Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Pokuty pravomocně uložené v r.2006 ve výši min. 80.000,-Kč za porušení povinností na úseku ochrany lesa

26.01.2007  |  128× přečteno      vytisknout článek

Z nejdůležitějších rozhodnutí ČIŽP

BAU H H spol. s r.o.

Baštínov 19

Havlíčkův Brod

IČO: 25286641

Pokuta 200.000,- Kč uložená podle § 4 písm. d) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vlastníku lesních pozemků (tj. společnosti BAU H H s.r.o.) za poškození životního prostředí v předmětných lesích v důsledku nesplnění pravomocného rozhodnutí ČIŽP o opatření k nápravě v náhradní lhůtě, které vlastníku lesa ukládalo provést zalesnění holin v k.ú. Číměř o celkové ploše 2,66 ha.

Územní působnost: OI České Budějovice

PM – 19.1.2006

 

 Spol. GOTTARDO, s.r.o.

Dyjákovice 241

IČO: 258 61 468

Pokuta 80.000,-Kč uložená podle § 4 písm. d) zákona č. 282/1991 Sb. vlastníku lesa (GOTTARDO s.r.o.) za ohrožení životního prostředí na lesních pozemcích v k.ú. Šenov u Broumova

- vlastník lesa nesplnil zákonem danou lhůtu pro zalesnění holiny a nerespektoval ani rozhodnutí ČIŽP o povinnosti zalesnit pozemky v náhradních lhůtách.

Územní působnost: OI Hradec králové

PM – 16.2.2006

 

České dráhy a.s.

Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1

IČO: 70994226

Pokuta 400.000,-Kč uložená podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb. za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích, ke kterému došlo v souvislosti s nedostatečnou kontrolou technického stavu vlakové soupravy

– v důsledku závady na 2 vagonech této soupravy došlo v červenci 2003 ke vzniku požáru, který následně zasáhl a zničil na lesních pozemcích v k.ú. Vracov lesní porosty na výměře 21,30 ha.

Územní působnost: OI Brno

PM – 16.3.2006

 

Správa NP a CHKO Šumava

1.máje 260, 385 01 Vimperk

IČO: 005 83 171

Pokuta 630.000,-Kč uložená podle § 4 písm. c) zákona č.282/1991 Sb. za soubor opatření, poškozujících životní prostředí v lesích NP Šumava tím, že v důsledku protiprávního nezasahování proti kalamitním hmyzím škůdcům (kůrovcům) a nerespektováním rozhodnutí ČIŽP o uložení předběžného opatření, kterým bylo nařízeno urychlené zpracování a asanace aktivního kůrovcového dříví v dané lokalitě, byly vytvořeny podmínky pro rozvoj kůrovců a rozšíření jejich vývojových stádií v lesních porostech v k.ú. Javoří Pila, obec Modrava nacházejících se ve II.zóně NP Šumava, Lesní správa Srní.

Územní působnost: OI Plzeň

PM – 17.5.2006,výše pokuty byla v odvolacím řízení odvolacím orgánem změněna na 200 000,- Kč

 

Technické služby Mimoň, spol. s r.o.

V Lukách 95/IV, 471 24 Mimoň

IČO: 491 00 408

Pokuta 80.000,-Kč uložena provozovateli skládky Svébořice podle § 4 písm. d) zákona č. 282/1991 Sb. za nesplnění pravomocného opatření k nápravě, stanovujícího povinnost zabezpečit skládku odpadů v k.ú. Svébořice, obec Česká Lípa tak, aby nedocházelo k úniku odpadů do okolních lesních pozemků

- shora uvedená společnost nesplnila v určeném termínu (do 31.12.2005) opatření ČIŽP k nápravě, v důsledku čehož byl zjištěn pokračující únik odpadů na lesní pozemky v okolí skládky a tím došlo i k omezení plnění funkcí lesa na ploše min. 800 m2.

Územní působnost: OI Liberec

PM – 29.5.2006

 

Obec Veselé

Veselé 153, 407 43 Veselé u Děčína

IČO: 005 55 908

Pokuta 100.000,-Kč uložená podle § 4 odst. c) zákona č. 282/1991 Sb. vlastníku lesního pozemku (obec Veselá) za jednání, kterým byly vytvořeny příznivé podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů

- v důsledku nezpracování kůrovcových ohnisek a jednotlivých napadených stromů v zákonné lhůtě došlo vlivem rozšíření kalamitních škůdců - kůrovců v předmětných lesních porostech k.ú. Veselé k poškození životního prostředí.

Územní působnost: OI Ústí n. Labem

PM – 12.6.2006

 

Spol. EVROPSKÁ LESNÍ A OBCHODNÍ, s.r.o.

397 01 Písek

IČO: 270 66 762

Pokuta 80.000,-Kč uložená podle § 4 písm. d) zákona č.282/1991 Sb. shora uvedené společnosti za správní delikt ohrožení životního prostředí v lesích

- jmenovaná společnost se deliktu dopustila tím, že jako vlastník lesního pozemku v k.ú. Tanvald nesplnila opatření ČIŽP k nápravě, ukládající povinnost holinu zalesnit, čímž vytvořila podmínky pro negativní působení abiotických činitelů v dané lokalitě, zejména pak působení vodní eroze.

Územní působnost: OI Liberec

PM – 28.12.2005

 

Stejně jako v předchozích letech, i letos většina pravomocně uložených pokut na úseku ochrany lesa je orgány ČIŽP ukládána f y z i c k ý m o s o b á m (většinou se jedná o pokuty nepřevyšující částku 80.000,-Kč). Se zřetelem na zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uvádíme pouze přehled pravomocně uložených pokut dosahujících nebo převyšujících uvedenou částku:

Lesní pozemky v k.ú. Stachy

Pokuta 160.000,- Kč uložená podle § 4 písm. d) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vlastníku lesa za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích v důsledku nesplnění pravomocného rozhodnutí ČIŽP o opatření k nápravě v náhradní lhůtě v souvislosti s povinností zalesnit holiny o celkové výměře 3,98 ha (povinnost k zalesnění holin na lesních pozemcích – viz § 31 odst. 6 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích).

Územní působnost: OI České Budějovice

PM – 26.1.2006

 

Lesní pozemky v k.ú. Hostákov, okr. Třebíč

Pokuta 145.000,-Kč uložená vlastníku lesa podle § 4 zákona č. 282/1991 Sb. za ohrožení životního prostředí v lesích v důsledku neplnění zákonných povinností se zalesňováním holin a pravomocných rozhodnutí ČIŽP o opatření k nápravě. Celková plocha nezalesněných holin 2,91 ha.

Územní působnost: OI Havlíčkův Brod

PM – 27.1.2006

 

Lesní pozemky v k.ú. Soutice, okr. Benešov

Pokuta 500.000,-Kč uložená podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb. spoluvlastníkovi předmětných lesních pozemků za ohrožení a poškození životního prostředí v lese, způsobené nesplněním zákonných povinností při ochraně lesa (závažným porušením ustanovení §§ 32 a 33 lesního zákona), čímž byly v období duben 2003 – červen 2004 vytvořeny podmínky pro působení škodlivých biotických činitelů – kůrovců. Terénním šetřením bylo zjištěno 593 m3 dříví, opuštěného kůrovcem.

Územní působnost: OI Praha

PM – 6.3.2006

 

Lesní pozemky v k.ú. Soutice, okr. Benešov

Pokuta 1.000.000,-Kč uložená podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb. spoluvlastníkovi předmětných lesních pozemků za ohrožení a poškození životního prostředí v lese, způsobené nesplněním zákonných povinností při ochraně lesa (opět závažným porušením ustanovení §§ 32 a 33 lesního zákona), čímž byly v období červenec – říjen 2004 vytvořeny podmínky pro působení škodlivých biotických činitelů – kůrovců. Terénním šetřením bylo zjištěno 2526 m3 dříví, opuštěného kůrovcem.

Územní působnost: OI Praha

PM – 6.3.2006

Lesní pozemky v k.ú. Kunvald

Pokuta 100.000,- Kč uložená vlastníku lesa podle § 4 písm. d) zákona č. 282/1991 Sb. za ohrožení životního prostředí na lesních pozemcích v k.ú. Kunvald v důsledku neplnění zákonné lhůty pro zalesnění holin a nerespektování povinnosti zalesnit holiny v náhradních lhůtách.

Územní působnost: OI Hradec Králové

PM – 6.3.2006

 

Lesní pozemky v k.ú. Žďárec

Pokuta ve výši 90.000,-Kč uložená podle § 4 písm.c) zák.č.282/1991 Sb. vlastníku lesa za ohrožení a poškození životního prostředí v lese, které způsobil tím, že zanedbáním ochrany lesa (t.j. zákonné povinnosti zpracovat a asanovat dřevní hmotu napadenou hmyzími škůdci – kůrovci) a zanedbáním včasné obnovy lesa (nerespektováním povinnosti zalesnit vzniklé holiny v zákonné lhůtě, dané lesním zákonem) vytvořil v r.2005 podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů v lesním porostu dané lokality.

Územní působnost: OI Brno

PM – 20.4.2006

Lesní pozemek v k.ú. Koldín

Pokuta 110.000,- Kč uložená podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vlastníku lesa za ohrožení životního prostředí na předmětném lesním pozemku způsobené tím, že v důsledku neřešených kůrovcových ohnisek v r. 2005 vlastník lesa vytvořil podmínky pro působení zejména škodlivých biotických a sekundárně i abiotických činitelů v lesích (venkovním šetřením v září 2005 bylo zjištěno cca 60 m3 kůrovcových souší a stromů, opuštěných kůrovci po vyrojení, a 95 m3 kůrovcových stromů napadených lýkožroutem ve stádiu závrtů – kukly).

Územní působnost: OI Hradec Králové

PM – 10.7.2006

 

Lesní pozemky v k.ú. Soutice, okr. Benešov

Pokuta 1.000.000,-Kč uložená ve smyslu § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vlastníku lesních pozemků za ohrožení a poškození životního prostředí v lese, které bylo způsobené soustavným neplněním zákonných povinností při ochraně lesa, resp. nezajištěním včasného zpracování a asanace kůrovcem napadené dřevní hmoty (jedná se o závažné porušení §§ 32 a 33 lesního zákona). Tím byly v období květen – listopad 2005 v dané lokalitě vytvořeny příznivé podmínky pro další působení škodlivých biotických činitelů – kůrovců. Terénním šetřením pracovníků oddělení ochrany lesa ČIŽP bylo zjištěno 990 m3 dříví, opuštěného kůrovcem.

Územní působnost: OI Praha

PM – 31.7.2006

Lesní pozemky v k.ú. Jevíčko – předměstí

Pokuta 150.000,- Kč uložená podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vlastníku lesa za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích způsobené tím, že v zákonné lhůtě nezalesnil rozsáhlou holinu o výměře 6,71 ha vzniklou po nezákonné těžbě dříví v r. 2002. Vzhledem k rozloze holiny, která je dosud z 90 % bez jakékoli byť přirozené obnovy lesních dřevin, došlo protiprávním jednáním vlastníka lesa k závažnému ohrožení plnění veřejně prospěšných funkcí lesa v uvedené lokalitě.

Územní působnost: OI Hradec Králové

PM – 2.8.2006

 

Lesní pozemky v k.ú. Slavoňov u Lukavice, okr. Šumperk

Pokuta 150.000,-Kč uložená ve smyslu § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vlastníku jednoho z lesních pozemků a současně původci protiprávního stavu na sousedních lesních pozemcích za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích, které bylo způsobeno nezákonnou těžbou lesa, provedenou v průběhu roku 2005. Vzniklá holina o ploše 1,5 ha přesahuje limitní plochu holé seče, danou zákonem č. 289/1995 Sb., v platném znění (lesní zákon), přičemž zčásti šlo o irreversibilní (nevratné) poškození či protizákonné smýcení lesních porostů mladších 80 roků. Tím byly v konečném důsledku vytvořeny příznivé podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů na předmětných lesních pozemcích.

Územní působnost: OI Olomouc

PM – 4.8.2006

 

Lesní pozemek v k.ú. Kunvald

Pokuta 80.000,- Kč uložená podle § 4 písm. c), d) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vlastníku lesa za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích v důsledku

* nesplnění pravomocného rozhodnutí ČIŽP o opatření k nápravě, kterým byla vlastníku lesa uložena povinnost v opakovaně stanovených náhradních lhůtách zalesnit holinu vzniklou v letech 2002 – 2003

* provedení nezákonné úmyslné těžby dříví (zdravých stromů) v porostní stěně přiléhající k nezalesněné holině, čímž byly vytvořeny podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů v lesích ve smyslu zákona č. 282/1991 Sb., o inspekci.

Územní působnost: OI Hradec Králové

PM – 1.9.2006

 

Lesní pozemky v k.ú. Hrušová

Pokuta 90.000,- Kč uložená podle § 4 písm. c), d) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vlastníku a spoluvlastníku předmětných lesních pozemků za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích v důsledku nesplnění pravomocného rozhodnutí ČIŽP o opatření k nápravě v náhradní lhůtě, kterým byla vlastníku lesa uložena povinnost zalesnit holiny o plochách 0,85 ha, 1,72 ha, 0,59 ha a 0,89 ha, vzniklých v letech 2000 – 2003.

Územní působnost: OI Hradec Králové

PM – 1.9.2006

 

 Lesní pozemky v k.ú. Nezamyslice u Horažďovic

Pokuta 100.000,- Kč uložená podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů osobě zmocněné vlastníkem lesa k provedení těžeb za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích způsobené tím, že úplným nelegálním smýcením porostů mladších 80 roků a provedením dalších nelegálních těžeb na lesních pozemcích o rozlohách 0,34 ha, 0,26 ha a 0,60 ha zmocněná osoba vytvořila podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů na dané lokalitě.

Územní působnost: OI Plzeň

PM – 10.10.2006

 

Lesní pozemek v k.ú. Velké Hydčice

Pokuta 120.000,- Kč uložená podle § 4 písm. d) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů nájemci lesa za poškození životního prostředí v lesích v důsledku jeho nečinnosti v souvislosti se zalesňovacími povinnostmi na holině o ploše 1,45 ha, vzniklé v r. 2000, a v důsledku následného neplnění pravomocného rozhodnutí ČIŽP o opatření k nápravě v náhradní lhůtě.

Územní působnost: OI Plzeň

PM – 10.10.2006

 

Lesní pozemky v k.ú. Domamil, okr. Třebíč

Pokuta 175.000,- Kč uložená podle § 4 písm. d) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vlastníku lesa za ohrožení životního prostředí v lesích v důsledku nesplnění pravomocného rozhodnutí ČIŽP o opatření k nápravě v náhradní lhůtě, kterým mu byla uložena povinnost ve stanoveném termínu obnovit lesní porost na holinách vzniklých v r. 2001, dosahujících celkové plochy 1,75 ha.

Územní působnost: OI Havlíčkův Brod

PM – 21.11.2006

 

Lesní pozemky v k.ú. Hradčany u Českého Dubu

Pokuta 100.000,- Kč uložená podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vlastníku lesů za ohrožení životního prostředí v lesích v důsledku

* nezákonného proředění lesního porostu o výměře 0,65 ha na 0,3 plného zakmenění

* přiřazení holé seče o celkové ploše 1,35 ha,

čímž překročil lesním zákonem povolenou souvislou výměru nezajištěných porostů, ohrozil stabilitu předmětných lesních porostů i lesní porosty sousedních vlastníků a vytvořil podmínky pro nepříznivé působení mikroklimatických činitelů, hmyzích škůdců a buřeně.

Územní působnost: OI Liberec

PM – 24.11.2006

Lesní pozemky v k.ú. Březová u Vítkova, okr. Opava

Pokuta 500.000,- Kč uložená podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů vlastníku lesa za poškození životního prostředí v lesích v důsledku provedení rozsáhlé neoprávněné těžby na třech lesních parcelách, čímž v této lokalitě vytvořil v období květen - červenec 2006 vhodné podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů.

Územní působnost: OI Ostrava

PM – 8.12.2006

 

Nejzávažnější případy, ve kterých je současně spatřováno důvodné podezření ze spáchání trestného činu, jsou postupovány formou t r e s t n í c h o z n á m e n í orgánům činným v trestním řízení k prověření.

Přehled trestních oznámení - rok 2005

Datum podání T0

 Z podnětu koho  Podezření  Způsob ukončení, zpracovatel  Kvalifikace
 14.1.2005   OI Praha  rozšíření kůrovce  obžaloba konkrétní osoby

ŽP (§ 181b/1,2 a), poškození lesa těžbou

 31.1.2005  OI Olomouc nezalesnění holiny o rozloze  probíhá trestní stíhání konkrétní osoby  §§ 181a,257,258 TZ
 10.11.2005  OI Liberec nařezání stromů na ploše 0,74 ha  odloženo dle § 58/3b PZ  § 45/1 PZ
 16.11.2005  OI Č.Budějovice  těžba přes etát, dosud neukončeno

§§ 181a či 181b TZ

Přehled trestních oznámení - rok 2006

 Datum podání TO

 Z podnětu koho

Podezení

 Způsob ukončení, zpracovatel

 Kvalifikace

  9.1.2006  

OI Hradec Králové

nařezání lesa na ploše 4,46 ha

 odloženo podle § 159a/4 TŘ - neznámý pachatel (OOK SKPV PČR OŘ Dvůr Králové)

poškozování cizí věci (§ 257/1,2, písm.dTZ)

13.3.2006

OI Hradec Králové

 pozměněné matur. vysvědč.(OLH)

 Návrh na podání obžaloby (OHK SKPV PČR OŘ Jičín)

 padělání a pozměňování veř.listiny(§ 176/1 TŘ)

Zdroj: ČIŽP


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist