Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Integrovaný registr znečišťování motivuje podniky ke snižování emisí

02.10.2009  |  320× přečteno      vytisknout článek

Integrovaný registr znečišťování motivuje podniky ke snižování emisí

PRAHA - Již po páté byly včera zveřejněny údaje v Integrovaném registru znečišťování (IRZ) (1), který poskytuje informace o vybraných chemických látkách vypuštěných do životního prostředí v uplynulém roce (2008). Data obsahují tentokrát velké množství změn a také řadu pozitivních výsledků. V porovnání s předchozím rokem se například v žebříčcích, jež Arnika na základě IRZ zpracovává, již neobjevují některé velké podniky - za všechny lze jmenovat výrobce izolací Rockwool, a.s. v Bohumíně či farmaceutický podnik IVAX  Pharmaceuticals, s.r.o. v Opavě. Někteří velcí znečišťovatelé však na scéně zůstávají i nadále a vzhledem k rozšiřování výroby rostou i jejich emise - například v případě hutního komplexu ArcelorMittal Ostrava, a.s. kvůli nárůstu emisí arzenu (2) a chromu (3).

Data do IRZ jako veřejně přístupné databáze hlásí samy jednotlivé provozy. Arnika na základě těchto údajů připravuje žebříčky dle skupin látek, nebezpečných pro lidské zdraví a životní prostředí. "Díky několikaleté zkušenosti můžeme konstatovat, že IRZ motivuje podniky v práci na vylepšování svých technologií a ke snižování emisí,"  uvedl Ing. Milan Havel z programu Toxické látky a odpady, sdružení Arnika. Některé neduhy IRZ ale přetrvávají, například vysoké prahové hodnoty pro některé látky (mj. hexachlorbenzen) (4) nebo chybějící data o emisích toxických látek do výrobků (příklad spalovny Termizo v Liberci).

V množství rakovinotvorných látek i pravděpodobně rakovinotvorných látek (5) se na první příčce umístila firma Deza, a.s. z Valašského Meziříčí. Ta v celkovém objemu zvýšila množství emisí o 5 tun naftalenu (6) a 1,5 tuny benzenu (7). Celkově emise rakovinotvorných, potenciálně a pravděpodobně rakovinotvorných látek zvýšila o 6,9 tuny. V případě látek klasifikovaných Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) jako prokazatelně rakovinotvorné  (5) tak na první příčce nahradila "vítěze" kola minulého - Rockwool a.s. "Tento výrobce izolačních hmot letos v celorepublikových žebříčcích vůbec nefiguruje, protože ve srovnání s loňským rokem výrazně omezil vypouštěné emise formaldehydu (8), a to hlavně díky upravení technologie. Emise formaldehydu snížil celkem o 13 tun," komentovala výsledky žebříčků Mgr. Kateřina Hryzáková, která výsledky IRZ zpracovává. Podobně by v příštím roce neměl figurovat v žebřících Knauf Insulation s.r.o. z Krupky na Teplicku, a to díky letošnímu zavedení nové technologie, která zcela z výrobního procesu vylučuje formaldehyd. Právě kvůli jeho emisím letos v žebříčcích tento podnik ještě figuruje.

Na druhou stranu se v IRZ objevují i podniky nové a vzhledem k přesnějšímu ohlašování se také dozvíme více o látkách, které odcházejí z čistíren odpadních vod do vod povrchových.  Význam čistíren odpadních vod bude i nadále postupně narůstat v souvislosti s jejich další výstavbou. Čistírna odpadních vod není schopná některé látky z odpadních vod zcela odstranit, a tak se řada těžkých kovů či organických látek dostává do vod povrchových. "Jmenovitě se jedná o rtuť (9), kadmium (10), ftaláty (11), polychlorované bifenyly (12) a další. Tyto látky mají přitom často schopnost akumulace v tělech organismů, například ryb (13), a dostávají se tak dále do potravního řetězce," uvedla Kateřina Hryzáková.

V loňském roce Arnika poukazovala na zvýšení emisí skleníkových plynů, především oxidu uhličitého (CO2) (14). V letošním roce se projevil naopak jejich pokles, a to přibližně o 8 procent. Snížení se projevilo prakticky u celé první desítky podniků, vypouštějících  skleníkové plyny - jak  u velkých elektrárenských provozů ČEZu (elektráren Prunéřov a Počerady aj.), tak i hutního komplexu ArcelorMittal nebo společnosti Sokolovská uhelná. "Nakolik se jedná o výsledek snahy o snížení emisí, či o následky ekonomické krize, nemůžeme posoudit. Ovšem vzhledem k tomu, že v posledních letech emise skleníkových plynů v ČR stoupají a že se Evropská rada zavázala v roce 2007 snížit jejich emise do roku 2020 o celých 20 %, nemusí být letošní výsledky až tak pozitivní, jak se na první pohled zdá," okomentoval výsledek Milan Havel.

I v letošním roce se v hlášeních objevuje řada nejasností. Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) jako zpracovatel dat v IRZ tyto nejasnosti řeší. "Na jejích webových stránkách jsou dotčené údaje uvedeny, ale pokud by byly zahrnuty do námi zpracovaných žebříčků, výrazně by změnily pořadí. Proto jsme je v žebříčcích neuvedli, přestože v IRZ tyto data najít můžete (15).

Poznámky:

(1) Integrovaný registr znečišťování (IRZ) provozuje a data do něj sbírá Ministerstvo životního prostředí ČR prostřednictvím České informační agentury životního prostředí CENIA. Lze ho nalézt na adrese www.irz.cz. Údaje o únicích vybraných chemických látek hlásí do registru samy jednotlivé podniky, protože jim tuto povinnost ukládá zákon. Arnika pak údaje pouze analyzuje a sestavuje z nich přehledné žebříčky znečišťovatelů, které z registru nelze jednoduše vyčíst. Přítomnost v těchto žebříčcích a jejich zveřejňování mnohdy motivují podniky k eliminaci emisí škodlivých látek a k zavedení technologií, jež jsou šetrnější k životnímu prostředí. Pro rok 2008 zahrnuje IRZ hlášení o únicích a přenosech od 1168 podniků.

(2) Arsen je prvek mající vlastnosti kovů i nekovů, tzv. metaloid (polokov). Silně se akumuluje v sedimentech a může se hromadit i v potravním řetězci. Jeho toxické působení je závažné. Lze ho proto označit jako látku velmi nebezpečnou především pro zdraví člověka, ale i pro řadu organismů. Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) se jedná o látku karcinogenní pro člověka. Více zde: www.toxik.arnika.org/chemicke-latky/arsen

(3) Pro lidské zdraví je nebezpečný šestimocný chrom (CrVI). Některé sloučeniny chromu jsou vysoce toxické a karcinogenní. Emise chromu do prostředí, kde se může akumulovat například v zeminách či sedimentech, jsou proto velmi nežádoucí. Více zde: www.toxik.arnika.org/chemicke-latky/chrom

(4) Hexachlobenzen se řadí mezi perzistentní organické látky, již omezuje Stockholmská úmluva. Podle IARC se jedná o látku možná karcinogenní pro lidi. Více zde: www.toxik.arnika.org/chemicke-latky/hexachlorbenzen-hcb

(5) Látky a jejich sloučeniny klasifikované IARC jako  karcinogenní (skupina 1) (hlášené do IRZ): arsen, azbest, benzen, ethylenoxid, formaldehyd, chrom, kadmium a vinylchlorid. Látky klasifikované jako pravděpodobně (2A) a možná (2B) karcinogenní pro člověka: 1,2,3,4,5,6- hexychlorcyklohexan (HCH), 1,2-dichlorethan (DCE), dichlordifenyltrichlorethan (DDT), dichlormethan (DCM), ethylbenzen, heptachlor, hexachlorbenzen (HCB), chloralkany (C10-13), chlordan, chlordecon, lindan, mirex, naftalen, nikl, olovo, polychlorované bifenyly (PCB), rtuť, styren, tetrachlorethylen, tetrachlormethan (TCM), toxafen, trichlorethylen a trichlormethan.

(6) Naftalen patří k pěti nejčastěji se vyskytujícím těkavým látkám. Ve vzduchu se rychle rozkládá, působením vlhkosti a slunečního světla se rozloží v průběhu jednoho dne, je však toxický pro člověka a především pro vodní organismy. Podle IARC jde o látku možná karcinogenní pro člověka. Více zde: www.toxik.arnika.org/chemicke-latky/naftalen.   

(7) Benzen  má mimo jiné  reprotoxické účinky: vystavení člověka vlivu benzenu má souvislost s poruchami neurální trubice, rakovinou, u matky souvisí se srdečními vadami a nízkou porodní váhou, narušení činnosti varlat, může mít vliv na menstruační cyklus. Více zde: www.toxik.arnika.org/chemicke-latky/benzen .

(8) Formaldehyd zařadila Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) celkem nedávno mezi prokazatelně karcinogenní látky pro člověka. Je to rovněž látka mutagenní, vyvolává alergie a poškozuje horní cesty dýchací, dráždí oči. Více informací o této látce najdete zde: www.toxik.arnika.org/chemicke-latky/formaldehyd

(9) Rtuť je velmi toxický těžký kov, jehož vlivem dochází ke zničení či porušení struktury bílkovin v buňkách. Organické sloučeniny rtuti mají mimořádně velkou schopnost hromadit se v organismech a přenášet se dále potravním řetězcem. Jejich dlouhodobé působení může způsobit například také poruchy reprodukce a obecně poškození nervové soustavy, dimethylrtuť je navíc možným karcinogenem. Více zde: www.toxik.arnika.org/chemicke-latky/rtut

(10) Kadmium patří do skupiny těžkých kovů. Jeho nebezpečnost tkví mimo jiné v tom, že podobně jako rtuť anebo olovo vytváří i organické sloučeniny. Má schopnost hromadit se v potravních řetězcích. Významným zdrojem je spalování fosilních paliv a komunálního a nemocničního odpadu. Více informací najdete zde www.toxik.arnika.org/chemicke-latky/kadmium

(11) Ftaláty představují skupinu asi 40 látek, přičemž nejčastěji se používá DEHP (di-2-ethyl-hexylftalát). Některé ftaláty působí nepříznivě na vývoj mužských reprodukčních orgánů a jsou toxické pro testikulární buňky, které zajišťují normální produkci hormonů a spermií. Nezanedbatelné jsou také jejich účinky na játra, ledviny, plíce a na srážlivost krve. Více zde: www.toxik.arnika.org/chemicke-latky/ftalaty

 

(12) Polychlorované bifenyly (PCB) jsou velice stabilní chlororganické látky. Vznikají podobně jako dioxiny jako nezamýšlené vedlejší produkty v řadě průmyslových výrob (například v hutnictví, při spalování odpadů, v chemické výrobě různých sloučenin chlóru anebo ve spalovacích motorech automobilů při spalování olovnatého benzinu atd.). Více zde: www.toxik.arnika.org/chemicke-latky/polychlorovane-bifenyly-pcb

 

(13) Podrobnosti najdete v tiskové zprávě Arniky z února letošního roku: www.toxik.arnika.org/tiskove-zpravy/rtut-v-rybach-vzbuzuje-celosvetove-obavy

 

(14) Viz tisková zpráva Arniky k IRZ z loňského roku: www.toxik.arnika.org/tiskove-zpravy/zivotni-prostredi-neohrozuji-jen-chemicky-ale-i-zpracovatele-dreva-nebo-vyrobci-izolacnich-hmot)

 

(15) Jedná se o tyto provozovny: Teplárna Trmice (14 298 kg rtuti v emisích do ovzduší), Agro Hoštka (7560 kg formaldehydu v emisích do ovzduší), ČOV Olomouc (6714 polychlorovaných bifenylů v únicích do vody).

Příloha: Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Českou republiku (hlášení za rok 2008)

                                                                                                                   

V kolonce "Trend" je vždy označeno, zda příslušná provozovna v porovnání s rokem 2007 úniky či přenosy škodlivých látek zvýšila či snížila. Pomlčka je u firem, které minulý rok neohlašovaly, vlnovka znamená přibližně stejný údaj jako v loňském roce.

                                                                                                                   

Tabulka 1 - rakovinotvorné látky

 

Pořadí provozoven podle množství látek či jejich sloučenin klasifikovaných IARC (Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny) jako karcinogenní (1) obsažených v celkových únicích do ovzduší, vody a půdy podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2008 (www.irz.cz). Do skupiny 1 náležejí následující chemické látky anebo jejich sloučeniny ohlašované do IRZ: arsen, azbest, benzen, ethylenoxid, formaldehyd, chrom, kadmium a vinylchlorid.

 

                                                                                                                   

Poř.

Organizace/firma

Provozovna

Lokalita

Kraj

Množství

látek v kg

Trend

1.

DEZA, a.s., Valašské Meziříčí

DEZA, a.s., Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí

Zlk

9497

­

2.

KRONOSPAN OSB, s.r.o.

KRONOSPAN OSB

Jihlava

Vys

9389


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist