyní ministra-ředitelkou sekce OPVI Ing. Jiráskovou a odborem legislativním, stanoviska budou zaslána na krajské úřady

-         forma a struktura zveřejnění výkladů bude řešena ve spolupráci oddělení IPPC a AIP, která bude informační systém provozovat, jednotlivá stanoviska zveřejňovat a průběžně doplňovat

-         v současnosti oddělení IPPC připravuje podobným způsobem ke zveřejnění výklady k jednotlivým ustanovením zákona o integrované prevenci

-         OPVI bude zasílat jednotlivá stanoviska na všechny KÚ


XVIII.   Konference IPPC v Drážďanech

Ing. Volná
-         konference proběhla v září letošního roku v Drážďanech

-         pořádána Generálním ředitelstvím pro ŽP Evropské komise a Federálním ministerstvem ŽP – SRN a maďarským Ministerstvem životního prostředí

-         cílem byla výměna zkušeností mezi členskými státy EU, aplikace BAT, spojení Směrnice o IPPC s ostatní environmentální legislativou EU

-         revize směrnice o IPPC bude ukončena v r. 2007, účinnost se předpokládá v r. 2012

-         podle vyjádření EK je termín 30. 10. 2007 konečný pro provozovatele zařízení k získání povolení podle Směrnice o IPPC a pro členské státy k zajištění stavu, že žádné zařízení nebude provozováno bez IP

-         Česká republika je naprosto unikátní v překladech BREF dokumentů do národního jazyka a v existenci zvláštní instituce AIP

-         členské země EU se potýkají s podobnými problémy jako ČR – nastavení povolovacího procesu, rozsáhlost povolení, počet zařízení, práce s BREF dokumenty


XIX.   Konference IPPC v Bratislavě

Ing. Bc. Maršák
-         konference proběhla v říjnu

-         tématem byly IS IPPC, registry a databáze jako podpůrné nástroje implementace, legislativa IPPC, povolovací procedury, EPER a PRTR, BAT a BREF, případové studie

-         přední postavení České republiky v dosahování výsledků v oblasti IPPC a IRZ

-         překládání celých BREF dokumentů do českého jazyka bylo na konferenci vysoce ceněno

-         IRZ - srovnání České republiky s jinými zeměmi - například na Slovensku, nebylo první ohlašování do registru znečišťování IRIS – Integrovaný register informačného systému IPPC (též IRZ) příliš úspěšné


XX.   PHARE projekt – Rumunsko

Ing. Bc. Maršák, Ing. Volná
-         jde o projekt typu „Twinning out“ – spolupráce České republiky a Německa při pomoci v zavádění systému IPPC v Rumunsku jako kandidátské zemi pro vstup do EU

-         projekt bude trvat 2 roky

-         zahájení proběhne 6. 12. 2005 v Rumunsku

-         za Českou republiku se projektu účastní zástupci MŽP, AIP a Královéhradecký kraj

 

XXI.   Ukončení zasedání pracovní skupiny – ŘO Ing. Honová

Jednání bylo ukončeno ve 12:00.


Úkoly :

MŽP

-         informovat odbor odpadů a NM Ing. Jiráskovou o problematice dopadů novelizované vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb. na vydaná integrovaná povolení

-         rozeslat veškeré materiály, které byly na zasedání prezentovány, v elektronické podobě

-         rozesílat všechna stanoviska k zákonu o integrované prevenci na krajské úřady

-         rozeslat novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí na KÚ

-         zjistit podrobné informace ke zkouškám odborné způsobilosti pro IPPC podle novelizované vyhlášky 512/2001Sb. a informovat KÚ

-         rozeslat materiál k novému správnímu řádu (JUDr. Tichá)

-         ve spolupráci s OL uspořádat seminář – nový správní řád ve vztahu k IPPC – v termínu únor/březen 2006

-         s CENIA řešit problematiku převodu informačního systému o IPPC a zveřejňování stanovisek v elektronické podobě

 

Kraje

-         spolupracovat na aktualizaci informací v informačním systému o IPPC

Účastníci:

MŽP: Ing. Honová, Ing. Bc. Maršák, Mgr. Frolka, Ing. Konečná, Ing. Svobodová, JUDr. Tichá, Ing. Volná, Mgr. Němcová

ČIŽP: Ing. Kroupa (ředitelství), Mgr. Mařík (OI Liberec)

MPO: Ing. Kodr, Ing. Žemlička

MZe: Ing. Zajíček

CENIA: RNDr. Prášek, Ing. Drašťáková

Jihočeský kraj: Ing. Kubíková, Ing. Černý

Jihomoravský kraj: Mgr. Kuba, Ing. Hájek

Karlovarský kraj: Ing. Podlešák

Královéhradecký kraj: Ing. Veselý

Liberecký kraj: Ing. Čech, Ing. Beneš

Moravskoslezský kraj: RNDr. Kameníčková, Ing. Hadamčíková, Ing. Klvač, Ing. Machač

Olomoucký kraj: p. Chrást, Mgr. Studený

Pardubický kraj: Ing. Kašpar, p. Sýkora, Ing. Kučera, Ing. Pilař

Plzeňský kraj: Ing. Rečka, Ing. Matějus

Středočeský kraj: Ing. Švingrová

Ústecký kraj: Ing. Machač, Ing. Rosinec

Kraj Vysočina: Ing. Dobrianski, Ing. Klečanský, Ing. Křížek

Zlínský kraj: Mgr. Láníková, Ing. Blažek

Mag. Hl. m. Prahy (MHMP): Ing. Horvathová, Ing. Marianovská

OVSS I: Ing. Nohel

OVSS II: JUDr. Dvořáková

OVSS III: Ing. Bošina

OVSS IV: RNDr. Abtová, Ing. Kolíčková, Ing. Libecajt

OVSS VI: Ing. Heroldová

OVSS VII: Ing. Saňka

OVSS IX: RNDr. Jašek, Ing. Střelec

Zapsali: Mgr. Pavel Frolka, Ing. Helena Konečná, Ing. Hana Svobodová

Zdroj: www.ippc.cz


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist